Tijdelijke vaststellingsregeling tarieven openbare biedingen

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 14-01-2007 t/m 30-06-2012

Tijdelijke vaststellingsregeling tarieven openbare biedingen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Regeling bekostiging financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

Het bedrag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 2°, van de Regeling bekostiging financieel toezicht, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op:

  • a. € 2.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening, uitbreiding of wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 6a, vijfde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 voor de bieder en de instelling te wier laste de effecten zijn uitgegeven en op € 250 voor bestuurders, commissarissen en andere functionarissen, met dien verstande dat geen bedrag in rekening wordt gebracht voor een ontheffing van regels met betrekking tot het biedingsbericht;

  • b. € 7.200 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening, uitbreiding of wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 6c, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2012]

Het bedrag , bedoeld in artikel 8, aanhef en onderdeel b, onder 3°, van de Regeling bekostiging financieel toezicht, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 0,0077% van het totale bedrag dat door de bieder wordt betaald voor het aantal effecten dat door hem wordt verkregen vanaf het intreden van de omstandigheid, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onder a of b, van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995, tot aan het moment van gestanddoening, bedoeld in artikel 9t, vierde lid, en artikel 9u van dat koninklijk besluit, met dien verstande dat het bedrag niet hoger is dan € 630.000.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina