Regeling kostencalculatieprincipes en verplichte aanlevering verantwoordingskostprijzen

[Regeling vervallen per 01-05-2012.]
Geldend van 31-12-2006 t/m 30-04-2012

Regeling kostencalculatieprincipes en verplichte aanlevering verantwoordingskostprijzen

Gelet op artikel 36 lid 3 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 01-05-2012]

Deze regeling is van toepassing op:

  • 1. instellingen voor medisch specialistische zorg die ultimo 2005 in bezit waren van een Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) vergunning als ziekenhuis.

  • 2. instellingen voor medisch specialistische zorg, die na 1 januari 2006 zijn of worden toegelaten, die voorheen een WZV vergunning als ziekenhuis zouden krijgen en niet zijn omschreven in artikel 1.4 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (voorheen: ziekenhuizen).

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-05-2012]

  • 1 DBC: Diagnose behandeling combinatie: het geheel van activiteiten en verrichtingen van een orgaan voor gezondheidszorg voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een patiënt de medisch specialist consulteert.

  • 2 verantwoordingskostprijzen: de kostprijzen per DBC die door de instelling worden bepaald op de wijze zoals in de regeling omschreven

Artikel 3. Administratievoorschriften verantwoordingskostprijzen

[Vervallen per 01-05-2012]

Instellingen, zoals beschreven onder artikel 1 van deze regeling,beschikken, per 1 januari 2007, over een systeem van kostencalculatie dat voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. De verantwoordingskostprijzen, zoals genoemd in artikel 2.2 van deze regeling, hebben betrekking op alle door de betreffende aanbieder in de verantwoordingsperiode gefactureerde DBC’s.

  • 2. De verantwoordingskostprijzen worden bepaald volgens de principes die zijn vastgelegd in het document “calculatieprincipes voor verantwoordingskostprijzen”. Dit document wordt op 1 januari 2007 gepubliceerd op www.nza.nl en ligt ter inzage bij de NZa.

  • 3. Ten behoeve van het bepalen van de verantwoordingskostprijzen wordt minimaal het rekeningschema dat als bijlage in het in het vorige lid genoemde document is opgenomen gehanteerd.

  • 4. Als kostendragers worden de gecodeerde zorgactiviteiten uit de “zorgactiviteitentabel” gehanteerd. Deze tabel wordt op 1 januari 2007 gepubliceerd op www.nza.nl.

Artikel 4. Inwerkingtreding regeling

[Vervallen per 01-05-2012]

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling kostencalculatieprincipes en verplichte aanlevering verantwoordingskostprijzen’.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Raad van Bestuur

van de Nederlandse Zorgautoriteit,

F.H.G. de Grave

voorzitter

M.E. Homan

portefeuillehouder

Terug naar begin van de pagina