Wijzigingsbesluit Besluit donorregister (wijziging bijlage en aanwijzing van categorieën personen die opnieuw een donorformulier zullen ontvangen)

Geldend van 26-01-2007 t/m heden

Besluit van 6 december 2006, houdende wijziging van het Besluit donorregister in verband met wijziging van de bijlage en de aanwijzing van categorieën personen die opnieuw een donorformulier zullen ontvangen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 oktober 2006, kenmerk GMT/IB 2688646, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op de orgaandonatie;

De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 2006, nummer W13.06.0040/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2006, kenmerk GMT/IB 2727713, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit toegezonden donorformulieren behouden hun gelding.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 december 2006

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

,

J. F. Hoogervorst

De Minister van Justitie

,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vijfentwintigste januari 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina