Zuivelverordening administratieve heffingen 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 1 november 2006, houdende vaststelling van de administratieve heffingen voor het jaar 2007 (Zuivelverordening administratieve heffingen 2007)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

geitenmelk:

in Nederland gewonnen melk van geiten;

melk:

in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkgeitenhouder:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;

melkveehouder:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van (geiten)melk:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig (geiten)melk ontvangt van één of meer melkveehouders of melkgeitenhouders.

Artikel 2

  • 1 Ontvangers van melk zijn ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffing verschuldigd van € 0,06 per 100 kg melk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn ontvangers van melk de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald.

Artikel 3

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,03 per 100 kg melk.

Artikel 4

  • 1 Melkgeitenhouders zijn ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van geitenmelk afgeleverde hoeveelheden geitenmelk van € 0,01 per 100 kg geitenmelk.

  • 2 De oplegging en inning van de in lid 1 bedoelde heffing kunnen worden gemandateerd aan de ontvangers van geitenmelk.

Artikel 5

  • 1 Ontvangers van geitenmelk zijn ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden geitenmelk een heffing verschuldigd van € 0,01 per 100 kg geitenmelk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn ontvangers van geitenmelk de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen geitenmelk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald.

Artikel 6

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de de hoeveelheden geitenmelk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden geitenmelkproducten ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap een heffing verschuldigd van 0,02 per 100 kg geitenmelk.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening administratieve heffingen 2007.

Santpoort, 1 november 2006

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 7 december 2006.

Terug naar begin van de pagina