Regeling klachtenbehandeling gezondheidszorginstellingen Defensie

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2016

Regeling inzake de behandeling van klachten van patiënten van gezondheidszorginstellingen binnen Defensie (Regeling klachtenbehandeling gezondheidszorginstellingen Defensie)

De Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector;

Besluit:

§ 1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. gedraging: enig handelen of nalaten alsmede het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor een cliënt;

 • b. cliënt: een natuurlijk persoon aan wie de zorgaanbieder gezondheidszorg verleent of heeft verleend;

 • c. zorgaanbieder: de Minister van Defensie;

 • d. militaire gezondheidszorg: het geheel aan maatregelen, voorzieningen en verstrekkingen verleend door of vanwege de militair geneeskundige dienst ten behoeve van het behoud, herstel en bevordering van de gezondheid en inzetbaarheid van de militair;

 • e. militair geneeskundige dienst: het geheel van instanties en eenheden binnen de krijgsmacht, belast met het verlenen van militaire gezondheidszorg.

§ 2. Instelling van een klachtencommissie

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De Secretaris-Generaal stelt een klachtencommissie in voor de behandeling van klachten over een gedraging van één of meer onderdelen van de militair geneeskundige dienst of van daarbinnen werkzame personen jegens een cliënt.

 • 2 De Secretaris-Generaal maakt op duidelijke wijze bekend op welke wijze de klachtencommissie te bereiken is.

 • 3 De Secretaris-Generaal ziet er op toe dat de werkzaamheden van de klachtencommissie worden verricht volgens het door de commissie opgestelde reglement.

§ 3. Samenstelling, taken en bevoegdheden van de klachtencommissie

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De samenstelling van de klachtencommissie vormt een evenwichtige afspiegeling van het binnen de zorginstelling werkzame personeel en van belangenbehartigers van cliënten. Bij de samenstelling van de klachtencommissie wordt in voldoende mate in de vereiste deskundigheid voorzien.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, onder wie de voorzitter.

 • 2 De voorzitter is niet werkzaam voor of bij de zorgaanbieder.

 • 3 Aan de klachtencommissie wordt een secretaris toegevoegd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd.

 • 2 Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.

 • 3 De leden en plaatsvervangend leden zijn éénmaal herbenoembaar.

 • 4 Een lid of plaatsvervangend lid kan vrijwillig terugtreden. De voorzitter van de klachtencommissie doet daarvan mededeling aan de Secretaris-Generaal. De Secretaris-Generaal voorziet zo spoedig mogelijk in de opvolging.

 • 5 De klachtencommissie stelt mede ten behoeve van de Secretaris-Generaal een rooster van aftreden op van de leden en hun plaatsvervangers.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de privacy van de klager en degene over wie wordt geklaagd is gewaarborgd en legt de wijze waarop dit gebeurt vast in het in artikel 2, derde lid, bedoelde reglement.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De klachtencommissie heeft de volgende taken:

 • a. het uiterlijk binnen tien weken na indiening van een klacht schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van klager, degene over wie is geklaagd en de zorgaanbieder van haar oordeel over de gegrondheid ervan. Van afwijking van de termijn van tien weken wordt door de klachtencommissie gemotiveerd mededeling gedaan aan de hiervoor genoemde personen respectievelijk functionarissen onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel zal uitbrengen;

 • b. het zo nodig doen van aanbevelingen aan de zorgaanbieder of degene over wie is geklaagd inzake mogelijkheden voor herstel, bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg;

 • c. het in kennis stellen van de zorgaanbieder van een klacht die zich richt op een ernstige situatie met een structureel karakter. Onder een klacht over een ernstige situatie wordt verstaan een klacht over een situatie waarbij sprake is van onverantwoorde zorg;

 • d. het door tussenkomst van de inspecteur militaire gezondheidszorg melden van deze klacht aan de bevoegde regionale inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid, indien de klachtencommissie niet is gebleken dat de zorgaanbieder terzake maatregelen heeft getroffen;

 • e. het ten behoeve van de zorgaanbieder over elk kalenderjaar opstellen van een openbaar verslag, waarin worden aangegeven:

  • 1°. de samenstelling van de klachtencommissie;

  • 2°. het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten;

  • 3°. de strekking van de oordelen en aanbevelingen van de klachtencommissie.

  In het verslag worden ten aanzien van de behandelde klachten geen tot de individuele persoon herleidbare gegevens opgenomen;

 • f. het, voor zover nodig, ter uitvoering van haar taken zorg dragen voor een goede afstemming van haar werkzaamheden met andere daarvoor in aanmerking komende instanties die een taak hebben in de opvang van klachten van cliënten.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De klachtencommissie heeft ter uitvoering van haar functie de volgende bevoegdheden:

 • a. het, voor zover nodig met gerichte toestemming van de klager of diens vertegenwoordiger, inwinnen van informatie en het raadplegen van stukken;

 • b. het oproepen en horen van personen binnen de zorginstelling die bij de klacht zijn betrokken;

 • c. het inschakelen van externe of interne deskundigen.

§ 4. Het indienen en behandelen van klachten

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een klacht kan door of namens de cliënt worden ingediend.

 • 2 Voor de behandeling van een klacht worden geen kosten in rekening gebracht aan de klager of degene, die namens de klager optreedt.

 • 3 De klager en degene over wie wordt geklaagd kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een raadsman.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De klager heeft te allen tijde het recht om zijn klacht tevens voor te leggen aan andere instanties binnen of buiten Defensie die bevoegd zijn om de klacht te behandelen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De klacht wordt in eerste instantie bij voorkeur kenbaar gemaakt aan degene(n) tegen wie de klacht is gericht om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.

 • 2 Indien de zorginstelling daarover beschikt, kan de klager hierbij desgewenst de hulp inroepen van een cliënteninformatie- of een cliëntenservicebureau dan wel van een cliëntencontactpersoon.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Indien de toepassing van artikel 11 niet tot een oplossing leidt, kan de klager de klacht – bij voorkeur schriftelijk – indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie.

 • 2 Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog binnen een gestelde termijn duidelijkheid te verschaffen.

 • 3 Desgewenst verleent de klachtencommissie de klager de nodige hulp bij het formuleren van de klacht.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Aan de behandeling van een klacht mag niet worden deelgenomen door een persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De klager, degene over wie wordt geklaagd alsmede bij de procedure betrokkenen die naar het oordeel van de klachtencommissie moeten worden gehoord, worden door de klachtencommissie in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op de gedraging waarover wordt geklaagd.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De klager brengt de klachtencommissie onverwijld op de hoogte ingeval hij besluit om de klacht geheel of gedeeltelijk in te trekken. De klachtencommissie licht de klager desgevraagd goed voor over de gevolgen ervan.

 • 2 Nadat de klager zijn besluit schriftelijk heeft bevestigd, sluit de klachtencommissie de zaak af met een schriftelijk bericht aan de klager en de aangeklaagde onder vermelding van de reden van afsluiting. De zorgaanbieder en de inspecteur militaire gezondheidszorg ontvangen een geanonimiseerd afsluitend bericht, tenzij de klager ermee instemt dat een niet-geanonimiseerd bericht wordt verzonden. Indien nodig, bevat dit bericht een gewogen oordeel over de mogelijke ernst van de achterliggende problematiek en een aanbeveling om hier op andere wijze aandacht aan te besteden.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De behandeling van de klacht door de klachtencommissie kan resulteren in één van de volgende oordelen:

  • a. de klacht is niet-ontvankelijk;

  • b. de klacht is geheel of gedeeltelijk gegrond;

  • c. de klacht is ongegrond.

 • 2 Zo nodig verwijst de klachtencommissie de klager naar een andere instantie die bevoegd is om de klacht te behandelen.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Onverminderd artikel 2, negende lid, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector zendt de voorzitter van de klachtencommissie het openbaar verslag, bedoeld in artikel 7, onder e, aan de directeur militaire gezondheidszorg.

§ 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De regeling van de Staatssecretaris van Defensie van 3 september 1996, nr.  P/96003827, houdende vaststelling van de Raamregeling klachtenbehandeling gezondheidszorginstellingen Defensie (MP 31-109) wordt ingetrokken.

 • 2 De klachtencommissies, ingesteld op grond van de regeling van de Staatssecretaris van Defensie van 3 september 1996, nr. P/96003827, houdende vaststelling van de Raamregeling klachtenbehandeling gezondheidszorginstellingen Defensie (MP 31-109), worden aangemerkt als klachtencommissies, ingesteld op grond van artikel 3, eerste lid.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling klachtenbehandeling gezondheidszorginstellingen Defensie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 januari 2007

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap

Naar boven