Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2007

[Regeling vervallen per 28-10-2011.]
Geldend van 20-05-2010 t/m 27-10-2011

Besluit van de Minister van Justitie van 11 oktober 2006, nr. 5446312/06/CBK, houdende aanwijzing van ambtenaren bij de Sociale Verzekeringsbank tot buitengewoon opsporingsambtenaar (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 28-10-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

  • b. SVB: Sociale Verzekeringsbank.

Artikel 2

[Vervallen per 28-10-2011]

Maximaal 100 ambtenaren, in dienst van de SVB en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 28-10-2011]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 28-10-2011]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland.

Artikel 5

[Vervallen per 28-10-2011]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar, genoemd in artikel 2, wordt ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de voorwaarden gesteld in het onderdeel semi-permanente ontheffing van bijlage B-IV van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 6

[Vervallen per 28-10-2011]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 11 oktober 2006, nr. 5446312/06/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 28-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 8

[Vervallen per 28-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 oktober 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

R.R. Joesoef Djamil

Terug naar begin van de pagina