Besluit kostenverhaal Mededingingswet

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-04-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van 20 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot de in rekening te brengen kosten ter zake van het geven van beschikkingen op grond van de Mededingingswet (Besluit kostenverhaal NMa)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 24 juli 2006, nr. WJZ 6051546;

Gelet op artikel 93a van de Mededingingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 7 september 2006 no. W10.06.0338/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 12 oktober 2006, nr. WJZ 6083372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder wet: Mededingingswet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 2 Het vaste bedrag, bedoeld in het eerste lid, kan verschillen voor de verschillende in artikel 93a van de wet bedoelde beschikkingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Het vaste bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De Autoriteit Consument en Markt zendt tegelijk met de bekendmaking van de desbetreffende beschikking aan degene die een bedrag als bedoeld in artikel 2 verschuldigd is een rekening.

  • 2 De Autoriteit Consument en Markt int de bedragen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit is niet van toepassing op beschikkingen die zijn gegeven op meldingen en aanvragen die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn ontvangen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kostenverhaal Mededingingswet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 oktober 2006

Beatrix

De Minister van Economische Zaken

,

J. G. Wijn

Uitgegeven de achtentwintigste december 2006

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina