Regeling energieprestatie gebouwen

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-05-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2006, nr. DJZ 2006339319, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, tot vaststelling van nadere voorschriften voor de energieprestatie van gebouwen (Regeling energieprestatie gebouwen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 3.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Energielabel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De energieprestatie van een woning of woongebouw wordt opgenomen en geregistreerd door een adviseur werkzaam voor een certificaathouder en volgens de voorschriften, bedoeld in BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020. Het bij de bepaling van de energieprestatie gebruikte rekenprogramma is geattesteerd en voldoet aan BRL 9501 van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

 • 2 Na registratie van de energieprestatie door de adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, wordt het energielabel voor die woning of het woongebouw vastgesteld en afgegeven door de Minister.

 • 3 Het primair fossiel energiegebruik van de woning of het woongebouw wordt met behulp van de als bijlage I bij deze regeling opgenomen tabel omgezet in een letter of lettercombinatie. Bij de berekening van het primair fossiel energiegebruik van een woning of woongebouw wordt, indien energiemaatregelen op gebiedsniveau van toepassing zijn, gerekend met forfaitaire waarden voor deze maatregelen.

 • 4 Met een certificaathouder wordt tot 1 januari 2022 gelijkgesteld een organisatie die certificering heeft aangevraagd en de energieprestatie laat opnemen en registreren door een adviseur met een bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in paragraaf 4.1 van BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De energieprestatie van een utiliteitsgebouw wordt opgenomen en geregistreerd door een adviseur werkzaam voor een certificaathouder en volgens de voorschriften, bedoeld in BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020. Het bij de bepaling van de energieprestatie gebruikte rekenprogramma is geattesteerd en voldoet aan BRL 9501 van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

 • 2 Na registratie van de energieprestatie door de adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, wordt het energielabel voor dat utiliteitsgebouw vastgesteld en afgegeven door de Minister.

 • 3 Het primair fossiel energiegebruik van het utiliteitsgebouw wordt met behulp van de als bijlage Ia bij deze regeling opgenomen tabel omgezet in een letter of lettercombinatie. Bij de berekening van het primair fossiel energiegebruik van het utiliteitsgebouw wordt, indien energiemaatregelen op gebiedsniveau van toepassing zijn, gerekend met kwaliteitsverklaringen voor deze maatregelen.

 • 4 Met een certificaathouder wordt tot 1 januari 2022 gelijkgesteld een organisatie die certificering heeft aangevraagd en de energieprestatie laat opnemen en registreren door een adviseur met een bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in paragraaf 4.1 van BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het energielabel, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en artikel 3, tweede lid, wordt ten minste vastgesteld op basis van:

 • a. gegevens met betrekking tot de algemene gebouwkenmerken, waaronder gebruiksfunctie, bouwjaar, gebruiksoppervlakte in m2 en, in het geval van een woning of woongebouw, woningtype;

 • b. gegevens met betrekking tot de aanwezige isolatie, waaronder beglazing, isolatie van de gevel, isolatie van het dak en isolatie van de vloer;

 • c. gegevens met betrekking tot de aanwezige installaties, waaronder verwarmingstoestel, tapwatertoestel, koelsysteem, ventilatiesysteem, zonneboiler, zonnepanelen en, in het geval van een utiliteitsgebouw, verlichting;

 • d. gegevens met betrekking tot de berekende indicatoren van de energieprestatie, waaronder de energielabelklasse, het primair fossiel energiegebruik, het aandeel hernieuwbare energie in het geval van een woning of woongebouw de oververhitting in de zomer en de warmtebehoefte en, in het geval van een utiliteitsgebouw, de energiebehoefte.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De Minister kan registreren:

  • a. gegevens over voor welke gebouwen de energieprestatie is geregistreerd, waaronder adresgegevens, identificerend objectnummer van het pand of verblijfsobject als bedoeld in artikel 19 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de opleverstatus van het gebouw;

  • b. kenmerken van de registratie van de energieprestatie bedoeld in artikel 2, eerste lid, waaronder de aanduiding van het soort opname van de energieprestatie, de opnamedatum en gegevens over de adviseur, de certificaathouder en de geattesteerde software;

  • c. de registratiedatum en het unieke registratienummer van het energielabel;

  • d. de gegevens, bedoeld in artikel 4, op basis waarvan het energielabel is vastgesteld.

 • 2 De Minister beheert de registratie.

 • 3 De registratie heeft tot doel het toezicht op de naleving en handhaving van de voorschriften op het gebied van energielabels te kunnen waarborgen en de verstrekking van de gegevens aan de instellingen en organisaties, bedoeld in het vijfde lid, mogelijk te maken voor zover de gegevens noodzakelijk zijn in verband met hun werkzaamheden als bedoeld in het vijfde lid.

 • 4 De Minister is verwerkingsverantwoordelijke voor de registratie.

 • 5 De Minister kan de gegevens, bedoeld in het eerste lid, verstrekken aan:

  • a. certificerende instellingen, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak zoals omschreven in BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 of BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020;

  • b. het centraal bureau voor de statistiek, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor het van overheidswege uitvoeren van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap;

  • c. andere onderzoeksinstellingen en -organisaties, voor zover de gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijke, statistische of historische doeleinden en de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig geschaad wordt.

 • 6 De gegevens in de registratie worden ten hoogste vijftien jaar bewaard, gerekend vanaf de opnamedatum van een energielabel.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bij de toepassing van artikel 2.4 van het besluit wordt ten minste een weergave van de numerieke energieprestatie-indicator van het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2.jr en de in een letter of lettercombinatie uitgedrukte weergave van dat energiegebruik opgehangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats in het gebouw.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Met een energielabel als bedoeld in deze regeling wordt gelijkgesteld een energielabel dat is vastgesteld door een persoon of een bedrijf die voldoet aan beroepseisen die worden gesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt en die een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eis wordt nagestreefd.

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Onder energielabel wordt niet verstaan het document dat is opgesteld op basis van de energieprestatie geregistreerd in het kader van een vergunningsaanvraag als bedoeld in BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 of BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

Artikel 7b

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In afwijking van artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid, mag de energieprestatie van een woning, woongebouw of utiliteitsgebouw tot 1 november 2021 worden opgenomen en geregistreerd door een persoon die werkzaam is voor een certificaathouder en aantoonbaar in staat is volgens de voorschriften, bedoeld in BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 en in BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020, een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van het gebouw.

 • 2 Bij toepassing van het eerste lid controleert de certificaathouder aanvullend in ieder geval de eerste twee registraties van energieprestaties gedaan door de persoon, bedoeld in het eerste lid, middels controles op de dossiers als bedoeld in paragraaf 6.1 van BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 of paragraaf 6.1 van BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

§ 3. Keuring airconditioningsystemen

[Vervallen per 01-01-2021]

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Wanneer een energielabelplichtige voor 1 januari 2021 de gegevens aan een erkende energielabeldeskundige heeft gestuurd als bedoeld in artikel 3, eerste lid, zoals dat luidde voor 1 januari 2021, wordt het energielabel afgegeven met inachtneming van deze regeling zoals die luidde voor 1 januari 2021.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling energieprestatie gebouwen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I. bij artikel 2, derde lid, van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Tabel 1: Klassenindeling energielabel woningen naar primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)

Letter of lettercombinatie

Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)

A++++

Kleiner of gelijk aan 0,00

A+++

0,01 t/m 50,00

A++

50,01 t/m 75,00

A+

75,01 t/m 105,00

A

105,01 t/m 160,00

B

160,01 t/m 190,00

C

190,01 t/m 250,00

D

250,01 t/m 290,00

E

290,01 t/m 335,00

F

335,01 t/m 380,00

G

Groter dan 380,00

Bijlage Ia. bij artikel 3, derde lid, van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Tabel 2.a: Klassenindeling energielabel utiliteitsgebouwen voor de gebruiksfuncties 1 t/m 5 naar primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)
 

1. kantoor

2. bijeenkomst zonder kinderdagverblijf

3. bijeenkomst met kinderdagverblijf

4. onderwijs

5. zorg zonder bed

Letter of lettercombinatie

Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)

A+++++

Kleiner of gelijk aan 0,00

Kleiner of gelijk aan 0,00

Kleiner of gelijk aan 0,00

Kleiner of gelijk aan 0,00

Kleiner of gelijk aan 0,00

A++++

0,01 t/m 40,00

0,01 t/m 50,00

0,01 t/m 55,00

0,01 t/m 50,00

0,01 t/m 45,00

A+++

40,01 t/m 80,00

50,01 t/m 100,00

55,01 t/m 110,00

50,01 t/m 100,00

45,01 t/m 90,00

A++

80,01 t/m 120,00

100,01 t/m 150,00

110,01 t/m 165,00

100,01 t/m 150,00

90,01 t/m 135,00

A+

120,01 t/m 160,00

150,01 t/m 200,00

165,01 t/m 220,00

150,01 t/m 200,00

135,01 t/m 180,00

A

160,01 t/m 180,00

200,01 t/m 230,00

220,01 t/m 265,00

200,01 t/m 235,00

180,01 t/m 210,00

B

180,01 t/m 200,00

230,01 t/m 255,00

265,01 t/m 290,00

235,01 t/m 260,00

210,01 t/m 230,00

C

200,01 t/m 225,00

255,01 t/m 285,00

290,01 t/m 330,00

260,01 t/m 295,00

230,01 t/m 260,00

D

225,01 t/m 250,00

285,01 t/m 320,00

330,01 t/m 365,00

295,01 t/m 330,00

260,01 t/m 295,00

E

250,01 t/m 275,00

320,01 t/m 355,00

365,01 t/m 405,00

330,01 t/m 360,00

295,01 t/m 325,00

F

275,01 t/m 300,00

355,01 t/m 385,00

405,01 t/m 445,00

360,01 t/m 395,00

325,01 t/m 355,00

G

Groter dan 300,00

Groter dan 385,00

Groter dan 445,00

Groter dan 395,00

Groter dan 355,00

Tabel 2.b: Klassenindeling energielabel utiliteitsgebouwen voor de gebruiksfuncties 6 t/m 10 naar primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)
 

6. zorg met bed

7. winkel

8. sport

9. logies

10. cel

Letter of lettercombinatie

Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)

A+++++

Kleiner of gelijk aan 0,00

Kleiner of gelijk aan 0,00

Kleiner of gelijk aan 0,00

Kleiner of gelijk aan 0,00

Kleiner of gelijk aan 0,00

A++++

0,01 t/m 90,00

0,01 t/m 60,00

0,01 t/m 35,00

0,01 t/m 50,00

0,01 t/m 60,00

A+++

90,01 t/m 180,00

60,01 t/m 120,00

35,01 t/m 70,00

50,01 t/m 100,00

60,01 t/m 120,00

A++

180,01 t/m 270,00

120,01 t/m 180,00

70,01 t/m 105,00

100,01 t/m 150,00

120,01 t/m 180,00

A+

270,01 t/m 360,00

180,01 t/m 240,00

105,01 t/m 140,00

150,01 t/m 200,00

180,01 t/m 240,00

A

360,01 t/m 430,00

240,01 t/m 285,00

140,01 t/m 155,00

200,01 t/m 230,00

240,01 t/m 300,00

B

430,01 t/m 470,00

285,01 t/m 315,00

155,01 t/m 170,00

230,01 t/m 255,00

300,01 t/m 330,00

C

470,01 t/m 530,00

315,01 t/m 355,00

170,01 t/m 195,00

255,01 t/m 285,00

330,01 t/m 370,00

D

530,01 t/m 595,00

355,01 t/m 395,00

195,01 t/m 215,00

285,01 t/m 320,00

370,01 t/m 415,00

E

595,01 t/m 655,00

395,01 t/m 435,00

215,01 t/m 240,00

320,01 t/m 355,00

415,01 t/m 455,00

F

655,01 t/m 715,00

435,01 t/m 475,00

240,01 t/m 260,00

355,01 t/m 385,00

455,01 t/m 500,00

G

Groter dan 715,00

Groter dan 475,00

Groter dan 260,00

Groter dan 385,00

Groter dan 500,00

Bijlage II. bij artikel 2a van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen per 01-01-2021]

Bijlage III. bij artikel 2b van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen per 01-01-2021]

Bijlage IIIa. bij artikel 2c van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen per 01-01-2021]

Bijlage IIIb. bij artikel 2 van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen per 01-01-2021]

Bijlage IV. bij artikel 7b van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen per 10-03-2020]

Bijlage V. bij artikel 7c van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen per 10-03-2020]

Bijlage VI. bij artikel 7c van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen per 10-03-2020]

Bijlage VII. bij de artikelen 1, 7g, 7h en 7l van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen per 10-03-2020]

Bijlage VIII. bij de artikelen 1, 7g, 7h en 7l van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen per 10-03-2020]

Naar boven