Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten

Geldend van 17-01-2007 t/m heden

Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten

De Algemeen Directeur van het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 44 AWBZ en artikel 2.7.1 van de Regeling subsidies AWBZ alsmede artikel 2, sub b, van het Mandaterings- en volmachtbesluit College voor zorgverzekeringen;

Heeft op 14 december 2006 besloten:

Artikel 1

Een ADL-cluster als bedoeld in de paragrafen 2.7 tot en met 2.9 van de Regeling subsidies AWBZ dient te zijn gebouwd in overeenstemming met de bij deze beleidsregel gevoegde bijlage met als titel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten.

Artikel 2

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten en treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Deze beleidsregel zal met de toelichting maar zonder de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage ligt met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst ter inzage in de bibliotheek van het College voor zorgverzekeringen.

College voor zorgverzekeringen,

Algemeen Directeur

P.C. Hermans

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het College voor zorgverzekeringen.]

Terug naar begin van de pagina