Regeling AVR 2006 en Controleprotocol AVR 2006

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 30-12-2006 t/m 22-01-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2006, nr. CFI/BPO-2006/209303-M, houdende vaststelling van de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2006 en Controleprotocol AVR 2006 (Regeling AVR 2006 en Controleprotocol AVR 2006)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 15, 30 en 30a van het Bekostigingsbesluit WPO en de artikelen 16, 42 en 54 van het Bekostigingsbesluit WEC;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt onder ‘AVR’ verstaan: Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding.

Artikel 2. Vaststelling AVR 2006 en Controleprotocol AVR 2006

[Vervallen per 23-01-2014]

De AVR 2006 en het Controleprotocol AVR 2006 worden vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 onderscheidenlijk bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling formulieren AVR 2006 en informatieformulier Uitkeringen UWV 2006

[Vervallen per 23-01-2014]

Overeenkomstig de modellen in hoofdstuk 4 van bijlage 1 behorende bij deze regeling worden vastgesteld:

 • a. de formulieren voor de AVR 2006 voor een:

  • 1°. basisschool;

  • 2°. speciale school voor basisonderwijs (sbao);

  • 3°. school voor speciaal onderwijs (so);

  • 4°. school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso);

  • 5°. school voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging;

  • 6°. centrale dienst;

 • b. het informatieformulier Uitkeringen UWV 2006 voor het bestuur van een school als bedoeld in onderdeel a en voor het bestuur van een centrale dienst.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling AVR 2006 en Controleprotocol AVR 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en die bekend worden gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 2

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina