Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiodes EZ 2007

[Regeling vervallen per 11-03-2009 met terugwerkende kracht tot 01-01-2009.]
Geldend van 14-12-2007 t/m 01-01-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2006, nr. WJZ 6105643, tot vaststelling van enkele subsidieplafonds en tenderperioden voor het jaar 2007, en verhoging van enkele subsidieplafonds voor het jaar 2006 (Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiodes EZ 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2007 verstrekken van subsidies op grond van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling bedraagt € 14.000.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 11-03-2009]

  • 2 Het subsidieplafond voor het in 2007 verstrekken van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode bedraagt € 6.986.138,–.

Artikel 3

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2007 verlenen van borgstellingen op grond van het Besluit borgstelling scheepsnieuwbouw bedraagt € 1.000.000.000,–.

Artikel 4

[Vervallen per 11-03-2009]

  • 1 Als periode in 2007, na afloop waarvan de aanvragen op grond van de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties worden behandeld, die in die periode zijn ontvangen, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op 21 mei 2007 en eindigt op 1 juni 2007, om 16.00 uur.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, bedraagt € 1.500.000,–.

Artikel 5

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2007 toekennen van reserveringsquota op grond van de Regeling Groeifaciliteit bedraagt € 119.000.000,–.

Artikel 6

[Vervallen per 11-03-2009]

Artikel 8

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2007 verstrekken van subsidies op grond van de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie bedraagt € 9.200.000,–.

Artikel 9

[Vervallen per 11-03-2009]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2007 verstrekken van geldleningen op grond van de Regeling seed capital technostarters, met betrekking tot aanvragen, ontvangen in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2007, bedraagt € 16.200.000,–.

Artikel 10

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2007 verstrekken van subsidies op grond van de Uitdagersregeling bedraagt € 12 200 000,–.

Artikel 13

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2007 verstrekken van subsidies op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB bedraagt € 0,–.

Artikel 14

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2007 verstrekken van subsidies op grond van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences bedraagt € 0,–.

Artikel 15

[Vervallen per 11-03-2009]

Artikel 17

[Vervallen per 11-03-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiodes EZ 2007.

Artikel 18

[Vervallen per 11-03-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 december 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina