Regeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid en samenwerking speciale eenheden

Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling van 15 december 2006, nr. 2006-0000405012, houdende de organisatie van aanhoudings- en ondersteuningseenheden en bepalingen over de samenwerking tussen speciale eenheden (Regeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid en samenwerking speciale eenheden)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Justitie en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 46, eerste, tweede en derde lid en artikel 60, tweede lid, van de Politiewet 1993 en artikel 8, tweede lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3

  • 1 Een aanhoudings- en ondersteuningsteam bestaat uit twee secties, een eenheidscommandant en een ondersteunend medewerker.

  • 2 Een sectie bestaat uit elf leden en twee sectiecommandanten.

Artikel 5

  • 1 De ambtenaar van politie die deel uitmaakt van een aanhoudings- en ondersteuningsteam, voldoet aan de kwalificaties van een door de Minister van Justitie en Veiligheid aan te wijzen politieopleiding.

  • 2 De korpschef draagt er zorg voor dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaar van politie die deel uitmaakt van een aanhoudings- en ondersteuningsteam worden onderhouden op minimaal het niveau van de kwalificaties, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8

De korpschef en de Minister van Defensie maken afspraken over beheersmatige samenwerking tussen de aanhoudings- en ondersteuningsteams en de aanhoudings- en ondersteuningseenheid van de Koninklijke marechaussee. De afspraken hebben in ieder geval betrekking op:

  • a. de afstemming van uitrusting en opleidingen;

  • b. het op een gelijk niveau brengen van de frequentie van inzet van een eenheid.

Artikel 9

De korpschef en de Minister van Defensie maken afspraken over beheersmatige samenwerking tussen de Dienst speciale interventies, bedoeld in artikel 11 van het Besluit beheer politie, en de aanhoudings- en ondersteuningseenheid van de Koninklijke marechaussee. De afspraken hebben in ieder geval betrekking op:

  • a. de opleiding, uitrusting en beschikbaarheid van personeel van de aanhoudings- en ondersteuningsteams en de aanhoudings- en ondersteuningseenheid van de Koninklijke marechaussee, ten behoeve van het gezamenlijk optreden met de bijzondere bijstandseenheid;

  • b. stages door het personeel van de bijzondere bijstandseenheid bij de aanhoudings- en ondersteuningsteams en de aanhoudings- en ondersteuningseenheid van de Koninklijke marechaussee.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid en samenwerking speciale eenheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Defensie,

H.G.J. Kamp

Naar boven