Aanwijzing handhaving Winkeltijdenwet

[Regeling vervallen per 31-12-2012.]
Geldend van 01-04-2003 t/m 30-12-2012

Aanwijzing handhaving Winkeltijdenwet

Achtergrond

[Vervallen per 31-12-2012]

De Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet geven een regeling ten aanzien van de openstelling van winkels en andere vormen van verkoop aan particulieren.

Met de feitelijke handhaving van de Winkeltijdenwet zijn de politie en de Belastingdienst/FIOD-ECD belast. Het primaat van de handhaving ligt bij de politie. Redenen hiervoor zijn:

  • het in beginsel lokale karakter van overtreding van de wet,

  • het feit dat overtredingen van de wet in hoofdzaak zullen plaatsvinden op tijdstippen waarop de ambtenaren van de Belastingdienst/FIOD-ECD niet plegen te werken.

Handhaving door de Belastingdienst/FIOD-ECD zal – in overleg (en eventueel in samenwerking) met de lokale politie – plaatsvinden in gevallen waarin overtreding van de wet een landelijke verstoring van de concurrentieverhoudingen oplevert of sprake is van overtredingen met een bijzonder karakter.

De inhoud van paragraaf 2, van het onderdeel Opsporing, in deze aanwijzing is ingrijpend gewijzigd door het in artikel 22, lid 1, sub a van de Drank- en Horecawet (Stb. 2000, 185) opgenomen verbod om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken op plaatsen waar brandstof voor middelen van vervoer aan particulieren wordt verstrekt en in winkels die aan een benzinestation zijn verbonden.

Opsporing

[Vervallen per 31-12-2012]

1. Overtredingen door winkels

[Vervallen per 31-12-2012]

Overtredingen van de wet door winkelbedrijven (en andere vormen van verkoop aan particulieren) zullen zich in hoofdzaak voordoen op niet door de gemeenteraad aangewezen zon- en feestdagen dan wel op een van de tijdstippen waarop de wet verplichte sluiting voorschrijft.

Repressief optreden zal in beginsel worden ingegeven door de mate waarin de (lokale) concurrentieverhoudingen dreigen te worden verstoord, dan wel de verboden openstelling navolging dreigt te krijgen (olievlekwerking).

2. Overtredingen door benzinestations

[Vervallen per 31-12-2012]

Een categorie ondernemingen, waarvoor een vrijstellingsregime van kracht is, wordt gevormd door de benzinestations. Alle goederen mogen gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag, worden verkocht, mits in de winkel de omzet uit de verkoop van goederen grotendeels wordt behaald uit de verkoop van brandstof en smeermiddelen voor voer- of vaartuigen en van benodigdheden voor gebruik, reiniging of spoedeisende reparaties van voer- of vaartuigen, alsmede accessoires daarvoor.

Waar de verhouding tussen brandstofomzet en goederenomzet problematisch wordt, kan de Belastingdienst/FIOD-ECD bij controle(s) worden ingeschakeld, zodat een gedetailleerde omzetberekening kan worden gemaakt.

Overgangsrecht

[Vervallen per 31-12-2012]

De beleidsregels in deze aanwijzing hebben onmiddellijke gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.

Terug naar begin van de pagina