Regeling wijziging Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO en vaststelling [...] en postcodelijst Leerplusarrangement VO 2007 en 2008

[Regeling vervallen per 31-12-2008.]
Geldend van 05-01-2007 t/m 30-12-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2006, nr. VO/SenO/06/49536, houdende wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO en de bekendmaking van het budget voor het Leerplusarrangement VO, het bedrag per L+A-leerling en de lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden voor de kalenderjaren 2007 en 2008 (Regeling wijziging Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO en vaststelling bedragen en postcodelijst Leerplusarrangement VO 2007 en 2008)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Budget Leerplusarrangement VO

[Vervallen per 31-12-2008]

De Minister stelt voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008, voor scholen of scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, met uitzondering van het voorbereidend beroepsonderwijs in een agrarisch opleidingscentrum, jaarlijks een bedrag van € 60.940.000,– beschikbaar ten behoeve van de uitvoering van de Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO.

Artikel 3. Bedrag per L+A-leerling

[Vervallen per 31-12-2008]

De hoogte van het bedrag per L+A-leerling bedraagt jaarlijks € 880 voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008.

Artikel 4. Lijst met postcodes

[Vervallen per 31-12-2008]

De lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden, bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO en vaststelling bedragen en postcodelijst Leerplusarrangement VO 2007 en 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage bij artikel 4

[Vervallen per 31-12-2008]

Lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden L+A 2007 en 2008

1011

1106

2563

3083

4621

5923

7417

9737

1013

1107

2571

3085

4811

6043

7511

9741

1015

1314

2572

3086

4812

6044

7512

9742

1018

1324

2573

3087

4816

6045

7513

9743

1021

1353

2612

3089

4822

6134

7514

9931

1022

1354

2624

3111

4826

6135

7521

9933

1024

1357

2625

3112

4827

6163

7533

 

1025

1503

2715

3114

5011

6217

7541

 

1031

1504

2802

3117

5012

6218

7543

 

1032

1505

2806

3118

5014

6224

7544

 

1033

1622

2905

3119

5018

6228

7545

 

1034

1783

3012

3135

5021

6412

7601

 

1051

1784

3014

3192

5022

6415

7603

 

1052

1813

3021

3193

5025

6416

7604

 

1053

1962

3022

3194

5026

6531

7605

 

1054

2033

3023

3222

5042

6535

7606

 

1055

2035

3024

3311

5046

6537

7942

 

1056

2037

3025

3313

5049

6538

8021

 

1057

2263

3026

3314

5063

6541

8022

 

1058

2312

3027

3317

5212

6542

8031

 

1059

2315

3028

3318

5213

6543

8223

 

1061

2316

3029

3513

5223

6544

8226

 

1062

2321

3031

3515

5231

6714

8232

 

1063

2511

3032

3525

5233

6717

8243

 

1064

2512

3033

3526

5344

6811

8442

 

1065

2513

3034

3527

5462

6821

8911

 

1067

2515

3035

3531

5612

6822

8918

 

1068

2516

3036

3543

5621

6823

8921

 

1069

2518

3037

3551

5641

6826

8922

 

1072

2521

3038

3552

5642

6827

8923

 

1073

2523

3042

3554

5643

6828

8924

 

1074

2524

3046

3555

5644

6831

8937

 

1075

2525

3052

3561

5645

6832

9202

 

1076

2526

3053

3562

5651

6833

9205

 

1078

2531

3054

3563

5654

6834

9601

 

1079

2532

3061

3564

5701

6841

9602

 

1091

2533

3071

3765

5702

6844

9607

 

1092

2541

3072

3814

5703

6982

9645

 

1093

2542

3073

3816

5705

7009

9711

 

1094

2543

3074

4335

5911

7202

9713

 

1095

2544

3075

4382

5912

7203

9715

 

1097

2545

3076

4383

5914

7204

9716

 

1102

2553

3077

4463

5915

7323

9732

 

1103

2561

3081

4536

5921

7413

9733

 

1104

2562

3082

4538

5922

7416

9736

 
Terug naar begin van de pagina