Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2007

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-07-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 december 2006, nr. SFB/2006/45189, tot vaststelling van de normbedragen in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Artikel 2. Indexcijfers

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Voor de toepassing van artikel 5, eerste lid, van het besluit wordt onder indexcijfer van de CAO-lonen verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 2 Voor de toepassing van artikel 5, tweede lid, van het besluit wordt onder consumentenprijsindex verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Aanpassing grensbedragen toetsingsinkomen

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 4. Aanpassing normbedragen

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 5. Wijziging Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten: aanpassing maximale verrekenbedrag

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 6. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 augustus 2008.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2007.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina