Instellingsbesluit Gezagsdrageroverleg Grenstoezicht Zeehavenpolitie Politie Rotterdam Rijnmond

Geldend van 19-01-2007 t/m heden

Instellingsbesluit Gezagsdrageroverleg Grenstoezicht Zeehavenpolitie Politie Rotterdam Rijnmond

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 48 van de Vreemdelingenwet 2000

Besluit:

Artikel 1. Gezagsdrageroverleg Grenstoezicht Zeehavenpolitie

Er is een Gezagsdrageroverleg Grenstoezicht Zeehavenpolitie van de politie Rotterdam-Rijnmond, inzake de uitvoering van het grenstoezicht door de Zeehavenpolitie, hierna aan te duiden als gezagsdrageroverleg.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

 • 1 Het Gezagsdrageroverleg is een overleg van het gezag en de korpsleiding van de Politie Rotterdam-Rijnmond voor de taken van de Zeehavenpolitie in het kader van de handhaving van de vreemdelingenwet en met name voor de uitvoering van het grenstoezicht.

 • 2 Het Gezagsdrageroverleg spreekt zich uit ten aanzien van de taken inzake het grenstoezicht, het havengerelateerd vreemdelingentoezicht en het verwijderen, of ter uitzetting overdragen van vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf (meer) hebben.

 • 3 Het Gezagsdrageroverleg is voor de in lid 2 genoemde taken verantwoordelijk voor: het formuleren van, binnen de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de door het Regionaal College van de Politie Rotterdam-Rijnmond, op grond van artikel 31 van de Politiewet 1993, vastgestelde beheerkaders, de operationele beleidsdoelstellingen en prioriteiten; deze tijdig in te brengen ten behoeve van de beheer- en beleidscyclus van de Politie Rotterdam-Rijnmond; op voorhand af te stemmen omtrent doelen en prioriteiten in relatie tot de beschikbare middelen en (financiële) knelpunten tijdig te signaleren.

 • 4 Het Gezagsdrageroverleg is voor de in lid 2 genoemde taken voorts verantwoordelijk voor het toetsen van de in de meerjarenbeleidsplannen, jaarplan en het jaarverslag opgenomen prioriteiten inzake de onder lid 2 genoemde taken en het toetsen van de resultaten aan de hand van periodieke rapportages;

Artikel 3. Samenstelling

 • 1 Het Gezagsdrageroverleg wordt voorgezeten door de directeur-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie.

 • 2 Het Gezagsdrageroverleg bestaat voorts uit:

  • a. de Korpschef van de Politie Rotterdam-Rijnmond;

  • b. de Directeur van de Stafdirectie Coördinatie Vreemdelingenketen van het ministerie van Justitie;

  • c. de Directeur Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • d. het Diensthoofd van de Zeehavenpolitie van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

 • 3 Het secretariaat berust bij de Stafdirectie Coördinatie Vreemdelingenketen van het Ministerie van Justitie.

Artikel 5. Deelname derden

De voorzitter kan, op verzoek van een van de leden, ter advisering, derden uitnodigen om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Gezagsdrageroverleg Grenstoezicht Zeehavenpolitie Politie Rotterdam Rijnmond.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Den Haag, 22 december 2006

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina