Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 18-01-2007 t/m 31-12-2009

Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza),

Gelet op artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Stelt de volgende regeling vast:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling is van toepassing op zorgverzekeraars.

Artikel 2. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze nadere regeling wordt verstaan onder:

 • 1. De wet: de Wet marktordening gezondheidszorg

 • 2. Zorgaanbieder: zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 sub c van de Wmg.

 • 3. Zorgverzekeraar: zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1 sub b van de Zvw.

 • 4. Prestatie: een prestatie als bedoeld in artikel 1 sub j van de Wmg.

 • 5. DBC (Diagnose Behandeling Combinatie): typeert het geheel van prestaties van de zorgaanbieder gedurende het DBC-traject, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de zorgaanbieder consulteert.

 • 6. B-segment: de kostenbedragen en het volume aan prestaties per DBC zijn vrij onderhandelbaar. Voor het B-segment worden door de Nederlandse Zorgautoriteit alleen prestatiebeschrijvingen en het honorariumuurtarief vastgesteld.

 • 7. Prijs: het bedrag welke door de zorgaanbieder voor een geleverde prestatie in rekening wordt gebracht.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 01-01-2010]

De aanlevering van de onder artikelen 4 en 5 beschreven prijsinformatie door de onder artikel 4 genoemde zorgverzekeraars geschiedt ten behoeve van de marktonderzoekstaken van de NZa.

Artikel 4. Aanlevering

[Vervallen per 01-01-2010]

Een zorgverzekeraar die één of meerdere DBC’s in het B-segment heeft gecontracteerd bij één of meerdere zorgaanbieders, levert prijsinformatie uit de contractafspraken aan.

Artikel 5. Opmaak informatielevering

[Vervallen per 01-01-2010]

Het aan te leveren bestand voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Alle gegevens zijn opgenomen in één bestand met daarin prijsinformatie zoals overeengekomen met alle gecontracteerde zorgaanbieders voor alle gecontracteerde prestaties in het B-segment.

 • 2. Het bestand met prijsinformatie uit de contracten is opgemaakt conform het technische formaat zoals opgenomen in de bijlage. Het bevat één voorloopregel, één sluitregel en daartussen voor elke afgesproken prijs een detailregel met de volgende velden:

  • de zorgverlenerscode;

  • de declaratiecode;

  • de contractprijs, gesplitst in instellingskosten en het totaal van de honoraria van de specialismen;

  • begin- en einddatum van de prijsafspraak.

Artikel 6. Aanlevering

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Bestanden worden op een beveiligde manier aangeleverd.

 • 2 Prijsinformatie wordt gefaseerd aangeleverd wanneer de resultaten van de contractonderhandelingen gefaseerd beschikbaar komen. Rond half februari van het jaar (t) wordt een tussenstand van de prijsinformatie aan de NZa toegestuurd die voortvloeit uit de op dat moment afgeronde onderhandelingen.

 • 3 De afgesloten prijsafspraken die betrekking hebben op jaar (t) dienen uiterlijk op 1 april van het jaar (t) verzonden te worden naar de NZa.

 • 4 Een totaal overzicht van de prijsafspraken van het jaar (t) wordt aan uiterlijk op 31 december van jaar (t) toegestuurd aan de NZa.

Artikel 7. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2010]

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken’.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de Dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Mr. F.H.G. de Grave

Voorzitter Raad van bestuur

Dr. M.E. Homan

Portefeuillehouder

Terug naar begin van de pagina