Regeling verplichte aanlevering en verspreiding Minimale Dataset (MDS) voor categorale instellingen

[Regeling vervallen per 08-01-2009.]
Geldend van 31-12-2006 t/m 07-01-2009

Regeling verplichte aanlevering en verspreiding Minimale Dataset (MDS) voor Categorale instellingen

Gelet op artikel 62 en 68 Wet marktordening gezondheidszorg(Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast:.

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 08-01-2009]

a. Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zvw en wordt geleverd door instelling voor medisch specialistische zorg (niet zijnde ziekenhuizen, academisch ziekenhuizen, sanatorium, epilepsie-inrichtingen, instellingen -niet zijnde een ziekenhuis- voor medisch specialistische zorg en abortusklinieken),

alsmede door instellingen voor niet-klinische hemodialyse,

alsmede door audiologische centra,

alsmede door

– radiotherapeutische centra

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 08-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1 MDS

  Minimale dataset van gegevens als bedoeld in artikel 4 van deze regeling, die betrekking hebben op de bekostigingssystematiek van de categorale instellingen en zoals door de NZa vastgesteld.

 • 2 DBC

  Diagnose behandeling combinatie: het geheel van activiteiten en verrichtingen van een orgaan voor gezondheidszorg voortvloeiend uit de zorgvraag, waarmee een patiënt de medisch specialist consulteert.

 • 3 DIS

  Onafhankelijke organisatie DBC-Informatiesysteem, die (fysieke) diensten aanbiedt, te weten verzameling en opslag van gegevens, om de betrouwbaarheid – authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens – van elektronische gegevensuitwisseling te bevorderen.

 • 4 DBC-productie per patiënt

  Alle aan de betreffende patiënt of diens zorgverzekeraar in rekening gebrachte DBC’s, ondersteunende en overige producten en overige trajecten en verrichtingen.

 • 5 DBC-traject

  Een DBC is altijd gerelateerd aan een bepaalde periode binnen een zorgtraject, het zogenoemde DBC-traject. Binnen deze periode wordt de DBC-dataset opgebouwd die gebruikt wordt voor de typering van de DBC als declarabel product.

 • 6 DBC-prestatiecode

  De code, die het afgesloten en gevalideerde DBC-traject beschrijft, en bestaat uit een samenstelling van de codes van het specialisme (AGB-code), zorgtype, de zorgvraag, de typerende diagnose en de behandeling, zoals omschreven in de Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling.

 • 7 Gedeclareerde prijs

  Bedrag, dat op de factuur staat.

 • 8 Geleverd zorgprofiel

  Lijst met alle per patiënt geregistreerde verrichtingen van de medisch specialist en de daarmee samenhangende activiteiten van de zorgaanbieder waar de medisch specialist werkzaam is, zoals deze binnen een DBC plaatsvinden.

 • 9 ICD

  International Classification of Diseases and Related Health Problems: internationale standaardclassificatie voor ziekten en met gezondheid verband houdende problemen, zoals omschreven op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • 10 Ondersteunende producten

  Verrichting, geleverd door een niet-poortspecialisme aan een poortspecialisme als onderdeel van een DBC, dan wel op verzoek van de eerste lijn, dan wel in het kader van onderlinge dienstverlening, dan wel aan een ander specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling, waarvoor de DBC-systematiek niet geldt. Als poortspecialisme worden onderscheiden: internisten, geriaters, longartsen, cardiologen, reumatologen, maag/darmartsen, allergologen, kinderartsen, chirurgen, orthopeden, urologen, plastisch

  chirurgen, neurochirurgen, cardio-pulmonale chirurgen, gynaecologen, oogartsen, KNO-artsen, dermatologen, neurologen, neuroloog/zenuwarts, liaisonpsychiaters, revalidatieartsen, tandartsspecialisten voor mondziekten en kaakchirurgie en voor dentomaxillaire orthopedie.

 • 11 Overige producten

  Verrichting geleverd door een poortspecialisme aan een ander poortspecialisme als onderdeel van een DBC, dan wel op verzoek van de eerste lijn, dan wel in het kader van onderlinge dienstverlening, dan wel aan ander specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling waarvoor de DBCsystematiek niet geldt.

 • 12 Overige trajecten en verrichtingen

  Prestaties en verrichtingen, die niet op DBC-typeringslijsten voorkomen en naast de DBC in rekening mogen worden gebracht, zoals omschreven in de Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 08-01-2009]

De verstrekking van de in artikel 4 bedoelde MDS-gegevens door de organen voor gezondheidszorg als genoemd in artikel 1 van deze regeling geschiedt ten behoeve van:

 • a. de uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot het onderhoud van de tot het DBC-systeem deeluitmakende prestatiebeschrijvingen en tarieven, teneinde de publieke belangen van de zorg te borgen. Hieronder medebegrepen de WTG-taken op het gebied van tarifering en budgettering.

 • b. het verstrekken van informatie aan het Ministerie van VWS over de ontwikkeling van de bekostiging en financiering van de medisch specialistische en ziekenhuiszorg.

Artikel 4. Inhoud MDS: registratie en specificatie

[Vervallen per 08-01-2009]

Het maandelijks verstrekken van MDS-gegevens door organen voor gezondheidszorg als genoemd in artikel 1 van deze regeling aan het DIS als bedoeld in artikel 6 betreft de volgende gegevens. De persoonsidentificerende gegevens van patiënten worden geanonimiseerd of versleuteld aangeleverd zodat ze niet herleidbaar zijn naar individuele personen.

MDS orgaan van gezondheidszorg DBC’s

Identificatie

Unieke identificatie zorginstelling (conform AGB-codering)

Pseudo-identiteit patiënt1

Postcode (4-cijferig)

Geboortejaar, geslacht

Unieke identificatie ziektekostenverzekeraar (conform

UZOVI-register)

DBC-productie per patiënt

DBC-traject:

DBC-prestatiecode op het laagste niveau

Begindatum

Einddatum

Diagnose (ICD2)

Nevendiagnose (ICD3)

Gedeclareerde prijs DBC-traject:

Verkoopprijs ziekenhuisdeel

Verkoopprijs honoraria per specialisme

Geleverd zorgprofiel DBC-traject:

Verrichtingencode

Datum verrichting

Specialisme

Ondersteunende en overige producten en overige trajecten en verrichtingen:

Verrichtingencode

Datum verrichting

Uitvoerend specialisme

Gedeclareerde prijs ondersteunende en overige producten en overige trajecten en verrichtingen:

Verkoopprijs ondersteunende en overige producten en overige trajecten en verrichtingen

Artikel 5. Aanmelding bij DIS

[Vervallen per 08-01-2009]

Organen voor gezondheidszorg als genoemd in artikel 1 van deze regeling melden zich, voorafgaand aan de eerste aanlevering van de MDS-gegevens zoals bedoeld in artikel 6, ter verificatie eenmalig aan bij de NZa. De NZa verzorgt de aanmelding van organen voor gezondheidszorg bij het DIS.

Artikel 6. Aanlevering MDS-gegevens aan DIS

[Vervallen per 08-01-2009]

 • 1 Organen voor gezondheidszorg als genoemd in artikel 1 van deze regeling zijn verplicht eenmaal per maand de MDS-gegevens, waarvan de prestaties zijn gedeclareerd, elektronisch (volgens een door het DIS vastgesteld format, inclusief technische velden en unieke sleutels ten behoeve van dataverwerking), aan het DIS aan te leveren conform de specificatie die is opgenomen in artikel 4. Deze maandelijkse levering dient plaats te vinden vanaf 1 maart 2007 en geschiedt vervolgens voor het einde van de opvolgende maand.

 • 2 Het door het DIS vastgestelde format voor de aanlevering van de MDS-gegevens, met als onderdeel daarin de MDS-gegevens, ligt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling bij de NZa ter inzage. Op verzoek van een belanghebbende wordt dit format toegezonden. Het format kan worden geraadpleegd op www.DISportal.nl.

Artikel 7. Aanlevering MDS-gegevens 2006 aan DIS

[Vervallen per 08-01-2009]

 • 1 De dialysecentra en de radiotherapeutische centra als genoemd in artikel 1 van deze regeling leveren de maandelijkse MDS-gegevens over de periode 1 januari 2006 tot 31 december 2006 volledig aan het DIS aan. Dit geschiedt elektronisch volgens een door het DIS vastgesteld format, inclusief technische velden en unieke sleutels ten behoeve van dataverwerking.

 • 2 MDS-gegevens over de periode 1 januari 2006 tot en met 30 juni 2006 dienen door de dialysecentra en de radiotherapeutische centra uiterlijk 1 december 2006 te zijn aangeleverd bij het DIS. Deze gegevens worden in afzonderlijke sets per maand aangeleverd.

 • 3 MDS-gegevens over de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 dienen door de dialysecentra en de radiotherapeutische centra uiterlijk 1 februari 2007 te zijn aangeleverd aan het DIS. Deze gegevens worden in afzonderlijke sets per maand aangeleverd.

Artikel 8. Verificatie aangeleverde MDS-gegevens

[Vervallen per 08-01-2009]

De in artikel 4 bedoelde MDS-gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden verstrekt. De organen voor gezondheidszorg als genoemd in artikel 1 van deze regeling leggen jaarlijks een accountantsverklaring aan de Nza over, waarin de juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen wordt bevestigd. Hiervoor wordt aangesloten bij de jaarlijks aan de NZa te overleggen goedkeurende accountantsverklaring op grond van de Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering.

Artikel 9. Rapportageplicht DIS

[Vervallen per 08-01-2009]

Indien een orgaan voor gezondheidszorg als genoemd in artikel 1 van deze regeling de MDS-gegevens niet tijdig of niet compleet aan het DIS levert, is het DIS gehouden dit onverwijld te rapporteren aan de NZa onder vermelding van de naam van het orgaan voor gezondheidszorg en zo mogelijk van de door het orgaan voor gezondheidszorg opgegeven reden om niet tijdig of niet compleet te leveren.

Artikel 10. Uitlevering MDS-gegevens aan de NZa

[Vervallen per 08-01-2009]

Ten behoeve van de taken publiek onderhoud van DBCprestatiebeschrijvingen en DBC-tarieven, gegevensverstrekking aan VWS en monitoring van marktontwikkelingen en interventie is het DIS gehouden de door organen van gezondheidszorg als genoemd in artikel 1 van deze regeling aangeleverde MDS-gegevens standaard maandelijks aan de NZa te verstrekken zoals geaggregeerd en gespecificeerd in onderstaand overzicht:

 

Publiek onderhoud

Gegevensverstrekking

aan VWS

Identificatie

   

Unieke identificatie zorginstelling (conform AGB-codering)

L

A

Unieke identificatie patiënt (Ziekenhuis informatiesysteem)

   

Pseudo-identiteit4

A

 

Postcode (4 cijfers)

   

Geboortejaar, geslacht

   

Unieke identificatie ziektekostenverzekeraar (conform UZOVI-register**)

   

DBC-productie per patiënt

   

DBC-traject:

   

DBC-prestatiecode op het laagste niveau

A

 

Begindatum

A

 

Einddatum

A

 

5Diagnose (ICD)

A

 

Nevendiagnose (ICD6)

A

 

Gedeclareerde prijs DBC-traject:

   

Verkoopprijs ziekenhuisdeel

L

A

Verkoopprijs honoraria per specialisme

L

A

Geleverd zorgprofiel DBC-traject:

   

Verrichtingencode

L

A

Datum verrichting

L

A

Uitvoerend Specialisme

L

A

Gedeclareerde prijs ondersteunende en overige producten en overige trajecten en verrichtingen:

   

Verkoopprijs ondersteunende en overige producten en overige trajecten en verrichtingen

L

A

Artikel 11. Slotbepaling

[Vervallen per 08-01-2009]

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling verplichte aanlevering en verspreiding Minimale Dataset (MDS) voor categorale instellingen’.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Met de inwerkingtreding van deze Regeling wordt de Regeling CU/NR-100.042 beëindigd.

De

Raad van Bestuur

van de Nederlandse Zorgautoriteit,

F.H.G. de Grave

voorzitter

A.L.M. Barendregt

portefeuillehouder

 1. Zolang de aanleverende partij nog niet beschikt over versleutelingssoftware worden de gegevens geanonimiseerd (ontdaan van persoonsidentificerende kenmerken) aangeleverd en op deze wijze ook uitgeleverd aan de NZa.

  ^ [1]
 2. Aanleveren indien geautomatiseerde koppeling tussen DBC- en ICD-codering mogelijk is.

  ^ [2]
 3. Aanleveren indien geautomatiseerde koppeling tussen DBC- en ICD-codering mogelijk is.

  ^ [3]
 4. Zolang de aanleverende partij nog niet beschikt over versleutelingssoftware worden de gegevens geanonimiseerd (ontdaan van persoonsidentificerende kenmerken) aangeleverd en op deze wijze ook uitgeleverd aan de NZa.

  ^ [4]
 5. Aanleveren indien geautomatiseerde koppeling tussen DBC- en ICD-codering mogelijk is.

  ^ [5]
 6. Aanleveren indien geautomatiseerde koppeling tussen DBC- en ICD-codering mogelijk is.

  ^ [6]
Terug naar begin van de pagina