Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel [...] van de suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten)

Geldend van 01-03-2007 t/m heden

Besluit van 29 januari 2007, houdende wijziging van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs in verband met de introductie van een nieuwe procesgang functie ongeschiktheidsadvies en het vervallen van de suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 november 2006, nr. AP/PSW/2006/43090, directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 38a, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 30 november 2006, nr. W05.06.0482/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 januari 2007, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. WJZ/2006/47488 (B44), directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs.]

Artikel III. Overgangsregeling

Ten aanzien van de betrokkene aan wie uiterlijk op 31 december 2006 een uitkering op grond van de artikelen 21 tot en met 38 van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs is toegekend, blijven deze artikelen, zoals deze luidden op 31 december 2006, van toepassing.

Artikel IV. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 januari 2007

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Uitgegeven de dertiende februari 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina