Regeling EOS: LT tender 2007-I

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 19-08-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2006, nr. WJZ 6107455, tot vaststelling van de subsidieplafonds en de tenderperiode voor de eerste tender 2007 van de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn en verhoging van het subsidieplafond genoemd in de Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiode derde tender 2006 Uitvoeringsregeling EOS: demo (Regeling EOS: LT tender 2007-I)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Als periode na afloop waarvan de aanvragen krachtens het Besluit EOS: lange termijn worden behandeld, die in die periode zijn ontvangen, wordt vastgesteld de periode die aanvangt op de dag dat deze regeling in werking treedt en eindigt op 22 februari 2007, om 17.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, niet zijnde aanvragen als bedoeld in het derde en vierde lid, bedraagt € 12 920 000.

 • 3 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode en ingediend door een samenwerkingsverband waaraan het Energieonderzoek Centrum Nederland deelneemt, bedraagt € 5 450 000 met betrekking tot projecten die uitsluitend passen in de volgende onderdelen van onderzoeksprogramma’s, genoemd in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn:

  • a. onderdeel 1.2.5 Membraantechnologie (anorganisch);

  • b. mee- en bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales (deel van onderdeel 2.2.6 Elektriciteit en Warmte uit Biomassa) en onderdeel 2.2.7 Vergassing, gasreiniging, -conditionering en syngasproductie met uitzondering van vloeistoffase hoge drukvergassing (sub/superkritisch);

  • c. onderdelen 3.2.3.2 CO2-afscheidingstechnologie, 3.2.4.1 Brandstofcel en onderdeel 3.2.4.2 Reforming van koolwaterstoffen naar waterstof;

  • d. onderdeel 4.2.4.1 Innovatieve systemen (deel van Systeembenadering in de gebouwde omgeving);

  • e. nieuwe windturbine concepten, componenten en materialen (deel van onderdeel 5.2.3.1 Ontwerpkennis).

 • 4 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen als bedoeld in artikel 1, ontvangen in de daar genoemde periode, bedraagt € 0,–, met betrekking tot projecten die uitsluitend passen in de volgende onderdelen van onderzoeksprogramma’s, genoemd in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn:

  • a. onderdeel 2.2.1 Zonconversie: (multi) kristallijn-silicium PV-technologie;

  • b. sensitized oxide zonnecellen (o.a. de Gratzelcel) (deel van onderdeel 2.2.2 Zonconversie: dunne-film PVtechnologie);

  • c. regelstrategieën voor individuele omzetters en parkbedrijf als geheel (deel van onderdeel 5.2.3.1 Ontwerpkennis).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling EOS: LT tender 2007-I.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina