Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 24-10-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2006, nr. SB2006341126, houdende regels inzake aanwijzing van investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu (Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2007)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Ministers van Economische Zaken en, voorzover het betreft artikel 2, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Artikel 1. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

[Vervallen per 01-01-2008]

Als milieubedrijfsmiddelen als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, indien:

 • a. zij in overeenstemming zijn met de bestemming die voor die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is aangegeven in de bijlage bij deze regeling;

 • b. zij niet eerder zijn gebruikt;

 • c. zij bestaan uit de in de bijlage bij deze regeling met betrekking tot die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan genoemde bestanddelen;

 • d. zij gericht zijn op de verbetering van het natuurlijke milieu of het dierenwelzijn;

 • e. zij, indien het bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan in landbouwbedrijven betreft, niet gericht zijn op een productieverhoging waarvoor op de markt geen normale afzetmogelijkheden kunnen worden gevonden, en

 • f. daarvoor niet vanwege de overheid of de Commissie van de Europese Gemeenschappen uit anderen hoofde dan toekenning van de willekeurige afschrijving een zodanig bedrag aan geldelijke steun is of zal worden verstrekt, dat door die toekenning het totale bedrag aan geldelijke steun dat ingevolge communautaire regelgeving mag worden verstrekt, zou worden overschreden.

Artikel 2. Milieu-investeringsaftrek

[Vervallen per 01-01-2008]

Als investeringen, behorend tot categorie I, II respectievelijk III, in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu (milieu-investeringen), als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling en die voldoen aan de in artikel 1, onderdelen a tot en met f, genoemde voorwaarden.

Artikel 3. Uitzondering

[Vervallen per 01-01-2008]

De artikelen 1 en 2 zijn niet van toepassing op investeringen waarvan de kosten meer dan € 25 miljoen bedragen, tenzij hiervoor goedkeuring is verleend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4. Intrekking Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2008]

1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2007.

2. Investeringen van welke de code begint met een F of G behoren tot categorie I van de milieu-investeringsaftrek en komen voor 40% van het investeringsbedrag in aanmerking voor een investeringsaftrek. Investeringen van welke de code begint met een A of D behoren tot categorie II van de milieu-investeringsaftrek en komen voor 30% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek. Investeringen van welke de code begint met een B of E behoren tot categorie III van de milieu-investeringsaftrek en komen voor 15% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek.

Investeringen van welke de code begint met een A, B, C of F komen in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

3. Tot de in deze bijlage genoemde bestanddelen kunnen tevens worden gerekend voorzieningen (zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en derhalve geen zelfstandige betekenis hebben.

4. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers

A 5000 Geluid- en emissiearme mobiele machine

E 5110 Geluidarme mobiele houtversnipperaar

E 5111 Geluidarme gazonmaaier

B 5141 Geluidarme kolkenzuiger

B 5142 Geluidarme huisvuilwagen

B 5143 Geluidarme vloeren- en stratenreiniger

E 5150 Geluidarm hydrauliek aggregaat

E 5151 Geluidarm stroomaggregaat

E 5160 Geluidarme motoraangedreven compressor

E 5170 Geluidarme motorpomp

E 5180 Geluidarme laadschop

E 5181 Geluidarme graafmachine

E 5190 Geluidarme mobiele kraan

E 5200 Vorkheftruck

E 5201 Geluidarme telescooplader of verreiker

gaan vergezeld van een EG-verklaring van overeenstemming waarop het gewaarborgd geluidsvermogensniveau is aangegeven, zoals bedoeld in artikel 8 van richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162).

Bij de milieu- en arbovriendelijke tractor (E 5130) zijn eisen gesteld aan het geluidsdrukniveau (LpA). Hierbij dient gemeten te worden conform richtlijn 74/151/EEG.

5. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers

E 5101 Geluidarme mobiele puinbreker

B 5140 Geluidarme straatveegmachine

E 5191 Geluidarme autolaadkraan

gaan vergezeld van een verklaring van gelijkvormigheid, af te geven door de leverancier overeenkomstig een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vast te stellen model. De meting geschiedt door een instantie die is aangewezen op grond van artikel 5 van de Regeling geluidemissie buitenmaterieel, volgens de meetmethoden die zijn opgenomen in de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitgegeven VAMIL-publicatiereeks 7, 11 en 13.

6. Voor de geluid- en emissiearme mobiele machine (A 5000) en de emissiearme mobiele machine (C 5001) worden eisen gesteld aan de luchtzijdige emissies door de motor van het werktuig. Voor deze bedrijfsmiddelen moet door de leverancier verklaard worden dat het geleverde bedrijfsmiddel overeenkomt met een bedrijfsmiddel waarvan met een meting volgens onderstaande meetmethode is aangetoond dat deze aan de gestelde emissie-eisen voldoet. Deze verklaring dient te worden afgegeven door de leverancier in overeenstemming met een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vast te stellen model.

Bij de emissie-eisen wordt onderscheid gemaakt tussen motoren met een constant toerental en machines met een variabel toerental. Houtversnipperaars, puinbrekers, aggregaten, compressoren en pompen hebben in ieder geval een constant toerental. De overige machines hebben in principe een variabel toerental. Alleen werktuigen met een variabel toerental waarvan het motorvermogen tenminste 37kW en ten hoogste 75 kW bedraagt komen in aanmerking voor stimulering.

Werktuigen met een variabel toerental moeten voldoen aan fase IIIa van richtlijn 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 1997 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU L 146).

Dit houdt in dat aan de onderstaande emissiewaarden moet worden voldaan.

Nettovermogen

Koolmonoxide

Som van koolwaterstof

Deeltjes en stikstofoxiden

P

[kW]

CO

[g/kWh]

CH+NOx

[g/kWh]

PM

[g/kWh]

37 < P < 75

5,0

4,7

0,40

De milieu- en arbovriendelijke tractor (B 5130) valt onder richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2000 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers en houdende wijziging van richtlijn 75/150/EEG van de Raad (PbEG L 173).

7. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers

E 1130 Nettenplant- of rooimachine voor bollen en knollen

B 4151 Geluidsreducerend smeersysteem voor tram- en treinstellen

A 5000 Geluid- en emissiearme mobiele machine

C 5001 Emissiearme mobiele machine

B 5090 Hydraulisch heiblok

E 5091 Hydraulische boorstelling

E 5101 Geluidarme mobiele puinbreker

E 5110 Geluidarme mobiele houtversnipperaar

E 5111 Geluidarme gazonmaaier

E 5112 Mobiele compostomzetmachine

A 5120 Natte mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

B 5121 Droge mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

E 5122 Rooimachine met tarrareinigingsinstallatie

E 5130 Milieu- en arbovriendelijke tractor

E 5131 Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachine

E 5132 Milieuvriendelijke getrokken landbouwmachine

B 5140 Geluidarme straatveegmachine

B 5141 Geluidarme kolkenzuiger

B 5142 Geluidarme huisvuilwagen

B 5143 Geluidarme vloeren- en stratenreiniger

E 5150 Geluidarm hydrauliek aggregaat

E 5180 Geluidarme laadschop

E 5181 Geluidarme graafmachine

E 5190 Geluidarme mobiele kraan

E 5191 Geluidarme autolaadkraan

E 5200 Vorkheftruck

E 5201 Geluidarme telescooplader of verreiker

B 8101 Automatisch vetsmeersysteem

B 8142 Mobiele schoningsinstallatie

F 8430 Groenrooimachine

A 9050 Waterkrachthydrauliek

B 9480 Verlaadinstallatie voor bieten of aardappels

zijn voorzien van een verklaring van de producent of leverancier waaruit blijkt dat het hydraulische systeem van het desbetreffende bedrijfsmiddel is voorzien van een eenvoudig biologisch-afbreekbare niet-toxische olie of van water en waaruit blijkt dat bij het gebruik van een dergelijke olie of van water de garantiebepalingen onverkort van toepassing zijn. Olie en vet zijn eenvoudig biologisch-afbreekbaar indien de ultimate afbreekbaarheid binnen 28 dagen meer dan 60% en de primaire afbreekbaarheid binnen 28 dagen ten minste 90% is.

De ultimate afbreekbaarheid wordt bepaald overeenkomstig de OECD-testmethode 301D (zuurstofverbruik) of 301B (CO2), dan wel met behulp van een naar het oordeel van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aantoonbaar gelijkwaardige methode. Voor de bepaling van de primaire afbreekbaarheid is geen methode dwingend voorgeschreven.

De toxiciteit wordt bepaald door middel van twee onderzoeksmethoden. De toxiciteit ten opzichte van planten wordt bepaald door middel van een groeitoets op algen volgens OECD-testmethode 201. De acute toxiciteit wordt bepaald via een test op Daphnia magna (watervlo) volgens OECD-testmethode 202. Beide tests worden uitgevoerd op de hydraulische olie zoals deze volgens het specificatieblad in de handel is. De toxiciteit uitgedrukt in EC50/LC50-waarde mag niet lager zijn dan 1 mg/l.

Indien het hydraulische systeem gevuld is met water en er kans op bevriezing bestaat, worden aan het systeem slechts stoffen toegevoegd die nodig zijn om het vriespunt te verlagen. Waterhydrauliek wordt in ieder geval geëist bij de volgende codes:

B 1180 Watergeïnjecteerde schroefcompressor

B 7100 Schroefaskokerafdichtingsinstallatie

B 7101 Hennegatkokerafdichting

8. Ten aanzien van de volgende generieke bedrijfsmiddelen:

A 1000 Productieapparatuur voor bioplastics of voor producten van bioplastics;

F 1001 Productieapparatuur voor biologische landbouwproducten;

A 1002 Apparatuur voor milieuvriendelijke dienstverlening of productie met Milieukeur;

B 1003 Productieapparatuur voor verwerking van grondstoffen van biologische oorsprong;

A 1004 Apparatuur voor milieuvriendelijke dienstverlening of productie met Europees Ecolabel;

E 1005 Zeer duurzaam utiliteitsgebouw;

E 8000 Apparatuur voor reductie van grondstoffengebruik voor verpakkingen (ombouw of vervanging);

B 8001 Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit shredder- en restafval;

A 8002 Waterbesparingsinstallatie voor de industrie (minimaal 20 liter per geïnvesteerde euro);

B 8003 Waterbesparingsinstallatie voor de industrie (minimaal 10 liter per geïnvesteerde euro);

A 8004 Apparatuur voor het gescheiden zuiveren van afvalwaterstromen,

wordt desgevraagd een meerkostenberekening volgens de definities van het Milieusteunkader (Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PbEG 2001, C 37) overgelegd, wordt aangetoond dat met het betreffende bedrijfsmiddel milieuvoordelen worden behaald, en wordt aangetoond dat een groter milieurendement wordt gehaald dan wettelijk verplicht is.

9. Indien in deze bijlage sprake is van bepaalde meetvoorschriften, testmethoden, verklaringen of certificaten, worden bedrijfsmiddelen die getoetst zijn met gelijkwaardige meetvoorschriften, testmethoden of die voorzien zijn van gelijkwaardige verklaringen of certificaten, met de betreffende meetvoorschriften, testmethoden, verklaringen of certificaten gelijkgesteld.

10. Een wijziging van een richtlijn, genoemd in deze bijlage, gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. Als een richtlijn genoemd in een omschrijving van een bedrijfsmiddel lopende het jaar wordt gewijzigd of vervangen, dan geldt vanaf het moment van wijziging of vervanging de rechtsopvolger van de betreffende richtlijn.

A 1000

Productieapparatuur voor bioplastics of voor producten van bioplastics

bestemd voor: het uitsluitend produceren van plastics of plastic producten die biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn volgens NEN 13432 en die gemaakt zijn van grondstoffen van biologische oorsprong,

en bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor het produceren van (producten van) bioplastics.

Toelichting: Als de plastics niet biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn volgens NEN 13432, maar wel van biologische oorsprong, kan u uw investering wellicht in aanmerking komen onder B 1003.

F 1001

Productieapparatuur voor biologische landbouwproducten

bestemd voor: het uitsluitend produceren van biologische landbouwproducten volgens het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode (Skal),

en bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode kunt u vinden op www.skal.nl.

A 1002

Apparatuur voor milieuvriendelijke dienstverlening of productie met Milieukeur

bestemd voor: het uitsluitend verlenen van milieuvriendelijke diensten of uitsluitend produceren van milieuvriendelijke producten, die gecertificeerd zijn volgens de eisen zoals vastgesteld door de Stichting Milieukeur,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van de Stichting Milieukeur.

Toelichting: Informatie over Milieukeur kunt u vinden op www.smk.nl.

B 1003 aftopping: € 5.000.000

Productieapparatuur voor verwerking van grondstoffen van biologische oorsprong

bestemd voor: de verwerking van onderstaande grondstoffen tot een (half)product, niet zijnde een voedingsmiddel of een energiedrager, voor zover dat (half)product nog niet gangbaar is, of als voor dat (half)product een niet hernieuwbare grondstof gangbaar is.

Alleen de verwerking van de volgende grondstoffen komt in aanmerking:

 • landbouwgrondstoffen;

 • plantaardige grondstoffen uit aquatisch milieu;

 • primaire en secundaire reststromen, oorspronkelijk afkomstig uit de landbouw,

en bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor het industrieel verwerken van bovengenoemde grondstoffen, inclusief voorbewerkingsapparatuur.

De investering komt voor maximaal € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

A 1004

Apparatuur voor milieuvriendelijke dienstverlening of productie met Europees Ecolabel

bestemd voor: het uitsluitend verlenen van milieuvriendelijke diensten of uitsluitend produceren van milieuvriendelijke producten, die gecertificeerd zijn volgens de eisen van het Europees Ecolabel,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van het Europees Ecolabel.

Toelichting: Informatie over het Europees Ecolabel kunt u vinden op www.europeesecolabel.nl en www.smk.nl.

E 1005 aftopping: € 2.000.000

Zeer duurzaam utiliteitsgebouw

bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties met een gebouw dat is gerealiseerd volgens de criteria zoals genoemd in bijlage 1c van de Regeling Groenprojecten 2005 (Maatregelen zeer duurzame utiliteitsbouw 2005),

en bestaande uit: utiliteitsgebouw.

De investering komt voor maximaal € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zie voor de criteria de ‘Handleiding Projectplan duurzame utiliteitsbouw’ op de subsite ‘Groen beleggen en financieren’ op www.senternovem.nl.

B 1040

Productieinstallatie voor microalgen

bestemd voor: het produceren van microalgen in een gesloten kweekinstallatie, waarbij:

 • de geproduceerde microalgen worden ingezet als grondstof voor het kweken van vis, schaal- of schelpdieren of het produceren van voedingsmiddelen, cosmetica of farmaceutica, en

 • de oplossing waarmee de algen worden gevoed wordt gerecirculeerd of hergebruikt,

en bestaande uit: bioreactor, doseersysteem, behandelingseenheid voor recirculatie of hergebruik van de voedingsoplossing, oogstsysteem.

B 1050

Werf voor het uitsluitend milieuvriendelijk demonteren van zeeschepen en -platforms

bestemd voor: het in een gesloten ruimte, selectief en milieuvriendelijk demonteren van zeeschepen en -platforms, waarbij alle milieubelastende verontreinigingen conform ISO- en/of NEN-normen, of daaraan gelijkwaardig, worden verwijderd en evenals het vrijkomende staal worden hergebruikt,

en bestaande uit: snij-apparatuur, hydraulische staalpers, mobiele of drijvende demontagekranen, pneumatische demontage-apparatuur, brandpreventie-apparatuur, stoomheaters voor zware olie, ballastwater behandelingsinstallatie, opslagtanks voor vrijkomende vloeistoffen (zware brandstoffen, oliën, smeermiddelen, ballastwater, chemicaliën en slobs), mobiele of drijvende pompinstallaties, reinigingsinstallatie voor vloeistoftanks, asbestverwijderingsinstallatie, asbestdecontaminatie-unit en stoffiltermachine, olie/water-afscheider, verschrottingsinstallatie, snijdampen rookgasbehandelingssysteem, vloeistofdichte vloeren.

B 1070

Houtmodificatie-installatie

bestemd voor: het chemisch of thermisch modificeren van hout waardoor de duurzaamheid van het hout wordt verhoogd zonder toepassing van houtverduurzamingsmiddelen door een installatie die voldoet aan de eisen van de BRL Gemodificeerd hout (0605),

en bestaande uit: houtmodificatie-installatie.

B 1080 aftopping: 50%

Rijsimulator

bestemd voor: het lesgeven in rijvaardigheid door autorijscholen met een rijsimulator,

en bestaande uit: rijsimulator, bedieningsmiddelen, LCD-projectoren, computer.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 1090

Groen Label Kas

bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas:

 • waarvan is vastgesteld dat de kas voldoet aan de eisen van het certificatieschema Groen Label Kas 8.0, met een minimumniveau van 85 punten voor extensieve teelt en 115 punten voor intensieve teelt. Dat voldaan wordt aan de eisen van het certificatieschema Groen Label Kas 8.0 moet blijken uit een voorlopig certificaat Groen Label Kas dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie,

 • waarvan voor een nieuw op te richten opstand van een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in het Besluit glastuinbouw door het bevoegde gezag voor de opstand een bouwvergunning is afgegeven die rechtsgeldig is ten tijde van de aanmelding, en

 • waarbij binnen drie jaar na afgifte van het voorlopig certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd, dan wel binnen vier jaar een definitief certificaat wordt overhandigd volgens de dan vigerende maatlat Groen Label Kas, en bestaande uit: kas, kasdek, gevels, teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen.

Exclusief: assimilatiebelichting, bedrijfsruimte, energieschermen, en voorzieningen voor het opslaan en/of produceren van CO2, elektriciteit en warmte.

Toelichting: De bouwvergunning die voor nieuw op te richten glasopstanden wordt vereist, moet door het bevoegd gezag zijn afgegeven voordat de melding wordt gedaan. De bezwaar- en beroepsprocedure voor die bouwvergunning hoeft echter niet te worden afgewacht.

Voor alle kassen die onder criteria voor extensieve teelt worden gecertificeerd moet bij definitieve oplevering worden aangetoond dat het totale energieverbruik op basis van minimaal 1 jaar teelt minder is geweest dan 25 m3/m2 aardgasequivalenten per jaar. De tuinder dient dit aan te tonen door na 1 jaar teelt het werkelijke energiegebruik van het voorgaande jaar te laten controleren op basis van facturen en meetgegevens en de gegevens in het energiecertificaat.

Het certificatieschema Groen Label Kas 8.0 ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het certificatieschema is ook te downloaden via www.groenlabelkas.nl.

F 1113

Ammoniakarme en diervriendelijke varkensstal

bestemd voor: het op duurzame en diervriendelijke wijze houden van varkens in een stal die voldoet aan de eisen van de Appendix bij deze regeling (Maatlat Duurzame Veehouderij 2007),

en bestaande uit: ruimten waarin dieren worden gehuisvest, stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag.

Toelichting: Zodra er een door de Raad van de Accreditatie hiervoor geaccrediteerde certificatie instelling is aangewezen, zal Senternovem aan de hand van het door deze certificatie instelling afgegeven certificaat toetsen of is voldaan aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Investeringen die technisch noodzakelijk zijn om een bestaande stal te laten voldoen aan de eisen van de Maatlat komen ook in aanmerking voor MIA en Vamil, voor zover deze enkel dienstbaar zijn aan de stal.

F 1123

Ammoniakarme en diervriendelijke pluimveestal

bestemd voor: het op duurzame en diervriendelijke wijze houden van pluimvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Appendix bij deze regeling (Maatlat Duurzame Veehouderij 2007),

en bestaande uit: ruimten waarin dieren worden gehuisvest, stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag.

Toelichting: Zodra er een door de Raad van de Accreditatie hiervoor geaccrediteerde certificatie instelling is aangewezen, zal Senternovem aan de hand van het door deze certificatie instelling afgegeven certificaat toetsen of is voldaan aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Investeringen die technisch noodzakelijk zijn om een bestaande stal te laten voldoen aan de eisen van de Maatlat komen ook in aanmerking voor MIA en Vamil, voor zover deze enkel dienstbaar zijn aan de stal.

A1101

Ammoniakarme rundveestal

bestemd voor: het houden van rundvee in stallen met een lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: een stal voorzien van een huisvestingssysteem dat in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij is opgenomen en waarvan de emissiefactor lager is dan de maximale emissiewaarde voor de betreffende diercategorie in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij of, indien voor de betreffende diercategorie of onderdelen daarvan in bijlage 1 van de Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij geen maximale emissiewaarde is vastgesteld, waarvan de emissiefactor als gevolg van de toepassing van emissiearme technieken lager is dan van een traditioneel huisvestingssysteem.

A1102

Ombouw naar ammoniakarme rundveestal

bestemd voor: het houden van rundvee in stallen met een lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: aanpassing van een bestaande stal door deze te voorzien van een huisvestingssysteem dat in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij is opgenomen en waarvan de emissiefactor lager is dan de maximale emissiewaarde voor de betreffende diercategorie in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij of, indien voor de betreffende diercategorie of onderdelen daarvan in bijlage 1 van de Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij geen maximale emissiewaarde is vastgesteld, waarvan de emissiefactor als gevolg van de toepassing van emissiearme technieken lager is dan van een traditioneel huisvestingssysteem.

F 1099

Proefstal

bestemd voor: het huisvesten van dieren in een stalsysteem waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Stcrt. 2002, 82), en waarbij wordt voldaan aan de meetverplichtingen volgende uit voornoemde regeling,

en bestaande uit: proefstal.

Exclusief de niet voor het reduceren van emissies relevante onderdelen van de inrichting zoals melkmachine en melkkoeling.

F 1100

Skal-stal

bestemd voor: het huisvesten van vee in een bedrijf dat dierlijke landbouwproducten produceert volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode (Skal),

en bestaande uit: stal.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode kunt u vinden op www.skal.nl.

B 1122

Eendenstal

bestemd voor: het houden van eenden in een gesloten stal die is voorzien van een vloeistofdichte bodemafdichting, waarin de eenden op strooisel worden gehouden,

en bestaande uit: eendenstal voorzien van vloeistofdichte vloer.

Exclusief stalinrichting en nutsvoorzieningen.

E 1130 aftopping: 20%

Nettenplant- of rooimachine voor bollen of knollen

bestemd voor: het machinaal met een net planten of rooien van bollen of knollen, waarbij het eigen hydraulisch systeem van de machine is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: rooimachine of plantmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme nettenplant- of rooimachines kunnen worden gemeld onder C 5001.

B 1140 aftopping: 50%

Schoenreparatie-eenheid

bestemd voor: het emissiearm repareren en veranderen van schoenen door een schoenreparatie-eenheid voorzien van:

 • een lijm- en drooggedeelte voor waterverdunbare lijmen, en

 • een luchtafzuiging met koolfilter voor oplosmiddel bevattende lijmen, en

 • een stofafzuiginstallatie met (de mogelijkheid van) luchtrecirculatie, en

 • een automatische uitschakeling bij geen gebruik,

en bestaande uit: schoenreparatie-eenheid.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1150

Beluchter op zonne-energie

bestemd voor: het beluchten van (afval)water door een beluchter die werkt op fotovoltaïsche energie,

en bestaande uit: beluchter met zonnecellen.

F 1160

Waterhydraulisch systeem

bestemd voor: het overbrengen van kracht met een hydraulisch systeem, waarbij water als hydrauliekvloeistof wordt toegepast. Aan het water mogen geen stoffen worden toegevoegd, anders dan vriespuntverlagende middelen bij systemen die beneden het vriespunt moeten opereren,

en bestaande uit: hydrauliekpomp, besturings- en regelkleppen, waterhydraulische hydromotor, cilinder.

B 1170

Vloeibare rook dompel- of douche- of vernevelingsysteem

bestemd voor: het roken van kaas, vis of vleeswaren door onderdompelen of douchen van deze producten in een oplossing van vloeibare rook of door verneveling van vloeibare rook,

en bestaande uit: vloeibare rook dompel- of douche- en/of vernevelingsysteem.

B 1180 aftopping: 50%

Watergeïnjecteerde schroefcompressor

bestemd voor: het samenpersen van lucht door middel van een schroefcompressor die voor de koeling en smering uitsluitend gebruik maakt van water,

en bestaande uit: schroefcompressor, (eventueel) waterbereidingseenheid.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1190

Windgekoelde condensor

bestemd voor: het condenseren van koudemiddel in een koelinstallatie door buitenlucht zonder gebruik te maken van ventilatoren of spuiwater,

en bestaande uit: windgekoelde condensor.

E 1200 aftopping: 50%

Oplosmiddelvrije folielamineermachine

bestemd voor: het vervaardigen van papier/kunststoffolie-, karton/kunststoffolie- of kunststof/kunststoffolielaminaten met oplosmiddelvrije lamineermiddelen,

en bestaande uit: lamineermachine, (eventueel) mengsysteem, (eventueel) UV-eenheid.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1210 aftopping: 50%

Gesloten beitsinstallatie voor roestvrijstalen producten

bestemd voor: het beitsen van roestvrijstalen producten voor herstel van de passieve chroomoxidehuid door in een afgesloten ruimte het product te besproeien met een beitsvloeistof zonder oxiderend zuur, waarbij de gebruikte beitsvloeistof en het spoelwater worden opgevangen en gerecirculeerd,

en bestaande uit: gesloten beitsinstallatie, laadsysteem, recirculatiesysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 2040

Waterstofafleverstation

bestemd voor: het afleveren van gasvormige waterstof als motorbrandstof voor voertuigen, waarbij de waterstof in gasvorm wordt geleverd aan het afleverstation,

en bestaande uit: afleverzuil, compressoren, bufferopslag, (eventueel) lokale waterstofzuiveringseenheid.

B 2041

Biobrandstofafleverstation

bestemd voor: het afleveren van biobrandstof als motorbrandstof voor voertuigen, waarbij minimaal 2 afleverpunten binnen de afleverzuil worden gebruikt voor het afleveren van biobrandstof,

en bestaande uit: afleverzuil, bufferopslag voor biobrandstof.

B 2050

Aardgasaflever- of aardgasvulstation

bestemd voor: het op bedrijfsterreinen en inrichtingen afleveren van aardgas als motorbrandstof voor voertuigen door een installatie die voldoet aan de eisen gesteld in de PGS 25 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen), en waarbij minimaal de helft van de afleverpunten binnen de afleverkast of -zuil worden gebruikt voor het afleveren van aardgas,

en bestaande uit: afleverkast of -zuil, compressor, bufferopslag, (eventueel) droger.

Toelichting: De compressor, bufferopslag en droger komen alleen in aanmerking voorzover deze worden gebruikt voor het opslaan en afleveren van aardgas. Ook kleine niet-commerciële aardgasafleverpunten komen in aanmerking.

A 2051

Blenderinstallatie voor dieselolie-water-emulsie

bestemd voor: de productie van een dieselolie-water-emulsie die wordt gebruikt als brandstof voor voertuigen,

en bestaande uit: blender, demiwaterinstallatie, doseereenheid voor emulgator.

B 2060

Systeem voor gedeeld autogebruik

bestemd voor: het geschikt maken van personenauto's voor gedeeld autogebruik door middel van een geautomatiseerd registratiesysteem in de auto in combinatie met hard- en software buiten de auto, waarbij de auto in de directe nabijheid (loopafstand) van wonen, werken en winkelen wordt aangeboden en gedurende 24 uur per dag beschikbaar is,

en bestaande uit: elektronisch pasleessysteem, (eventueel) locatiezuil, (eventueel) plaatsbepalingssysteem, centraal registratiesysteem.

B 2070

Oxidatiekatalysator voor stationaire gas- of dieselmotoren

bestemd voor: het door katalytische oxidatie verminderen van de emissie van koolwaterstoffen en koolmonoxide van stationaire gas- of dieselmotoren,

en bestaande uit: oxidatiekatalysator, (eventueel) roetfilter.

A 2080

Stortgaswinningsinstallatie

bestemd voor: het onttrekken van stortgas uit gestort afval, waarna het gewonnen stortgas nuttig aangewend wordt ter vervanging van affakkelen,

en bestaande uit: stortgasonttrekkingssysteem, gasbehandelingsapparatuur.

B 2100

Niet-chemische ontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het ontsmetten van ruimten of producten door het verlagen van de zuurstofconcentratie door gebruik van inertgas of een zuurstofarm gasmengsel eventueel gecombineerd met een hittebehandeling, als alternatief voor een behandeling met methylbromide of andere chemische bestrijdingsmiddelen,

en bestaande uit: inertgasgenerator, gasdistributiesysteem, (eventueel) inertgasterugwinningssysteem, (eventueel) inertgasopslag, (eventueel) thermische behandelingsinstallatie.

Toelichting: Ondermeer bedrijfsmiddelen voor het niet-chemisch ontsmetten van stallen (bloedluis), vliegtuigen, musea, kantoorruimtes, levensmiddelen, diervoeding en bulkgoederen kunnen onder deze omschrijving vallen.

A 2101

Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers

bestemd voor: het ontgassen van transportcontainers door afzuiging van de lucht gevolgd door behandeling van de afgezogen lucht, ter voorkoming van emissie van ontsmettingsgassen naar de buitenlucht,

en bestaande uit: afzuiginstallatie, filterinstallatie, gasdetectieapparatuur, (eventueel) gasnabehandelingsapparatuur.

B 2111

Gesloten koelsysteem of -element met oplosmiddelterugwinning

bestemd voor: het koelen van proceswater met een gesloten koelsysteem of -⁠element en een warmtewisselaar, waarbij het oplosmiddel door destillatie uit het circulatiewater wordt teruggewonnen,

en bestaande uit: tanks, warmtewisselaar, destillatiekolom, koeltoren, koelwaterbehandelingseenheid.

B 2112 aftopping: 50%

Halogeenvrij koelsysteem (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het koelen van producten of processtromen door een aangepast of nieuw koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2 dat bij vergelijkbare koelcapaciteit dient ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem,

en bestaande uit: ombouw of vervanging van het koelsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

C 2113

Halogeenvrij koelsysteem (nieuw)

bestemd voor: het koelen van producten of processtromen door een nieuw koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2,

en bestaande uit: koelsysteem.

B 2114 aftopping: 50%

Indirect koelsysteem (klein)

bestemd voor: het koelen van ruimten, producten of processtromen door een indirect koelsysteem met een koelvermogen van minder dan 200 kW, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2, en het secundaire, compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry,

en bestaande uit: primair koelsysteem, secundair koelsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

C 2115

Indirect koelsysteem (groot)

bestemd voor: het koelen van ruimten, producten of processtromen door een koelsysteem met een koelvermogen van meer dan 200 kW en minder dan 1.000 kW, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2 en het secundaire, compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry,

en bestaande uit: primair koelsysteem, secundair koelsysteem.

B 2117 aftopping: 50%

Halogeenvrij of indirect koelsysteem voor visserij- en koopvaardijschepen (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het koelen van ruimten of producten of processtromen aan boord van bestaande visserij- of koopvaardijschepen door:

 • a. een nieuw koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2 dat bij vergelijkbare koelcapaciteit dient ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem, of

 • b. een bestaand koelsysteem dat is overgegaan van hcfk of hfk op ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2, of

 • c. een koelsysteem, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2 en het secundaire compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry, en dat bij vergelijkbare koelcapaciteit dient ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem,

en bestaande uit: ombouw of vervanging van het bestaande koelsysteem, (eventueel) lekdetectiesysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 2118

Halogeenvrije koelmachine voor kadaverkoeling

bestemd voor: het bewaren van kadavers en slachtafval in een gekoelde container of een gekoelde ruimte, die gekoeld wordt met een halogeenvrije koelmachine,

en bestaande uit: container met geïntegreerde koelmachine of koelmachine.

Exclusief de gekoelde ruimte zelf.

B 2120

Kunststofschuimmachine (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het produceren van isolatiehardschuimen door een nieuwe of een aangepaste schuimmachine die alleen natuurlijk voorkomend CO2 als blaasmiddel verbruikt, waarbij methyleenchloride of pentaan als blaasmiddel wordt vervangen,

en bestaande uit: (aanpassingen aan de) schuimmachine, opslagtank, mengeenheid, (eventueel) CO2-condensor.

B 2122 aftopping: 50%

Variabele druk schuiminstallatie (vervanging)

bestemd voor: het produceren van polyurethaanschuim onder variabele druk door een nieuw systeem dat geen blaasmiddel verbruikt ter vervanging van een schuiminstallatie die wel blaasmiddel verbruikt,

en bestaande uit: schuiminstallatie.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 2130

Katalytische reductie-installatie

bestemd voor: het door chemische reductie en/of ontleding omzetten van stikstof-zuurstofverbindingen in afgassen en rookgassen waardoor de NOx-emissie lager wordt dan 50 mg/Nm3 (3% O2), voor installaties met een thermisch vermogen kleiner dan 50 MWt die niet onder de NOx-emissiehandel vallen,

en bestaande uit: katalysator, reactor, (eventueel) injectiesysteem.

A 2131

Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)

bestemd voor: het door chemische reductie omzetten van stikstofoxiden in afgassen en rookgassen van de volgende installaties met een thermisch vermogen kleiner dan 50 MWt die niet onder de NOx-emissiehandel vallen:

waardoor de NOx-emissiereductie van de procesinstallaties, verbrandingsinstallaties of motoren van zeeschepen minimaal 50% bedraagt,

en bestaande uit: katalysator, reactor.

A 2132

Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR)

bestemd voor: het omzetten van NOx in rookgassen door injectie van ureum of ammoniak, waardoor de NOx-emissiereductie minimaal 50% bedraagt en de NOx-emissie lager dan 50 mg/Nm3 (3% O2) is, gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, voor installaties met een thermisch vermogen kleiner dan 50 MWt die niet onder de NOx-emissiehandel vallen,

en bestaande uit: ammoniak- of ureuminjectiesysteem.

A 2133

NOx-reductie-eenheid voor stationaire gasmotor

bestemd voor: het verminderen van de NOx-emissie van stationaire gasmotoren tot maximaal 65 g/GJ bij nominale belasting, door katalysatie in combinatie met lean-burn injectie of recirculatie van uitlaatgas, voor installaties met een thermisch vermogen kleiner dan 50 MWt die niet onder de NOx-emissiehandel vallen,

en bestaande uit: (drieweg) katalysator met of lean-burn injectiesysteem of uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR).

B 2134

Stoom- of waterinjectiesysteem

bestemd voor: het beperken van NOx-vorming door het injecteren van stoom of water in bestaande procesfornuizen, ketels, ovens en drogers, waardoor de NOx-emissie minder dan 60 mg/Nm3 (3% O2) bedraagt, gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, voor installaties met een thermisch vermogen kleiner dan 50 MWt die niet onder de NOx-emissiehandel vallen,

en bestaande uit: injectiesysteem, (eventueel) stoomgenerator, (eventueel) demineralisatie-apparatuur.

B 2139

Low-NOx-brander < 40 mg/Nm3

bestemd voor: het verminderen van de NOx-vorming bij gasgestookte ketels en fornuizen met een thermisch vermogen van 120 kWt tot 50 MWt die niet onder de NOx-emissiehandel vallen, door toepassing van brander-/vuurhaardtechnieken, zodanig dat de NOx-emissie niet meer bedraagt dan 40 mg/Nm3 (3% O2), waarbij:

 • de NOx-meting wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-14792, NEN-ISO-10849 of Scope 6 van de SCIOS-certificatieregeling door een daarvoor geaccrediteerde of gecertificeerde instantie, en

 • géén correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid mag worden toegepast, en

 • de NOx-meting moet zijn uitgevoerd uiterlijk 4 weken na ingebruikname van de stookinstallatie, en waarvan een meetrapport beschikbaar is,

en bestaande uit: brander of brander-ketelcombinatie met een thermisch vermogen van maximaal 1 MWt of alleen de brander indien het thermisch vermogen groter is dan 1 MWt, ventilatoren, gas/luchtregeling, branderbeveiligingen, poorten en omkastingen voor gas- en luchttoevoer, (eventueel) thermische verbrandingskamer, (eventueel) rookgasrecirculatie.

Toelichting: Luchtverhitters komen niet in aanmerking.

B 2140 aftopping: 50%

Low-NOx-brander < 50 mg/Nm3

bestemd voor: het verminderen van de NOx-vorming bij gasgestookte ketels en fornuizen met een thermisch vermogen van 120 kWt tot 50 MWt die niet onder de NOx-emissiehandel vallen, door toepassing van brander-/vuurhaardtechnieken, zodanig dat de NOx-emissie niet meer bedraagt dan 50 mg/Nm3 (3% O2), waarbij:

 • de NOx-meting wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-14792, NEN-ISO-10849 of Scope 6 van de SCIOS-certificatieregeling door een daarvoor geaccrediteerde of gecertificeerde instantie, en

 • géén correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid mag worden toegepast, en

 • de NOx-meting moet zijn uitgevoerd uiterlijk 4 weken na ingebruikname van de stookinstallatie, en waarvan een meetrapport beschikbaar is,

en bestaande uit: brander of brander-ketelcombinatie met een thermisch vermogen van maximaal 1 MWt of alleen de brander indien het thermisch vermogen groter is dan 1 MWt, ventilatoren, gas/luchtregeling, branderbeveiligingen, poorten en omkastingen voor gas- en luchttoevoer, (eventueel) thermische verbrandingskamer, (eventueel) rookgasrecirculatie.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Luchtverhitters komen niet in aanmerking.

B 2150

Bulkstoffen verpakkingsinstallatie

bestemd voor: het comprimeren en opslaan in wikkelfolie van persbare bulkproducten zodanig dat ten minste een volumereductie van 25% wordt bereikt ten opzichte van het ongeperste product,

en bestaande uit: doseerbunker, wikkelmachine, besturingssysteem.

E 2151

Aluminium container voor bulktransport

bestemd voor: het transporteren van granulaat of andere bulkgoederen in een aluminium bulkcontainer,

en bestaande uit: aluminium bulkcontainer, (eventueel) stalen omhulling.

B 2152

Dubbeldek trailer

bestemd voor: het transport van goederen, met uitzondering van diertransport, met een trailer voorzien van een dubbele laadvloer ter vergroting van het te beladen oppervlak in de trailer,

en bestaande uit: dubbeldek trailer.

A 2153

Verdichtingsmachine voor bulktransport

bestemd voor: het efficiënter beladen van containers voor bulktransport door tijdens het beladen van de container de lading te verdichten door de container in trilling te brengen,

en bestaande uit: verdichtingsmachine, koppelingsmechanisme.

F 2160

Noodstroomvoorziening met brandstofcelsysteem

bestemd voor: het, bij uitval van de primaire stroomvoorziening, garanderen van de stroomvoorziening met een brandstofcelsysteem, waarbij de ingezette brandstof direct wordt omgezet in elektrische energie,

en bestaande uit: (systeem van) brandstofcel(len), (eventueel) elektriciteitsomzetter.

B 2170

CO2-benuttingssysteem voor bierbrouwerijen

bestemd voor: het terugwinnen van CO2 dat vrijkomt bij het vergistingsproces in bierbrouwerijen, waarbij het CO2 wordt hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: afzuigsysteem, compressor, condensatiesysteem, (eventueel) opslagtank, (eventueel) verdampingsinstallatie.

F 2171

Benuttingssysteem voor CO2 van derden binnen de glastuinbouw

bestemd voor: het toepassen van CO2 van derden voor CO2-bemesting in een tuinbouwkas,

en bestaande uit: verdeelstation, aansluiting op CO2-distributiesysteem, (eventueel) compressor, (eventueel) drukreduceerstation, (eventueel) rookgasreiniging.

F 2172

Apparatuur voor het leveren van gasvormige CO2 aan glastuinbouw

bestemd voor: het comprimeren van zuivere afgas CO2 en via een pijpleidingsysteem leveren aan de glastuinbouw,

en bestaande uit: compressorstation, CO2-distributiesysteem, CO2-buffer, (eventueel) drukreduceerstations, (eventueel) rookgasreiniging.

Exclusief de onderdelen die bij de EIA zijn aangemeld.

A 2180

Vacuüminstallatie voor het aftappen van SF6

bestemd voor: het vacumeren van hoogspanningsinstallaties ten behoeve van de recycling van SF6,

en bestaande uit: vacuüminstallatie (mobiel of vast) met appendages.

A 2181

SF6-vrij hoog- of middenspanningsschakelsysteem (vervanging)

bestemd voor: het omzetten van hoog- en middenspanning in een transformatorstation, waarbij bestaande SF6-bevattende schakelsystemen worden vervangen door gevacumeerde of gekoelde schakelsystemen die geen SF6 bevatten,

en bestaande uit: vacuüm last- of vermogensschakelaar of gekoelde last- of vermogensschakelaar.

B 2190

Kasdekreinigingssysteem (aanpassing bestaande kas)

bestemd voor: het mechanisch reinigen van kasdekken van bestaande tuinbouwkassen zonder Groen Label certificaat, met roterende borstels en water,

en bestaande uit: kasdekreiniger, (eventueel) rail.

B 2200 aftopping: 20%

Spanramen

bestemd voor: het opbrengen van laatste verflagen (finishing) op doekbanen bij de textielindustrie, met schuim of met gegraveerde walsen,

en bestaande uit: schuiminstallatie of wals, spanramen, ontwateringspers, (eventueel) filtereenheid voor afvoerlucht, (eventueel) recirculatiesysteem voor warme afvoerlucht.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 2210

Walstroominstallatie op de kade

bestemd voor: het leveren van walstroom aan schepen niet zijnde pleziervaartuigen, zodat de eigen generatoren niet gebruikt worden als de schepen aan de kade liggen,

en bestaande uit: walstroomkast met één of meerdere aansluitpunten, (eventueel) aan de walstroomkast gekoppeld betalingssysteem, (eventueel) omvormer naar 60 Hz, transformatorstation(s).

A 2211

Walstroomaansluiting aan boord van het schip

bestemd voor: het gebruik maken van aangeboden walstroom aan boord van een schip niet zijnde een pleziervaartuig, zodat de eigen generator niet gebruikt wordt als het schip aan de kade ligt,

en bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing elektrische systeem aan boord, verlengkabel om een verbinding tussen het schip te kunnen maken en de walstroomkast.

A 3050

Olie-absorptie-installatie met regeneratie

bestemd voor: het terugwinnen van oplosmiddelen uit proceslucht door absorptie van de oplosmiddelen in olie gevolgd door destillatie,

en bestaande uit: olie-absorber, inertgassysteem, (eventueel) warmtewisselaar, destillatie-eenheid.

A 3051

Biologisch luchtfilter voor vluchtige koolwaterstoffen

bestemd voor: de microbiologische afbraak van vluchtige koolwaterstoffen,

en bestaande uit: bak of vat met biomassa op dragermateriaal, ventilator, (eventueel) filterbevochtigingsinstallatie, (eventueel) afgasbevochtigingsinstallatie, (eventueel) demister, (eventueel) afgassenkoelinstallatie.

B 3052 aftopping: 50%

Vacuümpompeenheid met recirculatiesysteem

bestemd voor: het voorkomen van emissies van vluchtige organische verbindingen door samenbundeling van meerdere waterringpompen tot een enkele eenheid en aansluiting op een gezamenlijke buffer, waarbij dampen uit de buffer worden gecondenseerd, opgevangen en gerecirculeerd,

en bestaande uit: vacuümpompen (waterringpompen), waterbuffer met recirculatiesysteem, condensor.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3053

Condensatie-installatie

bestemd voor: het terugwinnen van vluchtige koolwaterstoffen (met uitzondering van cfk’s) uit procesafgassen of verontreinigde luchtstromen, door middel van condensatie gevolgd door afscheiding,

en bestaande uit: warmtewisselaar, koeleenheid, tank voor koelmedium, (eventueel) adsorber.

B 3054

Gas- en dampadsorber met regeneratie

bestemd voor:

 • a. het verwijderen van vluchtige organische stoffen, geurstoffen en dampen uit afgassen door adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning of vernietiging van de vluchtige organische stoffen, of

 • b. het verwijderen van zware metalen uit afgassen door adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning van de metalen,

en bestaande uit: adsorber, regeneratie-eenheid.

A 3055

Procesgeïntegreerde naverbrander

bestemd voor: door procesgeïntegreerde naverbranding voorkomen van emissies van koolwaterstoffen in procesafgassen of ruimtelucht afkomstig van de productie of verwerking van kunststoffen of van de veredeling van textiel,

en bestaande uit: (aanpassing aan de) brander, (eventueel) afzuiginstallatie.

B 3056

Adsorptierotor voor het concentreren van koolwaterstoffen of zware metalen in luchtstromen

bestemd voor: het ter vermindering van de emissies van oplosmiddelen of zware metalen naar de buitenlucht, concentreren van lage concentraties koolwaterstoffen of zware metalen uit luchtstromen met een hoog debiet door adsorptie op een met adsorbens bedekte rotor, waarbij de koolwaterstoffen of zware metalen tegelijkertijd worden gedesorbeerd door partiële verhitting van de rotor door een hete luchtstroom met een lager debiet,

en bestaande uit: ventilator, adsorptierotor, filter, (eventueel) naverbrander.

A 3057

Reinigingsinstallatie voor scheepstanks uit de binnenvaart

bestemd voor: het na het lossen verwijderen van benzeen, tolueen, styreen, gechloreerde koolwaterstoffen en/of brandstoffen, met uitzondering van benzine, uit scheepstanks uit de binnenvaart door lucht in de scheepstank af te zuigen en te wassen, waarbij het wasmedium de achtergebleven damp opneemt en binnen de reguliere afvalkanalen wordt verwerkt,

en bestaande uit: afzuiginstallatie, gaswasser, (eventueel) buffertank.

A 3060

Biogaswasser

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door een biologische gaswasinstallatie,

en bestaande uit: biomassa op dragermateriaal, tank, (eventueel) ventilator, (eventueel) druppelvanger, (eventueel) chemicaliëndoseerinstallatie, (eventueel) wasvloeistofbehandelingssysteem.

D 3061

Gaswasser

bestemd voor: het verwijderen van fijn stof en/of gasvormige verontreinigingen uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof, waarbij de wasvloeistof wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast,

en bestaande uit: wassysteem, (eventueel) ventilator, (eventueel) druppelvanger, pompen, (eventueel) chemicaliëndosering, tanks, (eventueel) wasvloeistofbehandelingssysteem.

A 3062

Membraanscheidingsinstallatie voor gasmengsels

bestemd voor: het zuiveren van afgassen of andere naar buiten af te voeren lucht door membraanscheiding,

en bestaande uit: membraanscheidingseenheid, (eventueel) condensor, (eventueel) olienevelfilters, (eventueel) filter, (eventueel) dehydrator.

A 3063

Plasmaomzetter voor gasvormige verontreinigingen

bestemd voor: het in een niet-thermisch plasmaveld ontleden van gasvormige verontreinigingen in afgassen of andere naar buiten af te voeren lucht met een concentratie tot 1.500 ppm, waarbij de verontreinigingen worden omgezet in onschadelijke stoffen of uiteenvallen in hun elementaire componenten,

en bestaande uit: hoogspanningsbron, reactiekamer, besturingssysteem, (eventueel) katalysator.

A 3070

Oxidatiebed voor zuivering van lucht

bestemd voor: het biologisch reinigen van lucht of het gelijktijdig biologisch reinigen van lucht en afvalwater, niet afkomstig van afval- of slibverwerkingsinstallaties, waarbij het verwijderingsrendement voor geurstoffen in de lucht minimaal 90% bedraagt,

en bestaande uit: oxidatiebed.

A 3080

CO2-reinigings- of ontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het reinigen en/of ontvetten van materialen en producten met vloeibare CO2,

en bestaande uit: CO2-ontvettings- of reinigingsvat, pomp, condensatie-eenheid, vuilopvangeenheid, (eventueel) koelinstallatie, (eventueel) verwarmingsinstallatie.

B 3081

Ontvettings- en reinigingsinstallatie

bestemd voor: het ontvetten en reinigen door een installatie waarin uitsluitend reinigingsmiddelen zonder vluchtige organische oplosmiddelen worden gebruikt, en waarbij het gebruikte reinigingsmiddel wordt gerecirculeerd,

en bestaande uit: ontvettings- en reinigingsinstallatie, pompen, (eventueel) verwarmingssysteem, (eventueel) drooginstallatie, (eventueel) water- of badreinigingsinstallatie.

B 3110

(Half-) Droog rookgasreinigingsinstallatie

bestemd voor: het met een droog of halfdroog reinigingssysteem behandelen van het afgas van verbrandingsprocessen, waarbij door toevoeging van reagentia verontreinigingen in het afgas worden gebonden en vervolgens uit het afgas worden gefilterd, voor zover de rookgasreiniging niet verplicht is volgens vergunning of wetgeving,

en bestaande uit: reactor, doseerinstallatie, filterinstallatie, (eventueel) mengers.

Toelichting: (Half-) Droog rookgasreinigingsinstallatie bij crematoria komen alleen in aanmerking, als het aantal crematies per jaar op 1 januari 2004 kleiner was dan 2000.

A 3130

Biologisch ontzwavelingssysteem

bestemd voor: het behandelen van zwavelhoudende afgassen door een biologisch ontzwavelingssysteem, waarbij elementair zwavel of zwavelverbindingen als zwavelzuur of waterstofsulfide wordt gevormd en nuttig wordt aangewend,

en bestaande uit: gaswasser, biologische zwavelreactor, zwavelopwerkingseenheid, voorraadtanks.

Toelichting: De apparatuur voor de nuttige aanwending van primair zwavel en zwavelverbindingen komt niet in aanmerking.

A 3131

Ontzwavelingsinstallatie

bestemd voor: het ontzwavelen van rookgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, raffinaderijen of petrochemische installaties, gevolgd door de productie en nuttige aanwending van elementair zwavel of zwavelverbindingen als zwavelzuur of zwaveligzuur,

en bestaande uit: (eventueel) wastorens, (eventueel) concentratieverhogingsstap of indikker, (eventueel) reactoren, (eventueel) membraaninstallatie, (eventueel) neutralisatie-installatie, (eventueel) oxidatiereactor,(eventueel) chemicaliëndosering, (eventueel) condensatie-eenheid.

Toelichting: De apparatuur voor de productie of nuttige aanwending van zwavel of zwavelverbindingen komt niet in aanmerking.

B 3140

Ontsmettingsapparatuur voor eieren of eierverwerking

bestemd voor: het desinfecteren van eieren, bijbehorend verpakkingsmateriaal en eventueel bij de eierverwerking gebruikte vloeistoffen of oppervlakken, zonder gebruik te maken van halogeenhoudende of niet-biologisch afbreekbare stoffen,

en bestaande uit: UV-lamp of ozongenerator of doseerapparatuur.

A 3150

Textielreinigingssysteem met CO2

bestemd voor: het reinigen van textiel met vloeibare CO2,

en bestaande uit: reinigingsinstallatie, toevoereenheid, mengsysteem, pomp, opslagsysteem voor CO2.

B 3151 aftopping: 50%

Natreinigingssysteem

bestemd voor: het reinigen van bovenkleding door een nat proces op basis van water in plaats van perchloorethyleen, waarbij de gereinigde bovenkleding met een gasgestookte roterende droger wordt gedroogd,

en bestaande uit: reinigingsmachine, droger, (eventueel) vormdroger.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 3152

Gesloten per-textielreinigingsmachine

bestemd voor: het reinigen van niet-natwasbaar textiel in een zogenoemde 6e generatie per-machine,

 • die in één cyclus textiel reinigt en droogt, en

 • die voorzien is van droogsysteem op basis van een warmtepomp, en

 • waarin het perchloorethyleen wordt teruggewonnen in een emissievrij destillatiesysteem,

en bestaande uit: computergestuurde textielreinigingsmachine, warmtepomp, elektronische droogcontrole, dubbele waterafscheider, overvulbeveiliging van destillatie- en residuvat, emissievrij vul- en uitruimsysteem.

Toelichting: Tijdens het destillatieproces mag er geen perchloorethyleen vrijkomen.

E 3153

Gesloten textielreinigingsmachine met halogeenvrije oplosmiddelen

bestemd voor: het reinigen van niet-natwasbaar textiel in een zogenoemde 6e generatie machine,

 • die in één cyclus textiel reinigt en droogt, en

 • die reinigt met halogeenvrije oplosmiddelen van klasse A III met een vlampunt boven 55°C en die lichter zijn dan water, en

 • die voorzien is van een droogsysteem op basis van een warmtepomp, en

 • waarin het oplosmiddel wordt teruggewonnen in een emissievrij destillatiesysteem,

en bestaande uit: computergestuurde textielreinigingsmachine, warmtepomp, elektronische droogcontrole, koelcompressor, waterafscheider, overvulbeveiliging van destillatie- en residuvat, emissievrij vul- en uitruimsysteem.

Toelichting: Oplosmiddelen die aan bovenstaande eisen kunnen voldoen zijn halogeenvrije koolwaterstoffen, polyglycolethers en cyclosiloxanen.

E 3161 aftopping: 50%

Microgolfdroger of UV-belichtingseenheid

bestemd voor: het doen uitharden van lakken, verven of lijmen door microgolven of UV-belichting,

en bestaande uit: microgolfdroger of UV-lampen, (eventueel) afzuiging.

Exclusief het doorvoersysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3162 aftopping: 50%

Opbrenginstallatie voor oplosmiddelvrije lak

bestemd voor: het opbrengen van lakken die onder invloed van microgolven of UV-licht uitharden,

en bestaande uit: lakopbrenginstallatie, (eventueel) lakterugwinningsinstallatie, microgolfdroger of UV-lampen, (eventueel) in de laklijn opgenomen schuurmachine.

Exclusief de spuitcabine en het transportsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3164

Terugwininstallatie voor overspray

bestemd voor: het terugwinnen van overspray ten behoeve van hergebruik van de overspray van verf- en laksystemen,

en bestaande uit: opvangscherm of condenswand, schraap- en opvangsysteem.

A 3165

Elektrostatische verf- of lakspuitinstallatie voor het handmatig verspuiten

bestemd voor: het handmatig elektrostatisch verspuiten van verf of poederlak,

en bestaande uit: pomp, slangen, elektrostatisch handspuitpistool.

Exclusief de spuitcabine.

A 3190

Regeneratieve thermische naverbrander voor procesafgassen

bestemd voor: het thermisch naverbranden van procesafgassen met behulp van keramische bedden, waarbij de vrijkomende energie wordt teruggewonnen en nuttig wordt aangewend,

en bestaande uit: (reversed flow) verbrandingskamers, keramisch bed, brander of elektrische opwarmelementen, (eventueel) aërosol- of stoffilter.

Toelichting: Recuperatieve naverbranders komen niet in aanmerking.

B 3200

Statische mengkamers voor naverbranding

bestemd voor: het statisch mengen van secundaire verbrandingslucht en uit te branden rookgassen in een mengkamer die boven de vuurhaard in de ketel is aangebracht, waardoor de concentratie van koolmonoxide in het afgas minder dan 20 mg/Nm3 (11% O2) bedraagt,

en bestaande uit: lucht-rookgas-menginstallatie.

E 3210

Koelsysteem voor droge offset (ombouw bestaande offsetpers)

bestemd voor: het koelen van de offsetrollen waardoor een bestaande offsetpers geschikt gemaakt wordt voor droge offset,

en bestaande uit: koelsysteem.

B 3211

Druktorens voor waterloze offset

bestemd voor: het in full colour dubbelzijdig bedrukken van papier door een offsetdrukmachine die waterloze inkten verbruikt,

en bestaande uit: druktorens, (eventueel) droogeenheid.

B 3212

Cilinderschoonmaakmachine

bestemd voor: het onder hoge druk reinigen van diepdrukcilinders en/of gegraveerde walsen door een mengsel van water en natriumbicarbonaat,

en bestaande uit: afgesloten reinigingsmachine met automatisch aangestuurde mechanische spuitkoppen.

B 3213

Zeefdrukvorm- of flexodrukpersspoelinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van lak- of inktresten uit zeefdrukvormen of flexodrukpersen door een recirculerende vloeistof in een gesloten systeem,

en bestaande uit: spoelinstallatie, sproeisysteem, rondpompsysteem, (eventueel) destillatie- en vacuümeenheid.

B 3220

Mechanische reinigingsmachine

bestemd voor: het mechanisch reinigen van de champignonteeltcellen zonder gebruik van ontsmettingsmiddelen,

en bestaande uit: mechanische reinigingsmachine.

A 4050

Biologisch luchtfilter voor geurafbraak

bestemd voor: de microbiologische afbraak van geurstoffen, eventueel onder gelijktijdige verwijdering van fijn stof, uit lucht die naar buiten wordt afgevoerd voor zover niet afkomstig van land- en tuinbouwbedrijven,

en bestaande uit: bak of vat met biomassa op dragermateriaal, (eventueel) filterbevochtigingsinstallatie, (eventueel) afgasbevochtigingsinstallatie, (eventueel) demister, (eventueel) afgassenkoelinstallatie.

B 4051

Geurbestrijdingssysteem

bestemd voor: het afbreken van geurcomponenten door toepassing van enzympreparaten die worden verneveld in afgasleidingen of een contactruimte,

en bestaande uit: enzymdoseer- en verstuivingseenheid, (eventueel) contactruimte, leidingwerk, appendages, besturingseenheid.

A 4052

Foto-oxidatie-installatie

bestemd voor: het vernietigen van geur- en koolwaterstoffen in procesafgassen door oxidatie met UV-licht in combinatie met waterstofperoxide of ozon of zuurstofradicalen of katalytische oxidatie,

en bestaande uit: UV-reactor, (eventueel) waterstofperoxidewasser, (eventueel) wastoren, (eventueel) katalysator, (eventueel) ozongenerator, (eventueel) restozonabsorber of -vernietiger, (eventueel) zuurstofradicaalgenerator.

E 4053

Vacuümfilter voor kolkenzuigers

bestemd voor: het voorkomen van stankoverlast van kolkenzuigers die bij het beheer en onderhoud van rioleringen worden ingezet,

en bestaande uit: vacuümfilter.

B 4061 aftopping: 50%

Stralingsvrije meetapparatuur (vervanging)

bestemd voor: het vervangen van bestaande apparatuur ten behoeve van dichtheids- en niveaumeting op basis van radioactiviteit door een alternatieve techniek,

en bestaande uit: dichtheids- en niveaumeetapparatuur anders dan met behulp van radioactiviteit.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 4070

Luchtfilter voor stallen

bestemd voor: het reduceren van de emissie van fijn stof en geur uit stallen,

en bestaande uit: (eventueel) luchtfilter, (eventueel) luchtwasser, (eventueel) sproeisysteem.

A 4080

Puntgerichte afzuiging van kleine stofbronnen met nageschakelde filtrerende afscheider

bestemd voor: het afzuigen en filteren van kleine stofbronnen, met een capaciteit van maximaal 4.000 m3 per uur en een stofvracht van maximaal 0,2 kg per uur, waarvoor geen maatregelen op basis van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) hoeven te worden genomen, zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd niet meer dan 5 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: filtrerende afscheider, afzuigapparatuur.

B 4081

Tweetrapsfilter

bestemd voor: het afscheiden van stof uit een luchtstroom door toepassing van een filter dat is uitgerust met twee afzonderlijke afscheidingssystemen zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd minder dan 2 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: tweetrapsfilter.

B 4082

Elektrostatisch filter

bestemd voor: het met een elektrostatisch filter verwijderen van rook- en stofdeeltjes uit afgassen zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd minder dan 5 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: elektrostatisch filter, opvangreservoir, ventilator.

E 4083

Stoffilterinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een luchtstroom, zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd minder stof bevat dan:

 • a. 5 mg/Nm3 voor filterinstallaties met een capaciteit van maximaal 4.000 Nm3/uur, of

 • b. 2 mg/Nm3 voor filterinstallaties met een capaciteit groter dan 4.000 Nm3/uur,

en bestaande uit: stoffilter, ventilator.

A 4084

Gesinterd ontstoffingsfilter

bestemd voor: het afscheiden van stof uit af- of procesgassen met een gesinterd filter, zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd niet meer dan 1 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: gesinterd filter, filterhuis, (eventueel) systeem voor periodieke reiniging.

B 4090

Watermist/microschuim-ontstoffing

bestemd voor: het beperken van stofverspreiding bij sorteerlijnen, puinbreek- en recyclinginstallaties en bij de op- en overslag van stortgoed of bulkgoederen, door bevochtiging van het stortgoed met zeer fijn verneveld water dan wel met schuim dat verkregen wordt door het mengen van water met een volledig biologisch afbreekbaar schuimmiddel,

en bestaande uit: (eventueel) watervernevelingssysteem, (eventueel) bindmiddelvoorraadvat, (eventueel) mengsysteem, (eventueel) schuimtoedieningssysteem.

B 4091 aftopping: 50%

Windzifter voor vaste stof met materiaalterugwinning

bestemd voor: het afscheiden van fijn stof uit bulkgoederen door een windzifter, waarbij het afgescheiden stof wordt gegranuleerd en teruggevoerd naar de bulk,

en bestaande uit: trilgoot, blaasnozzles, cycloon, expansiekamer, draaisluis, ventilator, filters, granuleringskamer, (eventueel) bevochtingsinstallatie, (eventueel) retourtransportsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4092

Beladingsbalg

bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij het beladen van vrachtwagens of schepen,

en bestaande uit: vouwbalg, (eventueel) sluitkegel of opblaasbare band, filteraansluiting, geïntegreerd stoffilter.

B 4093

Mobiele lostrechter

bestemd voor: het lossen van bulkgoederen in een mobiele lostrechter die de grijper van de loskraan geheel kan omvatten en die is voorzien van onderafzuiging en filter met uitblaasopeningen in de losinrichting zodanig dat het verwaaien van stof wordt voorkomen,

en bestaande uit: lostrechter, filter, afzuigventilatoren.

B 4094

Flexibel klepsysteem voor overslag van bulkgoederen

bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij overslag van bulkgoederen door afdekking van de stortbunker of -trechter met een flexibel klepsysteem, waardoor het af te zuigen luchtvolume met ten minste 70% wordt verminderd en waarbij onder de flexibele kleppen onderdruk wordt gehandhaafd,

en bestaande uit: flexibele kleppen, vacuümpompen.

B 4095

Gesloten transportband

bestemd voor: het stofvrij transporteren van bulkgoederen door een transportsysteem waarbij het bulkgoed volledig wordt omsloten door een transportband van flexibel materiaal, die in een pijpvorm wordt dichtgevouwen,

en bestaande uit: flexibele transportband, (eventueel) ophanging, (eventueel) bandondersteuning, aandrijving, los- en laadsysteem.

Exclusief opslagsysteem.

C 4096

Wrijvingsarme en stofemissiebeperkende transportband

bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij het transporteren van bulkgoederen door een transportband die in een trog in een gesloten omkasting loopt, waarbij door het in stand houden van een luchtfilm tussen de trog en de transportband de wrijving wordt geminimaliseerd,

en bestaande uit: gesloten trogsecties, aandrijving, transportband, spaninrichting, luchtvoorziening.

Exclusief opslagsysteem.

A 4097

Windreductiescherm rondom grote bulkopslag

bestemd voor: het met minimaal 25% reduceren van de stofverspreiding bij opslag van bulkgoederen in de open lucht, die ten minste 10 ton groot zijn, door het plaatsen van schermen, voor zover het windreductiescherm niet verplicht is volgens vergunning of wetgeving,

en bestaande uit: schermconstructie.

B 4100 aftopping: 50%

Natstraalinstallatie

bestemd voor: het stofvrij stralen van oppervlakken met behulp van een nat of vochtig straalmiddel,

en bestaande uit: compressor, tank, straaleenheid, slangen, filter, waterpomp.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 4101 aftopping: 50%

Stofvrij straalsysteem

bestemd voor: het afzuigen en scheiden van het bij het stralen van oppervlakken in de buitenlucht gebruikte straalmiddel en het daarbij vrijkomende stof,

en bestaande uit: (eventueel) gevelcabine, straaleenheid, (eventueel) slangen, stofvrije straalkoppen, filter.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4120

Rookgasbehandelingssysteem voor las-, soldeer- en snijdampen

bestemd voor: het afzuigen en filteren van las-, soldeer- en snijdampen, zodanig dat de lucht na filtering niet meer dan 1 mg stof per Nm3 bevat en waarbij de gezuiverde lucht een deel van het jaar gerecirculeerd wordt ter besparing van energie,

en bestaande uit: afzuigsysteem, filtersysteem, bedieningseenheid, recirculatie-eenheid.

B 4140

Alkalizoutvrije vulcanisatie-installatie (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het vulcaniseren van rubber met waterstofperoxide, waardoor het vulcaniseren met alkalizouten wordt vermeden, door aanpassing of vervanging van een bestaande installatie,

en bestaande uit: (aanpassing van) vulcanisatie-installatie.

B 4141 aftopping: 50%

Gesloten malsysteem voor kunstharsverwerking

bestemd voor: het verwerken van kunstharsen in een gesloten mal voorzien van vacuüminjectie- of overdruksysteem ter vermijding van styreenemissies,

en bestaande uit: vacuüm- of persinstallatie, gesloten malsysteem, injectie-apparatuur, (eventueel) oven.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4150

Regeleenheid elektrodynamisch remmen

bestemd voor: het geluidarm remmen van diesel locomotieven in het snelheidsgebied tot 30 km/uur,

en bestaande uit: elektronische regeleenheid voor dynamisch remmen.

B 4151

Geluidsreducerend smeersysteem voor tram- en treinstellen

bestemd voor: het reduceren van het rem- en frictiegeluid van tram- en treinstellen door het op de wielen of rails aanbrengen van een microfilm van water of biologisch afbreekbaar, niet-toxisch smeervet,

en bestaande uit: smeersysteem.

C 4155 aftopping: € 37.000

Geluidreducerende voorzieningen voor lichte propellervliegtuigen

bestemd voor: het terugbrengen van het brongeluidsniveau van lichte propellervliegtuigen door aanpassing van het vliegtuig of vervanging door een nieuw vliegtuig, waarbij:

a. voor vliegtuigen met een maximaal toegelaten startmassa M van 5.700 kg of minder het maximaal toegelaten geluidsniveau gemeten volgens ICAO hoofdstuk 6 niet meer mag bedragen dan:

M [in kg]

geluidsniveau [in dB(A)]

5.700 tot 1.500

76

1.500 tot 600

64 + (M-600)/75

600 of minder

64

b. voor vliegtuigen met een maximaal toegelaten startmassa M van 8.618 kg of minder het maximaal toegelaten geluidsniveau gemeten volgens ICAO hoofdstuk 10 niet meer mag bedragen dan:

M [in kg]

geluidsniveau [in dB(A)]

8.618 tot 1.325

80

1.325 tot 618

68 + (M-618)*12/707

618 of minder

68

en bestaande uit: (eventueel) een geluiddemper op de uitlaat, (eventueel) een drie- of meerbladige propeller, (eventueel) aandrijfeenheden waarbij het maximum (start-) vermogen wordt bereikt bij een propellertoerental kleiner dan of gelijk aan 2.200 rpm.

De investering in een nieuw vliegtuig komt voor maximaal € 37.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

Toelichting: ICAO staat voor International Civil Aviation Organization.

B 4160 aftopping: 50%

Vast opgesteld lagedruk aggregaat

bestemd voor: het laden of lossen van bulkgoederen door een vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat,

en bestaande uit: vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4171 aftopping: 20%

Geluidarme ventilator

bestemd voor: het verplaatsen van lucht bij warmtewisselaars, koeltorens en ventilatiesystemen, zodanig dat het geluidsvermogensniveau van de ventilator, overeenkomstig ISO 1680/1, niet meer bedraagt dan 28+30logU-5logD+10logP (U is de omtreksnelheid van de waaier in m/s, D is de diameter van de waaier in m, en P is het nominale elektrische aandrijfvermogen in kW),

en bestaande uit: ventilator, aandrijfmechanisme, (eventueel) toerenregeling.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek

A 4180

Lichtscherminstallatie voor bovenafscherming van kassen

bestemd voor: het van zonsondergang tot zonsopgang afschermen van het kasdek in een tuinbouwkas, waarbij ten minste 95% van de lichtuitstraling van de tuinbouwkas wordt teruggehouden, waardoor ontheffing van de donkerteperiode ingevolge het Besluit glastuinbouw wordt verkregen,

en bestaande uit: lichtschermen.

B 4181

Lichtvervuilingbeperkende verlichting (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het 's avonds en 's nachts verminderen van lichtvervuiling door aanpassing of vervanging van bestaande verstorende lichtbronnen in de open lucht door:

 • a. energiezuinige groenlicht emitterende lichtbronnen met dezelfde lichtintensiteit als de vervangen lichtbronnen,

  en bestaande uit: groenlicht uitstralende buitenverlichting, of

 • b. het aansturen van op zonne-energie werkende led-markeringen of straatverlichting van wegen en bedrijventerreinen met behulp van aanwezigheidssensoren,

  en bestaande uit: led-markeringen of straatverlichting, zonnecollector, regelunit, aanwezigheidssensoren.

A 5000 aftopping: 20%

Geluid- en emissiearme mobiele machine

bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden door een mobiele machine met een verbrandingsmotor

 • die is genoemd in onderstaande lijst

  bedrijfsmiddelcodes:

  E 5101 Geluidarme mobiele puinbreker;

  E 5110 Houtversnipperaar;

  E 5111 Geluidarme gazonmaaier;

  E 5130 Milieu- en arbovriendelijke landbouwtrekker;

  E 5131 Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachine;

  E 5150 Geluidarm hydrauliekaggregaat;

  E 5151 Geluidarm stroomaggregaat;

  E 5160 Geluidarme motoraangedreven compressor;

  E 5170 Geluidarme motorpomp;

  E 5180 Geluidarme laadschop;

  E 5181 Geluidarme graafmachine;

  E 5190 Geluidarme mobiele kraan;

  E 5200 Geluidarme vorkheftruck;

  E 5201 Geluidarme telescooplader/verreiker,

 • die voldoet aan de eisen zoals genoemd in de omschrijving van bovenstaande bedrijfsmiddelen, en

 • waarvan het vermogen voor machinemotoren, met een variabel toerental, ten minste 37 kW en ten hoogste 75 kW bedraagt, en

 • waarbij bovendien de luchtemissies de grenswaarden zoals genoemd in fase IIIa van EG-richtlijn 2004/26 niet overschrijden:

en bestaande uit: mobiele machine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Mobiele machines die alleen emissiearm zijn, kunnen worden gemeld onder C 5001. Voor de genoemde grenswaarden zie onderdeel 6 van de Milieulijst.

C 5001

Emissiearme mobiele machine

bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden door een mobiele machine met een verbrandingsmotor:

 • waarvan het eventueel aanwezige hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • waarvan het motorvermogen bij machinemotoren met variabel toerental ten minste 37 kW en ten hoogste 75 kW bedraagt, en

 • waarbij de luchtemissies de grenswaarden zoals genoemd in fase IIIa van EG-richtlijn 2004/26 niet overschrijden:

 • en bestaande uit: mobiele machine.

F 5050

Brandstofcelsysteem voor aandrijving van transportmiddelen

bestemd voor: het opwekken van elektrische energie met een vermogen van maximaal 1.000 kW waarbij de brandstof rechtstreeks wordt omgezet in elektrische energie, ten behoeve van aandrijving van transportmiddelen,

en bestaande uit: systeem van brandstofcellen, elektrisch aandrijfsysteem.

B 5060 aftopping: 50%

Elektro- of gasmotor voor vaartuigen

bestemd voor: het voortstuwen van vaartuigen die voor de voortstuwing voorzien zijn van:

 • a. uitsluitend een elektromotor, of

 • b. uitsluitend een LPG- of aardgasmotor, of

 • c. een elektromotor als hoofdmotor in combinatie met een verbrandingsmotor (hybride),

en bestaande uit: motor(en), (eventueel) gastank, (eventueel) accu's, (eventueel) oplaadstation.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 5061

Ombouwset van dieselmotoren naar LPG- of aardgasmotoren

bestemd voor: het ombouwen van dieselmotoren van onderstaande vaartuigen naar motoren die aardgas dan wel LPG als brandstof gebruiken, ter beperking van de emissie van NOx en deeltjes:

 • a. een vaartuig dat goederen transporteert op binnenwateren inclusief de Nederlandse territoriale wateren (zgn. 12 mijls-zone), of

 • b. een vaartuig dat is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen over binnenwateren inclusief de Nederlandse territoriale wateren (zgn. 12 mijls-zone),

en bestaande uit: vaartuiggebonden installatie voor opslag, toevoer, injectie en ontsteking van aardgas of LPG.

B 5070 aftopping: 20%

Elektrisch aangedreven voertuig

bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over de openbare weg met een voertuig voorzien van een elektromotor als hoofdmotor, eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor (hybride), door een bedrijf dat of geen BPM is verschuldigd of de BPM geheel kan terugvragen,

en bestaande uit: elektrisch aangedreven voertuig, niet zijnde een tram of metro, (eventueel) oplaadstation.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Hybride personenauto's waarvoor een verlaagd tarief BPM is betaald, komen niet in aanmerking.

B 5075 aftopping: 50%

Bus met hybride-motor

bestemd voor: het vervoer van personen over de weg door een diesel-elektrisch aangedreven voertuig voorzien van meer dan 8 passagiersplaatsen buiten de bestuurder,

en bestaande uit: autobus voorzien van diesel-elektrische aandrijving.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5090 aftopping: 20%

Hydraulisch heiblok

bestemd voor: het heien van funderingspalen door een hydraulisch aangedreven heiblok, en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: hydraulisch heiblok.

Exclusief generator.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5091 aftopping: 20%

Hydraulische boorstelling

bestemd voor: het boren van gaten ten behoeve van funderingspalen met een hydraulische boorstelling, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: hydraulisch systeem, boorkast, avegaarboor.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5101 aftopping: 20%

Geluidarme mobiele puinbreker

bestemd voor: het breken van steen- en betonpuin tot granulaat in een niet-vast opgestelde mobiele breekinstallatie, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 114 dB(A),

en bestaande uit: mobiele puinbreker voorzien van een toevoermond met (eventueel) trilgoot, (eventueel) voorzeef, (eventueel) transportbanden, (eventueel) magneetband.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme mobiele puinbrekers kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5110 aftopping: 20%

Geluidarme mobiele houtversnipperaar

bestemd voor: het versnipperen van houtige gewassen door een niet-vast opgestelde machine, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 117 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: mobiele houtversnipperaar.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme houtversnipperaars kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5111 aftopping: 20%

Geluidarme gazonmaaier

bestemd voor: het maaien van gazonnen, sportvelden en sportbanen door een zelfrijdende gazonmaaier met een minimale maaibreedte van 70 cm,

 • waarvan het eventueel aanwezig hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

  • a. 98 dB(A)/1 pW voor maaiers met een maaibreedte van minimaal 70 cm en maximaal 120 cm, of

  • b. 102 dB(A)/1 pW voor maaiers met een maaibreedte van meer dan 120 cm,

en bestaande uit: zelfrijdende gazonmaaier.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zowel zelfrijdende gazonmaaiers met een verbrandingsmotor als zelfrijdende elektrisch aangedreven gazonmaaiers kunnen onder deze code worden gemeld. Emissiearme gazonmaaiers kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5112

Mobiele compostomzetmachine

bestemd voor: het mechanisch omzetten, beluchten en mengen van organisch materiaal tijdens de compostbereiding door een niet baangebonden compostomzetmachine, welke uitsluitend voor dat doel geschikt is en waarvan het eventueel aanwezige hydraulische systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: niet baangebonden compostomzetmachine.

A 5120

Natte mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

bestemd voor: het verwijderen van tarra van bollen en knollen in een mobiele installatie door natte scheiding met tegenstroom en wervelbed, waarbij de tarra op de rooiakker achterblijft en het gebruikte water of op de rooiakker achterblijft of wordt hergebruikt, en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: natte mobiele tarrascheidingsinstallatie.

B 5121

Droge mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

bestemd voor: het verwijderen van tarra van bollen en knollen in een mobiele installatie op basis van een zwevend-zand bed, waardoor de tarra op de rooiakker achterblijft, en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: droge mobiele tarrascheidingsinstallatie.

E 5122 aftopping: 20%

Rooimachine met tarrareinigingsinstallatie

bestemd voor:

 • a. het rooien van bieten, wortels, bollen of andere knollen, waarbij aanhangende aarde en zand worden verwijderd met ten minste drie verschillende reinigingstechnieken waarvan ten minste twee van de volgende:

  • zeefketting;

  • axiaalrollen;

  • sterrenbed;

  • minimaal 3 borstels;

  • een wrijfband;

  • reinigingszonnen (verschillende typen zonnen tellen als verschillende technieken), of

 • b. het rooien van prei waarbij aanhangende aarde en zand worden verwijderd met een klop- of schudsysteem, waarbij loof en/of wortels op de akker worden verwijderd met een afsnijdinrichting en pelrollen en waarbij de preibox automatisch wordt gevuld. Het eventueel aanwezige hydraulisch systeem van bovenstaande rooimachines moet gevuld zijn met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: rooier voor wortels, prei, bieten, bollen of knollen, (eventueel) preiboxen.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Niet-zelfrijdende rooimachines kunnen ook onder deze code worden gemeld. Emissiearme rooimachines kunnen worden gemeld onder C 5001.

E 5130 aftopping: 20%

Milieu- en arbovriendelijke landbouwtrekker

bestemd voor: het trekken en/of aandrijven van werktuigen door een landbouwtrekker,

 • die met geringe fysieke belasting bestuurd en bediend kan worden, en

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsdrukniveau LpA(7,5m) van maximaal 59+11logP, bepaald volgens EG-richtlijn 74/151/EG (P is het vermogen in kW, bepaald volgens richtlijn ECE-R24),

en bestaande uit: milieuvriendelijke landbouwtrekker, op schokbrekers of gel- of luchtdempers afgeveerde cabine, luchtgeveerde stoel met bediening van de landbouwtrekkerfuncties in de armleuning.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Onder landbouwtrekkerfuncties wordt ook de rijfunctie verstaan. In de armleuning moet dan ook de bediening van de trekkerfuncties en/of de rijfuncties zijn aangebracht.Emissiearme landbouwtrekkers kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5131 aftopping: 20%

Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachine

bestemd voor: het zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwproducten of het maaien en reinigen van sloten en bermen of voor het onderhoud van natuurterreinen door een machine, waarvan het hydraulisch systeem gevuld is met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en bovendien niet gekoppeld kan worden aan een hydraulisch systeem met gewone olie,

en bestaande uit: zelfrijdende landbouwmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zowel landbouwmachines met een verbrandingsmotor als elektrisch aangedreven landbouwmachines kunnen onder deze code worden gemeld. Emissiearme gemotoriseerde landbouwmachines kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5132 aftopping: 20%

Milieuvriendelijke getrokken landbouwmachine

bestemd voor: het zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwproducten of het maaien en reinigen van sloten en bermen of voor het onderhoud van natuurterreinen door een getrokken machine met een eigen hydraulisch systeem, dat is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en dat bovendien niet gekoppeld kan worden met een hydraulisch systeem met gewone olie,

en bestaande uit: getrokken landbouwmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5140 aftopping: 20%

Geluidarme straatveegmachine

bestemd voor: het vegen van straten met een straatveegmachine, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 85+11logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende straatveegmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zowel straatveegmachines met een verbrandingsmotor als elektrisch aangedreven straatveegmachines kunnen onder deze code worden gemeld.

B 5141 aftopping: 20%

Geluidarme kolkenzuiger

bestemd voor: het leegzuigen van straat- en rioolkolken met een kolkenzuiger, waarvan de pomp wordt aangedreven door de aftakas, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 98 dB(A)/1pW,

en bestaande uit: kolkenzuiger.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5142 aftopping: 20%

Geluidarme vuilniswagen

bestemd voor: het inzamelen van huisvuil of bedrijfsafval met een vuilniswagen, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 96 dB(A)/1pW,

en bestaande uit: vuilniswagen.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5143 aftopping: 50%

Geluidarme vloeren- en stratenreiniger

bestemd voor: het reinigen van vloeren en straten met een zelfrijdende, door een verbrandingsmotor aangedreven vloeren- en stratenreiniger,

 • waarbij uitsluitend met water wordt gereinigd onder een druk van ten minste 250 bar, en

 • waarbij het gebruikte reinigingswater retour wordt genomen, en

 • waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

  • a. 101 dB(A)/1 pW voor een vloeren- en stratenreiniger met een vermogen tot maximaal 55 kW, of

  • b. 82+11logP voor een vloeren- en stratenreiniger met een vermogen van meer dan 55 kW (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende vloeren- en stratenreiniger.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5150 aftopping: 20%

Geluidarm hydrauliek aggregaat

bestemd voor: het genereren van druk voor hydraulische werktuigen door een niet-vast opgesteld, door een verbrandingsmotor aangedreven aggregaat,

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

  • a. 100 dB(A)/1 pW voor een aggregaat met een vermogen tot maximaal 78 kW, of

  • b. 83+9logP voor een aggregaat met een vermogen groter dan 78 kW (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: mobiel hydrauliek aggregaat.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme hydrauliek aggregaten kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5151 aftopping: 20%

Geluidarm stroomaggregaat

bestemd voor: het afgeven van stroom voor laswerk of arbeidsvermogen door een niet-vast opgestelde aandrijfmotor en generator met een op rotatie berustende werking, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 87+logPel (Pel is het elektrisch vermogen in kVA),

en bestaande uit: niet-vast opgesteld stroomaggregaat.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme stroomaggregaten kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5160 aftopping: 20%

Geluidarme motoraangedreven compressor

bestemd voor: het samenpersen en verplaatsen van lucht door een niet-vast opgesteld, door een verbrandingsmotor aangedreven toestel waarmee lucht wordt samengeperst en verplaatst,

 • met uitzondering van ventilatoren en vacuümpompen, en

 • met een capaciteit van maximaal 30 m3/min, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 95+2logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: niet-vast opgestelde motoraangedreven compressor.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme compressoren kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5170 aftopping: 20%

Geluidarme motorpomp

bestemd voor: het oppompen van water met een niet-vast opgestelde pomp, aangedreven door een verbrandingsmotor met een geluidsvermogensniveau van maximaal 95 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: motorpomp met eigen verbrandingsmotor.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme motorpompen kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5180 aftopping: 20%

Geluidarme laadschop

bestemd voor: het laden, lossen, vervoeren of zeven van materiaal door een zelfrijdend, door een verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen of rupsbanden met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kW,

 • die aan de voorzijde is uitgerust met een bak, en

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

  • a. 100 dB(A)/1 pW voor een laadschop met een vermogen tot maximaal 66 kW, of

  • b. 80+11logP voor een laadschop met een vermogen groter dan 66 kW (P is het motorvermogen is in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende laadschop.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme laadschoppen kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5181 aftopping: 20%

Geluidarme graafmachine

bestemd voor: het graven, laden, lossen, vervoeren, slopen, knippen, zeven of vergruizen van materiaal, of het maaien en reinigen van sloten en bermen door een werktuig met een zelfrijdende, door een verbrandingsmotor aangedreven onderwagen en een bovenwagen die een zwenkbeweging van meer dan 360° kan uitvoeren door bewegingen van de giek en de arm, en die aan de voorzijde is uitgerust met een bak, sloopschaar, zeef, vergruizer of palenkraker,

 • met een geïnstalleerd vermogen groter dan 15 kW, en

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 82+9logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende graafmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme graafmachines kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5190 aftopping: 20%

Geluidarme mobiele kraan

bestemd voor: het hijsen van vrachten door een zelfrijdende telescoop- of vakwerkkraan op banden met een maximale hijslast van 60 ton,

 • die niet aan een vaste baan is gebonden, en

 • die is toegelaten op de openbare weg, en

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

  • a. 100 dB(A)/1 pW voor een telescoopkraan met een vermogen tot maximaal 55 kW, of

  • b. 81+11logP voor een telescoopkraan met een vermogen groter dan 55 kW (P is het motorvermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14), of

  • c. 96 dB(A)/1 pW voor een torenkraan,

en bestaande uit: zelfrijdende telescoop- of vakwerkkraan.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme mobiele kranen kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

B 5191 aftopping: 20%

Geluidarme autolaadkraan

bestemd voor: het laden en lossen van vracht met behulp van een vast op een voertuig gemonteerde autolaadkraan die is voorzien van een eigen aandrijving, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 100 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: autolaadkraan.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5200 aftopping: 20%

Vorkheftruck

bestemd voor: het heffen en verplaatsen van goederen met een door een verbrandingsmotor aangedreven vorkheftruck,

 • die is voorzien van een vaste bestuurderszitplaats,

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 100 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: vorkheftruck met verbrandingsmotor.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Elektrisch aangedreven vorkheftrucks komen niet in aanmerking. Emissiearme heftrucks kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5201 aftopping: 20%

Geluidarme telescooplader of verreiker

bestemd voor: het verplaatsen van materiaal door een zelfrijdend, door een verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kW, aan de voorzijde uitgerust met gereedschap, waarmee materiaal geladen of gelost kan worden,

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 82+11logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende telescooplader of verrreiker.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme telescoopladers of verreikers kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

B 6050

Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen

bestemd voor: het met ten minste 2 sensoren vroegtijdig detecteren van lekken bij opslagen van toxische gassen, zoals ammoniak of chloor, groter dan 5 Nm3, met activering van een systeem dat het ontsnappen van de gassen tegengaat of met automatische doormelding naar een alarmcentrale,

en bestaande uit: early warning gasdetectieapparatuur, (eventueel) apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale, (eventueel) noodopslagtank die aantoonbaar geen deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering.

B 6060

Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton

bestemd voor: het vroegtijdig detecteren van brand in chemicaliënopslagruimten met een opslagcapaciteit van minder dan 10 ton, met activering van een blussysteem of met automatische doormelding naar een alarmcentrale, voor zover het systeem niet verplicht is vanuit het Brandconcept of de milieuvergunning,

en bestaande uit: detectieapparatuur, (eventueel) automatisch brandblussysteem, (eventueel) apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale.

Toelichting: Branddetectiesystemen bij vuurwerkopslagen komen niet in aanmerking. Vuurwerkopslagen worden niet aangemerkt als chemicaliënopslagen.

B 6061

Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen

bestemd voor: het bij brand volschuimen van de opslagruimte bij installaties waarbij op grond van richtlijn PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) het voldoen aan beschermingsniveau 1 niet verplicht is,

en bestaande uit: lichtschuimgeneratoren.

B 6062

Halogeenvrij gekoelde bulkopslag van LPG of toxische gassen (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulkopslagtanks door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

en bestaande uit: (verdampings-) koelsysteem.

B 6063

Halogeenvrij gekoeld bulktransport van LPG en toxische gassen per binnenvaartschip

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulktransporttanks van een binnenvaartschip door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

en bestaande uit: (verdampings-) koelsysteem.

A 6064

Halogeenvrij gekoeld bulktransport van LPG of toxische gassen per tankcontainer of tankwagen

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulktransporttanks van een tankwagen of een tankcontainer door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

en bestaande uit: (verdampings-) koelsysteem.

A 6065

Halogeenvrije gekoelde verlading van LPG of toxische gassen

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen bij verladingsinstallaties door gekoeld verladen of verpompen, waarbij wordt gekoeld met een passend halogeenvrij koelsysteem, eventueel gevolgd door opwarming tot de gewenste transporttemperatuur door middel van verdamping,

en bestaande uit: (verdampings-) koelsysteem, verdampingseenheid.

A 6067

Warmtebestendige tankondersteuning voor lading met hoge temperatuur (ombouw)

bestemd voor: het ondersteunen van tanks met een vloeibare lading met een temperatuur van maximaal 250 ºC op een bestaand binnenvaartschip waarbij de niet-warmtebestendige ondersteuning van de tanks wordt vervangen door een gelaagde en drukvaste tankondersteuning waarmee temperatuurverschillen tussen de lading en het water wordt opgevangen conform de eisen van de ADNR en die is gecertificeerd door een erkend classificatiebureau,

en bestaande uit: een gelaagde en drukvaste ondersteuningsconstructie.

Toelichting: ADNR staat voor Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin.

B 6068

Automatisch noodbesturingssysteem voor een binnenvaartschip

bestemd voor: het voorkomen van aanvaringen van binnenvaartschepen, doordat bij uitval van het primaire besturingssysteem binnen 5 seconden automatisch een niet-handbediend noodbesturingssysteem wordt ingeschakeld,

en bestaande uit: automatisch noodbesturingssysteem.

B 6069 aftopping: 50%

Gladde ankers en kluizen voor een binnenvaartschip

bestemd voor: het bij aanvaringen verkleinen van de kans op doorboring van de wand van een binnenvaartschip door het glad afwerken van de ankers en kluizen van een nieuw binnenvaartschip zonder Rijnvaartverklaring of een bestaand binnenvaartschip,

en bestaande uit: glad afgewerkte ankers en kluizen.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 6070

Aanvaringsbestendige binnenvaarttanker voor ammoniak of LPG

bestemd voor: het uitsluitend vervoeren van LPG of ammoniak over binnenwateren in dubbelwandige binnenvaartschepen, die voorzien zijn van een waarschuwingssysteem bij het manouvreren van het schip,

en bestaande uit: dubbelwandige (roestvrij) stalen wanden en tanks, waarschuwingssysteem bij het manouvreren.

A 6071

Hittewerende coating van LPG-transporttank

bestemd voor: het verminderen van de kans op het bezwijken van de tankwand van een LPG-transporttank op een schip, een treinwagon, een tankwagen of een tankcontainer door warmtestraling bij brand door de wand van de LPG-transporttank van een hittewerende coating te voorzien,

en bestaande uit: hittewerende coating.

B 6072

Deluge-sprinklersysteem voor losplaatsen van LPG-tankwagens bij tankstations

bestemd voor: het bestrijden van beginnende branden en het voorkomen van explosies bij het lossen van LPG-tankwagens bij tankstations door vroegtijdig en automatisch blussen van de brand en koelen van de tankwagen,

en bestaande uit: sprinklernetwerk, delugeklep, waterreservoir, branddetectiesysteem dat de delugeklep bedient.

A 6073

Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen

bestemd voor: het verminderen van het risico van een zwaar ongeval door het omschakelen van bestaand transport van gevaarlijke stoffen over weg of spoor naar transport per binnenvaartschip,

en bestaande uit: laad- en losvoorzieningen en (eventueel) kadefaciliteiten die noodzakelijk zijn om vervoer via een binnenvaartschip mogelijk te maken.

B 6080

Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie

bestemd voor: het voorkomen van het in de buitenlucht komen van incidentele emissies van toxische gassen die kunnen vrijkomen uit een chemische procesinstallatie of een verladingsinstallatie. De uitsluitend daartoe bestemde constructie dient in overeenstemming te zijn met de eisen vanuit arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding zoals blijkt uit een verklaring opgesteld door een onafhankelijke deskundige dan wel het bevoegde gezag,

en bestaande uit: een constructie welke als een tweede omhulling de proces- of verladingsinstallatie omsluit zodanig dat er geen toxisch gas naar buiten kan treden.

Exclusief gasopvang- en neutralisatie-installatie.

A 6090

Noodopvang voor regenwater

bestemd voor: de noodopvang van regenwater bij grote regenval, waarbij het opgevangen water vertraagd via een infiltratiesysteem in de bodem of via het oppervlaktewater wordt afgevoerd en waarbij maximaal 25% van het opgevangen regenwater als gietwater in land- en tuinbouw wordt toegepast,

en bestaande uit: ondergronds wateropslagsysteem met een totale opslagcapaciteit van tenminste 2.000 m3 per hectare verhard oppervlak, (eventueel) elektronische regeling, (eventueel) drukverdelende (teelt)vloer, (eventueel) infiltratiesysteem.

E 6091

Verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir

bestemd voor: het in het geval van calamiteiten tijdelijk opslaan van bodembedreigende stoffen, niet zijnde rioolwater, in een verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir op een locatie niet zijnde een op- en overslagplaats met een capaciteit van meer dan 10 ton,

en bestaande uit: verplaatsbare opslagzak, (eventueel) haspel, (eventueel) haspelwagen.

A 6092

Noodopslagvoorziening voor rioolwater

bestemd voor: de tijdelijke berging van rioolwater in bergingszakken of -slurven ter voorkoming van riooloverstort,

en bestaande uit: bergingszakken of -slurven, (eventueel) apparatuur voor lokale zuivering voorafgaand aan lozing of infiltratie.

A 6093

Noodopslagvoorziening voor brandbare of gevaarlijke vloeistoffen

bestemd voor: het opvangen van brandbare of gevaarlijke vloeistoffen bij calamiteiten in een schacht voorzien van een inertgassysteem en afdekkorrel- of afdekschuimsysteem, waarbij de opslagcapaciteit voldoet aan de richtlijn PGS 29 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen),

en bestaande uit: schacht, inertgassysteem, korrel- of schuimsysteem.

B 6094

Uitklapbare waterkering

bestemd voor: het voorkomen van overstromingen of de verspreiding van verontreinigd blus-, afval- of regenwater bij calamiteiten, door een uitklapbare waterkerende constructie, die buiten gebruik ter plaatse ondergronds is opgeslagen,

en bestaande uit: stalen uitklapbare damwand, betonnen goot, afdekplaten.

B 6100 aftopping: 50%

Overstromingsbestendige olie/water-afscheider

bestemd voor: het afscheiden van lichte minerale olie uit afvalwater door een mechanische afscheider met een coalescentie- of platenpakket, zonder gebruikmaking van olieabsorberend materiaal of chemicaliëndosering, waarbij het effluent maximaal 5 mg minerale olie per liter water bevat, en die bij overstromingen geen olie kan lekken, bijvoorbeeld door toepassing van een kloksysteem,

en bestaande uit: een overstromingsbestendige coalescerende afscheider of overstromingsbestendige afscheider met een platenpakket, (eventueel) sedimentatie-eenheid of slibvangput.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Alleen overstromingsbestendige olie-afscheiders voorzien van een platen- of coalescentiepakket komen in aanmerking. Niet-overstromingsbestendige olie-afscheiders kunnen worden gemeld onder code E 9290.

B 6111 aftopping: 50%

Ingeterpte of ondergrondse dubbelwandige tanks en leidingen voor bodembedreigende vloeistoffen

bestemd voor: het ter voorkoming van bodemverontreiniging in dubbelwandige tanks ondergronds of ingeterpt opslaan en/of in dubbelwandige leidingen ondergronds transporteren van niet-explosieve vloeistoffen die volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) als bodembedreigend worden aangemerkt, daar waar volgens het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT) kan worden volstaan met een enkelwandige tank,

en bestaande uit: dubbelwandige tanks en/of dubbelwandige leidingen, (eventueel) lekdetectiesysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 6112

Ingeterpte of ondergrondse opslag van explosieve gassen

bestemd voor: het ingeterpt of ondergronds opslaan in tanks van explosieve gassen, niet zijnde LPG,

en bestaande uit: het interpen en afdekken van ondergrondse tank met corrosiebescherming.

Exclusief de tank.

E 6130

Flexibele drijvende versperring

bestemd voor: het voorkomen van de verspreiding van olieverontreiniging bij havens en steigers,

en bestaande uit: kerend of absorberend scherm, drijvers, verankering, (eventueel) centrifuge.

A 6131

Drijvende olieschraper

bestemd voor: het door toepassing van roterende borstels opnemen, afscheiden en opslaan van op oppervlaktewater drijvende olieverontreiniging,

en bestaande uit: borstelschraper.

Exclusief stroomaggregaat.

B 6140 aftopping: 50%

Dubbele mechanische asafdichting

bestemd voor: het verminderen van lek- en verdampingsverliezen van vluchtige organische stoffen langs roterende assen van machines, door een dubbele mechanische afdichting die voldoet aan de norm API 610, plan 53,

en bestaande uit: dubbele mechanische asafdichting.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: API staat voor American Petroleum Institute.

B 6141

Magneetkoppeling

bestemd voor: het voorkomen van verliezen langs as en pakkingen door toepassing van een hermetisch, magnetisch gesloten krachtoverbrenging voor (filter)pompen, mengers en roerders voor tanks of leidingen,

en bestaande uit: magneet, aandrijving, roerder of pomp.

B 6142 aftopping: 50%

Afsluiter voorzien van een metalen balg

bestemd voor: het regelen of beperken van de omvang van stromen van vluchtige organische stoffen in leidingen, waarbij de afsluiteras is voorzien van een metalen balg die verdampings- of lekverliezen voorkomt,

en bestaande uit: afsluiter met metalen balg.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 6143

Lekvrij vul- en tanksysteem

bestemd voor: het vullen van een voertuig- of vaartuigtank met een lekvrije vloeistofkoppeling zodanig dat tijdens het vullen tank en slang vast zijn verbonden, en waarbij de slang is voorzien van een daarin geïntegreerde geluidgestuurde overvulbeveiliging, met uitzondering van het vullen van tanks met stoffen die een dampspanning hebben van 1 kPa of meer,

en bestaande uit: vulslang met vaste koppeling, in de vulslang geïntegreerde overvulbeveiliging, (eventueel) dampretour, (eventueel) aanpassing van de tankvulopening.

B 6150

Zoutelektrolyse-apparatuur

bestemd voor: het op de plaats van gebruik produceren van chloorbleekloog,

en bestaande uit: elektrolyse-apparatuur, (eventueel) zoutopslag, (eventueel) pekeldoseereenheid, pomp.

B 6160

Kathodische bescherming voor beton

bestemd voor: het kathodisch beschermen van beton tegen betonrot, waarbij een speciale betoncoating als anode en de bewapening als kathode fungeert,

en bestaande uit: anode (betoncoating), gelijkrichter, elektronische besturing.

A 7040

Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten

bestemd voor: het ter vermijding van bijvangst verdrijven van walvisachtigen door aan de visnetten bevestigde apparatuur die ultrasoon geluid produceert met een variabele pulssnelheid, zoals omschreven in Annex II van EG-verordening 812/2004, voor visserijschepen die niet langer dan 12 meter zijn of die uitsluitend buiten de Europese wateren vissen,

en bestaande uit: akoestische afschrikkingsapparatuur.

F 7050

Zeeviskwekerij

bestemd voor: het diervriendelijk kweken van zeevis in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5 m3 water per kilogram verstrekt voer per dag, waarbij de juveniele vis verkregen wordt van gekweekte oudervissen en waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt. Het diervriendelijk kweken van de vis dient te voldoen aan het toetsingskader door de Raad voor Dieren Aangelegenheden,

en bestaande uit: kweekbassins, filtratie-en zuiveringsunit(s), recirculatievoorzieningen, voerkweeksysteem.

D 7051

Visgeleidingssysteem

bestemd voor: het opheffen van kunstmatige barrières zoals veroorzaakt door stuwen en waterkrachtcentrales bij de migratie van vis,

en bestaande uit: vistrap en/of visgeleidingssysteem en/of visbypass-systeem.

F 7052

Mosselhangcultuur ter vervanging van bodemberoerende mosselvisserij

bestemd voor: het kweken van mosselen met uitsluitend kunstmatige hechtingssubstraten, ter vervanging van bodemberoerende mosselvisserij, waarbij de mosselvisinstallatie op het schip permanent wordt verwijderd en wordt vervangen door een oogstvoorziening voor de mosselhangcultuur of waarbij het schip met mosselvisinstallatie wordt vervangen door een schip dat uitsluitend geschikt is voor de oogst van mosselhangculturen,

en bestaande uit: hechtingssubstraat, drijvers, verankering, oogstvoorziening.

A 7053

Mosselzaadinvanginstallatie

bestemd voor: het invangen van mosselzaad met uitsluitend kunstmatige hechtingssubstraten, waarbij de bodemberoerende mosselzaadinvang vervangen wordt,

en bestaande uit: mosselzaadinvanginstallatie bestaande uit hechtingssubstraat, drijvers, verankering en oogstvoorziening

F 7054

Schaal- en schelpdierbroedinstallatie

bestemd voor: het broeden en opkweken van gebiedseigen schaal- en schelpdieren als kokkel, oester of mosselzaad uit ouderdieren in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een maximum verversingsgraad van 0,5% van het dagelijks debiet, waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt,

en bestaande uit: broedinstallatie, voerkweeksysteem.

F 7055

Schaal- of schelpdierkwekerij

bestemd voor: het kweken van schelp- of schaaldieren in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5% van het dagelijks debiet, waarbij de juveniele schelp- of schaaldieren worden verkregen van gekweekte ouderdieren en waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt,

en bestaande uit: kweekbassins, filtratie- en zuiveringsunit(s), recirculatievoorzieningen, voerkweeksysteem.

B 7056

Zoetwaterviskwekerij

bestemd voor: het diervriendelijk kweken van zoetwatervis in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5 m3 water per kilogram verstrekt voer per dag, waarbij de juveniele vissen worden verkregen van gekweekte ouderdieren en waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt. Het diervriendelijk kweken van de vis dient te voldoen aan het toetsingskader zoals opgesteld door de Raad voor Dieren Aangelegenheden,

en bestaande uit: kweekbassins, filtratie- en zuiveringsunit(s), recirculatievoorzieningen, voerkweeksysteem.

B 7057 aftopping: 50%

Single- of twinrigvisinstallatie op bestaand visserijschip

bestemd voor: het verminderen van bijvangst en schade aan bodem door single- of twinrigvissen met een bestaand visserijschip, waarbij de bestaande boomkorvisinstallatie wordt vervangen,

en bestaande uit: (aanpassing van de) sleepinstallatie voor single- of twinrignetten, single- of twinrignetten, scheerborden.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 7058 aftopping: 50%

Pulskorvisinstallatie op bestaand visserijschip

bestemd voor: het verminderen van bijvangst en schade aan bodem door pulskorvissen met een bestaand visserijschip, waarbij de bestaande boomkorvisinstallatie wordt vervangen,

en bestaande uit: pulskorvisinstallatie.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 7060

Infiltratiesysteem

bestemd voor:

 • a. het bufferen en infiltreren van regenwater in een geperforeerde container, waarbij het regenwater na verblijf in deze container infiltreert in de bodem,

  en bestaande uit: geperforeerde container, (eventueel) geotextiel, of

 • b. het transporteren van regenwater naar een infiltratiesysteem en/of infiltreren van regenwater met geperforeerde leidingen,

  en bestaande uit: geperforeerde leidingen, (eventueel) geotextiel, of

 • c. het bufferen en infiltreren van regenwater in een wadi,

  en bestaande uit: wadi.

A 7061

Collectieve regenwateropslagplas voor de glastuinbouw

bestemd voor: het collectief opslaan van regenwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw in een in het landschap ingepaste plas voorzien van gebiedseigen beplanting, waarvan:

 • de oevers voorzien zijn van een natuurlijke oeverbescherming en niet verhoogd zijn, en

 • de voorzieningen voor de regenwatertoevoer en de wateronttrekking ondergronds zijn aangelegd, en

 • de opslagcapaciteit ten minste 2.000 m3 per hectare glasoppervlak bedraagt,

en bestaande uit: regenwateropslagplas, hoofdtransportleidingen.

A 7062

Regelpijp voor de berging van regenwater in drainagesystemen

bestemd voor: het reguleren van de afvoer van water in drainagesystemen in de landbouw door een regelpijp, waardoor het grondwaterpeil wordt geregeld en verdroging van of te natte landbouwgrond wordt voorkomen,

en bestaande uit: put met regelpijp waarmee de grondwaterstand in hoogte geregeld kan worden.

F 7070

Vegetatiedak

bestemd voor: het afdekken en isoleren van dakconstructies van gebouwen door een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, ter zuivering van de buitenlucht en/of ter bevordering van broed- en fourageergelegenheid voor dieren,

en bestaande uit: waterkerende folie, teeltlaag, (eventueel) drainagelaag, (eventueel) kunstmatige bevloeiing en verankering, (eventueel) constructieve aanpassingen bij bestaande daken, (eventueel) nestelvoorzieningen.

B 7080 aftopping: 50%

Milieuvriendelijk beschermingssysteem voor scheepshuiden

bestemd voor: het beschermen van de scheepshuid tegen corrosie en aangroei door een initiële antifouling-bedekking, die biocidevrij, kopervrij en niet-toxisch voor waterorganismen is, waarbij de PEC/PNEC-ratio voor ten minste 2 voor het ecosysteem maatgevende waterorganismen bepaald volgens de Biocidenrichtlijn (98/8/EC) niet meer dan 1 bedraagt,

en bestaande uit: borstelbare harde coating of ‘non-stick’ zachte coating.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Dat het beschermingssysteem geen biociden, koper of andere voor waterorganismen toxische stoffen bevat moet worden aangetoond met een certificaat of een meetrapport. PEC en PNEC uit de Biocidenrichtlijn staan voor Predicted Environmetal Concentration en Predicted No Effect Concentration.

B 7081

Borstelbaan voor scheepsrompreiniging

bestemd voor: het onder water door roterende borstels reinigen van scheepsrompen, welke niet zijn behandeld met een initiële antifouling-bedekking die biocide, koper of andere voor waterorganismen toxische componenten bevat, en waarbij de losgekomen deeltjes worden opgevangen en milieuvriendelijk worden verwerkt,

en bestaande uit: borstelinstallatie, opvangbak.

A 7090

Gesloten grijswatersysteem voor schepen

bestemd voor: het opvangen en hergebruiken van grijswater op schepen in een gesloten systeem ter voorkoming van ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater,

en bestaande uit: vuilwater buffertank, zuiveringsinstallatie, slibopvangvoorziening, drukvat, secundair waterleidingnet, pomp.

A 7091

Individuele behandeling van afvalwater (IBA) voor schepen

bestemd voor: het individueel zuiveren van afvalwater van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar door een vast op het schip opgestelde aërobe waterzuiveringsinstallatie, ter voorkoming van ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater,

en bestaande uit: waterzuivering.

A 7092

Ballastwaterbehandelingsinstallatie

bestemd voor: verwijderen van ecologieverstorende deeltjes, sedimenten en/of organismen uit ballastwater in zeegaande schepen door een installatie met een hydrocycloon die goedgekeurd is door de IMO (International Maritime Organization) en daarmee voldoet aan de IMO-richtlijnen voor ballastwaterbehandeling,

en bestaande uit: hydrocycloon, (eventueel) UV-bestralingseenheid, (eventueel) elektrolysesysteem.

B 7093

Havenontvangstinstallatie bij watersporthavens

bestemd voor: het innemen van grijswater, bilgewater of blackwater bij watersporthavens,

en bestaande uit: tanks, pompen, leidingen, (eventueel) olie/vetafscheider.

B 7094

Vuilwatertank voor pleziervaartuig

bestemd voor: het aan boord opvangen van afvalwater dat ontstaat in pleziervaartuigen in de recreatievaart,

en bestaande uit: vuilwatertank, leidingen, koppelstukken, dekaansluiting voor havenontvangstinstallatie.

A 7095

Bioreactor op voertuigen

bestemd voor: het biologisch reinigen van afvalstoffen afkomstig uit toiletsystemen in voertuigen,

en bestaande uit: bioreactor, pomp en leidingen, (eventueel) hergebruiksysteem grijswater, (eventueel) opslagtanks grijswater, mobiele afzuigunits.

B 7096

Sedimentatie-installatie

bestemd voor: het door bezinking verwijderen van verontreinigingen uit water dat vrijkomt bij het reinigen van schepen en waarbij de reststromen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: sedimentatiebak, pomp, (eventueel) slibruimer, (eventueel) drijflaagafscheider.

B 7100

Schroefaskokerafdichtingsinstallatie

bestemd voor: het afdichten van de schroefaskoker van schepen door een watergesmeerde afdichtingsinstallatie,

en bestaande uit: lagerbussen, schroefaskokerafdichting.

Exclusief de schroef.

B 7101

Hennegatkokerafdichting

bestemd voor: het afdichten van het hennegat door een watergesmeerde afdichtingsinstallatie,

en bestaande uit: hennegatkokerafdichting, lagers, loopbussen, hennegatkoker, roerkoning, waterpomp, (eventueel) steunlager, (eventueel) watercirculatiesysteem.

B 7102 aftopping: 50%

PTFE-glijlagers voor scheepshelling

bestemd voor: het geleiden van schepen bij het te water laten vanaf de scheepshelling,

en bestaande uit: PTFE-glijlagers, roestvaststalen baan.

Exclusief de scheepshelling.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

D 7103

Stalen of kunststof buikdenning (aanpassing bestaand binnenvaartschip)

bestemd voor: het voorkomen van het ontstaan van afval bij het transport van goederen met binnenvaartschepen, door het aanbrengen van een stalen of kunststof buikdenning in de bestaande laadruimte van bestaande binnenschepen met afdichting tussen vloer en wand,

en bestaande uit: een gesloten stalen of kunststof buikdenning.

B 7110

Spoorwisselsegment zonder smering

bestemd voor: het zonder smering laten functioneren van spoorwissels door oplichting van de tong door het spoorwisselsegment,

en bestaande uit: metalen onderplaten, spoorwisselsegmenten, (eventueel) stempelveren.

G 7130

Luisdicht insectengaas

bestemd voor: het vrij van insecten en dergelijke telen of opkweken van gewassen, ter beperking van het gebruik van chemische middelen,

en bestaande uit: luisdicht gaas, (eventueel) ondersteuningsmateriaal, (eventueel) toegangssluis met dubbele deur.

Toelichting: Deze code is ook bedoeld voor het aanbrengen van insectengaas in bestaande (Groen Label) kassen.

F 7140

GPS-nauwkeurig buienverwachtingssysteem

bestemd voor: het doen van plantenziektenkundig relevante waarnemingen van klimatologische aard op land- en tuinbouwbedrijven,

en bestaande uit: GPS-nauwkeurig buienverwachtingssysteem, lichtsensoren, temperatuursensoren, elektronische verwerkings- en registratie-installatie, sturingsinstallatie, (eventueel) plantsensoren.

F 7142

Plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen

bestemd voor: het zodanig toedienen van meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen dat rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door meting van de in de grond aanwezige voorraad meststoffen en/of de in het gewas aanwezige onkruiddruk,

 • waarbij de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een GPS/GIS-systeem met een maximale afwijking van 25 cm worden vastgelegd en

 • waarbij vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens automatisch de optimale dosering door een regeleenheid wordt bepaald,

en bestaande uit: meetapparatuur met GPS/GIS-koppeling, GPS/GIS-systeem, (eventueel) regeleenheid voor optimale dosering, (eventueel) ISObus 11783-systeem, (eventueel) automatisch sectieafsluitingssysteem met GPS/GIS-koppeling, (eventueel) automatisch stuur- of chauffeursadviessysteem.

F 7143

Systeem voor het monitoren van plantactiviteit

bestemd voor: het waarnemen van plantactiviteit bij land- en tuinbouwbedrijven, waarop direct gestuurd wordt door de procescomputer bij het toedienen van water, meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen,

en bestaande uit: plantactiviteitssensor, elektronisch verwerkings- en registratiesysteem, (eventueel) andere plantsensoren, (eventueel) infraroodcamera voor meting gewastemperatuur, (eventueel) fotosynthesemeter.

Exclusief de procescomputer.

G 7150

Doorzaaimachine voor klaverzaad

bestemd voor: het doorzaaien van klaverarm grasland ter verbetering van de stikstofvastlegging,

en bestaande uit: doorzaaimachine voor klaverzaad (stripseeder).

A 7151

Graszaai- en/of klaverdoorzaaimodule voor opbouw op schoffel/wiedapparatuur

bestemd voor: het verwijderen van onkruid en het inzaaien van gras en/of klaver gedurende de groei van het hoofdgewas ter voorkoming van de uitspoeling van mineralen in de periode van uitrijping en gedurende het winterseizoen,

en bestaande uit: graszaai- en/of klaverdoorzaaimodule op één frame samengebouwd met schoffel- of wiedapparatuur.

F 7160

Doseereenheid voor vloeibare meststoffen

bestemd voor: het gelijktijdig met het zaaien, poten, planten, frezen, schoffelen of aanaarden gedoseerd toedienen van meststoffen, niet zijnde dierlijke mest, in de grond, vlakbij het zaad, de knol of het plantje,

en bestaande uit: een geheel van een volume-regeleenheid, tank, zuigslang, verdeelstuk, doseerslangen, aangepaste injectiekouter of -tand, en slangenpompset of membraan-, centrifugaal- of tandwielpomp.

B 7161

Precieze dosering mest

bestemd voor: het optimaliseren van de mestgift door een met een elektronische afgifteregeling uitgerust mestafgiftesysteem of -strooier, voorzien van een kantstrooi-inrichting in geval van een mechanische kunstmeststrooier,

en bestaande uit: mestafgiftesysteem of -strooier, (eventueel) elektronische weeginrichting.

B 7162

Fertigatiesysteem

bestemd voor: het gereguleerd doseren van water en meststoffen aan gewassen in de volle grondteelt ter voorkoming van uitspoeling,

en bestaande uit: vochtmeetapparatuur, (eventueel) lichtmeter, (eventueel) apparatuur voor het bepalen van het mineralengehalte, regeleenheid, waterafgiftesysteem.

D 7170

Apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding

bestemd voor: het mechanisch bestrijden van onkruid tussen de rijen van het gewas, op de volle grond of op verhardingen,

en bestaande uit: mechanische onkruidbestrijdingsmachine, (eventueel) klaverdoorzaaimodule, (eventueel) stuursysteem, (eventueel) onkruidsensoren, (eventueel) plantherkenningssysteem.

A 7172

Aardappellooftrekker

bestemd voor: het mechanisch verwijderen van aardappelloof door een looftrekker met een minimale werkbreedte van 1,5 meter,

en bestaande uit: aardappellooftrekker, (eventueel) aardappelloofklapper, (eventueel) aardappelhaarwortelsnijmachine, (eventueel) rijafhankelijke elektronische diepteregeling.

A 7173

Aardappelloofbrander

bestemd voor: het thermisch verwijderen van aardappelloof,

en bestaande uit: aardappelloofbrander, (eventueel) aardappelhaarwortelsnijmachine.

A 7174

Brander voor loofverwijdering

bestemd voor: het bestrijden van onkruid en ziektekiemen door vuur of warmtestraling,

en bestaande uit: gasfles, gasbrander en edelstaalreflectoren, draagbok, gascontainer.

F 7175

Intrarijwieder

bestemd voor: het mechanisch en/of pneumatisch bestrijden van onkruid zowel tussen als in de rijen van het gewas,

en bestaande uit: intrarijwieder met mechanisch en/of pneumatisch onkruidbestrijdingssysteem, (eventueel) onkruidsensoren, (eventueel) plantherkenningssysteem.

A 7180

Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling

bestemd voor: het uitsluitend met water bestrijden van vruchtrot bij hardfruit, zonder gebruik te maken van chemische toevoegingen, door het fruit voor bewaring enkele minuten in aanraking te brengen met water met een temperatuur van circa 50°C,

en bestaande uit: watertank, verwarmingselement, regelapparatuur.

F 7181

Tunnelspuit

bestemd voor: het afgeschermd spuiten van bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw, fruitteelt en boomteelt,

en bestaande uit: verrijdbare of zelfrijdende tunnelspuit met opvangvoorziening, ventilatoren, spuitinrichting, tank, pomp, (eventueel) procescomputer, (eventueel) scherm, (eventueel) sensoren.

G 7182

Injectiesysteem op spuitmachine

bestemd voor: het doseren en injecteren van geconcentreerd bestrijdingsmiddel in de vloeistofstroom in de spuitleiding of in de spuitdoppen,

en bestaande uit: rek, fusten, spuitdoppen, (eventueel) procescomputer, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling.

Exclusief de spuitmachine.

G 7183

Sleepdoeksysteem voor spuitmachine

bestemd voor: het toedienen van bestrijdingsmiddelen door een spuitmachine waarbij de afstand tussen spuitdoppen en gewas maximaal 20 cm bedraagt en de spuitnevel door een sleepdoek wordt afgeschermd,

en bestaande uit: sleepdoeksysteem, spuitboom, spuitdoppen, dophouders, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling.

Exclusief de spuitmachine.

F 7184

Luchtondersteuningssysteem voor spuitmachines met verlaagde spuitboom

bestemd voor: het met een nagenoeg verticale, naar beneden gerichte luchtondersteuning gericht verspreiden van bestrijdingsmiddelen bij houtige en niet-houtige gewassen in de buitenlucht, door een spuitmachine waarbij de afstand tussen het gewas en de spuitdoppen niet meer dan 30 cm bedraagt en de afstand tussen de spuitdoppen niet meer dan 25 cm bedraagt,

en bestaande uit: luchtondersteuningssysteem, verlaagde spuitboom, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) sensoren, (eventueel) regelsysteem, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling.

Exclusief de spuitmachine.

E 7185

Rijen-, stroken- of onderbladspuitmachine

bestemd voor:

 • a. het selectief spuiten van rijen of strokengewas met een bestrijdingsmiddel waarbij geen bestrijdingsmiddel tussen de rijen of stroken terecht komt,

  en bestaande uit: rijen-, strokenspuitmachine, (eventueel) spuitcomputer, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling, of

 • b. het spuiten van herbiciden onder een gewas waarbij het gewas wordt afgeschermd zodat het niet geraakt wordt,

  en bestaande uit: onderbladspuitmachine, (eventueel) spuitcomputer, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling.

A 7186

Verlaagde spuitboom voor spuitinstallatie

bestemd voor: het spuiten van bestrijdingsmiddel door een spuitmachine waarbij de afstand tussen het gewas en de spuitdoppen niet meer dan 30 cm bedraagt en de afstand tussen de spuitdoppen niet meer dan 25 cm bedraagt,

en bestaande uit: verlaagde spuitboom, spuitdoppen, dophouders, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling.

Exclusief de spuitmachine.

B 7190

Installatie voor het verwijderen van zware metalen uit kunstmest

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit kunstmest tijdens of na de productie, zodat de geproduceerde kunstmest in totaal minder dan 0,1 mg per kg aan zware metalen bevat,

en bestaande uit: metaalverwijderingsinstallatie.

Toelichting: Dat de installatie kunstmest produceert met een dergelijke lage concentratie dient te zijn aangetoond door een onafhankelijk meetinstituut of laboratorium.

B 7200

Mobiele verbrandingsoven voor verdelging van eikenprocessierupsen

bestemd voor: het met een mobiel werktuig verwijderen en verwerken van (resten van) eikenprocessierupsen door opzuiging van de rupsen direct gevolgd door vernietiging ter plaatse in een oven,

en bestaande uit: zuigeenheid, toevoersysteem, oven, brander, rookgasbehandeling.

E 8000

Apparatuur voor reductie van grondstoffengebruik voor verpakkingen (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het met minimaal 20% (op gewichtsbasis) verminderen van het gebruik van verpakkingsmaterialen door lager materiaalverbruik,

 • door aanpassing of vervanging van bestaande apparatuur, en

 • waarbij de vermindering gerealiseerd dient te worden ten opzichte van de bestaande situatie, en

 • waarbij de verpakkingen nagenoeg dezelfde functie en materiaal hebben, en

 • waarbij de vermindering van het grondstoffenverbruik ten minste 20 gram per geïnvesteerde euro bedraagt,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de reductie te bereiken.

Toelichting: Investeringen in uitbreiding van productiecapaciteit komen niet voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving in aanmerking.

B 8001

Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit shredder- of restafval

bestemd voor: het terugwinnen van kunststoffen, rubber en metalen uit shredder- of restafval, waarbij de teruggewonnen stoffen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor de terugwinning van grondstoffen.

A 8002

Waterbesparende procesinstallatie voor de industrie (minimaal 20 liter per geïnvesteerde euro)

bestemd voor: het verminderen van de inname van water voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater in de industrie met minimaal 20 liter per geïnvesteerde euro, door aanpassing of vervanging van een bestaand productieproces, waarbij:

 • de aard en de functie van het proces en het product nagenoeg dezelfde blijven, en

 • de besparing gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie, en

 • eventuele wijzigingen van de productiecapaciteit in de berekening van besparing worden verdisconteerd, en

 • de besparing wordt berekend ten opzichte van het gehele investeringsbedrag dat met de aanpassing of vervanging is gemoeid,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken.

Toelichting: Investeringen in uitbreiding van productiecapaciteit komen niet in aanmerking.

B 8003

Waterbesparende procesinstallatie voor de industrie (minimaal 10 liter per geïnvesteerde euro)

bestemd voor: het verminderen van de inname van water voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater in de industrie met minimaal 10 liter per geïnvesteerde euro, door aanpassing of vervanging van een bestaand productieproces, waarbij:

 • de aard en de functie van het proces en het product nagenoeg dezelfde blijven, en

 • de besparing gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie, en

 • eventuele wijzigingen van de productiecapaciteit in de berekening van besparing worden verdisconteerd, en

 • de besparing wordt berekend ten opzichte van het gehele investeringsbedrag dat met de aanpassing of vervanging is gemoeid,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken.

Toelichting: Investeringen in uitbreiding van productiecapaciteit komen niet in aanmerking.

A 8004

Apparatuur voor het gescheiden zuiveren van afvalwaterstromen

bestemd voor: het verhinderen van het samengaan van bestaande afvalwaterstromen tot grotere afvalwaterstromen met als doel het verbeteren van de effluentkwaliteit, voor zover dit niet verplicht is volgens vigerende wetgeving of de milieuvergunning,

en bestaande uit: procesaanpassingen, (aanpassing van) procesbesturing, (aanpassing van) leidingwerk en buffering.

B 8050

Innamemachine voor verpakkingen

bestemd voor: het innemen van verpakkingen niet zijnde flessen of kratten, waarbij de verpakkingen of het materiaal wordt hergebruikt,

en bestaande uit: innamemachine, (eventueel) systeem van statiegeld of andere tegenprestatie.

B 8051

Rekfoliewikkelmachine

bestemd voor: het verpakken van producten op een pallet door een folie aan te brengen met een wikkelaar voorzien van een voorrekmodule met een vaste voorrekinstelling, waarbij:

 • de folie ten minste 300% (1 meter wordt 4 meter) wordt voorgerekt, en

 • ten hoogste een versmalling van 13% van de folie mag optreden, en

 • voor de machine een verklaring is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende organisatie waaruit blijkt dat aan bovengenoemde eisen is voldaan,

en bestaande uit: stalen frame, draaitafel met folie-afroller, voorrekmodule.

Toelichting: Een verklaring van de producent of leverancier van de rekfoliewikkelmachine is niet voldoende. Er moet een verklaring worden overgelegd van een erkend en onafhankelijk instituut.

F 8060

Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels

bestemd voor: het door het onder hoge druk opbrengen van koolzuur- of ijskorrels reinigen van (gevel)oppervlakken, machine-onderdelen, halffabricaten of producten,

en bestaande uit: straalunit, straalnozz⁠les, persluchtinstallatie, (eventueel) afzuiginstallatie, (droog)ijsproductie-installatie, (eventueel) buffer en waterzuiveringsapparatuur voor het ontstane afvalwater.

Exclusief het transportsysteem.

B 8070

Pyrolyse-installatie voor hergebruik van afvalstoffen

bestemd voor: het onder zuurstofarme of zuurstofloze omstandigheden verwerken van afvalstoffen door thermische ontleding, waarbij vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige reactieproducten worden aangewend als grondstof of als brandstof en daarbij fossiele energiedragers verdringen,

en bestaande uit: pyrolysereactor, (eventueel) vergasser, (eventueel) smeltinstallatie, gasreinigingssysteem, (eventueel) toe- en afvoersysteem, (eventueel) afvalvoorbewerkingsinstallatie(s), (eventueel) elektriciteitsopwekkingsinstallatie.

B 8071

Installatie voor het vervaardigen van bouwstoffen uit afvalstromen

bestemd voor: het vervaardigen van producten die voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit uit baggerslib, boorslib, grondreinigingsresiduen, rookgasreinigingsresiduen, verontreinigde grond, (bodem- of vlieg)as en/of zuiveringsslib door het aan elkaar hechten van de deeltjes,

en bestaande uit: menger, doseerapparatuur, droogapparatuur, verhardingsinstallatie, korrelvormings- of pelleteer- of vormgevingsinstallatie, rookgasreinigingsinstallatie, transportsysteem tussen de installatieonderdelen, (eventueel) oxidatie-/sinteroven.

B 8072

Stofemissievrije verwerkingsinstallatie voor asbesthoudend afval en/of asbesthoudende grond

bestemd voor: het stofemissievrij verwerken van asbesthoudend afval en/of asbesthoudende grond door de asbestresten bij lage temperatuur (lager dan 250°C) met behulp van natronloog af te breken, waarbij de silicaathoudende filterkoek wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit,

en bestaande uit: stofemissievrije afvalverkleiningsinstallatie, (eventueel) scheidingsinstallatie, verwarmings- en koelsysteem, natronloogdoseerinstallatie, filterinstallatie, behandelingsinstallatie voor filterkoek.

B 8073

Installatie voor het versneld verouderen van (AVI-) bodemas

bestemd voor: het chemisch fixeren van uitloogbare stoffen uit (AVI-) bodemas waardoor de kwaliteit verbeterd wordt tot een categorie 2 bouwstof volgens het Bouwstoffenbesluit, door CO2 en lucht door de (AVI-) bodemas te blazen,

en bestaande uit: CO2-opslagtank, verdamper, CO2-injectie-systeem, luchtinjectiesysteem, doseersysteem, (eventueel) gasreinigingssysteem.

A 8090

Olierecyclinginstallatie

bestemd voor: het zuiveren van hydraulische-, smeer- of systeemolie in een oliereinigingseenheid die gekoppeld is aan het systeem waarin de olie wordt gebruikt en waarbij de olie vervolgens wordt hergebruikt in datzelfde systeem,

en bestaande uit: oliereinigingseenheid, recirculatieleiding, (eventueel) buffervat, (eventueel) koeleenheid.

B 8100 aftopping: 50%

Smeeroliesysteem voor dieselmotoren

bestemd voor: continue verversing en suppletie van smeerolie van dieselmotoren zodanig dat de periodieke algehele olieverversing achterwege kan blijven,

en bestaande uit: smeeroliesuppletietank, (eventueel) continue oliepeilmeting, meet- en regeleenheid, doseringseenheid inclusief bijbehorende leidingen en appendages.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8101

Automatisch smeersysteem

bestemd voor: het automatisch smeren van transportmiddelen en (mobiele) werktuigen, waarmee wordt gewerkt boven een niet-vloeistofdichte ondergrond, met smeerolie of -vet dat biologisch afbreekbaar en niet-toxisch is,

en bestaande uit: pomp met vet- of oliereservoir, elektronische regeleenheid, doseereenheid.

A 8120

Hoog rendement destillatiesysteem voor laboratoria

bestemd voor: het zuiveren en recyclen van verontreinigde oplosmiddelen uit laboratoria, door volautomatische destillatie met een ‘spinning band’ kolom, waarbij het gebruikte koelwater wordt hergebruikt,

en bestaande uit: destillatiesysteem.

B 8130 aftopping: 50%

Infrarood productiebakoven

bestemd voor: het op industriële schaal in één bewerking garen en kleuren van etenswaren met infraroodverhitting als enige warmtebron, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van bakolie,

en bestaande uit: productiebakoven.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8131

Filter voor standtijdverlenging van eetbare oliën of vetten

bestemd voor: het zuiveren van eetbare oliën of -vetten door membraanfiltratie ter verlenging van de standtijd,

en bestaande uit: membraanfiltratie-installatie, (eventueel) voorfilter, pomp.

B 8132

Versvetafscheider

bestemd voor: het afscheiden van vers vet door een scheidingscentrifuge, waarbij vet, water en slib direct na het ontstaan van het afvalwater in een continue stroom van elkaar worden gescheiden, en waarna het vet wordt hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: centrifugale versvetafscheider.

B 8140 aftopping: 50%

Droogschilmachine

bestemd voor: het schillen van aardappels of fruit, waarbij in het schilproces geen water wordt gebruikt en de schillen of het eventueel vrijkomende zetmeel nuttig worden toegepast,

en bestaande uit: droogschilmachine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8141

Droge preischoningslijn

bestemd voor: het schonen van prei met een droog proces, waarbij alleen in de laatste fase van de reiniging (voor het verpakken) water wordt gebruikt in een hoeveelheid van maximaal 300 liter per uur,

en bestaande uit: prei-droogschoningsinstallatie.

B 8142

Mobiele schoningsinstallatie

bestemd voor: het wassen van plantaardige producten in een mobiele schoningsinstallatie:

 • waarbij plantaardige delen, zand en slib worden afgescheiden, en

 • waarbij het spoelwater wordt hergebruikt, en

 • waarvan het eventueel aanwezige hydraulische systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: mobiele schoningsinstallatie voor plantaardige producten, (eventueel) waterzuiveringsapparatuur.

B 8148

Waterbesparend toilet

bestemd voor: het opvangen van urine en fecaliën in een toilet in een openbare ruimte of een bedrijfsruimte, waarbij het toilet na gebruik wordt doorgespoeld met ten hoogste 3,5 liter water per spoeling,

en bestaande uit: waterbesparend toilet.

A 8149

Toilet met urinescheiding

bestemd voor: het gescheiden opvangen van urine en fecaliën in een toilet, waarbij de opgevangen urine separaat wordt opgeslagen en verwerkt, en waarbij gemiddeld niet meer dan 3 liter water per spoeling wordt verbruikt,

en bestaande uit: toilet met urinescheiding, inpandig urineafvoersysteem, urine-opslagtank.

B 8150

Grijswater-recyclinginstallatie

bestemd voor: het hergebruiken van eigen zwembad- of douche- of gezuiverd afvalwater voor toiletspoeling of klimaatbeheersing,

en bestaande uit: grijswatertank, secundair waterleidingnet, drukvat, automatische omschakelaar, filtratie-uniteenheid.

B 8154

Melkleidingenwassysteem

bestemd voor: het reinigen van leidingen van systemen waarmee koeien worden gemolken met gebruik van een buffersysteem, waardoor de reinigingsvloeistof meerdere malen wordt aangewend,

en bestaande uit: pomp, water- en reinigingsmiddelenreservoir, bedieningsapparatuur.

Toelichting: Het leidingwerk anders dan de retourleiding komt niet in aanmerking.

B 8155

Waswateropslagsysteem

bestemd voor: het opslaan van waswater dat gebruikt is voor het reinigen van melkleidingen en dat aangewend wordt voor het reinigen van stallen,

en bestaande uit: buffertank, (eventueel) bufferput, pomp, spuit.

Toelichting: De melkleidingen zelf komen niet in aanmerking.

B 8156 aftopping: 20%

Hogedrukreiniger met waterterugwinning

bestemd voor: het reinigen van oppervlakken in de buitenlucht met water onder hoge druk, waarbij ten minste 50% van het gebruikte water wordt opgevangen en ter plaatse wordt gezuiverd en hergebruikt,

en bestaande uit: hogedrukreiniger, filterinstallatie, vacuümafzuigsysteem.

Exclusief het eventuele voertuig of aanhanger waarop de hogedrukreiniger is geplaatst.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 8160

Membraanfiltratie-installatie met terugwinning grondstoffen

bestemd voor: het door membraanfiltratie zuiveren van een vloeibare afvalstroom die niet afkomstig is uit de land- en tuinbouw, waarbij de in de afvalstroom aanwezige grondstoffen en eventueel het gezuiverde afvalwater worden hergebruikt of nuttig toegepast,

en bestaande uit: membraanfiltratie-eenheid, terugspoelunit, (eventueel) biologisch actief koolfilter.

A 8161

Terugwinningsinstallatie voor metalen uit afvalwater

bestemd voor: het verwijderen van waardevolle en/of zware metalen uit afvalwater, waarbij de teruggewonnen metalen nuttig worden aangewend,

en bestaande uit: reinigings- en terugwininstallatie.

B 8170

Regenwaterinstallatie

bestemd voor: het gebruik van regenwater voor spoelen, koelen of andere niet-drinkwaterdoeleinden in de gebouwde omgeving, industrie of land- en tuinbouw, met uitzondering van de glastuinbouw, ter vermijding van het gebruik van drinkwater,

en bestaande uit: regenwateropslag, (eventueel) waterzuiveringsinstallatie, (eventueel) luchtreinigingsinstallatie.

Exclusief dakgoten, regenpijpen, regenwaterafvoerpijpen en apparatuur waarmee het regenwater wordt aangewend.

B 8171

Ondergrondse wateropslagvoorziening

bestemd voor: het individueel of collectief opslaan van regenwater of regenwater en recirculatiewater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw met een totale opslagcapaciteit van ten minste 1.000 m3 per hectare glasoppervlak,

en bestaande uit: ondergrondse wateropslagvoorziening.

Exclusief de pompen, leidingen, kasdek en goten.

E 8180 aftopping: 50%

Cascadesysteem voor waterbesparing

bestemd voor: het doorleveren van water met als doel water te besparen op een bedrijventerrein, waarbij het afvalwater van een bedrijf nuttig aangewend wordt door een ander bedrijf of andere bedrijven op dat bedrijventerrein,

en bestaande uit: leidingwerk, buffer(s), pompen, (eventueel) filter(s).

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8190

Hydrofysische ontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het door micro-organismen en verontreinigingen bloot te stellen aan hoge drukverschillen, centrifugaal- en wrijvingskrachten in een drukkamer, ontsmetten van:

 • a. drain- en/of recirculatie- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw, of

 • b. inpandige waterleidingen,

en bestaande uit: drukkamer, pomp, regeleenheid.

B 8200

Hydrodynamisch cavitatiesysteem

bestemd voor: het elimineren of voorkomen van roest, kalkaanslag en bio-fouling in koelwatersystemen en inpandige waterleidingen door hydrodynamische cavitatie,

en bestaande uit: pomp, hydrodynamische cavitatie-eenheid, (eventueel) afscheidingssysteem, (eventueel) opvangvoorzieningen.

E 8210

Wasinstallatie voor zeefzand en granulaat

bestemd voor: de natte reiniging van zeefzand en granulaat afkomstig van bouw- en sloopafval voor hergebruik,

en bestaande uit: invoersysteem, wasstraat, slibbehandelingsinstallatie, waterbehandelingsinstallatie.

B 8211

Mijnsteenwasser

bestemd voor: het fractioneren en wassen van mijnsteen afkomstig van mijnsteenbergen voor de productie van (wegen)bouwgrondstoffen en brandstoffen,

en bestaande uit: bunker, ontijzeringsinstallatie, (eventueel) shredder, wasinstallatie, fractioneringsinstallatie, waterbehandelingsinstallatie.

B 8212

Roterend filter of centrifuge met materiaalterugwinning

bestemd voor: het zuiveren van afvalwater door centrifugale krachten, waarbij in één doorgang de zware en lichte vervuilingsfracties worden gescheiden en waarbij vervolgens ten minste één van deze fracties wordt hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: roterend filter of centrifuge, (eventueel) cilindrische borstelset, (eventueel) filterkaarsen.

B 8221

Terugwinningsinstallatie voor betonpuin

bestemd voor: het binnen de inrichting breken en zeven van resten van beton en betonwaren, die vrijkomen bij de productie binnen deze inrichting, met behulp van een vast opgestelde breekinstallatie, waarbij alle componenten worden hergebruikt,

en bestaande uit: storttrechter, (eventueel) transportband, breekinstallatie, zeefinstallatie, (eventueel) magnetische scheider.

B 8223

Installatie voor hergebruik van zaagstof

bestemd voor: het scheiden van zaagstof dat vrijkomt bij het zagen van beton- of cementproducten of natuursteen, in water en zaagresten met hergebruik van afgescheiden producten en water,

en bestaande uit: scheidingsapparatuur, opvangbakken, pomp.

B 8230

Recyclinginstallatie voor bitumineus afval

bestemd voor: het verwerken van bitumineus afval door verkleining tot maalgoed of korrels die nuttig worden toegepast,

en bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, (eventueel) wasapparatuur, (eventueel) shredder of maalmolen, (eventueel) drooginstallatie, (eventueel) mengschroef of smelthomogenisator, (eventueel) smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) extruder of agglomerator, transportbanden, (eventueel) menginstallatie, (eventueel) granulator.

B 8231 aftopping: 20%

Schuimbitumenmachine

bestemd voor: in één werkgang renoveren van een rijbaan door frezen van het oude wegdek en het gelijktijdig mengen van de vrijgekomen materialen met bitumenschuim (hete bitumen gemengd met circa 2% water),

en bestaande uit: mobiele frees- en bitumenschuiminstallatie.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8232

Thermische scheidingsinstallatie bitumineus afval

bestemd voor: het thermisch scheiden van bitumenhoudend bouw- en sloopafval en productie-afval uit het fabricageproces van dakrollen, waarbij de bitumen als vloeibare fractie beschikbaar komt voor hergebruik of nuttige aanwending,

en bestaande uit: thermische scheidingsinstallatie, toe- en afvoersysteem, (eventueel) rookgasreinigingsinstallatie, (eventueel) afvalvoorbewerkingsinstallatie.

B 8250

Accucel productie-eenheid

bestemd voor: het vervaardigen van nieuwe accu/batterijpacks met gebruik van uitsluitend bestaande batterijbehuizingen,

en bestaande uit: assemblagemachine.

B 8260

Apparatuur voor hergebruik van regeneratiechemicaliën

bestemd voor: het hergebruiken van regeneratiechemicaliën die ontstaan bij ontzouten en/of ontharden van waterstromen,

en bestaande uit: reactietank, (eventueel) buffertanks, (eventueel) nabehandelingapparatuur, (eventueel) doseerinrichtingen.

B 8290

Hogesnelheid thermische spuitinstallatie voor metallische deklagen

bestemd voor: het aanbrengen van metallische deklagen (metallische coatings) op metalen voorwerpen,

en bestaande uit: spuitpistool, lucht/watergekoeld spuitstuk, gasvolume- en drukregelinstallatie, (eventueel) geluidsdichte cabine, (eventueel) afzuiginstallatie, (eventueel) werkstukmanipulator, (eventueel) robot, (eventueel) luchtreinigingsinstallatie.

B 8291

Poederterugwininstallatie voor poederspuitcabines

bestemd voor: het terugwinnen van poederstof afkomstig uit overspray in poederspuitinstallaties voor het coaten van houten, mdf, hdf of kunststoffen voorwerpen,

en bestaande uit: patroonfilters of cycloon, ventilator, afzuigsysteem.

B 8292

Installatie voor het aanbrengen van een keramische deklaag op lichtmetalen

bestemd voor: het opbrengen van een keramische deklaag op lichtmetalen oppervlakken, halffabrikaten en producten, door plasmaontlading in een elektrolyt,

en bestaande uit: elektrolytbad, plasmaontladingseenheid.

B 8300

Terugwininstallatie voor waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm

bestemd voor: het terugwinnen voor hergebruik van waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm uit spoelwater door verdamping,

en bestaande uit: terugwininstallatie, (eventueel) opvangvoorziening voor gereinigd spoelwater.

B 8301

Aftapinstallatie

bestemd voor: het met gesloten containers gebruiken van verf, lak, inkt of olie waardoor geen verpakkingsafval ontstaat en waarbij de geleverde containers worden teruggeleverd aan de leverancier,

en bestaande uit: aftapinstallatie, mengbuis, aansluitstukken, pomp.

B 8310

Verwerkingsinstallatie voor kunstgras

bestemd voor: het verwerken van afgevoerd kunstgras, waarbij het teruggewonnen kunststof en zand hergebruikt of nuttig aangewend wordt,

en bestaande uit: verkleiningsinstallatie, (eventueel) scheidingsinstallatie, (eventueel) sorteerinstallatie, (eventueel) wasinstallatie, (eventueel) droger.

B 8320

Recyclinginstallatie voor polystyreenhardschuim

bestemd voor: het verdichten van resten polystyreenhardschuim zonder gebruik te maken van blaasmiddelen, gevolgd door omzetting in schoon granulaat of halffabrikaat,

en bestaande uit: agglomerator of verdichtingsinstallatie, extruder, filter.

E 8321

Recyclinginstallatie voor glasvezelversterkt kunststof

bestemd voor: het terugwinnen van glasvezelversterkte kunststof door verkleinen en eventueel zeven, waarbij de teruggewonnen componenten worden hergebruikt of nuttig worden toegepast,

en bestaande uit: verkleiningsinstallatie, (eventueel) zeefinstallatie, (eventueel) windzifter, (eventueel) transportvoorziening.

E 8322

Kunststofscheidingsinstallatie

bestemd voor: het scheiden, reinigen en eventueel verkleinen van kunststofafval voor hergebruik,

en bestaande uit: scheidingsapparatuur, wassysteem, droger, (eventueel) shredder of maalmolen, (eventueel) wervelbed, (eventueel) zigzag zifter.

B 8323 aftopping: 50%

Kunststofproductie-installatie voor kunststofrecycling

bestemd voor: het verwerken van kunststofafval, niet afkomstig van de eigen installatie, tot producten of halffabrikaten, door een bedrijf dat kunststofafval verwerkt, waarbij het bedrijf ten hoogste 5% nieuwe kunststof (virgin material) bijmengt,

en bestaande uit: extruder of spuitgietmachine of pers- of intrusie-installatie, (eventueel) was- en drooginstallatie, (eventueel) mengschroef of smelthomogenisator, (eventueel) smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) compoundeerinstallatie, (eventueel) accumulator, (eventueel) spuitkop of matrijs.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8325 aftopping: 50%

Gasinjectiesysteem voor spuitgietmachines

bestemd voor: het spuitgieten van kunststof waarbij tijdens het vulllen van de matrijs inert gas wordt geïnjecteerd zodanig dat de druk en het gesmolten kunststof gelijkmatig wordt verdeeld over de matrijsholte,

en bestaande uit: gasinjectiesysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8326

Zelfregelende matrijs voor rubberverwerking

bestemd voor: het vormpersen van rubber in een matrijs die door een bismut-plaat op de verwarmingsplaat automatisch wordt uitgelijnd, zodat bramen en flashes worden voorkomen,

en bestaande uit: zelfregelende matrijs.

B 8340

Fosfaatverwijderingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van fosfaat in combinatie met stikstof uit een anaërobe afvalwaterstroom door toevoeging van een magnesiumverbinding, waarbij ten minste 75% van het fosfaat uit de afvalwaterstroom wordt verwijderd en het daarbij gevormde struviet (magnesiumammonium-, magnesiumkalium- en/of magnesiumwaterstoffosfaat) nuttig wordt toegepast,

en bestaande uit: beluchtingstanks, buffertank, reactietank, bezinktank, doseerinstallatie voor magnesiumverbindingen, ontwateringspers.

B 8350

Drainstoomsysteem

bestemd voor: het ontsmetten van de bodem met stoom onder toepassing van dampafzuiging door drains,

en bestaande uit: (eventueel) aanpassingen aan de stoomketel, dampafzuigingsleiding, drains, ventilator, stoomtoedieningssysteem.

Toelichting: Alleen het extra stoomdrainsysteem naast het andere drainsysteem komt in aanmerking.

F 8360

Spuitinstallatie met pulserende verneveling

bestemd voor: het gericht toedienen van bestrijdingsmiddelen aan tuinbouwgewassen onder glas door een pulserende spuitnevel waarbij de druk aan de spuitmond tot ten minste 200 bar kan oplopen,

en bestaande uit: aansturingselektronica, pomp(en), sproeiers, leidingen, (eventueel) automatische spuitboom (spuitrobot), (eventueel) (automatische) verplaatsingswagen met spuitvloeistoftank, (los) bedieningspaneel.

B 8361 aftopping: 20%

Plantrobot met volledig gecontroleerde toediening van bodemfungicide

bestemd voor: het tijdens één handeling gecontroleerd behandelen van de onderkant van perspotten met een bodemfungicide en het beplanten van deze perspotten,

en bestaande uit: plantrobot met spuiteenheid voor bodemfungicide.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8362

Potafdekinstallatie

bestemd voor: het in de boom-, vaste planten- of sierteelt tegengaan van de groei van onkruid in de potten, door het machinaal strooien van een afdeklaag bestaande uit los organisch materiaal op de bovenzijde van het substraat,

en bestaande uit: elevator, doseersysteem, transportbanden, trilsysteem.

E 8370

Vochtmeetapparatuur

bestemd voor:

 • a. het meten van het vochtgehalte in de grond en het op basis hiervan aansturen van beregeningsapparatuur in buitenteelten (bijvoorbeeld in potten of containers),

  en bestaande uit: tensiometers, elektronische besturing van de watertoediening, watertoedieningssysteem, of

 • b. het bepalen van het vochtgehalte van weiland en akkerbouwpercelen door een scintillometer,

  en bestaande uit: scintillometer; zend- en detectiemast, dataverwerkingsapparatuur, elektronische besturing van de watertoediening, watertoedieningssysteem.

A 8380

Bemestingseenheid

bestemd voor:

 • a. de rijenbemesting in de teelt van boomkwekerijgewassen in de vollegrond,

  en bestaande uit: voorraadbak, mechanische of hydraulische aandrijving, strooi-inrichting, verdeelmechanisme, of

 • b. nauwkeurige bemesting van teelt in de vollegrond, waarbij geen meststoffen op de paden wordt afgegeven,

  en bestaande uit: voorraadbak, mechanische, pneumatische of hydraulische aandrijving, strooi-inrichting met zijwaarts begrensde uitstroomopeningen of kunstmestgiftsysteem direct in de rij onder de planten.

D 8384

Lucht-vloeistofmengselspuitinstallatie

bestemd voor: het spuiten van bestrijdingsmiddelen met behulp van een systeem, waarbij lucht en vloeistof met een compressor actief gemengd worden,

en bestaande uit: lucht-vloeistof spuitinstallatie met compressor, (eventueel) procescomputer, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) sensoren.

Exclusief de spuitmachine.

B 8385 aftopping: 20%

Spuitmachine met automatische vul- en spoelfunctie

bestemd voor: het reinigen van een spuitmachine voor het spuiten van bestrijdingsmiddel in de land- en tuinbouw, door het automatisch vullen en spoelen van de spuitleidingen, waarbij de verschillende secties automatisch geopend en gesloten worden zonder dat er spuitvloeistof verspoten wordt, en waarbij het spoelwater wordt opgevangen,

en bestaande uit: spuitmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 8390

Wortelsnoei-apparatuur

bestemd voor: het snoeien van wortels van houtige gewassen, door een mechanisch systeem of het snijden met hoekverstelling en ronde messen, ter voorkoming of beperking van het gebruik van groeiremmers,

en bestaande uit: snoeisysteem of snijder met hoekverstelling en ronde messen.

Exclusief trekkend voertuig waarop het systeem is opgebouwd.

B 8400

Zaadcoatingsinstallatie

bestemd voor: het coaten van zaaizaden met behulp van een coatingsinstallatie die voorzien is van een zelfregulerende doseerinstallatie voor gewasbeschermingsmiddelen,

en bestaande uit: coatingsinstallatie, zelfregulerende doseerinstallatie, pomp.

A 8410

Bol- of knolontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het toedienen van ontsmettingsmiddelen aan bollen of knollen middels:

 • a. schuim,

  en bestaande uit: compressor, luchtketel, vloeistoftank, pomp, schuimkop, of

 • b. verzadigde damp die op de bollen of knollen condenseert,

  en bestaande uit: verwarmingselement, vloeistoftank, vernevelaar, doseersysteem, of

 • c. onderdompeling in een gesloten bak of trommel met geperforeerde schoepen, waarbij het fust niet in aanraking met het ontsmettingsmiddel komt,

  en bestaande uit: gesloten ontsmettingsbak, aandrijvings- en bedieningsapparatuur, lekbak, of

 • d. een installatie die een gedoseerde hoeveelheid middel toevoegt aan bollen of knollen in palletkisten (kuubkisten) in de vorm van fijn verdeelde druppels waarbij het residu wordt opgevangen,

  en bestaande uit: sproei- of douche-installatie, doseersysteem, regelapparatuur, (eventueel) voorraadtank, (eventueel) pomp, (eventueel) voorziening om de kist aan de buitenzijde droog te houden, (eventueel) droogvoorziening, of

 • e. een elektrostatisch geladen spuitvloeistof,

  en bestaande uit: (schijf)vernevelaar, tank, regeleenheid, pomp, elektrostatisch systeem, (eventueel) droogvoorziening.

Alle bovengenoemde installaties komen in aanmerking exclusief doorvoersysteem.

A 8420

Systeem voor bollenbroei op stromend water

bestemd voor: het broeien van bollen op stromend water met een eb- en vloedsysteem, waarbij geen potgrond wordt gebruikt en waarbij het water wordt gerecirculeerd,

en bestaande uit: broeicontainers voor eb- en vloedsysteem, eb- en vloedsysteem, waterrecirculatiesysteem, waterontsmettingsinstallatie, waterbroeicontainerwasser - of ontsmetter.

Exclusief containertransportsystemen.

G 8421

Voorkiemsysteem voor aardappelen

bestemd voor: het voorkiemen van aardappelen met een systeem, waarbij de aardappelen worden voorgekiemd in zakken die zijn opgehangen in een rek, waardoor geen of minder bestrijdingsmiddelen behoeven te worden gebruikt,

en bestaande uit: voorkiemzakken, (eventueel) hangrekken.

E 8450 aftopping: 50%

Droge vacuümpomp

bestemd voor: het opwekken van een vacuüm met behulp van een pomp zonder afdichtings- of smeermiddel in het pomphuis, waarbij een werkdruk wordt gecreëerd van maximaal 100 mbar absoluut,

en bestaande uit: roterende mechanische pomp zonder smeer- of afdichtingsmiddel in het pomphuis, (eventueel) koelsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8470 aftopping: 50%

Heteluchtbehandelingsinstallatie

bestemd voor: het thermische bestrijden van houtaantastende insecten en schimmels waarbij de kern van hout of muurwerk gedurende minimaal 1 uur wordt opgewarmd tot ten minste 55°C, ter vervanging van behandeling met bestrijdingsmiddelen,

en bestaande uit: verwarmingssysteem, uitblaaseenheid, sensoren, besturingssysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 9070

Persgaskoeler

bestemd voor: het verlagen van de olie-uitstoot van de compressor in een koelinstallatie door koeling van de olie direct na de compressor en voor de olie-afscheider,

en bestaande uit: warmtewisselaar, regelklep, temperatuursensoren, druksensor, (eventueel) vloeistofpomp, fijnfilter na de olie-afscheider.

B 9090

Dresgrondrecyclinginstallatie

bestemd voor: het onderhouden van grasvelden door een mobiele installatie die de dresgrond ter plaatse uit de bodem wint, waardoor separate winning, transport en opslag niet langer nodig is,

en bestaande uit: dresgrondrecyclinginstallatie met geulenfrees en strooi-inrichting.

B 9100

Micro-organisme stimuleringssysteem voor bodemsanering

bestemd voor: het in situ saneren van bodem- en/of grondwaterverontreiniging door:

 • a. het activeren van aërobe en/of anaërobe microbiologische processen in de bodem door injectie van bacteriën, lucht en/of voedingsstoffen, of

 • b. het door injectie van lucht mobiliseren van vluchtige en aëroob afbreekbare bodemverontreiningen, waarbij de verontreinigingen door een bio-actieve toplaag wordt geleid,

 • c. het door injectie van bacteriën, voedingsstoffen en eventueel sulfaat, doen neerslaan van metaalsulfiden in de bodem en daarmee immobiliseren van de verontreiniging,

en bestaande uit: injectie- of doseerapparatuur, elektronische monitorings- en regeleenheid, (eventueel) bio-actieve toplaag.

B 9101

Saneringsgrondwaterbenuttingssysteem

bestemd voor: het winnen en als koel- of proceswater aanwenden van verontreinigd grondwater, waarbij het water na gebruik geloosd wordt op een zuiveringswerk,

en bestaande uit: pomp, (eventueel) warmtewisselaar.

Toelichting: Het zuiveringswerk komt niet in aanmerking.

B 9103

Elektro-bioreclamatie-installatie

bestemd voor: het verwijderen van metalen en andere geïoniseerde verbindingen uit verontreinigde bodems, grondwater, baggerspecie en overig slib, met behulp van een elektrisch wisselstroomveld,

en bestaande uit: elektroden, elektroderuimte met elektrodevloeistof, elektrodevloeistofvoorziening, recyclingseenheid voor elektrodevloeistoffen, (eventueel) energievoorziening.

Toelichting: De grondwater- en bodemluchtzuiveringsinstallaties zelf komen niet in aanmerking.

B 9104

Sulfaat-injectiesysteem voor bioleaching

bestemd voor: het verlagen van de zuurgraad in de bodem door sulfaat-injectie waardoor in de bodem aanwezige metalen in oplosbare vorm beschikbaar komen en verwijderd kunnen worden,

en bestaande uit: sulfaat-injectiesysteem, sulfaatopslag, doseersysteem, (eventueel) kweekreactor voor zwavelzuurproducerende bacterieën.

B 9105

Directe chemische oxidatie-installatie voor bodemverontreiniging

bestemd voor: het in situ oxideren van bodemverontreiniging door het gericht inbrengen van oxidanten in de bodem, waardoor de bodemverontreiniging chemisch wordt gereduceerd tot onschadelijke componenten,

en bestaande uit: injectie- of doseerapparatuur, elektronische monitorings- en regeleenheid.

B 9106

Stoomstripsysteem voor bodemverontreiniging

bestemd voor: het in situ saneren van bodem- en/of grondwaterverontreiniging, waarbij de vervuiling door het in de bodem brengen van stoom wordt gemobiliseerd en/of afgebroken,

en bestaande uit: stoominjectieapparatuur, doseer- en regeleenheid.

B 9110 aftopping: 50%

Wormwielbaggerkop met milieukap voor saneringsbaggeren

bestemd voor: saneringsbaggeren door een baggerkop, waarbij het wormwiel wordt omgeven door een kap die slechts aan één zijde open is,

en bestaande uit: wormwielbaggerkop, beplating, (eventueel) wisselklep.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 9111 aftopping: 50%

Baggerschraper

bestemd voor: het laagsgewijs verwijderen van verontreinigde waterbodem die door middel van een snijplaat wordt gescheiden van de bodem,

en bestaande uit: baggerschraper met snijplaat, schraapschoepen, centrifugaalpomp.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

D 9112

Baggerslibreinigingsinstallatie

bestemd voor: het reinigen van baggerslib door gravitaire technieken,

en bestaande uit: (eventueel) vloeistofcycloon, (eventueel) flotatie-eenheid, (eventueel) bezinker, (eventueel) gravitaire afscheider.

B 9113

Gestimuleerde landfarmingsinstallatie voor baggerslib

bestemd voor: het activeren van microbiologische afbraak van verontreinigingen in baggerslib door gecontroleerde toevoeging van voedingsstoffen en/of warmte en/of lucht,

en bestaande uit: injectie- en doseersystemen, elektronische monitorings- en regeleenheid.

A 9120

Helophytensysteem

bestemd voor:

 • a. het zuiveren van afvalwater met een vervuilingswaarde van minder dan 200 inwonerequivalenten, of

 • b. het voorzuiveren van oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding, of

 • c. het nabehandelen van effluent afkomstig van een communale afvalwaterzuiveringsinstallatie,

en bestaande uit: helophytensysteem samengesteld uit bodemmateriaal, waterzuiverende planten en een vloeistofdichte bodemafdichting, (eventueel) voorafscheider, (eventueel) pomp, (eventueel) buffervat.

B 9121

Algen- of wierensysteem

bestemd voor: het verwerken van afvalwater of dierlijke mest door biologische afbraak door algen of wieren, waarbij de algen of wieren geoogst worden,

en bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, vloeistofdicht bassin, schoepenrad of pomp, continu meetsysteem, besturingssysteem, oogstapparatuur.

B 9130

Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering

bestemd voor: de biologische behandeling van stikstofrijk afvalwater waarbij nitrificatie en denitrificatie plaatsvindt zonder nitraatvorming,

en bestaande uit: bioreactor, (lamellen)afscheider, chemicaliëndosering, compressor, beluchtingsinstallatie, menger, koolstofbrondosering, (eventueel) warmtewisselaar.

A 9131

Membraanbioreactor

bestemd voor: het zuiveren of recyclen van spoel- en afvalwaterstromen in een aërobe biologische zuiveringsinstallatie onder gelijktijdige verwijdering van gezuiverd water via membraantechnologie,

en bestaande uit: aërobe waterzuiveringsinstallatie, membraanfiltratie-eenheid, (eventueel) recirculatieleiding.

A 9141

Biologisch actief zandfilter

bestemd voor:

 • a. het gelijktijdig verwijderen van metalen en organische verontreinigingen uit afvalwater, of

 • b. het verwijderen van stikstofverbindingen uit afvalwater dat vrijkomt bij het kweken of verwerken van vis, schaal- of schelpdieren,

in een continu en zelfreinigend zandfilter dat constant wordt belucht, waarbij biologische afbraak van organische verbindingen plaatsvindt en de organische slibfractie continu wordt verwijderd door luchtdoorleiding,

en bestaande uit: continu regenererend zandfilter.

A 9151

Aërobe biologische waterzuiveringsinstallatie met stikstof- en fosfaatverwijdering

bestemd voor: het zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar door een aërobe waterzuiveringsinstallatie waarbij tevens een verregaande verwijdering van stikstof en fosfaat plaatsvindt met een maximale capaciteit van 250 inwonerequivalenten en voorzien van een attest met productiecertificaat klasse IIIb op grond van de BRL’s K10002, K10004 en K10005,

en bestaande uit: waterzuiveringsinstallatie.

E 9161

Biologische augmentatiereactor

bestemd voor: het enten van een biologische zuiveringsinstallatie met specifieke micro-organismen die op natuurlijke wijze worden gekweekt door het afvalwater in een sequentiële, batchgewijs bedreven kweekreactor met een deel van het retourslib in contact te brengen, waardoor het zuiveringsrendement en/of de capaciteit van de zuiveringsinstallatie toeneemt,

en bestaande uit: sequentie batch reactor (SBR), pompen.

B 9162

Tegenstroom filtrerend gefluïdiseerd zandbed (aanpassing bestaande zuivering)

bestemd voor: het in de beluchting⁠stank scheiden van biologisch slib in afvalwater door het te zuiveren water opwaarts door een gefluïdiseerd zandbed te laten stromen, ter vergroting van nabezinkcapaciteit van een bestaande zuiveringsinstallatie, waardoor het droge stofgehalte in het effluent maximaal 2 mg/l bedraagt,

en bestaande uit: compartiment met gefluïdiseerd zandbed, recirculatieleidingen, recirculatiepompen.

B 9163

Aërobe korrelslibreactor

bestemd voor: het aëroob omzetten van verontreinigingen in afvalwaterstromen door bacteriën die in agglomeraten groeien en stabiele granules vormen, waardoor de scheiding van gezuiverd water en korrels in de reactor zelf plaatsvindt en separate nabezinking wordt vermeden,

en bestaande uit: reactor met aëroob korrelslib, (eventueel) voorbehandelingseenheid.

B 9170

Anaërobe reactor voor gelijktijdige verwijdering van metalen en zwavel

bestemd voor: het biologisch onder anaërobe omstandigheden verwijderen van metalen uit afvalwater onder gelijktijdige verwijdering van sulfide, sulfaat en/of organische zwavelverbindingen,

en bestaande uit: anaërobe reactor, reactor waarin de metalen neerslaan, (eventueel) terugwinapparatuur voor de verwijderde metalen.

D 9180

Anaërobe waterbehandelingsinstallatie

bestemd voor: de omzetting van verontreinigingen in afvalwaterstromen door anaërobe micro-organismen waarbij het biogas als brandstof kan worden aangewend,

en bestaande uit: biogasreactor, (eventueel) verzuringsreactor, (eventueel) biogasopslag, (eventueel) biogasbehandelingsinstallatie, (eventueel) biogasbranders of dual-fuel branders, (eventueel) gasmotor of generator.

C 9181

Anaërobe vergistingsinstallatie

bestemd voor: het anaëroob vergisten van mest eventueel onder toevoeging van ten hoogste 50% organisch materiaal op gewichtsbasis, of van organisch restafval, waarbij biogas wordt opgewekt en ingezet als brandstof en het digestaat nuttig wordt aangewend,

en bestaande uit: reactor, biogashouder, (eventueel) menger, (eventueel) silo, analyse-apparatuur voor bepalen van de samenstelling van het digestaat.

Exclusief apparatuur ter aanwending en behandeling van het vrijkomende biogas.

A 9182

Ultrageluidinstallatie voor zuiveringsslib

bestemd voor: het behandelen van zuiveringsslib voorafgaand aan vergisting met biogaswinning door met ultrageluid celstructuren open te breken en enzymen te activeren,

en bestaande uit: ultrageluidinstallatie.

B 9183

Elektro-osmotische slibontwateringsinstallatie

bestemd voor: het verbeteren van de slib-waterscheiding bij filterpersen, indikbanden of zeefbandpersen, door een elektrisch gelijkspanningsveld dat wordt overgebracht via de zeefdoeken, de zeefplaten, de drukrollen of de zeefbanden,

en bestaande uit: filterpers of indikband of zeefbandpers, elektrische eenheid, (eventueel) zeefdoeken, (eventueel) zeefplaten, (eventueel) drukrollen, (eventueel) zeefbanden.

B 9190

Filter voor verwijdering van zwevende deeltjes

bestemd voor: het verwijderen van zwevende deeltjes uit afvalwater of effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties door een filter gevuld met samendrukbare balletjes van synthetische vezels waarbij een hoge filtratiesnelheid wordt gecombineerd met een hoog verwijderingsrendement,

en bestaande uit: filter gevuld met samendrukbare balletjes van synthetische vezels.

D 9200

Kleurstofverwijderingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van kleurstoffen uit bedrijfsafvalwater door anaërobe biologische zuivering in combinatie met membraanfiltratie, waardoor ten minste 70% van de aanwezige kleurstoffen uit het afvalwater worden verwijderd en nuttig worden aangewend,

en bestaande uit: anaërobe waterzuiveringsinstallatie, membraanfiltratie-installatie.

A 9220

(Katalytische) Oxidatiereactor

bestemd voor: het al dan niet katalytisch oxideren met waterstofperoxide en/of zuurstof en/of ozon en/of UV-bestraling van organische of cyanidische verontreinigingen in water, met uitzondering van water dat in de land- en tuinbouw wordt gebruikt,

en bestaande uit: oxidatiereactor(en) met apparatuur voor het genereren van oxidatoren, (eventueel) doseer- of injectieapparatuur, (eventueel) restozonvernietiger, (eventueel) recirculatietank, (eventueel) recirculatiepomp, (eventueel) biologisch actief koolfilter.

Exclusief voorzuiveringsapparatuur.

B 9221

Natte thermische oxidatie van slib onder hoge druk

bestemd voor: het nat oxideren van slib of van slib en afvalwater onder een druk van minimaal 200 bar en een temperatuur van minimaal 300°C, waarbij alleen anorganische bestanddelen en zuiver water overblijven en waarbij de anorganische bestanddelen nuttig worden aangewend,

en bestaande uit: oxidatiereactor, verwarmingseenheid, compressie-apparatuur.

B 9240

Destillatie-installatie met damprecompressie

bestemd voor: het destilleren van vloeibare afvalstoffen, waarbij de damp door thermisch of mechanisch bewerkstelligde drukverhoging condenseert bij een hogere temperatuur dan het atmosferische kookpunt, waardoor de condensatiewarmte kan worden benut,

en bestaande uit: destillatiekolom met thermische of mechanische damprecompressie-eenheid.

B 9250

Indampinstallatie voor waterige afvalstromen

bestemd voor: het indampen van waterige afvalstromen met een verdampingsinstallatie met terugwinning van de verdampingswarmte met een maximale verdampingscapaciteit van 1.000 liter per uur en een maximaal energiegebruik van 0,05 kWh per liter afvalwater na opstarten,

en bestaande uit: verdampingsinstallatie met vacuümpomp, (eventueel) opvangvat of -tank.

F 9270

Waterzuiveringsinstallatie voor chemisch verontreinigd spuit-, spoel- of ontsmettingswater

bestemd voor: het behandelen van chemisch verontreinigd spuit-, spoel- of ontsmettingswater uit de land- en tuinbouw, door achtereenvolgens chemische flocculatie/precipitatie (bezinking), mechanische filtratie en actiefkooladsorptie, door ten minste twee in serie geschakelde adsorptiefilters,

en bestaande uit: behandelings- of ontvangsttank, (eventueel) roerwerk, bezinktank, grindfilter en/of zandfilter of gelijkwaardig, adsorptiefilters, (doseer)pompen.

E 9290 aftopping: 50%

Olie-afscheider

bestemd voor: het afscheiden van lichte minerale olie uit afvalwater door een mechanische afscheider met een coalescentie- of platenpakket, zonder gebruikmaking van olieabsorberend materiaal of chemicaliëndosering, waarbij het effluent maximaal 5 mg minerale olie per liter water bevat,

en bestaande uit: een coalescerende afscheider of afscheider met een platenpakket, (eventueel) sedimentatie-eenheid of slibvangput.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Alleen olie-afscheiders voorzien van een platen- of coalescentiepakket komen in aanmerking. Overstromingsbestendige olie-afscheiders kunnen worden gemeld onder code B 6100.

B 9300

Scheidingsinstallatie voor catering- of kantine-afval

bestemd voor: het scheiden van catering- of kantine-afval in glas, blik, karton, kunststof en dergelijke,

en bestaande uit: transportbanden, zifters, magneetscheiders, zeven, balenpersen, perscontainers, (eventueel) buffers.

B 9302

Reststoffeninzamelpunt

bestemd voor: het gescheiden inzamelen van afval in een reststoffeninzamelpunt, waarbij ten minste 4 deelstromen gescheiden worden gehouden van reststoffen en waarbij de gescheiden deelstromen ondergronds worden opgeslagen,

en bestaande uit: containers, (eventueel) opslageenheden, (eventueel) inname-apparatuur, (eventueel) pers.

B 9303

Ondergrondse afvalcontainer voor GFT

bestemd voor: het ondergronds opvangen van GFT-afval in een vloeistofdichte container die voor ten minste tweederde deel ondergronds wordt geplaatst, zodanig dat alle lekstoffen worden opgevangen in een opvangbak,

en bestaande uit: ondergrondse GFT-container, opvangbak.

B 9304

Pneumatisch ondergronds transportsysteem

bestemd voor: het afvoeren van gescheiden huisvuilstromen of HDO-afvalstromen uit gestapelde bouw met een pneumatisch ondergronds afvoersysteem,

en bestaande uit: stortkoker, buffers, zuigleiding, vacuümpomp, verzamelcontainer.

B 9310

Asbestcontainer

bestemd voor: het vervoeren en storten van asbesthoudend afval met een gesloten container, voorzien van laaddeur, intern en extern sproeisysteem en folie-afdekmechanisme,

en bestaande uit: gesloten asbestcontainer.

E 9320 aftopping: 50%

Zifter voor scheiding van vaste afvalstoffen

bestemd voor: het scheiden van componenten uit een afvalstroom door blazen of zuigen met een geforceerde luchtstroom, gevolgd door opvang en hergebruik of nuttige aanwending van alle componenten,

en bestaande uit: stijg- of windzifter, luchtbehandelingssysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 9330

Mobiele straalmiddelopschooninstallatie

bestemd voor: het droog reinigen van verontreinigd straalmiddel door een mobiele installatie voorzien van scheidingstechnieken op basis van lucht, waarbij het straalmiddel wordt hergebruikt,

en bestaande uit: (eventueel) mechanische schrapers, (eventueel) jacobsladder, (eventueel) trilzeef, (eventueel) windzifter en transportsysteem, (eventueel) blaassysteem, (eventueel) cycloon, (eventueel) luchtbehandelingseenheid.

B 9340

Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen

bestemd voor: het in twee opeenvolgende processtappen verwijderen van inkt en het strippen van zeefdruksjablonen in een gesloten systeem,

en bestaande uit: inktverwijderingseenheid, stripeenheid, rondpompsysteem.

Toelichting: Het reinigen van persrollen komt niet in aanmerking.

B 9341

Gesloten wasautomaat voor verfgereedschap

bestemd voor: het reinigen van verfgereedschap in een gesloten systeem met terugvoer van reinigingsvloeistof,

en bestaande uit: gesloten wasautomaat.

E 9370

Spuitbusrecyclingsysteem

bestemd voor: het verwijderen van de drijfgassen en aërosolen uit spuitbussen waarbij de vrijkomende gassen door een filter worden geleid, waarna de spuitbussen kunnen worden verwerkt,

en bestaande uit: doorprikinstallatie, opvangsysteem, absorbtiefilter, (eventueel) persinstallatie.

E 9380

Non-ferro-afscheidingsinstallatie

bestemd voor: het scheiden van non-ferro metalen uit afval door:

 • a. het opwekken van magnetisme met behulp van wervelstroom,

  en bestaande uit: doorvoerband, draaiende trommel met scheidend effect op basis van het Eddy Current-principe, of

 • b. het pneumatisch uit de afvalstroom schieten van non-ferro metalen voorwerpen,

  en bestaande uit: doorvoerband, detectiesensoren, ventielblok met kleppen, regeleenheid, scheidingseenheid, compressor, (eventueel) trilgoot.

E 9390

Optisch sorteersysteem

bestemd voor: het sorteren van kunststoffen en/of metalen uit afvalstromen door detectie met een foto- of lasersysteem,

en bestaande uit: foto- of laserdetectiesysteem, sorteersysteem.

E 9391

Elektrostatische scheidingsapparatuur

bestemd voor: het scheiden van kunststofafval en metaal door oplading in een hoogspanningsveld gevolgd door scheiding ten gevolge van geleidbaarheid over een draaiende separatierol,

en bestaande uit: invoereenheid, corona-elektrodensysteem, separatierol, opvangeenheid.

E 9400

Elektrostatische separatoren

bestemd voor: het scheiden van kunststofmengsels in hun samenstellende delen door elektrostatische oplading gevolgd door vrije val, waarbij de gescheiden kunststofstromen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: (eventueel) invoereenheid, hoogspanningsgenerator, scheidingsinstallatie, (eventueel) opvangeenheid.

B 9410

Röntgen-afvalscheidingsinstallatie

bestemd voor: het met röntgenstraling herkennen en afscheiden van afvalstoffen voor hergebruik,

en bestaande uit: stralingsbron, röntgensensor, (eventueel) scheidingstechnieken.

B 9420

Afvalfolie-rolpers

bestemd voor: het reduceren van het volume van afvalfolie door opslag op een rol ten behoeve van hergebruik,

en bestaande uit: oprolautomaat.

E 9431

Pyrolyse-installatie

bestemd voor:

 • a. het verwijderen van lak, kunststof, poeders, was, coatinglagen en bindmiddelen door thermische ontleding, waarbij de afgassen door een naverbrander worden geleid en worden omgezet in water en kooldioxide en waarbij de anorganische componenten van de te verwijderen lagen nuttig worden aangewend,

  en bestaande uit: pyrolyseoven met naverbrander, (eventueel) stofafvanger, (eventueel) asafvoer, (eventueel) afgasreiniging, of

 • b. de verwijdering van bindmiddel uit minerale wolafval door een thermische behandeling, zodat de restproducten opnieuw kunnen worden gebruikt voor de productie van minerale wol,

  en bestaande uit: maalinstallatie, transportband, pyrolyseoven, (eventueel) luchtnabehandelingsinstallatie.

B 9433

Wervelbedverbrandingsinstallatie voor teerhoudend wegenbouwmateriaal

bestemd voor: het verbranden van teerhoudend wegenbouwmateriaal in een wervelbedverbrandingsinstallatie, waarbij de zand- en grindfractie opnieuw ingezet wordt in de wegenbouw en waarbij de vrijkomende energie wordt benut,

en bestaande uit: wervelbedverbrandingsinstallatie, (eventueel) rookgasreinigingsapparatuur.

C 9434

Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen

bestemd voor: het in een plasmaveld thermisch ontleden van gevaarlijke afvalstoffen, waardoor de afvalstoffen uiteenvallen in hun elementaire componenten,

en bestaande uit: plasma-omzetter met voedingssysteem, gasbehandelingssysteem, (eventueel) afvoersysteem, (eventueel) elektriciteitsopwekkingsinstallatie.

B 9440

Vergassingsinstallatie

bestemd voor: het vergassen van afvalstoffen of biomassa, waarbij de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige producten worden aangewend als grondstof voor de vervaardiging van producten, niet zijnde energiedragers zoals brandstoffen, elektriciteit of warmte,

en bestaande uit: voorbewerkingsapparatuur, vergassingsreactor, (eventueel) gasreinigingssysteem, (eventueel) rookgasreinigingsinstallatie.

Exclusief apparatuur ter aanwending van de vrijkomende producten.

E 9450

Composteringsinstallatie

bestemd voor: het composteren, binnen de inrichting waar het afval ontstaan is, van organisch afval uit de land- en tuinbouw op of in een vloeistofdichte voorziening waarbij het percolaatwater volledig wordt opgevangen in een waterafvoersysteem, en waarbij het opgevangen percolaatwater wordt gezuiverd of gerecirculeerd of afgevoerd naar het riool,

en bestaande uit: composteringsinstallatie.

E 9472

Droog en -pelleteerinstallatie voor varkens- en pluimveemest

bestemd voor: het drogen van varkens- en pluimveemest met warme stallucht, waarbij de uitgaande stallucht met een luchtwasser wordt gewassen, gevolgd door het maken van mestkorrels met het oog op een betere afzetbaarheid van de mest,

en bestaande uit: droog - en persinstallatie met toevoerbanden, (eventueel) opzakinstallatie.

B 9480

Verlaadinstallatie voor bieten of aardappelen

bestemd voor: het verladen van bieten of aardappelen met een verlaadinstallatie voorzien van een nokkenbed, sterrenbed of vijzelbed waardoor de aanhangende aarde en zand op de rooiakker achterblijven, en waarvan het eventueel aanwezige hydraulische systeem is voorzien van biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: verlaadinstallatie met nokkenbed, sterrenbed of vijzelbed, (eventueel) borstels, storttrechter, (eventueel) ingebouwde aandrijfeenheid.

Appendix, behorende bij de bedrijfsmiddelen F 1113 en F 1123 uit de Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2007

[Vervallen per 01-01-2008]

Maatlat Duurzame Veehouderij 2007

1. Deze appendix wordt aangehaald als: Maatlat Duurzame Veehouderij 2007 (MDV-2007).

2. In deze appendix wordt verstaan onder:

 • a. diercategorie: hoofdcategorieën varkens en pluimvee als vermeld in de stalbeschrijvingen van de Wet Ammoniak en Veehouderij,

 • b. ammoniakemissie: hoeveelheid ammoniak, in kilogrammen ammoniak, die per dierplaats per jaar wordt geëmitteerd,

 • c. ammoniakmaatlat: maatlat op grond van de ammoniakemissie van stalsystemen,

 • d. dierwelzijnsmaatlat: maatlat bestaande uit de onderdelen ruimte, water, voer, substraat, licht en bioritmiek, controle op bedrijfsmanagement.

3. De hoofdcategorie pluimvee is onderverdeeld in de categorieën:

 • a. opfok legouderdieren en opfok leghennen,

 • b. productie legouderdieren en productie leghennen,

 • c. opfok vleeskuikenouderdieren,

 • d. productie vleeskuikenouderdieren,

 • e. vleeskuikens.

4. De hoofdcategorie varkens is onderverdeeld in de categorieën:

 • a. guste en dragende zeugen,

 • b. kraamzeugen,

 • c. gespeende biggen,

 • d. vleesvarkens.

5. Om in aanmerking te komen voor de MIA\Vamil-regeling, dient een bedrijf punten te behalen op de ammoniakmaatlat en op de dierenwelzijnsmaatlat. Voor beide maatlatten is een minimum aantal punten aangegeven en voor de overige punten (de zogenaamde vrije ruimte) kan de ondernemer zelf kiezen of ze behaald worden op de ammoniakmaatlat of de dierenwelzijnmaatlat of een combinatie van beide. Systemen die niet in de ammoniakmaatlat zijn genoemd maar aantoonbaar een ten minste gelijke ammoniakreductie veroorzaken, voldoen aan hetzelfde puntenaantal als de systemen die in de ammoniakmaatlat zijn genoemd.

1. Maatregelen voor de categorie pluimvee

[Vervallen per 01-01-2008]

Opfok legouderdieren en leghennen

[Vervallen per 01-01-2008]

Niveau voor MIA\VAMIL
 

Aantal punten

Minimum ammoniakmaatlat

71

Minimum dierenwelzijnmaatlat

14

Vrije ruimte

7

Totaal

92

Ammoniakmaatlat

[Vervallen per 01-01-2008]

RAV nr

Systeem

Punten

E 1.8

volièrehuisvesting

 

E 1.8.1

opfokhuisvesting minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages

71

E 1.8.2

opfokhuisvesting minimaal 65–70% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband met 0,3 m3 per dier mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages

82

E 1.9

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie; grondhuisvesting (Groen Label BB 00.06.089/A00.06.090)

90

E 1.9

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie; volierehuisvesting (Groen Label BB 00.06.089/A00.06.090)

90

E 6.4

nageschakelde technieken, droogtunnel met geperforeerde banden

90

Dierenwelzijnmaatlat opfok legouderdieren en leghennen

[Vervallen per 01-01-2008]

Ontwerp-parameter

Keuzemaatregelen

Punten

Ruimte

Gangbaar 24 dieren/m2

0

 

23 dieren/m2

2

 

22 dieren/m2

4

 

21 dieren/m2

6

 

20 dieren/m2

8

 

19 dieren/m2

10

 

18 dieren/m2

12

 

oriëntatiemogelijkheden in lengte stal (schotjes, gaas e.d.)

2

 

Overdekte uitloop: 20% van staloppervlak

2

 

50% van staloppervlak

4

 

Buitenuitloop vanaf 7 wk: 1/3 beschutting egaal verdeeld, minimaal 1 m2 per hen, grotendeels uit manipuleerbare bodem

10

 

met wisselbeweiding

2

 

wering roofdieren (hek, schrikdraad) en roofvogels

2

 

Verhoogde zitstokken: aanwezig vanaf dag 1 (2,5 cm/dier, dieren moeten eronderdoor kunnen)

6

 

aanwezig vanaf 7 wk (10 cm/dier, dieren moeten eronderdoor kunnen)

6

 

met afgeronde hoeken

2

water

waterlijnen per afdeling regelbaar

4

 

watermeetsysteem in stal

1

voer

voerweger aanwezig

1

 

voersysteem per afdeling regelbaar

4

 

spinfeeder/systeem om in strooisel te voeren

4

 

graanverstrekkingsysteem (bijv. spinfeeer)

4

 

ruwvoerverstrekkingssystemen

4

Klimaat, luchtkwaliteit en thermoregulatie

emissiebeperkende stalinrichting

2

beluchtingssysteem met buitenlucht (b.v. mest/strooisel)

4

 

stofreductiesysteem

2

 

strooiseldroging

2

Licht en bioritmiek

Voldoende licht op dierniveau dimbaar/loklampje

 
 

min. 20 lux op dierniveau

1

 

Kunstlicht: geen laagfrequent:

1

 

regelbaar per niveau in de stal

1

 

‘normale’ kleur licht (geen rood, groen, blauw, geen Natrium)

1

 

Daglicht: regelbaar daglicht

4

 

diffuus daglicht, geen direct zonlicht

4

 

min. 3% van vloeropp. daglicht verdeeld over stal

4

Controle op bedrijfsmanagement

pc met managementsysteem aanwezig

1

bloedluisafvangsysteem

1

 

alarminstallatie met doormelding

1

Productie legouderdieren en leghennen

[Vervallen per 01-01-2008]

Niveau voor MIA\VAMIL
 

Aantal punten

Minimum ammoniakmaatlat

12

Minimum dierenwelzijnmaatlat

23

Vrije ruimte

9

Totaal

44

Legouderdieren en leghennen in productie

[Vervallen per 01-01-2008]

RAV nr

Systeem

Punten

E 2.5.2

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,7 m3 lucht per dier per uur. Mestafdraaien per vijf dagen; de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55% (Groen Label BB 97.07.058)

8

E 2.5.3

batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.1 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie;

69

E 2.5.4

batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie;

92

E2.5.5

Verrijkte kooien met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur)

79

E 2.8

grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roostervloer (perfosysteem) (Groen Label BB 00.06.088) met vlakke vloer

12

E 2.8

grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roostervloer (perfosysteem) (Groen Label BB 00.06.088) met verdiepte put

12

E 2.10

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie; volière- en grondhuisvesting (Groen Label BB 00.06.089) – scharrel

74

E 2.10

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie; volière- en grondhuisvesting (Groen Label BB 00.06.089) – volière

74

E 2.11.1

minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages

28

E 2.11.2

50% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.

56

E 2.11.3

30–35% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.

80

E 2.11.4

55–60% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.

70

E 2.12.1

scharrelstal in twee verdiepingen met mestbanden onder de roosters (twee maal per week afdraaien), bezetting 9 dieren per m1

46

E 2.12.2

scharrelhuisvesting met frequente mest- en strooiselverwijdering

15

Legouderdieren en leghennen in productie

[Vervallen per 01-01-2008]

Ontwerpparameter

Keuzemaatregelen

Punten

Ruimte

Wettelijk kader = huidig wettelijk kader bij niet-kooisystemen = 9 hennen/m2

 
 

8 hennen/m2 bruikbaar oppervlak

2

 

7 hennen/m2 bruikbaar oppervlak

4

 

6 hennen/m2 bruikbaar oppervlak

6

 

5 hennen/m2 bruikbaar oppervlak

8

 

4 hennen/m2 bruikbaar oppervlak

10

 

Inrichting/verrijking ruimte:

 
 

Oriëntatiemogelijkheden in de lengte van de stal (b.v. schotjes, gaas)

2

 

nesten: min. 100 cm2/hen

1

 

min. 120 cm2/hen

2

 

individueel wegrolnest, naar achter afrollend

1

 

compartimentering rijen nesten (b.v. d.m.v. schotjes)

1

 

strooiselnest

2

 

Nesten: gescheiden nest-zone

4

 

Zitstokken: wettelijk kader = 15 cm zitstok/dier

 
 

18 cm/dier

1

 

afgeronde kanten

2

 

gescheiden rustzone (bijv. zitstokniveau, zitstokruiters, rustniveaus)

4

 

Overdekte uitloop: 20% van staloppervlak

2

 

50% van staloppervlak

4

 

Buitenuitloop: Basis = min. 4 m2, met min. 3–5% beschutting/bomen, struiken, opgaande gewassen, egaal verdeeld, grotendeels bestaand uit manipuleerbare bodem

10

 

Extra punten voor buitenuitloop:

 
 

met 5–10% beschutting/bomen, struiken, opgaande gewassen, egaal verdeeld

4

 

met >10% beschutting/bomen, struiken, opgaande gewassen, egaal verdeeld

8

 

wisselbeweiding

2

 

wering roofdieren (hek, schrikdraad) en roofvogels

2

substraat

strooiseldoseersysteem

4

 

strooiseldroging

1

Water en voer

watermeetsysteem in de stal

1

 

water achterste helft overdekte uitloop

1

 

graanverstrekkingsysteem (b.v. spinfeeder)

4

 

installatie voor CCM- of ander zuur voer verstrekking aanwezig

2

 

ruwvoerverstrekkingsysteem

4

Klimaat, luchtkwaliteit en thermoregulatie

emissiebeperkende stalinrichting

2

beluchtingssysteem met buitenlucht (b.v. mest/strooisel)

4

 

stofreductiesysteem

2

 

opwarmmogelijkheid

1

Licht en bioritmiek

Voldoende licht op dierniveau, gehele legperiode dimbaar/loklampje

 
 

min. 20 lux op dierniveau

1

 

Kunstlicht: geen laagfrequent:

1

 

regelbaar per niveau in de stal

1

 

‘normale’ kleur licht (geen rood, groen, blauw, geen Natrium):

1

 

Daglicht: regelbaar daglicht

4

 

diffuus daglicht, geen direct zonlicht

4

 

min. 3% van vloeropp. daglicht verdeeld over stal

4

Controle op bedrijfsmanagement

pc met managementsysteem aanwezig

1

bloedluisafvangsysteem

1

 

automatisch dierweegsysteem

1

 

alarminstallatie met doormelding

1

Opfok vleeskuikenouderdieren

[Vervallen per 01-01-2008]

Om in aanmerking te komen voor de MIA\VAMIL-regeling, dient een bedrijf wat betreft ammoniak emissie onder de 188 gram NH3 per dierplaats per jaar te komen en 17 punten behalen op de dierenwelzijnmaatlat.

Niveau voor MIA\VAMIL
 

Aantal punten

Norm ammoniak

Minder dan 0.188 kg NH3/dierplaats/jaar

Minimum dierenwelzijnmaatlat

17

Vleeskuikenouderdieren opfok

[Vervallen per 01-01-2008]

Ontwerpparameter

Keuzemaatregelen

Aantal punten

Ruimte

Gangbaar 10 dieren/m2

 
 

8 dieren/m2

2

 

6 dieren/m2

4

 

Overdekte uitloop: 20% van staloppervlak, permanent beschikbaar

4

 

Buitenuitloop: 1/3 beschutting egaal verdeeld, minimaal 1 m2 per hen, wering roofdieren (hek, schrikdraad) en roofvogels

6

 

met wisselbeweiding

2

 

manipuleerbare bodem

2

 

verticale ruimte: zitstokken of plateaus aanwezig

4

substraat

zand, turfmolm, zaagsel

1

water

gangbaar water: voer = 2:1 (dus beperkt)

0

 

watermeetsysteem in stal

1

voer

spinfeeder/systeem om in strooisel te voeren

8

Klimaat, luchtkwaliteit en thermoregulatie

stofreductiesysteem

2

Licht en bioritmiek

Voldoende licht op dierniveau, dimbaar/loklampje

 
 

min. 20 lux op dierniveau

1

 

Kunstlicht: geen laagfrequent:

4

 

‘normale’ kleur licht (geen rood, groen, blauw, geen Natrium):

2

 

Daglicht: regelbaar daglicht

2

 

diffuus daglicht, geen direct zonlicht

2

 

min. 3% van vloeropp. daglicht verdeeld over stal

2

Controle op bedrijfsmanagement

alarminstallatie met doormelding

1

pc met managementsysteem aanwezig

1

 

bloedluisafvangsysteem

1

 

opvang voor achtergebleven dieren

4

Productie vleeskuikenouderdieren

[Vervallen per 01-01-2008]

Niveau voor MIA\VAMIL
 

Aantal punten

Minimum ammoniakmaatlat

43

Minimum dierenwelzijnmaatlat

10

Vrije ruimte

4

Totaal

57

Vleeskuikenouderdieren productie

[Vervallen per 01-01-2008]

RAV nr

Systeem

Punten

E 4.1

groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6) (Groen Label BB 95.12.039; BB 95.12.039/A 96.06.041)

82

E 4.2

volièrehuisvesting met geforceerde mestdroging voor nageschakelde technieken: zie E 6) (Groen Label BB 97.01.050; BB 97.01.050/ A 99.02.067)

61

E 4.3

volièrehuisvesting met geforceerde mest-en strooiseldroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6) (Groen Label BB 97.01.053; BB 97.01.053/A 99.02.068)

70

E 4.4

grondhuisvesting met mestbeluchting

 

E 4.4.1

mestbeluchting van bovenaf

43

E 4.5

perfosysteem op gedeeltelijk verhoogde roostervloer (Groen Label BB 98.10.066)

47

E 4.6

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie; volière- en grondhuisvesting (Groen Label BB 00.06.089/B 00.06.091)

87

Dierenwelzijn vleeskuikenouderdieren productie

[Vervallen per 01-01-2008]

Ontwerpparameter

Keuzemaatregelen

Punten

Ruimte

wettelijk 1300 cm2/dier incl. plateaus

0

 

1500 cm2/dier

2

 

1700 cm2/dier

4

 

Overdekte uitloop: 20% van staloppervlak

4

 

Buitenuitloop: min. 4m2, met min. 3–5% beschutting/bomen, struiken, opgaande gewassen, egaal verdeeld

8

 

Extra punten voor buitenuitloop:

 
 

met 5–10% beschutting/bomen, struiken, opgaande gewassen, egaal verdeeld

4

 

met > 10% beschutting/bomen, struiken, opgaande gewassen, egaal verdeeld

8

 

wisselbeweiding

2

 

bodem manipuleerbaar, bijv zand

2

 

zitstokken (verticale ruimte): stoklengte 7 cm/dier = wettelijk

0

 

zitstoklengte min 15 cm/dier

2

 

compartimenttering dmv schotten aanwezig (minder beschadiging en uitval)

8

 

tot 4000 dieren per afdeling (minder beschadiging en uitval)

6

substraat

Oppervlakte: min. 300 cm2/dier of 1/3 van bruikbaar oppervlak = strooisel

0

 

strooiseldroging

6

water

gangbaar water: voer = 2:1 (dus beperkt)

0

 

voldoende drinknippels = wettelijk

0

 

watermeetsysteem in stal

1

voer

gescheiden hanenvoersysteem

8

 

mechanisch graanstrooisysteem

6

Klimaat, luchtkwaliteit en thermoregulatie

stalverwarming

4

stofreductiesysteem

2

 

geconditioneerde luchtinlaat

4

 

nevelkoeling

2

 

mestafvoer onder beun of mestdroging

2

licht en bioritmiek

Voldoende licht op dierniveau, gehele legperiode dimbaar/loklampje

 
 

min. 20 lux op dierniveau

1

 

Kunstlicht: geen laagfrequent:

2

 

‘normale’ kleur licht (geen rood, groen, blauw, geen Natrium):

1

 

Daglicht: regelbaar daglicht

2

 

diffuus daglicht, geen direct zonlicht

2

 

min. 3% van vloeropp. daglicht verdeeld over stal

2

Controle op bedrijfsmanagement

pc met managementsysteem aanwezig

1

alarminstallatie met doormelding

1

 

bloedluisafvangsysteem

1

 

opvang voor achtergebleven dieren

2

Vleeskuikens

[Vervallen per 01-01-2008]

Niveau voor MIA\VAMIL
 

Aantal punten

Minimum ammoniakmaatlat

18

Minimum dierenwelzijnmaatlat

9

Vrije ruimte

7

Totaal

34

Ammoniakmaatlat vleeskuikens

[Vervallen per 01-01-2008]

RAV nr

Systeem voor vleeskuikens

Punten

E 5.1

zwevende vloer met strooiseldroging (Groen Label BB 93.03.002; BB 93.03.002/A 94.04.017V1; BB 93.03.002/B 96.04.034; BB 93.03.002/C 96.10.048)

89

E 5.2

geperforeerde vloer met strooiseldroging (Groen Label BB 94.04.016; BB 94.04.016/A 96.10.047)

69

E 5.3

etagesysteem met volledige roostervloer en mestbandbeluchting (Groen Label BB 97.07.057)

89

E 5.4

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie, grondhuisvesting Groen Label BB 00.02.083; BB 00.06.089/C 00.06.092)

82

E 5.6

vleeskuikensstal met mixluchtventilatie

18

Dierenwelzijnmaatlat vleeskuikens

[Vervallen per 01-01-2008]

Ontwerpparameter

Keuzemaatregelen

Punten

Ruimte

Inrichting/verrijking ruimte:

 
 

Zitstokken of zitplateau aanwezig

2

 

Overdekte uitloop: min. 100 cm2 per dier, permanente beschikking

4

 

Buitenuitloop: min. 1 m2 per dier, 1/3 beschutting egaal verdeeld, goede wering

 
 

tegen roofvogels en roofdieren

6

 

wisselbeweiding

2

 

bodem manipuleerbaar voor het dier, bv. zand

2

Substraat

Strooiseldroging

3

Drinkwater

Water permanent beschikbaar = basiseis

0

 

Watermeetsysteem in de stal

1

Voer

Voldoende ruimte aan rechte of ronde voergoot bij wettelijk kader

0

 

Stimulatie natuurlijk voeropnamegedrag (scharrelen):

 
 

Mechanisch graan strooi systeem

3

 

Voerweger aanwezig

1

Klimaat, luchtkwaliteit en thermoregulatie

Voorkomen hittestress en koudestress:

 

Systeem met geconditioneerde luchtlinlaat

10

 

Combinatie vloerverwarming en vloerkoeling

4

 

Koeling d.m.v. verneveling

4

 

Extra ventilatoren geplaatst

2

 

Luchtkwaliteit:

 
 

Stofreductiesyteem

1

Licht en bioritmiek

Lichtniveau: 20 lux op dierniveau

1

 

Kunstlicht: ‘normale’ kleur licht (geen rood, groen, blauw, natrium)

2

 

geen laagfrequent licht

1

 

afwisselende lichtintensiteit toegepast in de lichtperiode

1

 

Daglicht: minimaal 3% van het vloeroppervlak daglicht verdeeld over de stal

2

 

regelbaar daglicht

1

 

diffuus daglicht, geen direct zonlicht

1

Controle op bedrijfsmanagement

PC met managementsysteem aanwezig

1

alarminstallatie met doormelding

1

2. Maatregelen voor de categorie Varkens

[Vervallen per 01-01-2008]

Guste en dragende zeugen

[Vervallen per 01-01-2008]

Niveau voor MIA\VAMIL
 

Aantal punten

Minimum ammoniakmaatlat

4

Minimum dierenwelzijnmaatlat

45

Vrije ruimte

5

Totaal

54

Ammoniakmaatlat guste en dragende zeugen

[Vervallen per 01-01-2008]

Rav nr

Systeem

Aantal punten

D 1.3.3.

Spoelgotensysteem met dunne mest

4

D 1.3.4.

Mestopvang en spoelen met aangezuurde vloeistof BB 96.04.036V1/A 98.10.061

31

D 1.3.9

Groepshuisvestingssysteem, zonder strobed met metalen driekantrooster en schuine putwanden in mestkanaal

12

D 1.3.8.2

Koeldeksysteem (135%). Nog geen rekening gehouden met energieopbrengst

15

D 1.3.6

Biologisch luchtwassysteem (70%) spuiwater afgezet als mest

50

D 1.3.6

– indien spuiwater afgezet op eigen land

50

D 1.3.7

Chemisch luchtwassysteem (70%)

50

D 1.3.11

Chemisch luchtwassysteem (95%)

92

Dierenwelzijnmaatlat guste en dragende zeugen

[Vervallen per 01-01-2008]

Thema

Keuzemaatregelen

Aantal punten

Ruimte

Permanent beschikbaar oppervlak per dier:

 
 

≥ 2,50 m2

5

 

≥ 2,75 m2

8

 

≥ 3,00 m2

10

 

Aanwezigheid permanent toegankelijke buitenuitloop (verhard, 1 m2 per dier)

3

 

Onverharde uitloop (tenminste 5 m2 per dier) gedurende enkele uren per dag

5

 

Weidegang (tenminste 100 m2 per zeug) gedurende enkele uren per dag

15

 

Groepsgrootte

 
 

< 20 zeugen

0

 

< 40 zeugen

2

 

< 60 zeugen

4

 

< 80 zeugen

6

 

≥ 80 zeugen

8

Rustplaats

Oppervlak dichte vloer per dier:

 
 

1,3 m2 dichte vloer = wettelijk kader

0

 

≥ 1,5 m2 dichte vloer

4

 

≥ 1,7 m2 dichte vloer

7

 

Uitvoering ligplaats:

 
 

bolle vloer/ vloer onder afschot

0

 

bolle vloer/vloer onder afschot met vloerisolatie

1

 

volledig ingestrooide ligruimte

8

 

Hokindeling met scheiding functiegebieden

5

Verrijkingsmateriaal*

Materialen zijn permanent beschikbaar en toegankelijk:

 
 

Kwaliteit verrijkingsmateriaal:

 
 

wroetbaar

2

 

eetbaar

1

 

noviteit/verversing (tenminste wekelijks)

1

 

Toegankelijkheid verrijkingsmateriaal (vermenigvuldigingsfactor):

 
 

toegankelijk voor < 15% van de dieren tegelijkertijd

1

 

toegankelijk voor < 25% van de dieren tegelijkertijd

2

 

toegankelijk voor < 50% van de dieren tegelijkertijd

3

 

toegankelijk voor ≥ 50% van de dieren tegelijkertijd

4

Drinkwater

Water is permanent beschikbaar = basiseis

0

 

Watermeetsysteem per afdeling

1

Voer

Voergift:

 
 

krachtvoer wordt op groepsniveau verstrekt

(bv lange trog)

0

 

Krachtvoer wordt op individu-niveau verstrekt

(bv voerdosator)

3

 

Krachtvoer wordt op individu-niveau ingesteld

(bv voerstation)

5

 

(Aangepast) krachtvoer staat onbeperkt ter

Beschikking

7

 

Bescherming tijdens het vreten:

 
 

Zeugen staan onbeschermd te vreten

0

 

Zeugen staan tussen (schoft)hekjes te vreten

2

 

Zeugen staan volledig beschermd en ongestoord

(ingesloten) te vreten

5

 

Wijze van voeren:

 
 

zeugen moeten na elkaar eten (volledig volgtijdig)

0

 

een aantal zeugen kan tegelijkertijd eten

3

 

Alle zeugen kunnen tegelijkertijd vreten

5

 

Ruwvoer:

 
 

De zeugen hebben permanent de beschikking over ruwvoer (anders dan stro), machinaal verstrekt

5

Uitvoering mestplaats

Uitvoering mestplaats:

 
 

dichte vloer (63 Leroux bij aanleg) met gierafvoer

1

 

geprofileerde metaalroosters

0

 

gietijzeren roosters

2

 

betonroosters (63 Leroux bij aanschaf)

2

 

ingestrooide mestruimte

3

Samenstellen groepen

Groepssamenstelling:

 
 

vaste groep (samenstellen voor of enkele dagen na het dekken)

10

 

wisselgroep, waaraan steeds zeugen worden toegevoegd

0

 

Aparte of aanvullende ruimte voor het samenstellen van een nieuwe groep:

 
 

totaal beschikbaar < 5,0 m2/dier

0

 

totaal beschikbaar ≥ 5,0 m2/zeug

5

 

totaal beschikbaar ≥ 10 m2/zeug

8

 

vluchtvoorzieningen in de mengruimte (schotjes/boxen)

2

Tijdelijke opvang (zieke) dieren

In de afdeling kan een afzondergelegenheid met voer en water worden gecreëerd om een incidentele zeug, indien nodig, tijdelijk af te zonderen

5

Klimaat, luchtkwaliteit en thermoregulatie

Emissiebeperkende inrichting in de stal (luchtwasser valt hier derhalve niet onder)

Voorkomen hittestress:

3

 

Conditioneren ingaande stallucht (bijv. luchtinlaat onder

bolle vloer, grondwaterkoeling, grondbuisventilatie)

3

 

Verneveling water boven rooster/douche

5

Licht en bioritmiek

Daglichttoetreding: tenminste 2% van het vloeroppervlak via lichtdoorlatend oppervlak in muren of dak

2

Zelfverzorging

Schuurvoorziening (schuurpaal/borstel)

2

 

Zoelgelegenheid, alleen in combinatie met onverharde buitenuitloop

6

Kraamzeugen

[Vervallen per 01-01-2008]

Niveau voor MIA\VAMIL
 

Aantal punten

Minimum ammoniakmaatlat

14

Minimum dierenwelzijnmaatlat

21

Vrije ruimte

8

Totaal

43

Ammoniak maatlat kraamzeugen

[Vervallen per 01-01-2008]

Rav nr

Systeem

Aantal punten

 

Gedeeltelijk roostervloer

 

D 1.2.12

Koeldeksysteem (150%)

17

D 1.2.9

Schuif in halfronde mestgoot

14

 

Volledig roostervloer

 

D 1.2.10

Biologisch luchtwassysteem (70%)

14

D 1.2.10

– indien spuiwater afgezet op eigen land

14

D 1.2.11

Chemisch luchtwassysteem (70%)

14

D 1.2.15

Chemisch luchtwassysteem (95%)

86

Dierenwelzijnmaatlat kraamzeugen

[Vervallen per 01-01-2008]

Ontwerpparameter

Keuzemaatregelen

Aantal punten

Ruimte

Bewegingsvrijheid zeug:

 
 

Zeug staat gedurende hele kraamfase ingesloten in een box

0

 

Zeug staat tot max. 1 week na het werpen ingesloten in een box, alleen bij > 5 m2

10

 

Zeug wordt niet ingesloten in een box (alleen vanaf meer dan 6 m2)

20

 

Zeug heeft toegang tot buitenuitloop (2,5 m2, alleen vanaf 7 m2)

3

 

Bewegingsruimte biggen (en loslopende zeug):

 
 

totaal hokoppervlak < 4,5 m2

0

 

totaal hokoppervlak ≥ 4,5 m2

5

 

totaal hokoppervlak ≥ 5,0 m2

8

 

totaal hokoppervlak ≥ 6,0 m2 (mogelijk in combinatie met buitenuitloop)

10

 

totaal hokoppervlak ≥ 7,0 m2 (mogelijk in combinatie met buitenuitloop)

15

Rustplaats

Uitvoering ligplaats zeug:

 
 

volledig rooster (1,3 m2 metaalrooster)

0

 

dichte, harde vloer onder de zeug van minimaal 1,40 m lengte

2

 

dichte, zachte vloer (bv geplastificeerd metaal) onder de zeug van minimaal 1,40 m lengte

4

 

ingestrooide dichte vloer onder de zeug

5

 

Afgeschermde ligplaats voor de biggen:

 
 

tenminste 0,6 m2/toom = wettelijk kader

0

 

≥ 0,8 m2/toom

4

 

≥ 1,0 m2/toom

6

 

≥ 1,2 m2/toom

7

Bescherming pasgeboren biggen

Zeug staat minimaal gedurende eerste week na werpen ingesloten in een kraambox

8

 

Biggen hebben eerste week geen toegang tot staande zeug (bv wegzakkende biggennesten)

4

 

Veiligheidsbeugels = gangbaar bij lopende zeug

0

Verrijkingsmateriaal*

Kwaliteit verrijkingsmateriaal (aanvulling handje zaagsel):

 
 

Wroetbaar

1

 

Bijtbaar

1

 

Eetbaar

1

 

noviteit/verversing (tenminste dagelijks aanvullen)

2

 

Toegankelijkheid verrijkingsmateriaal (vermenigvuldigingsfactor):

 
 

toegankelijk voor de zeug

Factor 1

 

toegankelijk voor de biggen

Factor 2

 

toegankelijk voor zeug en biggen

Factor 3

Drinkwater

Water is permanent beschikbaar = basiseis

0

 

Water is goed toegankelijk voor zeug en biggen = gangbaar

0

 

Watermeetsysteem per afdeling

1

Voer

Voerverstrekking zeug:

 
 

Zeug krijgt voer middels voorraadvoedering met zelfdoseerder

2

 

Bijvoeren biggen:

 
 

bijvoeren biggen vanaf 2 weken leeftijd

2

Uitvoering

betonrooster: niet toegestaan

 

mestplaats

dichte betonvloer zonder gierafvoer: niet toegestaan in MDV

0

 

dichte betonvloer (tenminste 63 Leroux bij aanleg) met gierafvoer en dagelijkse mestverwijdering

2

 

geprofileerde (metaal) roosters

1

 

gietijzeren roosters

2

 

dik ingestrooide mestruimte voor de zeug

3

Klimaat, luchtkwaliteit en thermoregulatie

Emissiebeperkende inrichting in de stal (luchtwasser valt hier derhalve niet onder)

3

 

Voorkomen hittestress zeug:

 
 

Conditioneren ingaande stallucht met luchtaanvoer bij kop van de zeug

3

 

Vloerkoeling onder de zeug

5

 

Microklimaat biggen:

 
 

Vloerverwarming

2

 

warmtelamp

2

 

onderkomen

2

Licht en bioritmiek

Daglichttoetreding: tenminste 2 % van het vloeroppervlak via lichtdoorlatend oppervlak in muren of dak

2

Zelfverzorging

Schuurvoorziening (schuurpaal/borstel)

2

Speenleeftijd

Gemiddelde speenleeftijd > 21 dagen

0

 

Gemiddelde speenleeftijd > 28 dagen

5

 

Gemiddelde speenleeftijd > 35 dagen bij loslopende zeugen

8

 

Gemiddelde speenleeftijd > 35 dagen bij ingesloten zeugen

0

Gespeende biggen

[Vervallen per 01-01-2008]

Niveau voor MIA\VAMIL

 

Aantal punten

Minimum ammoniakmaatlat

9

Minimum dierenwelzijnmaatlat

21

Vrije ruimte

7

Totaal

36

Ammoniakmaatlat gespeende biggen

[Vervallen per 01-01-2008]

Rav nr

Systeem

Punten

 

Gedeeltelijk roostervloer

 

D 1.1.12.1

Opfokhok met schuine putwand ongeacht groepsgrootte (max. 0,07 m2 emitterend oppervlak)

26

D 1.1.12.2

Opfokhok met schuine putwand groepen < 30 biggen; emitterend oppervlak > 0,07 en < 0,10 m2

9

D 1.1.12.3

Opfokhok met schuine putwand grote groepen > 30 biggen; emitterend oppervlak > 0,07 en < 0,10 m2

22

D 1.1.11.2

Koeldeksysteem (150%) (hokopp. > 0,35 m2 /big)

17

D 1.1.3.2

Mestgoot met schuine wand en ontmestingssysteem (hokopp. > 0,35 m2 /big)

30

 

Volledig roostervloer

 

D 1.1.3.2

Mestgoot met schuine wand en ontmestings-systeem (hokopp. > 0,35 m2/big)

30

D 1.1.6.2

Mestopvang in en spoelen met zuur (hokopp. > 0,35 m2/ig) BB96.04.038V2 VR

13

D 1.1.11.2

Koeldeksysteem (150%) 3) (hokopp./dier > 0,35 m2)

17

D 1.1.13

Water- en mestkanaal volledig rooster

13

D 1.1.14.2

Chemisch luchtwassysteem (95%) (hokopp. 4/dier > 0,35 m2)

83

Dierenwelzijnsmaatlat gespeende biggen

[Vervallen per 01-01-2008]

Ontwerpparameter

Keuzemaatregelen

Aantal punten

Ruimte

Permanent beschikbaar oppervlak per dier:

 
 

≥ 0,3 m2 = huidig wettelijk kader

0

 

≥ 0,4 m2 (verplicht vanaf 2013)

5

 

≥ 0,5 m2 (mogelijk met buitenuitloop van 0,15 m2)

10

 

≥ 0,6 m2 (mogelijk met buitenuitloop van 0,15 m2)

13

 

≥ 0,8 m2 (mogelijk met buitenuitloop van 0,15 m2)

15

 

Aanwezigheid buitenuitloop, permanent beschikbaar

1

Ontwerpparameter

Keuzemaatregelen

Aantal punten

 

Groepsgrootte:

 
 

t/m 9 dieren per hok

0

 

10 t/m 19 dieren per hok

2

 

20 t/m 29 dieren per hok

4

 

30 t/m 49 dieren per hok

2

 

≥ 50 dieren per hok

0

Rustplaats

Volledig rooster

0

 

Dichte vloer ≥ 0,15 m2 per dier

1

 

Dichte vloer ≥ 0,20 m2 per dier

4

 

Dichte vloer ≥ 0,25 m2 per dier

6

 

Dichte vloer ≥ 0,30 m2 per dier

8

 

Dichte vloer ≥ 0,40 m2 per dier

9

 

Toeslag vloerverwarming

2

 

Toeslag ingestrooide ligruimte, machinaal verstrekt

4

Verrijkingsmateriaal*

Materialen zijn permanent beschikbaar en toegankelijk: basiseis

0

 

Kwaliteit verrijkingsmateriaal:

 
 

wroetbaar

1

 

bijtbaar

1

 

eetbaar

1

 

noviteit/verversing (tenminste wekelijks aanvullen)

2

 

Toegankelijkheid verrijkingsmateriaal(vermenigvuldigingsfactor):

-

 

toegankelijk voor 1 of 2 dieren tegelijkertijd

factor 1

 

toegankelijk voor 3 t/m 40% van de dieren

factor 2

 

toegankelijk voor meer dan 40% en minder dan

75 % van de dieren

factor 3

 

toegankelijk voor meer dan 75% van de dieren

tegelijkertijd

factor 4

Drinkwater

Water is permanent beschikbaar = basiseis

0

 

Watermeetsysteem per afdeling

1

Voer

Voorraadvoedering (semi) ad lib:

 
 

tenminste 1 vreetplaats per 10 dieren

0

 

tenminste 1 vreetplaats per 8 dieren

1

 

tenminste 1 vreetplaats per 6 dieren

2

 

tenminste 1 vreetplaats per 4 dieren

3

 

Voeren in maaltijden (voor ieder dier een vreetplaats):

 
 

0,18 m1 troglengte per dier

3

 

0,20 m1 troglengte per dier

5

 

trogverdelers

2

Uitvoering mestplaats

Oppervlak mestplaats tenminste 0,5 m2 aaneengesloten = basiseis

0

 

glad afgewerkte metaalroosters (gangbaar verondersteld)

0

 

geprofileerde metaalroosters

1

 

gietijzeren roosters

2

 

hard kunststofroosters, niet met bolle vloer

2

 

geplastificeerde metaalroosters

3

Klimaat, luchtwaliteit en thermoregulatie

Emissiebeperkende inrichting in de stal (luchtwasser valt hier derhalve niet onder)

3

 

Inhoud stalruimte tenminste 1,2 m3/dier

2

 

Ruimteverwarming (gangbaar verondersteld)

0

 

Voorkomen hittestress:

 
 

Conditioneren ingaande stallucht (bijv. luchtinlaat onder

bolle vloer, grondwaterkoeling, grondbuisventilatie)

3

 

Verneveling water boven rooster/douche

5

 

Aanwezigheid klimaatgescheiden gebieden:

 
 

binnen – binnen (onverwarmd onderkomen)

3

 

binnen – binnen (verwarmd onderkomen)

5

Licht en bioritmiek

Daglichttoetreding: tenminste 2% van het vloeroppervlak via lichtdoorlatend oppervlak in muren of dak

2

Zelfverzorging

Schuurvoorziening (schuurpaal/borstel)

2

Vleesvarkens

[Vervallen per 01-01-2008]

Niveau voor MIA\VAMIL
 

Aantal punten

Minimum ammoniakmaatlat

7

Minimum dierenwelzijnmaatlat

16

Vrije ruimte

7

Totaal

30

Ammoniakmaatlat vleesvarkens

[Vervallen per 01-01-2008]

RAV-nr

Beschrijving

Aantal punten

D 3.2.4.2

Mestopvang in formaldehyde i.c.m. metaalrooster en hokoppervlak > 0,8 m2

21

D 3.2.6.1.1

Koeldek 200 %, metaalrooster en max. emitterend mestoppervlak 0,8 m2

14

D 3.2.6.1.2

Koeldek 200 %, metaalrooster en max emitterend mestoppervlak 0,5 m2

29

D 3.2.7.1.1

IC-V met metaalrooster en max. emitterend mestoppervlak 0,18 m2

29

D 3.2.7.1.2

IC-V met metaalrooster en max. emitterend mestoppervlak > 0,18 en < 0,27 m2

0

D 3.2.7.2.1

IC-V met willekeurig roostertype en max. emitterend mestoppervlak 0,18 m2

14

D 3.2.8.2

Biologisch luchtwassysteem 70%

21

D 3.2.9.2

Chemisch luchtwassysteem 70%

21

D 3.2.12.2

Spoelgotensysteem met metalen driekantroosters, hokoppervlak > 0,8 m2

7

D 3.2.14.2

Chemisch luchtwassysteem 95%

87

Dierenwelzijnmaatlat vleesvarkens

[Vervallen per 01-01-2008]

Ontwerpparameter

Keuzemaatregelen

Aantal punten

Ruimte

Permanent beschikbaar oppervlak per dier:

 
 

– ≥ 1,0 m2 (verplicht vanaf 2013)

6

 

– ≥ 1,2 m2

10

 

– ≥ 1,4 m2

13

 

– ≥ 1,6 m2

15

 

– ≥ 2,25 m2

17

 

Groepsgrootte:

 
 

– t/m 15 dieren per hok

0

 

– 15 t/m 40 dieren per hok

1

 

– ≥ 40 dieren per hok

3

 

Aanwezigheid buitenuitloop (≥ 0,6 m2/dier en tenminste 1,4 m2 totaaloppervlak) zonder klimaatgescheiden gebieden

3

 

Aanwezigheid buitenuitloop: (≥ 0,6 m2/dier en tenminste 1,4 m2 totaaloppervlak) met klimaatgescheiden gebieden

8

Rustplaats

Dicht vloeroppervlak per dier:

 
 

– ≥ 0,4 m2

5

 

– ≥ 0,5 m2

8

 

– ≥ 0,6 m2

10

 

– ≥ 0,7 m2

12

 

– ≥ 0,9 m2

13

 

Uitvoering ligruimte:

 
 

– Stroeve, strak afgewerkte bolle vloer/vloer afschot (+/- 63 leroux bij aanleg)

0

 

– Stroeve, strak afgewerkte bolle vloer/vloer afschot (+/- 63 leroux bij aanleg) + verwarming

2

 

– Ingestrooide ligruimte

5

Verrijkingsmateriaal*

   

Drinkwater

Tenminste 1 drinkwatervoorziening per 12 dieren = basiseis

0

 

Watermeetsysteem per afdeling

1

Voer

Voorraad voedering (semi) ad lib:

 
 

– tenminste 1 vreetplaats per 12 dieren = basiseis

0

 

– tenminste 1 vreetplaats per 6 dieren

3

 

Voeren in maaltijden (voor ieder dier een vreetplaats):

 
 

– 0,30 m1 troglengte per dier

2

 

– 0,33 m1 troglengte per dier

4

 

– 0,36 m1 troglengte per dier

5

 

– trogverdelers

2

Uitvoering mestplaats

Vloeruitvoering:

 
 

– geprofileerde (metaal)roosters

0

 

– gietijzeren roosters

1

 

– betonroosters (tenminste 63 Leroux bij aanschaf)

5

 

– dichte betonvloer (tenminste 63 Leroux bij aanleg) met gierafvoer en dagelijkse mestverwijdering

3

 

– dik ingestrooide mestruimte met regelmatige mestverwijdering

6

Klimaat, luchtkwaliteit en thermoregulatie

Emissiebeperkende inrichting in de stal (luchtwasser valt hier derhalve niet onder)

3

 

Inhoud stalruimte tenminste 2,4 m3/dier

2

 

Voorkomen hittestress:

 
 

– Conditioneren ingaande stallucht (bijv. luchtinlaat onder bolle vloer, grondwaterkoeling, grondbuisventilatie)

3

 

– Verneveling water boven rooster/douche

5

 

Aanwezigheid klimaatgescheiden gebieden:

 
 

– binnen – binnen (onderkomen ≥ 0,4 m2/dier)

3

 

– binnen – buiten (uitloop ≥ 0,6 m2/dier)

5

Licht en bioritmiek

Daglichttoetreding: tenminste 2 % van het vloeroppervlak via lichtdoorlatend oppervlak in muren of dak

2

Zelfverzorging

Schuurvoorziening (schuurpaal/borstel)

2

Terug naar begin van de pagina