Inkomstenbelasting, intrekkingsbesluit

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 24-12-2006 t/m 31-12-2006

Inkomstenbelasting, intrekkingsbesluit

In dit besluit wordt een aantal besluiten inzake de inkomstenbelasting ingetrokken. De ingetrokken besluiten hebben voornamelijk betrekking op het onderdeel winst uit onderneming.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2007]

Om de inzichtelijkheid in het geldende beleid te vergroten, is het wenselijk het aantal besluiten te beperken. Uit een inventarisatie is gebleken dat het mogelijk is een aanzienlijk aantal besluiten op het terrein van de inkomstenbelasting-winst in te trekken. Het gaat hierbij om intussen achterhaald beleid ofwel beleid op intussen achterhaalde wet- of regelgeving; in een enkel geval is wellicht sprake van een intrekking ten overvloede omdat in het verleden niet duidelijk is geweest dat het besluit geen gelding meer had. Ook is intrekking mogelijk van besluiten die voornamelijk een informatief karakter hebben.

Besluiten die in het verleden zijn vervallen of zijn vervangen door een nieuw besluit, worden al geacht te zijn ingetrokken.

2. Inkomstenbelasting-winst

[Vervallen per 01-01-2007]

A. De onderstaande besluiten worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

Nummer

onderwerp

datum

CPP2000/2210M

besluiten onder de Wet IB 1964 inwerkingtreding Wet IB 2001

17-10-2000

CPP2000/2456M

vervallen commerciële herwaardering

1-12-2000

CPP2000/2609M

constante

4-12-2000

CPP2000/3212M

per 1-1-2001 in behandeling zijnde besluiten

22-12-2000

CPP2000/3022M

aanspraken op Stichting goodwillfonds voor huisartsen

9-3-2001

CPP2001/413M

aanspraken van praktijkvennootschappen op de

9-3-2001

 

Stichting goodwillfonds voor huisartsen

 

CPP2001/1637M

euro-aanpassing

 

CPP2002/2385M

toepassing urencriterium bij gastouders

21-2-2003

CPP2003/2105M

reserve assurantie eigen risico

15-10-2003

CPP2004/1012M

stakingsaftrek en geruisloze doorschuiving

10-8-2004

CPP2005/1147M

ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen

1-2-2005

B. De onderstaande besluiten worden met ingang van 1 januari 2007 ingetrokken.

Nummer

onderwerp

datum

CPP2000/2315M

winstbepaling bij onderhanden werk

14-11-2000

CPP2003/1734M

bepaling constante deel van de algemene kosten bij waardering van voorraden en onderhanden werk

11-12-2003

3. Inwerkingtreding en intrekking besluiten

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit en het vervalt per 1 januari 2007 aangezien het dan zijn werking heeft gehad.

Den Haag, 14 december 2006

De

Minister

van Financiën,
namens deze:

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina