Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 24-12-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 december 2006, nr. CFI/BGS-2006/184670M, houdende vaststelling van het model financiële verantwoording en het controleprotocol rijksbijdrage voor de sector educatie (Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2006)

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.5.9a van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Model financiële verantwoording rijksbijdrage

[Vervallen per 01-01-2008]

Het model voor de financiële verantwoording rijksbijdrage educatie 2006 wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Controleprotocol

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Het controleprotocol ten behoeve van de verklaring over de getrouwheid wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling.

  • 2 Het model voor de verklaring over de getrouwheid wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verantwoordingen educatie 2006 die na deze datum worden behandeld.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

B.J. Bruins

Bijlage 1. behorend bij artikel 1 van de Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Verantwoording rijksbijdrage educatie 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Naam gemeente of samenwerkingsverband

...............................................................

LAOV-nummer gemeente

...............................................................

Gegevens over de ontvangen rijksbijdrage en de besteding ervan

a. Rijksbijdrage 2006

 

b. Overgedragen saldo uit 2005

 

(ten hoogste over 2004 teruggevorderde gelden)

   

c. In 2006 van instellingen teruggevorderde gelden over 2005

 

d. Educatiemiddelen 2005 die in 2005 tijdelijk zijn overgeheveld naar inburgering en in 2006 alsnog voor de reguliere educatie zijn ingezet

+

e. Baten voor 2006 (a+b+c+d)

 

f. Educatiemiddelen 2006 ingezet voor educatieve programma’s inburgering

 

g. Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomsten

+

h. Totaal verplicht (f+g) -

 

i. Overschot 2006 (e-h)

 

j. Waarvan over te dragen naar 2007 *

 

k. Saldo 2006 (i-j)

 

l. in 2006 van instellingen teruggevorderde gelden over jaren vóór 2005

 

m. Te retourneren aan het ministerie van OCW (k+l)

 

Contactpersoon

[Vervallen per 01-01-2008]

Naam …………………………......

Telefoonnummer ……………........

Verklaring en ondertekening

[Vervallen per 01-01-2008]

Het gemeentebestuur verklaart dat de bovenvermelde bedragen in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat de baten en lasten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat de activiteiten waarvoor de rijksbijdrage educatie is toegekend door de instelling(en) zijn uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft de doelmatigheid en rechtmatigheid van de bestedingen bij de instelling(en) over het kalenderjaar 2005 gecontroleerd en vastgesteld.

Het gemeentebestuur verklaart deze opgave duidelijk, stellig en zonder enig voorbehoud te hebben ingevuld.

Datum: ………………....................

Plaats: ……………….....................

de Burgemeester: ………………....

de Secretaris: ………………...........

Ruimte voor waarmerk accountant

[Vervallen per 01-01-2008]

* Voorwaarde is dat de voor 2006 beschikbare middelen (a+b+d) volledig zijn verplicht. Alleen dan mogen de middelen die over 2005 van instellingen worden teruggevorderd en nog niet opnieuw zijn verplicht (c), worden overgedragen naar het volgende jaar.

Toelichting op het formulier verantwoording rijksbijdrage educatie 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

a. Rijksbijdrage 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet de rijksbijdrage worden vermeld die is toegekend voor 2006

b. Overgedragen saldo uit 2005

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet het bedrag worden vermeld dat in de verantwoording over 2005 is vermeld bij punt i.

‘waarvan over te hevelen naar 2006’. Dit bedrag is maximaal gelijk aan het over 2004 van ROC’s teruggevorderde bedrag.

c. In 2006 van instellingen teruggevorderde gelden over 2005

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet het bedrag worden vermeld dat naar aanleiding van de controle over 2005 van ROC’s is teruggevorderd.

d. Educatiemiddelen 2005 die in 2005 tijdelijk zijn overgeheveld naar inburgering en in 2006 alsnog voor de reguliere educatie zijn ingezet

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moeten de middelen educatie worden opgenomen die in 2005 door een tijdelijk tekort inburgering nieuwkomers zijn ingezet voor educatieve programma’s inburgering. Bij de vaststelling van de rijksbijdrage inburgering 2005 is dit bedrag gecompenseerd. Het bedrag moet in de verantwoording educatie 2006 of 2007 wederom worden opgenomen als baten. Uitgangspunt is het bedrag dat is opgenomen bij punt e. van de verantwoording educatie 2005.

e. Baten voor 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet het totaal van de baten worden vermeld (a+b+c+d).

f. Educatiemiddelen 2006 ingezet voor educatieve programma’s van inburgering

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet het bedrag worden vermeld dat door een tijdelijk tekort inburgering nieuwkomers in 2006 is ingezet voor educatieve programma’s inburgering. Dit bedrag wordt bij de verantwoording inburgering nieuwkomers 2006 gecompenseerd en moet in de verantwoording educatie 2007 of 2008 worden opgenomen als baten.

g. Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomsten

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet het voor reguliere educatie verplichte bedrag worden vermeld.

h. Totaal verplicht

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet het bedrag worden vermeld dat in totaal is verplicht voor educatie (f+g).

i. Overschot 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet het saldo van de baten en lasten worden vermeld (e-h). Dit bedrag mag maximaal gelijk zijn aan het bedrag dat is ingevuld bij punt c. van de verantwoording. Zowel de rijksbijdrage 2006, het overgedragen saldo uit 2005, als de middelen educatie die in 2005 zijn ingezet voor educatieve programma’s en in 2006 zijn terugontvangen, moet immers in 2006 zijn verplicht. Het deel van het overschot 2006 dat hoger is dan het bedrag dat is ingevuld bij punt c. moet aan het ministerie van OCW geretourneerd worden.

j. Waarvan over te dragen naar 2007

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet het bedrag worden vermeld dat naar aanleiding van de controle over 2005 van de ROC’s is teruggevorderd, maar nog niet opnieuw is verplicht. Alleen in dit geval mag de rijksbijdrage educatie worden overgeheveld naar het volgende jaar.

k. Saldo 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet het bedrag worden vermeld dat niet (opnieuw) op grond van een overeenkomst aan een ROC is verplicht en niet mag worden overgeheveld naar een volgend jaar (i-j).

l. In 2006 van instellingen teruggevorderde gelden over jaren vóór 2005

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet het bedrag worden vermeld dat naar aanleiding van de controle over jaren voorafgaand aan 2005 alsnog van ROC’s wordt teruggevorderd. Dit bedrag kan niet worden overgeheveld naar een volgend jaar en wordt teruggevorderd.

m. Te retourneren aan het ministerie van OCW

[Vervallen per 01-01-2008]

Hier moet het totaal van het aan het ministerie van OCW te retourneren bedrag worden vermeld (k+l).

Bijlage 2. behorend bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Controleprotocol educatie 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Accountantscontrole

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit onderdeel is het uitgangspunt voor de accountant bij het controleren van de verantwoording van de rijksbijdrage educatie. Van de accountant wordt verwacht dat hij met een grote mate van nauwkeurigheid het onderzoek uitvoert naar de getrouwheid van de gegevens in de verantwoording rijksbijdrage educatie 2006.

Alle bevindingen legt de accountant vast in een controledossier. Bij een volgende controle kan dan worden nagegaan of de gemeente afdoende maatregelen heeft getroffen om deze bevindingen te voorkomen. In het controledossier neemt de accountant een risicoanalyse op; de accountant geeft gemotiveerd aan hoe de controle is ingericht en uitgevoerd en of er onderwerpen uit dit protocol niet of niet uitgebreid zijn gecontroleerd.

De accountant moet controleren of de bestedingen rechtmatig zijn geweest.

Op de controle van de besteding en overdracht door de gemeente van de rijksbijdrage educatie zijn bepaalde toleranties van toepassing. De accountant moet de controle zo inrichten dat deze met een zekerheid van 95% de uitspraak kan doen dat de gemeente in 2006 niet meer dan 1% van de rijksbijdrage educatie onrechtmatig heeft besteed of overgedragen.

De toleranties zijn gebaseerd op percentages die gelden voor het financieel jaarverslag OCW, op grond van de richtlijnen van het Interdepartementaal Overleg Departementale Auditdiensten.

Overzicht van toleranties

[Vervallen per 01-01-2008]

Onjuistheden in de verantwoording/besteding

Onzekerheden in de controle

Beperking

Afkeuring

Beperking

Oordeel onthouding

Controle

rijksbijdrage educatie

       

Tolerantie t.o.v. rijksbijdrage educatie

> 1% en < 3%

> 3%

> 3% en < 10%

> 10%

Verantwoordingsmodel

[Vervallen per 01-01-2008]

Zoals eerder is aangegeven, is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat de rijksbijdrage educatie bij de instellingen doelmatig en rechtmatig wordt besteed. De gemeente moet in de overeenkomst regelen hoe en wanneer de instellingen verantwoording afleggen aan de gemeente. De accountant controleert of in de overeenkomst tussen gemeente en regionaal opleidingencentrum (ROC) de wijze van verantwoorden van de instellingen aan de gemeente is geregeld en of het verantwoorden inderdaad op die wijze heeft plaats gevonden.

De doelmatige en rechtmatige inzet bij de instelling tot en met het kalenderjaar 2005 moet in ieder geval op 1 juli 2007, de indiendatum van de verantwoording rijksbijdrage educatie, door de gemeente gecontroleerd en vastgesteld zijn.

Als de verantwoording van de instellingen aan de gemeente niet of onvoldoende is geregeld of gebeurd, kan er geen oordeel over de rechtmatigheid van de bestedingen worden gegeven.

Onjuistheden corrigeren

[Vervallen per 01-01-2008]

Het is de bedoeling dat de accountant onjuistheden in de verantwoording door de gemeente laat corrigeren en in zijn accountantsverklaring kan oordelen dat de bedragen in het formulier verantwoording rijksbijdrage educatie 2006 juist zijn. Alle onjuistheden, ook onjuistheden waarbij de tolerantiegrens niet wordt overschreden, moeten worden gecorrigeerd.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het corrigeren van onjuistheden in de verantwoording die de accountant heeft geconstateerd. Onjuistheden die niet worden gecorrigeerd, rapporteert de accountant aan CFI. Hierbij wordt altijd de financiële consequentie expliciet aangegeven, ook als deze € 0,00 is.

Onjuistheden waarbij de tolerantiegrens niet wordt overschreden, kunnen worden gerapporteerd met een toelichting in de goedkeurende accountantsverklaring. Onjuistheden waarbij de tolerantiegrens wel wordt overschreden leiden tot een niet-goedkeurende accountantsverklaring. Hierbij moet worden aangesloten bij de teksten die daarvoor zijn gegeven in hoofdstuk 1 van de ‘Richtlijnen Accountantscontrole’ (deel voorbeeldteksten), uitgegeven door koninklijk NIVRA.

Aandachtspunten voor de controle van de verantwoording

[Vervallen per 01-01-2008]

Stel vast dat de gemeente de bedragen die over 2004 zijn teruggevorderd van instellingen in 2006 heeft besteed c.q. verplicht.

Het betreft over 2004 van instellingen teruggevorderde bedragen die niet in 2006 wederom door middel van een overeenkomst zijn verplicht aan instellingen. Over 2004 teruggevorderde gelden die in 2006 niet zijn verplicht, moeten worden geretourneerd aan het ministerie.

Stel vast dat bedragen die de gemeente van instellingen terugvordert en opnieuw verplicht uitsluitend de rijksbijdrage vanaf 2005 betreft.

De gemeente mag alleen de rijksbijdrage die zij over het voorafgaande jaar (2005) terugvordert opnieuw met een overeenkomst verplichten. De rijksbijdrage die over jaren voorafgaand aan 2005 wordt teruggevorderd, mag niet opnieuw worden verplicht. Deze moet worden opgenomen onder punt l. van de verantwoording ‘in 2006 van instellingen teruggevorderde gelden over jaren vóór 2005’.

Stel vast dat de middelen educatie die in 2005 voorlopig zijn ingezet voor educatieve programma’s van inburgering en weer beschikbaar zijn voor reguliere educatie als baten in de verantwoording zijn opgenomen. Uitgangspunt is het bedrag dat is opgenomen bij punt e. van de verantwoording educatie 2005.

Stel vast dat de in de verantwoording opgenomen lasten voor educatie (zie bijlage 1 onder g.) uitsluitend betrekking hebben op door de gemeente aan ROC’s in 2006 verplichte (uitbetaalde en nog verschuldigde) gelden voor educatieactiviteiten gedurende 2006.

De lasten voor educatie (inclusief educatieve programma’s van inburgering die met middelen educatie zijn ingekocht) mogen uitsluitend betrekking hebben op educatieactiviteiten die op grond van over het jaar 2006 afgesloten overeenkomsten verschuldigd zijn aan ROC’s.

Stel vast dat er in is voorzien dat gemeenten het in 2006 naar inburgering overgehevelde bedrag in 2007 of 2008 alsnog in zullen zetten voor reguliere educatie.

De rijksbijdrage educatie mag mede worden aangewend voor educatieve programma’s als bedoeld in artikel 16 van de Wet inburgering nieuwkomers. Overheveling is alleen toegestaan om een tekort aan te vullen. Van een tekort is sprake als het totaal van de lasten hoger is dan het totaal van de baten (inclusief een eventuele reserve).

Het overgehevelde bedrag educatie moet dus in hetzelfde jaar daadwerkelijk worden besteed aan educatieve programma’s voor inburgering en mag niet worden gereserveerd voor latere jaren. De rijksvergoeding inburgering nieuwkomers 2006 wordt in 2007 vastgesteld op grond van het werkelijke aantal gerealiseerde trajecten in 2006. Om deze reden kan een eventuele inzet van educatiemiddelen voor educatieve programma’s van inburgering alleen dienen om een tijdelijk tekort te compenseren. Als de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2006 wordt vastgesteld, moet het overgehevelde bedrag alsnog worden ingezet voor reguliere educatie. Dit bedrag moet daarom als baten worden opgenomen in de verantwoording 2007 (het jaar waarin de gemeente de vaststelling inburgering nieuwkomers 2005 ontvangt) of 2008 (het jaar waarin de gemeente uiterlijk de contracten 2006 met het ROC afrekent).

Wanneer er sprake is van overheveling moet vastgesteld worden dat het totaal van de lasten voor educatie en voor educatieve programma’s niet hoger is dan de lasten die voortvloeien uit de overeenkomsten die de gemeente heeft afgesloten met ROC’s over de te verrichten educatieactiviteiten.

Stel vast dat de in de verantwoording opgenomen lasten geen saldo is van verplichte en terug (te) ontvangen bedragen. Onder punt g. moet het totaal van lasten van reguliere educatie zijn opgenomen. Een eventueel van instellingen terug te ontvangen bedrag over 2006 moet worden verwerkt in de verantwoording educatie 2007 en niet in mindering worden gebracht op de lasten educatie 2006.

Stel vast dat de lasten voor educatie berusten op een of meer tussen de gemeente en een regionaal opleidingencentrum (ROC) afgesloten overeenkomsten en geen lasten zijn opgenomen in verband met de inkoop van educatieve programma’s bij andere instellingen en bedrijven.

De gemeente kan uitsluitend lasten in verband met educatie in de verantwoording opnemen voor zover hiervoor een overeenkomst is vastgelegd met een ROC. De overeenkomst moet voldoen aan de in artikel 2.3.4, tweede lid, van de WEB gestelde eisen.

Stel vast dat het bedrag dat naar 2007 wordt overgeheveld niet meer bedraagt dan de in 2006 van instellingen teruggevorderde bedragen, die nog niet opnieuw zijn verplicht met overeenkomsten.

De rijksbijdrage educatie 2006 dient in zijn geheel besteed te zijn aan educatieactiviteiten (waaronder educatieve programma’s van inburgering) in 2006. Er mag niet worden gereserveerd voor volgende jaren. Uitsluitend de rijksbijdrage over 2005 die van instellingen is teruggevorderd en niet met een overeenkomst opnieuw is verplicht voor 2006, mag worden overgeheveld naar 2007.

Stel vast dat in de overeenkomst tussen de gemeente en een regionaal opleidingencentrum (ROC) is geregeld dat de instellingen verantwoording afleggen aan de gemeente en dat deze wijze van verantwoorden als zodanig functioneert.

De gemeente moet hebben gecontroleerd of de aan het ROC toegekende middelen doelmatig en rechtmatig zijn besteed. Dit moet gebeuren aan de hand van de in de overeenkomst gemaakte afspraken. Niet rechtmatig ingezette middelen bij de instellingen worden door de gemeente teruggevorderd en op het formulier verantwoording educatie 2006 (onder c.) opgenomen.

Het is toegestaan dat de controle door de gemeente van de doelmatige en rechtmatige inzet bij de instellingen 1 jaar vertraging heeft. Dit betekent dat bij de verantwoording over 2006 moet worden vastgesteld dat de gemeente in ieder geval de afrekening van de instelling over 2005 heeft gecontroleerd en vastgesteld.

Relevante regelgeving

[Vervallen per 01-01-2008]

Wet educatie en beroepsonderwijs.

Bijlage 3. behorend bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Model formulier accountantsverklaring bij de verantwoording rijksbijdrage educatie 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze verklaring maakt deel uit van de verantwoording rijksbijdrage educatie 2006 en is afgegeven ten behoeve van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hieronder vermelde tekst moet worden gehanteerd.

Accountantsverklaring

[Vervallen per 01-01-2008]

Naam gemeente/samenwerkingsverband:

...............................................................

LAOV-nummer:………………............

Opdracht

[Vervallen per 01-01-2008]

Wij hebben de verantwoording rijksbijdrage educatie 2006 gecontroleerd van de gemeente/samenwerkende gemeenten met bovenstaand laov-nummer. De verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Het is onze verantwoordelijkheid om een accountantsverklaring te verstrekken over de verantwoording van de rijksbijdrage educatie 2006.

Werkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2008]

Onze controle is verricht in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording educatie 2006 geen onjuistheden van materieel belang bevat. Verder hebben wij in onze controle de aanwijzingen betrokken die genoemd zijn in het Controleprotocol rijksbijdrage educatie 2006.

Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van de informatie ter onderbouwing van de in de verantwoording opgenomen gegevens. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

[Vervallen per 01-01-2008]

Wij zijn van oordeel dat de in de verantwoording rijksbijdrage educatie opgenomen gegevens juist, volledig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de in het controleprotocol genoemde eisen zijn. Deze verantwoording sluit met een aan het ministerie van OCW te retourneren bedrag van:

Aan het ministerie van OCW te retourneren: € ………………………

Bijlagen

[Vervallen per 01-01-2008]

Bij deze accountantsverklaring zijn andere bijlagen gevoegd dan de verantwoording educatie 2006

  • Nee

  • Ja, totaal aantal bijlagen: ….

Ondertekening accountant

Plaats:

Datum:

Ondertekening:

Terug naar begin van de pagina