Wijzigingsbesluit Besluit naturalisatietoets, enz. (invoering Wet inburgering en [...] het inburgeringsexamen als naturalisatietoets in Nederland)

Geldend van 01-04-2007 t/m heden

Besluit van 3 januari 2007, houdende wijziging van het Besluit naturalisatietoets, het Besluit inburgering en het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap in verband met de invoering van de Wet inburgering en de aanwijzing van het inburgeringsexamen als naturalisatietoets in Nederland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 8 november 2006, Directie Wetgeving, nr. 5451568/06/6;

Gelet op de artikelen 8, eerste lid, aanhef en onderdeel d, en 23 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 24 november 2006, nr. W03.06.0475/I/K);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering van 21 december 2006, Directie Wetgeving, nr. 5458170/06/6;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

Het certificaat, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit naturalisatietoets zoals dit luidde voor 1 april 2007, met daarop de aantekening dat de verzoeker beschikt over de vereiste kennis van de Nederlandse taal, toont aan dat de verzoeker beschikt over de vereiste kennis van de taal alsmede van de staatsinrichting en maatschappij als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Artikel V

Dit besluit is van toepassing op verzoeken om verlening van het Nederlanderschap die op of na 1 april 2007 zijn ingediend.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 januari 2007

Beatrix

DeMinistervoorIntegratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering

,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de zestiende januari 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina