Besluit tot handhaving van het ISO

[Regeling vervallen per 01-02-2011.]
Geldend van 28-01-2007 t/m 31-01-2011

Besluit tot handhaving van het Interdepartementaal Steunoverleg

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2011]

Het ISO is belast met de coördinatie van:

 • a. de vaststelling van het Nederlandse standpunt over Europees beleid en wetgeving op het gebied van staatssteun;

 • b. een inhoudelijk, organisatorisch en procedureel adequate uitvoering van Europees beleid, Europese wetgeving en rechtspraak op het gebied van staatssteun in Nederlands beleid, Nederlandse wetgeving en de Nederlandse bestuurspraktijk.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2011]

 • 1 Het ISO bestaat uit:

  • a. een voorzitter;

  • b. een lid en een plaatsvervangend lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door of vanwege iedere minister;

  • c. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie;

  • d. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door het Interprovinciaal Overleg;

  • e. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • f. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Unie van Waterschappen.

  • g. een lid aan te wijzen door de Stichting Europa decentraal

 • 2 Er kunnen agendaleden per ministerie worden aangewezen, steeds aan te wijzen door of vanwege de minister.

 • 3 Het hoofd van het Coördinatiecentrum staatssteun van het Ministerie van Economische Zaken is de voorzitter van het ISO.

 • 4 Het secretariaat van het ISO berust bij de directie Europese Integratie en Strategie van het directoraat-generaal Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken.

 • 5 Het secretariaat is verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van het overleg.

 • 6 Het ISO kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen, al dan niet uit zijn midden, werkgroepen instellen.

 • 7 Het ISO kan zijn werkwijze, die van het secretariaat en de in lid 6 bedoelde werkgroepen nader regelen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2011]

Bij het overleg kan een lid of diens plaatsvervanger zich laten vergezellen door een ambtenaar die ter zake van een bepaald onderwerp specifieke deskundigheid bezit.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2011]

 • 1 Het ISO evalueert zijn functioneren vóór 1 februari 2011.

 • 2 Het verslag van de evaluatie wordt ter kennis gebracht van de Directeur-Generaal Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 februari 2011.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot handhaving van het ISO.

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Staatscourant en wordt gezonden aan de leden van het ISO.

Den Haag, 12 januari 2007

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

J.A. Vijlbrief

Directeur-generaal Economische Politiek

Terug naar begin van de pagina