Subsidieregeling Week van het leren 2007

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 09-02-2007 t/m 31-07-2008

Subsidieregeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 januari 2007, nr. PLW/2007/2600, houdende nadere regels voor de subsidieaanvraag voor de Week van het leren 2007 (Subsidieregeling Week van het leren 2007)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. CINOP: het Centrum voor innovatie van opleidingen, te ’s-Hertogenbosch;

 • c. Week van het leren: de door een resolutie van de UNESCO ondersteunde ‘Week van het leren door volwassenen’ in de week van 22 tot en met 29 september 2007.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De Minister verstrekt projectsubsidie voor lokale en regionale activiteiten tijdens de Week van het leren, die:

  • a. bijdragen aan de promotie van het leren door volwassenen; en

  • b. aansluiten op de landelijke campagne die in het kader van de Week van het leren wordt gevoerd.

 • 2 Activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, omvatten, voor zover zij bijdragen aan de promotie en promotieactiviteiten van het leren door volwassenen, het volgende:

  • a. het organiseren van open dagen en manifestaties; of

  • b. het uitreiken van prijzen voor prestaties in het volwassenenonderwijs; of

  • c. het verspreiden van promotiemateriaal.

 • 3 De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sluiten aan bij de doelstellingen en activiteiten uit het Actieplan Leven Lang Leren en het Plan van Aanpak Leren & Werken en hebben betrekking op:

  • a. het bestaande aanbod van de volwasseneneducatie;

  • b. de mogelijkheden om beroepsvaardigheden te verwerven of te versterken;

  • c. de kansen op zowel maatschappelijke- als arbeidsparticipatie;

  • d. het ondernemen van leerprojecten en leeractiviteiten; of

  • e. het stimuleren van de combinatie leren en werken gedurende de gehele loopbaan.

Artikel 3. Subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De Minister verleent de subsidie aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 2 De subsidieaanvrager maakt deel uit van een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste drie partners, die deelnemen aan de activiteiten, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is een bedrag van € 60.000,– beschikbaar.

Artikel 5. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2008]

Het subsidiebedrag bedraagt per subsidieaanvraag maximaal € 3.000,–.

Artikel 6. De subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De Minister verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2 De aanvraag bevat in ieder geval:

  • a. een activiteitenplan;

  • b. een begroting van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten;

  • c. een schriftelijke verklaring van de partners, bedoeld in artikel 3, tweede lid, dat aan de in het activiteitenplan omschreven activiteiten wordt deelgenomen; en

  • d. een vermelding van het bank- of gironummer van de subsidieaanvrager.

 • 3 De subsidieaanvrager dient de aanvraag uiterlijk 16 april 2007 in bij CINOP onder vermelding van ‘subsidieaanvraag Week van het leren’.

Artikel 7. Criteria subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 CINOP adviseert de Minister over de verdeling van het beschikbare bedrag.

 • 2 De Minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op aanvragen met betrekking tot soortgelijke projecten op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie, op grond van de volgende overwegingen:

  • a. de bijdrage die de activiteiten aan de promotie van het leren door volwassenen leveren en de mate waarin deze aansluiten op de landelijke campagne die in het kader van de Week van het leren wordt gevoerd en de omschrijving van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, derde lid;

  • b. een evenwichtige regionale spreiding van de activiteiten;

  • c. de originaliteit en het innovatieve karakter van de te organiseren activiteit en de te verwachten publieke uitstraling;

  • d. het bereiken van specifieke doelgroepen; en

  • e. de mate waarin het samenwerkingsverband steunt op een breed draagvlak van aanbieders van educatie met lokale en regionale partijen.

 • 3 CINOP neemt bij het uitbrengen van het advies de criteria, bedoeld in het tweede lid, in acht.

Artikel 8. Beschikking op aanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

De Minister beslist uiterlijk op 14 mei 2007 over de subsidieverlening op basis van het advies van CINOP.

Artikel 9. Informatieplicht

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien gevraagd, verstrekt de subsidieontvanger aan de Minister:

  • a. uiterlijk 15 juni 2007 informatie ten behoeve van de internetsite www.weekvanhetleren.nl;

  • b. voorbeelden van het gebruikte promotiemateriaal; en

  • c. fotomateriaal van de activiteiten.

 • 2 De subsidieontvanger stelt ideeën en materialen die aansluiten bij de doelstelling van deze regeling op verzoek van andere organisatoren van activiteiten beschikbaar aan deze organisatoren. Indien gevraagd, presenteert de subsidieontvanger deze tijdens een landelijke manifestatie.

 • 3 De subsidieontvanger stelt zich beschikbaar voor publiciteit via de Projectdirectie Werken & Leren.

Artikel 10. Voorschot

[Vervallen per 01-08-2008]

De Minister verleent de subsidieontvanger een voorschot op het subsidiebedrag.

Artikel 12. Besteding en eindverantwoording subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventueel niet-bestede middelen of overschotten na afloop van de activiteiten worden terugbetaald.

 • 2 Uiterlijk 19 oktober 2007 verstrekt de subsidieontvanger aan CINOP een activiteitenverslag met een eenvoudige opgave van de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten. Het activiteitenverslag bevat een evaluatie van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

 • 3 CINOP zendt de activiteitenverslagen en de daarbij behorende eenvoudige financiële verantwoording ter vaststelling van de subsidie aan de Minister.

 • 4 Subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd van een aanvrager, indien:

  • a. de aanvrager onjuiste, niet tijdige of voor de beoordeling van de uitvoering van de regeling onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • b. het project niet is gestart, aanzienlijk is vertraagd of voortijdig is wordt beëindigd;

  • c. de ontvanger van de subsidie kennelijk in strijd met het doel van de subsidie heeft gehandeld, of

  • d. de verlening van de subsidie onjuist was en de ontvanger dit wist of behoorde te weten.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na datum na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Week van het leren 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina