Vaststellingsbesluit aanvullende korting bedrijfstoeslagregeling nationale reserve

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 18-08-2007 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 januari 2007, nr. TRCJZ/2007/56, houdende vaststelling van de aanvullende korting in de bedrijfstoeslagregeling ten behoeve van de nationale reserve

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 14, aanhef en onderdeel d, van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

De lineaire verlaging, bedoeld in artikel 42, zevende lid, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van een aantal verordeningen (PbEG L270), wordt vastgesteld op 2,485%.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 11 januari 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit:
de

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina