Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2007

[Regeling vervallen per 29-02-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Verordening van het Productschap Dranken van 6 november 2006, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder b van het instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen heffing voor het jaar 2007; Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2007

Het bestuur van het Productschap Dranken;

Gelet op:

artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

artikel 12 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

Gezien:

Het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (hierna: de Commissie voor bier);

Besluit:

Vast te stellen de navolgende verordening.

§ 2. De heffing

[Vervallen per 29-02-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 29-02-2008]

De heffing zoals bedoeld in artikel 14 van het Instellingsbesluit van het Productschap Dranken is voor het jaar 2007 vastgesteld op 0,75 cent per hl bier, welke in Nederland is geproduceerd en afgezet dan wel afkomstig is uit de brouwketel van een aan de moedermaatschappij van de binnenlandse producent gelieerde dochteronderneming in het buitenland en in Nederland afgezet, met dien verstande dat producenten van bier met een productie van minder dan 10.000 hl per jaar van deze heffing zijn vrijgesteld.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 29-02-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 29-02-2008]

Deze verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 29-02-2008]

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

  • 2 Indien de benodigde goedkeuring later wordt verkregen treedt de verordening zoveel later (na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie) retroactief vanaf 1 januari 2007 in werking.

Artikel 5

[Vervallen per 29-02-2008]

Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2007.

Maarn, 6 november 2006

P.M. Blauw

voorzitter

J.J. Schat

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2006.

Terug naar begin van de pagina