Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels

Geldend van 01-02-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2006, nr. WJZ 6107378, houdende regels inzake de schriftelijke kennisgeving bij de uitvoering van werkzaamheden aan kabels (Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5.3, zesde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 2

De schriftelijke kennisgeving, bedoeld in artikel 5.3, eerste en tweede lid, van de wet bevat in elk geval de volgende informatie:

 • a. naam en adres van de aanbieder van het openbare elektronische communicatienetwerk;

 • b. de rechtsgrond van de gedoogplicht;

 • c. het doel van de kennisgeving;

 • d. de voorgenomen plaats van de uit te voeren werkzaamheden;

 • e. het voorgenomen tijdstip van de uit te voeren werkzaamheden;

 • f. de voorgenomen werkwijze van de uit te voeren werkzaamheden;

 • g. een omschrijving van de kabels en werken waarop de werkzaamheden betrekking hebben;

 • h. een omschrijving van de procedure, bedoeld in artikel 5.3, tweede, derde en vierde lid, van de wet;

 • i. vermelding van de termijnen, bedoeld in artikel 5.3, derde en vierde lid;

 • j. vermelding van de schorsende werking van het verzoek, bedoeld in artikel 5.3, vijfde lid;

 • k. vermelding of de kennisgeving de eerste dan wel de tweede kennisgeving betreft.

Artikel 3

De schriftelijke kennisgeving wordt door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging verstuurd.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina