Besluit verlenging besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Libië

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 06-01-2007 t/m 30-06-2007

Besluit van de Minister van Justitie van 15 december 2006, tot verlenging van het besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Libië

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 43, aanhef onder a, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

– dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in Libië en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden genoemd in artikel 29 Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

– dat als gevolg hiervan het tot 1 januari 2007 geldende besluitmoratorium verlengd zal worden voor een periode van zes maanden tot en met 30 juni 2007;

– dat in deze situatie eveneens het tot 1 januari 2007 geldende vertrekmoratorium verlengd zal worden, eveneens tot en met 30 juni 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2007]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt voor vreemdelingen afkomstig uit Libië, die een aanvraag hebben ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2007]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor de vreemdelingen afkomstig uit Libië niet beëindigd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2007]

De artikelen 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Libië op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30 dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C1/6.4 van de Vreemdelingencirculaire 2000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt de dag na 30 juni 2007.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina