Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2007

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 07-02-2007 t/m 30-06-2013

Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2007

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 105 en 107, beide derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 2 Indien een pensioen wordt afgeleid van een ander pensioen, wordt onder berekeningsgrondslag verstaan het bedrag waarnaar dat andere pensioen wordt berekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die zijn ingegaan voor of op de aanpassingsdatum worden met ingang van die datum nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0282.

 • 2 Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de aanpassingsdatum aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de aangepaste berekeningsgrondslag.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die ingaan na de aanpassingsdatum worden, indien die berekeningsgrondslagen betrekking hebben op tijd voor die datum, nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0282.

 • 2 Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de nader aangepaste berekeningsgrondslag, met inachtneming van de bedragen vermeld in artikel 5.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Degene die op 31 december 2006 recht had op pensioen ontvangt bij wijze van nabetaling een bedrag van 2,16 procent van het in het derde lid bedoelde pensioenbedrag.

 • 2 Degene die op 31 december 2006 recht had op pensioen ontvangt een eenmalige uitkering van 0,31 procent van het in het derde lid bedoelde pensioenbedrag.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste en tweede lid geldt als pensioenbedrag het na inbouw en franchise vastgestelde pensioenbedrag op jaarbasis op 31 december 2006.

 • 4 In afwijking van het eerste lid ontvangt degene wiens pensioen is ingegaan na 26 maart 2006 een nabetaling die ten opzichte van de periode 26 maart 2006 tot de aanpassingsdatum naar evenredigheid is verminderd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 2 Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 38 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum ten hoogste € 27.687,51.

 • 3 Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 83 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum € 1.241,50 per lidmaatschapsjaar en ten hoogste € 22.577,86.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina