Regeling bijzondere bevoegdverklaringen JAR-66 AML

[Regeling vervallen per 29-10-2008.]
Geldend van 01-11-2001 t/m 28-10-2008

Regeling bijzondere bevoegdverklaringen JAR-66 AML

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 5, 8, eerste lid, en 38, tweede en vijfde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid;

Besluit:

Artikel 1. Bijzondere bevoegdverklaringen vliegtuigen en helikopters

[Vervallen per 29-10-2008]

 • 1 De Minister kan de volgende bijzondere bevoegdverklaringen afgeven voor onderhoud aan vliegtuigen en helikopters met een maximum startmassa van 5700 kg of hoger:

  • A voor eenvoudig lijnonderhoud en eenvoudige herstelwerkzaamheden, als bedoeld in JAR 66.20(b)(1), van vliegtuigen en helikopters van een klasse volgens het tweede lid;

  • B1 voor lijnonderhoud met inbegrip van werkzaamheden aan de constructie, de voortstuwingsinstallatie en mechanische en elektrische systemen, alsmede het vervangen van elektronische componenten, als bedoeld in JAR 66.20(b)(2), van vliegtuigen en helikopters van een klasse volgens het tweede lid, al dan niet van een bepaald type;

  • B2 voor lijnonderhoud van elektronische en elektrische systemen, als bedoeld in JAR 66.20(b)(3), van vliegtuigen en helikopters, al dan niet van een bepaald type;

  • C voor basisonderhoud, als bedoeld in JAR 66.20(b)(4), van vliegtuigen en helikopters al dan niet van een bepaald type.

 • 2 De klassen bij de bijzondere bevoegdverklaringen A en B1, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • 1 vliegtuigen met turbinemotoren;

  • 2 vliegtuigen met zuigermotoren;

  • 3 helikopters met turbinemotoren;

  • 4 helikopters met zuigermotoren.

Artikel 2. Geldigheidsduur

[Vervallen per 29-10-2008]

Een bijzondere bevoegdverklaring, als bedoeld in artikel 1, wordt afgegeven voor onbepaalde duur.

Artikel 3. Eisen voor afgifte bijzondere bevoegdverklaring

[Vervallen per 29-10-2008]

Een bijzondere bevoegdverklaring wordt afgegeven, nadat de aanvrager heeft aangetoond te voldoen aan de eisen inzake basiskennis, typekennis en ervaring voor afgifte van de bijzondere bevoegdverklaring. Deze eisen zijn opgenomen in het onderstaande schema:

 • a. basiskennis: JAR 66.25;

 • b. typekennis: JAR 66.45;

 • c. ervaring: JAR 66.30.

Artikel 4. Overgangsbepaling

[Vervallen per 29-10-2008]

 • 1 Krachtens artikel 38, tweede en vijfde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart wordt tot 1 juni 2011 op aanvraag, conform JAR 66.1(g), een bijzondere bevoegdverklaring afgegeven aan personen die op 1 juni 2001:

  • a. een certificeringsbevoegdheid als bedoeld in JAR 66.1(d) bezaten, als medewerker van een houder van een MOA, of

  • b. bezig waren zich te kwalificeren voor een certificeringsbevoegdheid, als bedoeld in JAR 66.1(d), volgens de procedure van een houder van een MOA, als bedoeld in JAR 66.1(e).

  • c ervaring: JAR 66.30.

 • 2 Een aanvraag bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend onder bijsluiting van een advies dat is ondertekend door of namens de houder van de MOA.

 • 3 Op de bijzondere bevoegdverklaringen die op grond van het eerste lid worden afgegeven, kunnen beperkingen worden aangebracht.

 • 4 Voor een aanvraag bedoeld in het eerste lid worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Inwerkingstreding

[Vervallen per 29-10-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2001 en werkt terug tot en met 1 oktober 2001.

Artikel 6. Slotbepaling

[Vervallen per 29-10-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere bevoegdverklaringen JAR-66 AML.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina