Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden, 1978-1985

Geldend van 20-01-2007 t/m heden

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 7 november 2006, nr. 06M487724, inzake beperkingen aan de openbaarheid van in de verklaring van overbrenging van de notulen en bescheiden van de ministerraad en onderraden (1 januari 1978–1 januari 1985) genoemde archiefbescheiden

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid en tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. notulen en bescheiden: notulen en bescheiden van de rijksministerraad, de ministerraad, de onderraden en de ministeriële commissies als bedoeld in de verklaring van overbrenging van de notulen en bescheiden van de ministerraad en onderraden (1 januari 1978–1 januari 1985);

 • b. raadpleging: inzage en gebruik ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek;

 • c. publicatie: verspreiding van de geraadpleegde gegevens op enigerlei wijze, waaronder mondelinge, schriftelijke, elektronische en audiovisuele verspreiding, alsmede verlening van inzage aan derden;

 • d. verklaring inzake raadpleging: de inhoud van de verklaring inzake raadpleging die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

 • 1 De notulen en bescheiden kunnen, zolang zij ouder zijn dan 20 jaar en jonger dan 25 jaar, alleen worden geraadpleegd na:

  • a. ondertekening door de onderzoeker van de verklaring inzake raadpleging, en

  • b. voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris.

 • 2 Publicatie van de gegevens uit de geraadpleegde notulen en bescheiden als bedoeld in het vorige lid, kan alleen plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris na overleg met de secretaris van de ministerraad.

Artikel 3

Er worden geen kopieën of andere reproducties verstrekt van de notulen en bescheiden als bedoeld in de verklaring van overbrenging van de notulen en bescheiden van de ministerraad en onderraden (1 januari 1978–1 januari 1985) indien en zolang de beperkingen aan de openbaarheid als geregeld in artikel 2 toepassing zijn.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Bijlage

Verklaring ten behoeve van toestemming tot raadpleging van notulen en bescheiden van de ministerraad en onderraden (1 januari 1978–1 januari 1985) waarop een beperking aan de openbaarheid rust

Naam en voorletters:

Bezoekersnummer:

Adres:

Postcode en woonplaats:

bezig met een onderzoek naar:

vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van het archief:

nummer toegang:

De gegevens uit dit archief zullen eventueel worden vastgelegd in een scriptie/dissertatie/artikel in een (wetenschappelijk) periodiek/boek.

Het onderzoek vindt plaats aan (instelling):

onder leiding van:

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij:

 • 1. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt of bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden of waardoor het belang van de Staat of zijn bondgenoten geschaad wordt;

 • 2. met het oog op de bescherming van nog levende personen en van het belang van de Staat en zijn bondgenoten niet tot publicatie van gegevens uit dit archief zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de Directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde, aan wie daartoe de te publiceren passages vooraf dienen te worden voorgelegd;

 • 3. de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis zullen komen en waarover geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen.

Indien de Directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde afwijzend beschikt op een verzoek tot raadpleging of een verzoek tot publicatie van gegevens uit dit archief, zullen de motieven die tot deze afwijzing hebben geleid, aangegeven worden. De geldigheidsduur van de toestemming bedraagt twaalf maanden. Indien het beoogde doel na afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend.

Handtekening aanvrager:

Datum:

Plaats:

Gezien en akkoord,

de Directeur Nationaal Archief,

voor deze:

Datum:

Plaats:

Terug naar begin van de pagina