Instellingsbesluit Raad voor Microfinanciering in Nederland

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 20-02-2009 t/m 30-06-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 februari 2007, nr. WJZ 7009527, houdende instelling van de Raad voor Microfinanciering in Nederland (Instellingsbesluit Raad voor Microfinanciering in Nederland)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. raad: de Raad voor Microfinanciering in Nederland;

 • b. Minister: de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Er is een Raad voor Microfinanciering in Nederland.

 • 2 De raad heeft tot taak:

  • a. een netwerk te vormen en te onderhouden van overheidsorganen, financiële instellingen, kennisinstellingen en overige organisaties, die actief zijn op het gebied van klein (startend) ondernemerschap en zich bezig houden met microfinanciering in Nederland;

  • b. een ambassadeursfunctie te vervullen binnen het netwerk, bedoeld in onderdeel a, om kennis en draagvlak bij de in onderdeel a genoemde organisaties te vergroten en nieuwe initiatieven ten aanzien van microfinanciering in Nederland te stimuleren;

  • c. de kennis van bestaande microfinancieringsmogelijkheden bij kleine (startende) ondernemers in Nederland te vergroten;

  • d. aanbevelingen aan de Minister te doen ten aanzien van de uitvoering van beleid op het gebied van microfinanciering voor kleine (startende) ondernemers in Nederland;

  • e. oplossingsrichtingen te formuleren voor het verbeteren van de toegankelijkheid, het toepassingsbereik en de continuïteit van bestaande lokale en regionale projecten in Nederland ten aanzien van microfinanciering;

  • f. de Minister te adviseren over het kenniscentrum dat voor microfinanciering door de Minister zal worden opgericht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De raad bestaat uit een voorzitter en maximaal vijf leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Minister benoemd en kunnen door de Minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in.

 • 4 Te rekenen vanaf 1 januari 2007 worden tot lid van de raad benoemd:

  • a. de heer jhr. drs. D. Laman Trip, te Velp, tevens voorzitter;

  • b. de heer drs. L.M.M. Bolsius, te Rotterdam;

  • c. de heer drs. N. Molenaar, te ’s-Gravenhage;

  • d. de heer mr. B. Staal, te Maarssen;

  • e. mevrouw dr. J. Sylvester, te Naarden.

 • 5 Te rekenen vanaf 14 maart 2007 wordt tot lid van de raad benoemd: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De raad stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 2 In het secretariaat van de raad wordt door de Minister voorzien.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de raad geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de raad opgeborgen in het archief van dat Ministerie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De raad rapporteert mondeling of schriftelijk aan de Minister over zijn bevindingen en over de voortgang van zijn werkzaamheden.

 • 2 De raad verstrekt desgevraagd aan de Minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De voorzitter van de raad ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

 • 2 Voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van de raad, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangt de voorzitter een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een voorbereidingstijd van 5 uur per vergadering.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De andere leden van de raad ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

 • 2 Voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van de raad, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangen de leden een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een voorbereidingstijd van 5 uur per vergadering.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2011.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Raad voor Microfinanciering in Nederland.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 februari 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina