Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 28-09-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2006, nr. MEVA/BO-2727102, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor opleidingsplaatsen van zorgopleidingen (Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. zorgopleiding: een opleiding zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling;

 • c. opleidingsinrichting: een inrichting die door één van de in bijlage 2 bij deze regeling vermelde organen is erkend voor het verzorgen van een (deel van een) zorgopleiding;

 • d. bevoegd gezag: het bestuur van een opleidingsinrichting;

 • e. opleidingsplaats: de capaciteit bij de opleidingsinrichting om voor een zorgopleiding een assistent op te leiden, waarbij de arbeidsduur per kalenderjaar van een voltijds assistent in opleiding overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling is;

 • f. College: het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg;

 • g. instellingssubsidie: een per boekjaar verstrekte subsidie ten behoeve van opleidingsplaatsen van zorgopleidingen;

 • h. gerealiseerde opleidingsplaats: de opleidingsplaats voor zover deze rekening houdend met de duur en de omvang van het dienstverband of de arbeidsovereenkomst vervuld is in het jaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verstrekt, verminderd met:

  • 1°. het aantal uren waarin de assistent in opleiding de arbeid niet heeft verricht en waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting op de werkgever rust en

  • 2°. de periode dat de assistent in opleiding met zwangerschaps- en bevallingsverlof is geweest;

 • i. opleidingsschema: het schema, opgenomen in het opleidingsregister van de in de bijlage 2 genoemde registratiecommissies, dat vastlegt in welke opleidingsinrichtingen de assistent de zorgopleiding zal volgen en gedurende welke tijdsperioden;

 • j. vooropleiding: een opleiding in de interne geneeskunde die een assistent volgt in het kader van de zorgopleiding longziekten en tuberculose, maag-, darm- en leverziekten, cardiologie, klinische geriatrie, reumatologie of nucleaire geneeskunde of een opleiding in de heelkunde die een assistent volgt in het kader van de zorgopleiding orthopedie, urologie, plastische chirurgie of cardio-thoracale chirurgie;

 • k. instroom bij zorgopleidingen zonder vooropleiding: de assistenten in opleiding die in het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt met een zorgopleiding zonder vooropleiding aanvangen en het met die assistenten corresponderende aantal opleidingsplaatsen;

 • l. instroom bij zorgopleidingen met vooropleiding: de assistenten in opleiding die in het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt met een zorgopleiding met vooropleiding aanvangen, voor zo ver de op uiterlijk 31 oktober van het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van deze assistenten zijn opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies, en het met die assistenten corresponderende aantal opleidingsplaatsen.

 • m. doorstroom: de opleidingsplaatsen voor assistenten in opleiding die voor aanvang van het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt, met een zorgopleiding zijn aangevangen en waarvoor een instellingssubsidie is verleend, voor zo ver de op uiterlijk 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van deze assistenten zijn opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies.

§ 2. Berekeningswijze

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister stelt jaarlijks een plan voor de maximale instroom voor zorgopleidingen met en zonder vooropleiding vast, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar zorgopleiding en opleidingsinrichting. Ten behoeve van het plan stelt de Minister het College in de gelegenheid om een toewijzingsvoorstel met inachtneming van het gestelde in het tweede lid op te stellen.

 • 2 Voor de instroom bij zorgopleidingen met vooropleiding stelt de Minister een opleidingsinrichting, die in het plan, genoemd in het eerste lid, een opleidingsplaats is toegewezen, in de gelegenheid een assistent te selecteren en de assistent de mogelijkheid te bieden een vooropleiding te volgen. In dat geval wordt de instroom, die op basis van de op uiterlijk 31 oktober van het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van de assistenten in opleiding is opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies, toegewezen aan de opleidingsinrichting waar de vooropleiding wordt gevolgd.

 • 3 De doorstroom wordt per zorgopleiding en opleidingsinrichting door de Minister bepaald conform het aantal opleidingsplaatsen dat op basis van de op uiterlijk 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van de assistenten in opleiding is opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies.

 • 4 Instellingssubsidies worden uitsluitend verstrekt aan instellingen voor medisch specialistische zorg zijnde:

  • a. algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en instellingen voor revalidatie;

  • b. GGZ-instellingen, radiotherapeutische centra, centra voor longziekten en tuberculose, epilepsiecentra, laboratoria voor pathologie, medische microbiologie of klinische chemie en audiologische centra; en

  • c. andere door de Minister aan te wijzen instellingen.

 • 5 De instellingssubsidie bedraagt per voltijdse opleidingsplaats het bedrag dat in bijlage 3 bij deze regeling vermeld is bij de desbetreffende zorgopleiding.

 • 6 De Minister kan de subsidieverlening wijzigen in verband met de ontwikkeling van het prijspeil of de ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden.

§ 3. Indiening subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister kan op aanvraag van het bevoegd gezag van de opleidingsinrichting een instellingssubsidie verstrekken voor de instroom bij zorgopleidingen met en zonder vooropleiding en de doorstroom.

 • 2 Een aanvraag voor een instellingssubsidie wordt uiterlijk dertien weken vóór de aanvang van het desbetreffende jaar ingediend door het bevoegde gezag.

 • 3 Voor de aanvraag wordt het formulier gebruikt dat als bijlage 4 bij deze regeling is gevoegd.

 • 4 De Minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de in het tweede lid gestelde termijn voor indiening van de aanvraag.

§ 4. Subsidieverlening en bevoorschotting

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 De Minister geeft een beschikking op een aanvraag van de instellingssubsidie voor de opleidingsplaatsen ten behoeve van de instroom bij zorgopleidingen met en zonder vooropleiding en de doorstroom binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 3 De Minister wijzigt de subsidieverlening bij zorgopleidingen met vooropleiding uiterlijk 13 weken na 1 mei en uiterlijk 8 weken na 31 oktober van het subsidiejaar met betrekking tot de instroom, die op basis van de op uiterlijk 1 mei of 31 oktober van het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van de instromende assistenten in opleiding is opgenomen in een door de Minister geaccepteerde opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies met inachtneming van het volgende:

  • a. subsidie wordt slechts verleend voor het aantal maanden dat de assistent, blijkens het opleidingsschema, de opleiding volgt bij een opleidingsinrichting en

  • b. indien het opleidingsschema later is ingediend dan de zorgopleiding is aangevangen, dan wordt bij het bepalen van de omvang van de subsidie de datum dat het opleidingsschema is opgenomen in het door de Minister geaccepteerde opleidingsregister van de bij de in de bijlage 2 genoemde registratiecommissies als aanvangsdatum van de zorgopleiding gehanteerd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister verstrekt de volgende voorschotten op een verleende instellingssubsidie: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7% en oktober 8% van het voor het desbetreffende jaar verleende subsidiebedrag.

 • 2 De minister kan van het gestelde in het eerste lid op verzoek van de subsidieontvanger afwijken en in het geval dat een aanvraag om instellingssubsidie later wordt ingediend dan in artikel 3, tweede lid, is bepaald.

§ 5. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Het bevoegd gezag doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bevoegd gezag beschikt per zorgopleiding voor de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd over een opleidingserkenning afgegeven door een van de in bijlage 2 vermelde organen.

 • 2 Het bevoegd gezag houdt een controleerbare registratie bij ten behoeve van de vaststelling van de subsidie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bevoegd gezag verstrekt aan de door de Minister aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak.

 • 2 Het bevoegd gezag werkt mee aan de door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

§ 6. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De instellingssubsidie wordt vastgesteld op grond van:

  • a. het aantal gerealiseerde opleidingsplaatsen, voor zo ver het aantal opleidingsplaatsen waarvoor de instellingssubsidie is verleend niet is overschreden, tenzij de overschrijding een gevolg is van de vervanging van een assistent in opleiding met wie in het subsidiejaar of het daaraan voorafgaande jaar een dienstverband of arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid is beëindigd;

  • b. het aantal assistenten in opleiding dat in het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt met de zorgopleiding is aangevangen, voor zover het aantal waarvoor de subsidie is verleend niet is overschreden, tenzij de overschrijding een gevolg is van de vervanging van een assistent in opleiding met wie in het subsidiejaar of het daaraan voorafgaande jaar een dienstverband of arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid is beëindigd.

 • 2 Het is de opleidingsinrichting waarmee de assistent een dienstverband of arbeidsovereenkomst heeft toegestaan de subsidie aan te wenden voor het deel van de opleiding dat een assistent in opleiding in het buitenland volgt, mits de opleiding in het buitenland overeenkomstig artikel 2, lid 3, is vastgelegd in het opleidingsschema en voor zo ver de opleiding in het buitenland niet leidt tot verlenging van de totale opleidingsduur.

 • 3 Binnen vier maanden na afloop van het jaar waarvoor een instellingssubsidie is verleend, dient het bevoegd gezag een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie.

 • 4 Voor indiening van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt het formulier gebruikt dat als bijlage 5 bij deze regeling is gevoegd.

 • 5 De aanvraag tot vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig het door de Minister vastgestelde model assurancerapport. Uit het rapport blijkt of de in de aanvraag tot vaststelling opgenomen verantwoording juist is. Ten behoeve van het assurancerapport stelt de Minister een controleprotocol vast.

 • 6 De Minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de in het derde lid gestelde termijn voor indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in artikel 9, derde lid, geeft de Minister een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

§ 7. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

De subsidie voor de doorstroom wordt voor het subsidiejaar 2009 verhoogd met het aantal opleidingsplaatsen instroom bij zorgopleidingen met en zonder vooropleiding, waarvoor in 2008 aan een opleidingsinrichting instellingssubsidie is verleend, voor zo ver deze instroom op basis van de op uiterlijk 31 oktober 2008 juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van de assistenten in opleiding nog niet is opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 bij deze regeling genoemde registratiecommissies.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage 1. Zorgopleiding

[Vervallen per 01-01-2013]

Anesthesiologie

Cardiologie

Cardio-thoracale chirurgie

Dermatologie en venerologie

Heelkunde

Interne geneeskunde

Kaakchirurgie

Keel-neus-oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Klinische chemie

Klinische fysica

Klinische genetica

Klinische geriatrie in ggz

Klinische geriatrie in ziekenhuiszorg

Longziekten en tuberculose

Maag-darm-leverziekten

Medische microbiologie

Neurochirurgie

Neurologie

Nucleaire geneeskunde

Obstetrie en gynaecologie

Oogheelkunde

Orthodontie

Orthopedie

Pathologie

Plastische chirurgie

Psychiatrie in ggz

Psychiatrie in ziekenhuiszorg

Radiologie

Radiotherapie

Reumatologie

Revalidatiegeneeskunde

Spoedeisende geneeskunde

Urologie

Ziekenhuisfarmacie

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De Medisch Specialisten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

De Specialisten Registratiecommissie van de Nederlandse Maatschappij der Tandheelkunde

De Specialisten Registratie Commissie van de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

De Registratie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie.

De Stichting Opleiding Klinisch Fysicus.

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Onderdeel A

[Vervallen per 01-01-2013]

Bedrag per voltijdse opleidingsplaats ten behoeve van het subsidiejaar 2011 (naar prijspeil 2011)

Zorgopleiding

Academische ziekenhuizen

Algemene ziekenhuizen

Revalidatie centra

Categoriale instellingen

Ggz aanbieders

1 tot 50 opleidingsplaatsen

50 tot 150 opleidingsplaatsen

150 of meer opleidingsplaatsen

Anesthesiologie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Cardiologie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Cardio-thoracale

Chirurgie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Dermatologie en

Venerologie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Heelkunde

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Interne geneeskunde

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Kaakchirurgie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Keel-neus-oorheelkunde

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Kindergeneeskunde

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Klinische chemie ¹

€ 123.700

€ 122.100

€ 122.100

€ 122.100

     

Klinische fysica ¹

€ 123.700

€ 122.100

€ 122.100

€ 122.100

 

€ 123.700

 

Klinische genetica

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Klinische geriatrie in ggz

           

€ 57.900

Klinische geriatrie in ziekenhuiszorg

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Longziekten en tuberculose

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Maag-darm-leverziekten

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Medische microbiologie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

 

€ 163.900

 

Neurochirurgie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Neurologie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

 

€ 123.700

 

Nucleaire geneeskunde

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Obstetrie en gynaecologie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Oogheelkunde

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Orthodontie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Orthopedie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Pathologie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

 

€ 163.900

 

Plastische chirurgie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Radiologie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Radiotherapie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

 

€ 123.700

 

Reumatologie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Revalidatiegeneeskunde ¹

€ 123.700

€ 122.100

€ 122.100

€ 122.100

€ 122.800

   

Urologie

€ 123.700

€ 163.900

€ 152.600

€ 122.100

     

Ziekenhuisfarmacie ¹

€ 123.700

€ 122.100

€ 122.100

€ 122.100

     

¹ De aantallen opleidingsplaatsen voor de onderhavige zorgopleidingen worden niet betrokken bij het bepalen van de omvang van de staffel bij de algemene ziekenhuizen.

Onderdeel B

[Vervallen per 01-01-2013]

Bedrag met voltijdse opleidingsplaats ten behoeve van het subsidiejaar 2012 (naar prijspeil 2012)

Zorgopleiding

Academische ziekenhuizen

Algemene ziekenhuizen

Revalidatie centra

Categoriale instellingen

Ggz-aanbieders

   

1 tot 50 opleidingsplaatsen

50 tot 150 opleidingsplaatsen

150 of meer opleidingsplaatsen

     

Anesthesiologie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Cardiologie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Cardio-thoracale

Chirurgie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Dermatologie en

Venerologie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Heelkunde

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Interne geneeskunde

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Kaakchirurgie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Keel-neus-oorheelkunde

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Kindergeneeskunde

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Klinische chemie1

€ 126.300

€ 124.600

€ 124.600

€ 124.600

     

Klinische fysica1

€ 126.300

€ 124.600

€ 124.600

€ 124.600

 

€ 126.300

 

Klinische genetica

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Klinische geriatrie in ggz

           

€ 59.100

Klinische geriatrie in ziekenhuiszorg

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Longziekten en tuberculose

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Maag-darm-leverziekten

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Medisch microbiologie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

 

€ 167.300

 

Neurochirurgie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Neurologie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

 

€ 126.300

 

Nucleaire geneeskunde

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Obstetrie en gynaecologie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Oogheelkunde

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Orthodontie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Orthopedie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Pathologie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

 

€ 167.300

 

Plastische chirurgie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Psychiatrie in ggz

           

€ 46.200

Psychiatrie in ziekenhuiszorg1

€ 126.300

€ 125.300

€ 125.300

€ 125.300

     

Radiologie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Radiotherapie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

 

€ 126.300

 

Reumatologie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Revalidatiegeneeskunde1

€ 126.300

€ 124.600

€ 124.600

€ 124.600

€ 125.300

   

Spoedeisende geneeskunde1

€ 126.300

€ 125.300

€ 125.300

€ 125.300

     

Urologie

€ 126.300

€ 167.300

€ 155.800

€ 124.600

     

Ziekenhuisfarmacie1

€ 126.300

€ 124.600

€ 124.600

€ 124.600

     

1 De aantallen opleidingsplaatsen voor de onderhavige zorgopleidingen worden niet betrokken bij het bepalen van de omvang van de staffel bij de algemene ziekenhuizen.

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 2012

Zorgopleidingen 1e tranche

 • I. Vul onderstaande gegevens van uw instelling in.

  Naam instelling:

  Postadres:

  Postcode:

  Vestigingsplaats:

  Naam contactpersoon:

  Telefoonnummer:

  Telefaxnummer:

  e-mailadres:

  ID-nummer: In te vullen door VWS

  Objectnummer instelling:

  Bank-of girorekening nr.:

  Kamer van Koophandel nr.:

 • II. Bij welke directie vraag u een instellingssubsidie aan? Directie MEVA

 • III. De activiteiten waarvoor de instellingssubsidie wordt aangevraagd:

  (De invulvelden voor de doorstroom hoeven niet te worden ingevuld en zijn daarom zwart gemaakt. VWS krijgt deze informatie via de registratiecommissies.)

  Bijlage 249188.png
 • IV. Ondertekening

  Het bestuur, danwel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de vigerende wet- en regelgeving op basis waarvan onderhavige subsidie wordt aangevraagd en verklaart onderhavige subsidieaanvraag volledig juist en naar waarheid te hebben ingevuld. Bovendien verklaart het bestuur/de gevolmachtigde dat de opleidingsinrichting per zorgopleiding voor de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd beschikt over een opleidingserkenning.

  Bevoegd conform KvK JA/NEE (Indien NEE: voeg volmacht toe)

Achternaam en voorletters

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

         
         

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidievaststelling 2012

Zorgopleidingen 1e tranche

 • I. Vul onderstaande gegevens van uw instelling in.

  Naam instelling:

  Postadres:

  Postcode:

  Vestigingsplaats:

  Naam contactpersoon:

  Telefoonnummer:

  Telefaxnummer:

  e-mailadres:

  ID-nummer: In te vullen door VWS

  Objectnummer instelling:

  Subsidienummer:

  Bank-of girorekening nr.:

  Kamer van Koophandel nr.:

 • II. Door welke directie is aan u de instellingssubsidie verleend? Directie MEVA

 • III. Beschrijving activiteit en behaalde resultaten:

   

  Zorgopleiding

  Instroom (pers)

  A.Instroom (fte)

  B.Doorstroom (fte)

  Totaal (fte) (A+B)

  1

  Anesthesiologie

         

  2

  Cardiologie

         

  3

  Cardio-thoracale chirurgie

         

  4

  Dermatologie en venerologie

         

  5

  Heelkunde

         

  6

  Wv vo Cardio-thor. Chirurgie

         

  7

  Wv vo Orthopedie

         

  8

  Wv vo Plastische chirurgie

         

  9

  Wv vo Urologie

         

  10

  Interne geneeskunde

         

  11

  Wv vo Cardiologie

         

  12

  Wv vo Klinische geriatrie

         

  13

  Wv vo Longziekten

         

  14

  Wv vo MDL

         

  15

  Wv vo Nucl. Geneeskunde

         

  16

  Wv vo Reumatologie

         

  17

  Kaakchirurgie

         

  18

  Keel-neus-oorheelkunde

         

  19

  Kindergeneeskunde

         

  20

  Klinische chemie

         

  21

  Klinische fysica

         

  22

  Klinische genetica

         

  23

  Klinische geriatrie in ggz

         

  24

  Klinische geriatrie in ziekenhuiszorg

         

  25

  Longziekten en tuberculose

         

  26

  Maag-darm-leverziekten

         

  27

  Medische microbiologie

         

  28

  Neurochirurgie

         

  29

  Neurologie

         

  30

  Nucleaire geneeskunde

         

  31

  Obstetrie en gynaecologie

         

  32

  Oogheelkunde

         

  33

  Orthodontie

         

  34

  Orthopedie

         

  35

  Pathologie

         

  36

  Plastische chirurgie

         

  37

  Psychiatrie in ggz

         

  38

  Psychiatrie in ziekenhuiszorg

         

  39

  Radiologie

         

  40

  Radiotherapie

         

  41

  Reumatologie

         

  42

  Revalidatiegeneeskunde

         

  43

  Spoedeisende geneeskunde

         

  44

  Urologie

         

  45

  Ziekenhuisfarmacie

         
 • IV. Bijgevoegd moet zijn: een assurancerapport als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche.

 • V. Ondertekening

  Het bestuur, danwel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de vigerende wet- en regelgeving op basis waarvan onderhavige subsidie wordt aangevraagd en verklaart onderhavige subsidieaanvraag volledig juist en naar waarheid te hebben ingevuld. Bovendien verklaart het bestuur/de gevolmachtigde dat de opleidingsinrichting per zorgopleiding voor de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd beschikt over een opleidingserkenning.

Bevoegd conform KvK JA/NEE (Indien NEE:voeg volmacht toe)

Achternaam en voorletters

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

         
         
Terug naar begin van de pagina