Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar markten in financiële instrumenten in Nederland

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-03-2008

Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar markten in financiële instrumenten in Nederland

De Minister van Financiën,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 14 december 2006, kenmerk JZ-MGEs-06121594;

Besluit :

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de Minister: de Minister van Financiën;

de Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

de wet: de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2008]

Tenzij een fundamentele wijziging van de aandeelhoudersstructuur van Euronext N.V. aan de orde is, oefent de Autoriteit Financiële Markten in naam van de Minister de volgende bevoegdheden ten aanzien van houders van gekwalificeerde deelnemingen als bedoeld in artikel 5:32 van de Wft in een houder van een gereglementeerde markt in Nederland uit:

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2008]

De Autoriteit Financiële Markten houdt zich bij de uitoefening van de in artikel 2 genoemde bevoegdheden aan de Beleidslijn verklaringen van geen bezwaar markten in financiële instrumenten van de Minister.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2008]

  • 1 De Autoriteit Financiële Markten bericht de Minister zo spoedig mogelijk van een aanvraag, alsmede van een beslissing op de aanvraag.

  • 2 De Autoriteit Financiële Markten stuurt aan de Minister van elk besluit omtrent een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar een afschrift en verschaft de Minister elk jaar schriftelijk informatie over de wijze waarop zij namens de Minister haar gemandateerde bevoegdheden heeft uitgeoefend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2008]

Een document dat is opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten en waarin een op grond van dit mandaatbesluit genomen besluit of verrichte handeling is vastgelegd, vermeldt aan het slot:

‘De Minister van Financiën, namens deze, de Stichting Autoriteit Financiële Markten’.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2008]

Dit besluit is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van houders van gekwalificeerde deelnemingen in een houder van een markt in financiële instrumenten in Nederland, niet zijnde een gereglementeerde markt in Nederland.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar markten in financiële instrumenten in Nederland.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina