Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2007–2008

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 24-12-2006 t/m 31-07-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 december 2006, nr. PO/ZO 06 48544, houdende vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2007–2008 (Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2007–2008)

Artikel 2. Compensatie gewichtenregeling

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Een bevoegd gezag ontvangt compensatiebekostiging indien voor het totaal van de op 1 januari 2007 onder zijn gezag staande basisscholen C kleiner is dan A en C/D kleiner is dan A/B waarbij:

  A = de som van de schoolgewichten per 01-10-2005

  B = de som van de leerlingenaantallen per 01-10-2005

  C = de som van de schoolgewichten per 01-10-2006

  D = de som van de leerlingenaantallen per 01-10-2006

 • 2 Compensatiebekostiging is een compensatiehoeveelheid vermenigvuldigd met een bedrag. De compensatiehoeveelheid wordt vastgesteld op de laagste waarde van A-C en (A/B – C/D)xD en wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. Het bedrag wordt bij de Ministeriële regeling op grond van artikel 120 van de Wet op het primair onderwijs waarbij de personele bekostiging voor het schooljaar 2007–2008 wordt vastgesteld, bekendgemaakt. Hierin worden ook het moment van betaling en het betaalritme bekend gemaakt.

 • 3 Voor de vaststelling van de leerlingenaantallen en schoolgewichten, bedoeld in het eerste lid onder A en B, geldt ingeval van samenvoeging van scholen per 1 augustus 2006 het aantal leerlingen van alle bij de samenvoeging betrokken scholen en blijven de basisscholen die zijn opgeheven of waarvan de bekostiging is beëindigd zonder bij een fusie te zijn betrokken, buiten beschouwing.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2008.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2007–2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina