Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen

Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 13-12-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 januari 2007, nr. VGP/VV 2742234, houdende de Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. foliumzuur: pteroylmonoglutaminezuur;

  • b. light-product: eet- of drinkwaar ten aanzien waarvan een bewering over de verlaagde energetische waarde, in overeenstemming met de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (Pb 2006, L 404), is gebezigd.

Artikel 2

  • 1 Vrijstelling wordt verleend van artikel 5 van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen wat betreft de toevoeging van vitamine D en foliumzuur aan eet- en drinkwaren, voor zover per hoeveelheid van de waar die een energetische waarde van 100 kcal levert:

    • a. het gehalte aan toegevoegd foliumzuur ten hoogste 100 µg bedraagt; en

    • b. het gehalte aan toegevoegd vitamine D ten hoogste 4,5 µg bedraagt.

  • 2 In afwijking van het eerste lid mogen aan een light-product ten hoogste de hoeveelheden foliumzuur en vitamine D worden toegevoegd die krachtens het eerste lid mogen worden toegevoegd aan soortgelijke waren, indien deze ten minste een 30% hogere energetische waarde hebben dan het light-product.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Naar boven