Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 januari 2007, nr. MC/U-2736874, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet toelating zorginstellingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 35 van de Wet toelating zorginstellingen;

Besluit:

Artikel 1

Als personen, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet toelating zorginstellingen naast de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd, worden aangewezen:

 • a. van het College bouw zorginstellingen, voor zover het betreft de artikelen 11, eerste en vierde lid, en 12:

  • de bestuursleden van het college;

  • de hoofden van de afdelingen Care en Cure en hun plaatsvervangers;

  • het hoofd van de sectie Bouwbegeleiding;

  • de medewerkers van de sectie Bouwbegeleiding;

  • de als secretaris-jurist benoemde medewerker.

 • b. van het College sanering zorginstellingen, voor zover het betreft:

  • 1°. de artikelen 17, eerste en achtste lid, en 18, eerste en tweede lid;

  • 2°. de aan de toelating verbonden voorschriften inzake behoud van waarde van onroerende zaken voor de zorg:

   • de bestuursleden van het college;

   • de directeur/secretaris van het college en diens plaatsvervanger;

   • de gemachtigden van het college (onder verantwoordelijkheid van het college).

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Naar boven