Mandaatbesluit LNV Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid

[Regeling vervallen per 06-05-2009.]
Geldend van 30-12-2006 t/m 05-05-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit van 11 december 2006, nr. TRCJZ/2006/2781, houdende verlening van mandaat en machtiging aan Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid (Mandaatbesluit LNV Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid)

De Minister van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Voedselkwaliteit en Diergezondheid zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. de verlening van subsidies aan organisaties werkzaam op het terrein van milieu, kwaliteit, gezondheid en welzijn van dieren tot een bedrag van ten hoogste € 340.000,– per organisatie;

  • b. besluiten als bedoeld in artikel 24, tiende lid, onderdeel a, artikel 24a, eerste lid, onderdeel f, artikel 30, derde lid, artikel 33, zesde lid, artikel 37, derde lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen, alsmede de terinzagelegging van ontwerp-besluiten, voor zover het besluit niet van politieke betekenis is;

  • c. het sluiten van overeenkomsten ten behoeve van extern onderzoek naar geregistreerde of te registreren diergeneesmiddelen;

  • d. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • e. de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning tot bedragen van ten hoogste € 340.000,–;

  • f. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, zijn werkterrein betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 06-05-2009]

De overige leden van het managementteam van de Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten over en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 2.000,00 niet te boven gaan.

Artikel 3

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de Chief Veterinary Officer en de plaatsvervangend Chief Veterinary Officer zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 4

[Vervallen per 06-05-2009]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3, luidt:

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Directeur Voedselkwaliteit en Diergezondheid,’,

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De plaatsvervangend Directeur Voedselkwaliteit en Diergezondheid,’,

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Chief Veterinary Officer,’,

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De plaatsvervangend Chief Veterinary Officer,’,

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

Het MT-lid,’.

Artikel 6

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina