Regeling vaststelling tarieven 2007 ex art. 20 Regeling bekostiging financieel toezicht

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 13-01-2007 t/m 30-06-2012

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2007 van de tarieven, bedoeld in artikel 20 van de Regeling bekostiging financieel toezicht

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Regeling bekostiging financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

Het tarief, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel e, van de Regeling bekostiging financieel toezicht voor het jaar 2007 wordt vastgesteld op € 3.160 voor de behandeling van een verzoek tot inschrijving in het register als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina