Besluit vaststelling bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-12-2008.]
Geldend van 30-12-2006 t/m heden

Besluit van 29 november 2006, nr. 2006-0000381422, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2004

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mede namens de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet en artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie

,

P.P.L. van Kalmthout

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2004 (bijlage bij artikel 1)

Nr.

Maatstaven

Bedragen (euro’s)

1

OZB (per eenheid van € 2268)

–4,99

2

Inwoners

138,43

3

Inwoners *bodemfactor buitengebied

0,66

4

Jongeren

184,66

5

Ouderen

46,69

6-a

Inwoners Waddengemeenten, eerste schijf

188,32

6-b

Inwoners Waddengemeenten, tweede schijf

147,19

6-c

Inwoners Waddengemeenten, derde schijf

32,38

7

Lage inkomens

343,85

8

Bijstandsontvangers

405,51

9

Uitvoeringskosten bijstand

1.096,51

10

Schaalfactor bijstand

217.593,22

11

Uitkeringsontvangers

153,38

12

Minderheden

270,75

13

Klantenpotentieel lokaal

62,12

14

Klantenpotentieel regionaal

24,95

15

Leerlingen

242,19

15-a

Extra leerlingen streekscholen

80,73

15-b

Extra groei leerlingen VO

144,01

15-c

Extra groei jongeren

103,49

16

Land

33,55

17

Land *percentage slechte grond

0,89

18

Land *bodemfactor gemeente

19,72

19

Binnenwater

28,36

20

Buitenwater

23,07

21

Oppervlak bebouwing

585,36

22

Oppervlak bebouwing woonkern *bodemfactor woonkern

3.210,59

23

Oppervlak bebouwing buitengebied *bodemfactor buitengebied

1.510,87

24

Woonruimten

191,66

25

Woonruimten *bodemfactor woonkern

30,87

26

Woonruimten *percentage slechte grond

32,66

27-a

Historische kernen, eerste groep

6.700,22

27-b

Historische kernen, tweede groep

10.477,07

27-c

Historische kernen, derde groep

19.064,30

28

Historische waterweg

15,11

29

Bewoonde oorden 1930

31,76

30

Historische woningen in bewoonde oorden

87,37

31-a

ISV, onderdeel a

22.207.381,03

31-b

ISV, onderdeel b

12.616.890,15

32

Omgevingsadressendichtheid (per 1000 eenheden)

49,23

33

Omgevingsadressendichtheid *percentage slechte grond

–1,02

34

Oeverlengte *bodemfactor gemeente

7,50

35

Oeverlengte *bodemfactor gemeente *dichtheidsfactor

3,75

36

Meerkernigheid

6.261,25

37

Meerkernigheid *bodemfactor buitengebied

13.220,05

38

Bedrijfsvestigingen

103,39

39

Vast bedrag voor iedere gemeente

228.293,67

40

Vast bedrag voor Amsterdam

165.556.224,68

41

Vast bedrag voor Rotterdam

116.323.896,66

42

Vast bedrag voor Den Haag

85.877.998,83

43

Vast bedrag voor Utrecht

45.387.881,15

44

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

149.364,26

45-a

Herindeling, onderdeel a (basisbedrag)

1.585.065,00

45-b

Herindeling, onderdeel b (per inwoner)

53,29

46

Omvangrijke opgave woningbouw

481,14

Bijlage 2

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet over het uitkeringsjaar 2004 (bijlage bij artikel 2)

Omschrijving

Bedragen (euro’s)

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (indien aansluitingen gemaakt in of na 1983)

36,76

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (indien aansluitingen gemaakt in 1982)

15,88

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (indien aansluitingen gemaakt in of na 1975 en vóór 1982)

9,07

Terug naar begin van de pagina