Ontheffing verbod permethrin 2007/I

[Regeling vervallen per 21-04-2007.]
Geldend van 07-02-2007 t/m 20-04-2007

Ontheffing ex artikel 16a van verbod op permethrin

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gezien het verzoek van het Ministerie van Defensie van 2 november 2006, kenmerk P/2006035451 tot ontheffing van het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin ten behoeve van het impregneren van klamboes en uniformen;

Gelet op artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-04-2007]

In verband met de uitzending van Nederlandse militairen naar het buitenland, wordt aan de Minister van Defensie ontheffing verleend van:

van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin ten behoeve van het impregneren van uniformen.

Artikel 2

[Vervallen per 21-04-2007]

Aan de ontheffing, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 4

[Vervallen per 21-04-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Ontheffing verbod permethrin 2007/I.

Artikel 5

[Vervallen per 21-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 februari 2007

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I

[Vervallen per 21-04-2007]

Bijlage bij het besluit van 1 februari 2007, houdende ontheffing als bedoeld in artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van de verboden van de artikelen 2, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ten aanzien van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin.

Bestrijdingsmiddelen:

  • 1. ten behoeve van het impregneren in een industriële omgeving: gebruik van permethrin voor het impregneren van textiel;

  • 2. ten behoeve van het impregneren door personen van enkele stuks uniform met behulp van:

    • Individual Dynamic Absorption Kit 40% (IDA-Kit)

Wettelijk gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het impregneren van kleding ter wering en bescherming tegen insecten, in het bijzonder muggen, bestemd voor militair gebruik in uitzendgebieden, mits daarbij geen lozing van de werkzame stof naar het oppervlaktewater optreedt. Het impregneren van kunstof klamboes is niet toegestaan.

Voorschriften voor gebruik:

Het bestrijdingsmiddel dient in de juiste mengverhouding, volgens de gebruiksaanwijzingen voorgeschreven door de fabrikant, te worden gemengd. De in de IDA-kit aanwezige behandelzak dient, na het vullen met water en voor het toevoegen van permethrin, gecontroleerd te worden op lekkage. Ondeugdelijke zakken dienen onmiddelijk vervangen te worden door deugdelijke zakken. De volledige behandeltijd dient in acht genomen te worden.

Impregnering door personen van enkele stuks uniform is niet toegestaan in of bij gebouwen die voor bewoning zijn bestemd. Tevens vindt impregnering uitsluitend plaats in een goed geventileerde en overdekte omgeving boven een vloeistofdichte vloer voorzien van absorptiematten om mors- en lekverliezen goed op te vangen, onder naleving van de veiligheidsaanbevelingen.

Verder wordt er als voorwaarde gesteld dat:

  • de middelen dienen te worden gebruikt in Nederland onder de in Nederland geldende ARBO-regels.

  • de voorgenomen toepassing van het middel dient uiterlijk vijf dagen voor toepassing, met uitzondering van spoedsituaties, zowel schriftelijk als telefonisch aan de VROM-Inspectie gemeld te worden.

  • het impregneren van uniformen is alleen toegestaan in de in de bijlage II genoemde locaties.

Individual Dynamic Absorption (IDA) kit

Gevaarsymbool:

Xn

 

N

Gevaarszinnen:

R10: Ontvlambaar.

 

R 20/21/22: Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

 

R 36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.

 

R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

 

R50/53: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

 

R65: Schadelijk. Kan longschade veroorzaken na verslikken

Veiligheidsaanbevelingen:

S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

 

S 13: Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.

 

S 20/21: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

 

S 23: Damp niet inademen

 

S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 

S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep en deskundig medisch advies inwinnen.

 

S 37: Draag de bijgeleverde handschoenen tijdens het toevoegen van het middel aan het water, het toevoegen van de te behandelen kleding, het hanteren van (vochtige) behandelde kleding en het afvoeren/verwijderen van de gebruikte IDA kit.

 

S 51: Uitsluitend toepassen in goed geventileerde ruimte. Droog de geïmpregneerde uniformen in een goed ventilerende ruimte.

 

S 60: Deze stof en zijn verpakking moeten als gevaarlijk afval ontdaan worden.

 

S 61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies en veiligheidskaart.

 

S 62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Samenstelling middel:

 

– permethrin (Casnr. 52645-53-1)

40%

– terpentijn (Casnr. 8006-64-2)

60%

Bijlage II. Toegestane Impregnatielocaties op Defensieterreinen

[Vervallen per 21-04-2007]

LFD/Plaatsnaam

Object

DVD Objectnr.

Systeemnr.

Bijzonderheden

CLAS Assen

JWFKaz

12D05

Gebouw 40

 

CLAS Steenwijk

JPK

16G02

Gebouw R07

 

CLAS ’t Harde

LTK

27A03

Gebouw 129

Boshokken

CLAS Wezep

PMK

27B05

Gebouw 144

Boshokken

CLAS Ermelo

JVSK

26H23

Gebouw 511

Lokalen 1, 4 en 5

CLAS Garderen

GMKK

32F11

Gebouw 63

Lokaal 9

CLAS Ede

PMK

39F03

Gebouw 24 (deels)

 

CLAS Schaarsbergen

MC Duivelsberg

40B12

Loods 4

Tbv Cluster Schaarsbergen

CLAS Rucphen

MC Rucphen

49F04

Loods 11

 

CLAS Oirschot

RVS

51B12

BOS 10

t.b.v. regio Eindhoven (CLAS, CLSK) (kleinschalig)

CLAS Lieshout

MC Lieshout

51E02

Loods L1

t.b.v. regio Eindhoven (CLAS, CLSK) (groepsgewijs)

         

CLSK Leeuwarden

Vliegbasis

06C02

H-9

 

CLSK Soesterberg

Vliegbasis

32C17

Washangaar 301

Regiofunctie Soesterberg, Amersfoort tot 01.01.2008

CLSK Gilze-Rijen

Vliegbasis

50E 03

Hangaar 610

Regiofunctie Breda (CLAS, CDC)

CLSK Volkel

Vliegbasis

45H03

Washangaar 785

 

CLSK De Peel

Vliegbasis

52A01

Loods 149

 
         

CZSK De Kooij

Marinevliegkamp

14B46

Gebouw 025

Regiofunctie Den Helder

CZSK Doorn

VBHKaz

32D21

Gebouw 054

Regiofunctie CLAS Soesterberg, Amersfoort

Terug naar begin van de pagina