Besluit aanwijzing toezichthouders DNB

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Besluit van De Nederlandsche Bank N.V. van 21 december 2006, nr. Juza/2006/02543/pvdb, houdende de aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de financiële toezichtwetgeving (Besluit aanwijzing toezichthouders DNB)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op de artikelen 1:72 en 1:73 van de Wet op het financieel toezicht en op artikel 5 van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht;

Gelet op artikel 151 van de Pensioenwet;

Gelet op artikel 146 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

Gelet op afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Met het toezicht op de naleving van de financiële toezichtwetgeving zijn belast de medewerkers van DNB met de functie van bedrijfsanalist, toezichthouder, of toezichthouder-specialist, alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden van de organisatie-onderdelen van DNB die zijn belast met de uitoefening van het financieel toezicht.

Artikel 3

De medewerkers, bedoeld in artikel 2, die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de pensioenwetten, beschikken niet over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 31 december 2006, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 21 december 2006

De Nederlandsche Bank N.V.

Directeur

,

A. Schilder

Directeur

,

D.E. Witteveen

Terug naar begin van de pagina