Regeling aanpassing bedragen onkostenvergoedingen politieke ambtsdragers

Geldend van 01-02-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor aanpassing van de bedragen van de onkostenvergoedingen van politieke ambtsdragers

Artikel I

In de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer worden ingaande 1 januari 2007 de volgende bedragen gewijzigd:

a. De bedragen in artikel 8, tweede en derde lid, komen te luiden:

Reisafstand

Ingevolge art. 8 lid 2

Ingevolge art. 8 lid 3

0 km

5.642,90

11.756,04

10 km

9.311,60

19.399,17

75 km

12.825,65

26.720,10

150 km

17.120,60

35.667,92

b. Het bedrag in artikel 9, tweede lid, komt te luiden: € 4.777,94.

c. Het bedrag in artikel 9, derde lid, komt te luiden: € 2.293,41.

Artikel II

In de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer worden ingaande 1 januari 2007 de volgende bedragen gewijzigd:

a. Het bedrag in artikel 10, eerste lid, komt te luiden: € 2.474,38 per jaar.

b. Het bedrag in artikel 16, derde lid, komt te luiden: € 2.184,03 per jaar.

c. Het bedrag in artikel 16, tweede lid komt te luiden: € 4.550,06 per jaar.

d. De bedragen in artikel 18, tweede en derde lid, komen te luiden:

Reisafstand

Ingevolge art. 18 lid 2

Ingevolge art. 18 lid 3

0 km

266,55

555,31

10 km

2.654,01

5.529,18

75 km

5.309,05

11.060,53

150 km

8.627,34

17.973,64

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina