Regeling vaststelling subsidieplafond stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 13-08-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 28 december 2006, nr. WJZ 6085946, houdende de vaststelling van een subsidieplafond voor de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie

De Minister van Economische Zaken,

Handelende na overleg met de Minister van Financiën en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 72n, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 december 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina