Regeling periodieke controle taxameters

Geldend van 30-12-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende regels inzake de periodieke controle van taxameters (Regeling periodieke controle taxameters)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 127, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Een ingebouwde taxameter wordt ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina