Regeling bepalingen GGZ-prestaties 2007

[Regeling vervallen per 26-07-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 20-12-2006 t/m 31-12-2007

Regeling bepalingen GGZ-prestaties 2007

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 26-07-2018]

a. Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ of de Zvw en wordt geleverd door ziekenhuizen (voor zover het de psychiatrische afdelingen betreft), zorgaanbieders die zijn toegelaten voor zorg aan verzekerden met een psychiatrische aandoening of zorgaanbieders van wie de zorgverlening is gericht op verzekerden met een psychiatrische aandoening.

b. Het in deze regeling bepaalde is op grond van artikel 44 Wmg mede van toepassing ten aanzien van degene die voor een zorgaanbieder een administratie voert alsmede ten aanzien van degene die een administratie voert ten behoeve van of in verband met het aanbieden, overeenkomen, leveren, in rekening brengen, betalen of vergoeden aan derden van een prestatie of een tarief of het ontvangen van een betaling.

Artikel 2. Definitie GGZ-aanbieder

[Vervallen per 26-07-2018]

Een op basis van de WTZi toegelaten zorgaanbieder, waarbij de zorgverlening voornamelijk gericht is op verzekerden met een psychiatrische aandoening.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 26-07-2018]

Het doel van deze regeling is dat gegevens beschikbaar komen met het oog op de overheveling in 2008 van de op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2008 worden zorgverzekeraars en zorgaanbieders die geestelijke gezondheidszorg leveren contractpartners. Vanaf dat moment zenden zorgaanbieders rekeningen voor de geleverde zorg aan de zorgverzekeraars op basis van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) ter financiering van het budget van de onder artikel 1.a genoemde zorgaanbieder. Voor het inzicht van de zorgverzekeraars in de mate waarin verzekerden gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg die onder de Zorgverzekeringswet valt en voor de verdere ontwikkeling van het model van risicoverevening is het noodzakelijk een bron van gegevens beschikbaar te hebben ten behoeve van gegevensuitwisseling tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in 2007. De levering van gegevens is verplicht voor alle zorgaanbieders die geestelijke gezondheidszorg leveren.

Artikel 4. Door GGZ-instellingen aan te leveren gegevens

[Vervallen per 26-07-2018]

Onderstaande door de zorgaanbieders aan te leveren basisgegevens worden maandelijks via de bestaande Zorgissystematiek, conform de specificaties in het Beheersreglement Landelijke Registraties GGZ en de daarin vastgelegde waarborgen vanuit het privacy-recht, vastgelegd. Dit document is ter inzage beschikbaar via GGZ Nederland. Vanuit deze bron van gegevens kunnen binnen de daar op volgend toe te passen privacy-waarborgen gegevens worden verstrekt ten behoeve van zorgverzekeraars en het risicovereveningsmodel.

4.1 Cliëntgegevens

 • Versleuteld cliëntnummer conform Zorgis

 • Leeftijdsklasse van de cliënt (0-9 jaar/10-19 jaar/…../…/80-89 jaar/90 jaar en ouder)

 • Geslacht van de cliënt

 • Verzekeraarscode

4.2 Indicatiegegevens

 • Soort verwijzer

 • Diagnose in DSM-IV

 • As 1: hoofddiagnose

 • As 2: hoofddiagnose

 • Maand start zorg

 • Maand start opname

 • Maand einde zorg

 • Reden afmelding

4.3 Prestatie- en kostengegevens

 • Nummer zorgaanbieder

 • Tariefcode NZa 2007

 • Omvang tariefcode (aantal eenheden)

Artikel 5. Overzicht van bekostigingsbedragen en toerekening naar ZVW/AWBZ

[Vervallen per 26-07-2018]

Onderstaand overzicht wordt gebruikt voor de vertaling naar de geleverde zorg in kosten en voor de vaststelling van de zorg/kosten die wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De verwijzing naar zvw/awbz is globaal van aard en voor statistische doeleinden.

Zorgprestatie

Code

Bedrag

Zvw/awbz

Eerste opnamen

Eerste opname kinder- en

jeugdpsychiatrie

F001

355,60

zvw

Eerste opname alcohol- en drugsverslaafden

F002

355,60

zvw

Eerste opname

volwassenen algemene

psychiatrie

F003

1.002,30

zvw

Eerste opname

forensische kliniek

F004

2.900,00

zvw 1

Eerste opname

forensische afdeling

F005

1.401,70

zvw 2

Face-to-face-contacten m.b.t. volwassenen

Nieuwe inschrijving

F101

21,60

zvw

Intakecontact

F102

207,40

zvw

Psychodiagnostisch/

neuropsychologisch

onderzoek

F103

430,60

zvw

Psychotherapiecontact

F104

105,20

zvw

Groepscontact

psychotherapie

F105

70,80

zvw

Behandeling/

begeleidingscontact

F106

89,20

zvw

Groepscontact

behandeling/

begeleiding

F107

61,50

zvw

Crisiscontact binnen

kantooruren

F108

214,80

zvw

Crisiscontact buiten

kantooruren

F109

803,40

zvw

Toeslag contact buiten

de instelling

F110

32,70

zvw

Face-to-face-contacten m.b.t. ouderen

Nieuwe inschrijving

F131

21,60

zvw

Intakecontact

F132

207,40

zvw

Psychodiagnostisch/

neuropsychologisch

onderzoek

F133

430,60

zvw

Psychotherapiecontact

F134

105,20

zvw

Groepscontact

psychotherapie

F135

70,80

zvw

Behandeling/

begeleidingscontact

F136

89,20

zvw

Groepscontact

behandeling/

begeleiding

F137

61,50

zvw

Crisiscontact binnen

kantooruren

F138

214,80

zvw

Crisiscontact buiten

kantooruren

F139

803,40

zvw

Toeslag contact buiten

de instelling

F140

32,70

zvw

Face-to-face-contacten m.b.t. verslaafden

Nieuwe inschrijving

F141

21,60

zvw

Intakecontact

F142

207,40

zvw

Psychodiagnostisch/

neuropsychologisch

onderzoek

F143

430,60

zvw

Psychotherapiecontact

F144

105,20

zvw

Groepscontact

psychotherapie

F145

70,80

zvw

Behandeling/

begeleidingscontact

F146

89,20

zvw

Groepscontact

behandeling/

begeleiding

F147

61,50

zvw

Crisiscontact binnen

kantooruren

F148

214,80

zvw

Crisiscontact buiten

kantooruren

F149

803,40

zvw

Toeslag contact buiten

de instelling

F150

32,70

zvw

Face-to-face-contacten m.b.t. kinderen/jeugd

Nieuwe inschrijving

F151

21,80

zvw

Intakecontact

F152

166,70

zvw

Orthodidactisch/

psychodiagnostisch

onderzoek

F153

455,60

zvw

Psychotherapiecontact

F154

157,80

zvw

Groepscontact

psychotherapie

F155

101,30

zvw

Behandeling/

begeleidingscontact

F156

95,00

zvw

Groepscontact

behandeling/

begeleiding

F157

65,50

zvw

Crisiscontact binnen

kantooruren

F158

217,30

zvw

Crisiscontact buiten

kantooruren

F159

813,30

zvw

Toeslag contact buiten

de instelling

F160

31,30

zvw

Face-to-face-contacten m.b.t. forensische psychiatrie4)

Nieuwe inschrijving

F201

21,60

zvw

Intakecontact

F202

396,60

zvw

Psychotherapiecontact

F204

208,80

zvw

Groepscontact

psychotherapie

F205

123,10

zvw

Behandeling/

begeleidingscontact

F206

113,80

zvw

Groepscontact

behandeling/

begeleiding

F207

79,90

zvw

Toeslag contact buiten

de instelling

F208

89,70

zvw

Telefonische behandeling/begeleidingscontacten

Telefonisch

behandeling/

begeleidingscontact

volwassenen

F221

49,70

zvw

Telefonisch

behandeling/

begeleidingscontact

ouderen

F222

49,70

zvw

Telefonisch

behandeling/

begeleidingscontact

verslaafden

F223

49,70

zvw

Telefonisch

behandeling/

begeleidingscontact

kinderen/jeugd

F224

52,60

zvw

Telefonisch

behandeling/

begeleidingscontact for.

psychiatrie4)

F225

62,00

zvw

Psychiatrische deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling

verslavingszorg (4-6 uur)

F451

66,10

zvw

Deeltijdbehandeling

verslavingszorg (6-8 uur)

F452

132,30

zvw

Deeltijdbeh. met

beperkte begeleiding

verslavingszorg (4-6 uur)

F453

78,80

zvw

Deeltijdbeh. met

beperkte begeleiding

verslavingszorg (6-8 uur)

F454

157,70

zvw

Deeltijdbehandeling k/j

opname en observatie

(4-6 uur)

F461

123,50

zvw

Deeltijdbehandeling k/j

opname en observatie

(6-8 uur)

F462

246,90

zvw

Deeltijdbeh. k/j

algemeen en gezin met

geringe beg. (4-6 uur)

F463

92,20

zvw

Deeltijdbeh. k/j

algemeen en gezin met

geringe beg. (6-8 uur)

F464

184,40

zvw

Deeltijdbeh. k/j

algemeen en gezin met

beg. op afstand (4-6 uur)

F465

103,70

zvw

Deeltijdbeh. k/j

algemeen en gezin met

beg. op afstand (6-8 uur)

F466

207,40

zvw

Structurerende

deeltijdbehandeling

volwassenen (4-6 uur)

F471

66,50

zvw

Structurerende

deeltijdbehandeling

volwassenen (6-8 uur)

F472

133,10

zvw

Structurerende

deeltijdbeh. volw. met

beperkte beg. (4-6 uur)

F473

80,80

zvw

Structurerende

deeltijdbeh. volw. met

beperkte beg. (6-8 uur)

F474

161,70

zvw

Psychotherapeutische

deeltijdbehandeling

volw. (4-6 uur)

F475

73,70

zvw

Psychotherapeutische

deeltijdbehandeling

volw. (6-8 uur)

F476

147,50

zvw

Psychotherapeutische

deeltijd met beperkte

beg. volw. (4-6 uur)

F477

89,70

zvw

Psychotherapeutische

deeltijd met beperkte

beg. volw. (6-8 uur)

F478

179,40

zvw

Deeltijdbehandeling

stabilisatie

volwassenen (4-6 uur)

F481

42,60

zvw

Deeltijdbehandeling

stabilisatie

volwassenen (6-8 uur)

F482

85,10

zvw

Deeltijdbehandeling

rehabilitatie

volwassenen (4-6 uur)

F483

55,00

zvw

Deeltijdbehandeling

rehabilitatie

volwassenen (6-8 uur)

F484

109,90

zvw

Forensische

deeltijdbehandeling (6-

8 uur)

F491

195,00

zvw4

Verpleegdagen voor alcohol en/of drugsverslaafden

Groepsgewijze

behandeling met

beperkte begeleiding

A.1.1

144,80

zvw/ na 1

jaar awbz

Groepsgewijze

behandeling met

volledige begeleiding

A.1.2

161,80

zvw/ na 1

jaar awbz

Individuele

behandeling met

beperkte begeleiding

A.1.3

190,50

zvw/ na 1

jaar awbz

Individuele

behandeling met

volledige begeleiding

A.1.4

200,90

zvw/ na 1

jaar awbz

Behandeling met

continue tot zeer

intensieve bescherming

A.1.5

246,80

zvw/ na 1

jaar awbz

Crisisinterventie

A.1.6

310,60

zvw/ na 1

Jaarawbz

Verpleegdagen voor kinderen en jeugdigen

Behandeling met

beperkte tot volledige

begeleiding

K.1.1

234,90

zvw/ na 1

jaar awbz

Behandeling met

continue tot zeer

intensieve bescherming

K.1.2

296,50

zvw/ na 1

jaar awbz

Stabilisatie met

beperkte tot volledige

begeleiding

K.1.3

271,90

zvw/na 1

jaar awbz

Stabilisatie met

continue tot zeer

intensieve bescherming

K.1.4

334,70

zvw/ na 1

jaar awbz

Zeer intensieve

behandeling met

beperkte tot volledige

begeleiding

K.1.5

334,90

zvw/ na 1

jaar awbz

Zeer intensieve

behandeling met

continue tot zeer

intensieve

bescherming

K.1.6

410,90

zvw/ na 1

jaar awbz

Logeerdagen

K.1.7

309,90

awbz

Verpleegdagen voor volwassenen en ouderen

Klinische kortdurende

zorg met beperkte

begeleiding

V.1.1

162,00

zvw/ na 1

jaar awbz

Klinische kortdurende

zorg met volledige

begeleiding

V.1.2

198,00

zvw/ na 1

jaar awbz

Klinische kortdurende

zorg met intensieve

begeleiding/

bescherming

V.1.3

271,00

zvw/ na 1

jaar awbz

Herstellingsoordfunctie

V.1.4

105,10

zvw/ na 1

jaar awbz

Structuurbiedend met

beperkte begeleiding

V.2.1

114,90

zvw/ na 1

jaar awbz

Structuurbiedend met

volledige begeleiding

V.2.2

177,50

zvw/ na 1

jaar awbz

Veranderingsgericht

met beperkte

begeleiding

V.2.3

137,70

zvw/ na 1

jaar awbz

Veranderingsgericht

met intensieve

begeleiding

V.2.4

188,20

zvw/ na 1

jaar awbz

Crisisbehandeling met

intensieve begeleiding/

bescherming

V.2.5

238,20

zvw/ na 1

jaar awbz

Verpleegdagen voor forensische psychiatrie 3

Resocialisatie FPA

F.1.1

301,30

zvw/na 1

jaar awbz

Behandeling FPA

F.1.2

371,30

zvw/na 1

jaar awbz

Long stay (basis) FPK

F.1.3

340,50

zvw/na 1

jaar awbz

Long stay (intensief)

FPK

F.1.4

452,10

zvw/na 1

jaar awbz

Resocialisatie FPK

F.1.5

403,80

zvw/na 1

jaar awbz

Behandeling FPK

F.1.6

479,10

zvw/na 1

jaar awbz

Verpleegdagen voor klinisch intensieve behandeling

Klinisch intensieve

behandeling

KIB

530,50

zvw/na 1

jaar awbz

Verzorgingsdag voor beschermd wonen

Structuur biedend met

beperkte begeleiding

VZ2.1

60,50

awbz 4

Structuur biedend met

volledige begeleiding

VZ2.2

111,30

awbz 5

Veranderingsgericht

met beperkte

begeleiding

VZ2.3

73,00

awbz 6

Veranderingsgericht

met volledige

begeleiding

VZ2.4

121,50

awbz7

Jeugdigen in RIBW’s

VZ2.5

154,60

awbz 8

Overig

Activerende

psychiatrische thuiszorg

F120

133,20

zvw

Psychiatrische

intensieve thuiszorg

F121

133,20

zvw

Psychiatrische

crisisinterventie thuis

F122

151,10

zvw

Uren gespecialiseerde

begeleiding (begeleid

zelfstandig wonen)

F123

79,10

awbz 9

Uren dienstverlening

F124

72,70

zvw 10

Uren individuele

preventie

F128

72,70

zvw 11

Cliënturen

dagactiviteiten

(educatief, recreatief en arbeidsmatig)

F125

9,20

awbz 12

Vervoer dagactiviteiten /deeltijdbehandelingen

F126

15,10

awbz 13

Uren aanbod

inloopfunctie

F129

61,20

awbz

Cliënten in

zorgcoördinatie op de

1e dag van de maand

F130

137,20

zvw

Cliënten

methadonverstrekking

op de 1e dag v.d.

maand

F127

90,70

zvw

Kosten

zorgvernieuwingsprojecten14

KZP

 

zvw 15

Artikel 6. Slotbepaling

[Vervallen per 26-07-2018]

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling bepalingen GGZ-prestaties 2007’.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Met de inwerkingtreding van deze Regeling wordt de Regeling GG/NR-100.033 beëindigd.

 1. De zorgprestaties ten aanzien van de forensische psychiatrie hebben alleen betrekking op de forensische zorg zonder strafrechtelijke titel. Forensische zorg die geleverd wordt op grond van een strafrechtelijke titel is op 1 januari 2007 overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Justitie.

  ^ [1]
 2. De zorgprestaties ten aanzien van de forensische psychiatrie hebben alleen betrekking op de forensische zorg zonder strafrechtelijke titel. Forensische zorg die geleverd wordt op grond van een strafrechtelijke titel is op 1 januari 2007 overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Justitie.

  ^ [2]
 3. De zorgprestaties ten aanzien van de forensische psychiatrie hebben alleen betrekking op de forensische zorg zonder strafrechtelijke titel. Forensische zorg die geleverd wordt op grond van een strafrechtelijke titel is op 1 januari 2007 overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Justitie.

  ^ [3]
 4. Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW.

  ^ [4]
 5. Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW.

  ^ [5]
 6. Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW.

  ^ [6]
 7. Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW.

  ^ [7]
 8. Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW.

  ^ [8]
 9. Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW.

  ^ [9]
 10. Dit betreft dienstverlening exclusief Openbare GGZ en individuele preventie. De Openbare GGZ en collectieve preventie zijn per 1 januari 2007 overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Opvang.

  ^ [10]
 11. Dit betreft dienstverlening exclusief Openbare GGZ en individuele preventie. De Openbare GGZ en collectieve preventie zijn per 1 januari 2007 overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Opvang.

  ^ [11]
 12. Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW.

  ^ [12]
 13. Het is ook mogelijk dat zorgprestaties op beperkte schaal ten laste komen van de ZVW.

  ^ [13]
 14. Ten behoeve van de productiecontrole heeft het zorgkantoor inzicht nodig in de hoogte van het bedrag dat omgaat in zorgvernieuwing. In verband daarmee zijn de kosten van zorgvernieuwingsprojecten opgenomen in de lijst van de te verstrekken gegevens.

  ^ [14]
 15. Ten behoeve van de productiecontrole heeft het zorgkantoor inzicht nodig in de hoogte van het bedrag dat omgaat in zorgvernieuwing. In verband daarmee zijn de kosten van zorgvernieuwingsprojecten opgenomen in de lijst van de te verstrekken gegevens.

  ^ [15]
Terug naar begin van de pagina