Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 23-11-2007 t/m 31-12-2007

Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2007

Hoofdstuk 2. Tarieven

[Vervallen per 01-01-2008]

Titel 2.1. Divisie Voertuigtechniek en Divisie Registratie en Informatie: Algemeen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.1.1. Valuta

[Vervallen per 01-01-2008]

De tarieven zijn weergegeven in euro, zijn exclusief leges voor de afgifte van kentekenbewijzen en exclusief BTW.

Artikel 2.1.2. Uurtarieven

[Vervallen per 01-01-2008]

Door de RDW worden, in het kader van de in dit besluit genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

 • a. Basis technisch uurtarief (erkenningsregelingen): € 90,00;

 • b. Uurtarief technisch medewerker (kentekenonderzoeken/periodieke keuringen): € 100,00;

 • c. Uurtarief technisch specialist (typegoedkeuringen/individuele keuringen speciaal): € 110,00;

 • d. Uurtarief administratief personeel: € 85,00;

 • e. Uurtarief consulting/projectmanagement: € 130,00.

Artikel 2.1.3. Kosten van derden

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in dit besluit genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 2.1.4. Keuringen buiten de RDW-keuringslocaties

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor bezoeken gelden de volgende kosten:

 • a. Voorrijkosten keuren aan huis vanuit een keuringsstation: € 100,00;

 • b. € 120,00 voor Regio A (vestigingen tot een geografische straal van 225 km vanuit Zoetermeer en voor reizen buiten Nederland anders dan per auto);

  Voor Regio A buiten Nederland anders dan per auto geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;

 • c. € 265,00 voor Regio B (vestigingen met een geografische straal groter dan of gelijk aan 225 km vanuit Zoetermeer die per auto worden bezocht);

  Voor Regio B geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;

 • d. € 55,00 voor reisuren die worden gemaakt, zoals genoemd in lid b en lid c;

 • e. € 120,00 voor de afdeling Individueel Keuren Speciaal (vestigingen tot een geografische straal van 225 km vanuit Zoetermeer);

  Indien nodig worden de gemaakte verblijfkosten in rekening gebracht;

 • f. € 265,00 voor de afdeling Individueel Keuren Speciaal (vestigingen met een geografische straal groter dan of gelijk aan 225 km vanuit Zoetermeer);

  Indien nodig worden de gemaakte verblijfkosten in rekening gebracht;

 • g. Indien sprake is van een programma waarbij meerdere inspecteurs separaat werken, worden bovenstaande kosten per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 2.1.5. Beveiligingskosten

[Vervallen per 01-01-2008]

Het erkende bedrijf dat gebruik maakt van datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting, al dan niet door tussenkomst van een service provider, is voor de kosten van de instandhouding van de beveiligingsmaatregel per aansluiting jaarlijks € 18,00 verschuldigd.

Artikel 2.1.6. Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Degene, aan wie een erkenning als bedoeld in Bijlage I, en in de artikelen 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 en 2.6.5, of een bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.6.6, is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting als bedoeld in artikel 2.1.5, en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet definitief is ingetrokken of beëindigd op 1 januari van het jaar waarin dit besluit van kracht is, is voor de instandhouding van de erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel, het voor dat kalenderjaar geldende toezichtstarief verschuldigd.

 • 2 Indien een erkenning wordt geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt géén restitutie plaats voor het nog resterende kalenderjaar.

Artikel 2.1.7. Wijziging in producten

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien gedurende het van kracht zijn van dit besluit nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, maar die niet in dit besluit zijn opgenomen, zullen de genoemde uurtarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 2.1.8. Werkzaamheden na 18.00 uur

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien het werkzaamheden betreft, die op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, kan een toeslag op basis van een uurtarief van € 110,00 worden berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en/of op feestdagen.

Artikel 2.1.9. Afronding op 5 eurocent

[Vervallen per 01-01-2008]

Bij afrekening van de dienstverlening in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag naar boven of naar beneden afgerond op 5 eurocent.

Artikel 2.1.10. Opslag factuur

[Vervallen per 01-01-2008]

 • a. Bij betaling op rekening wordt een opslag van € 2,50 in rekening gebracht;

 • b. Bij automatische incasso wordt een korting van € 2,00 verleend.

Artikel 2.1.11. Tarief bij niet verschijnen

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of wordt een niet geheel gereed voertuig ter keuring aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan kan een bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van maximaal het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing, indien uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen door de RDW in geval van verrichtingen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek of door de betrokken keuringslocatie van de RDW in geval van keuringen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek.

Titel 2.2. Divisie Voertuigtechniek: Toezicht

[Vervallen per 01-01-2008]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.2.1. Begrippen paragraaf

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • a. APK-erkenning: een erkenning als bedoeld in artikel 83, van de wet, waarbij APK-I staat voor voertuigen met een toegestane maximum massa van 3500 kg of meer en APK-II voor voertuigen met een maximum massa van niet meer dan 3500 kg;

  • b. erkenning wijziging constructie LPG: een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de wet met betrekking tot de inbouw van een LPG-installatie;

  • c. erkenning wijziging constructie snelheidsbegrenzer: een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de wet met tot het aanbrengen, afstellen en verzegelen van een snelheidsbegrenzer;

  • d. kentekenonderzoek: onderzoek verricht ten behoeve van de afgifte van een kentekenbewijs als bedoeld in artikel 48, van de wet;

  • e. keuringsplaats: inrichting waarin een erkenninghouder, die is gerechtigd keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, handelingen in het kader van de periodieke keuringen mag verrichten;

  • f. mobiele keuringseenheid: keuringseenheid waarmede een erkenninghouder, die is gerechtigd keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, niet steeds in dezelfde inrichting, doch afwisselend in verscheidene inrichtingen handelingen in het kader van de periodieke keuringen mag verrichten;

  • g. mobiele installatie-eenheid: installatie-eenheid die niet steeds in dezelfde inrichting, doch afwisselend in verscheidene inrichtingen snelheidsbegrenzers aanbrengt, afstelt of verzegelt;

  • h. periodieke keuring: keuring verricht ten behoeve van de afgifte van een keuringsbewijs als bedoeld in artikel 72, van de wet;

  • i. taxi: auto als bedoeld in artikel 80 van het Besluit Personenvervoer;

  • j. werkplaats: inrichting waarin een bedrijf werkzaamheden verricht in het kader van het wijzigen van de bouw of inrichting van een voertuig.

 • 2 Voor de toepassing van deze paragraaf maken besloten ruimten die gelegen zijn in één gebouw, wel in verscheidene belendende of nagenoeg belendende gebouwen, en

  • a. waarin hetzelfde inbouw-, onderhouds- of reparatiebedrijf werkzaam is, dan wel

  • b. waarin dezelfde keurings- of onderhoudsdienst voor het eigen wagenpark werkzaam is, dan wel

  • c. waarin door dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon keuringen van voertuigen worden verricht, doch geen reparaties of onderhoud aan voertuigen of onderdelen daarvan worden verricht, deel uit van één inrichting.

Artikel 2.2.2. Tarieven Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2008]

De tarieven met betrekking tot het toezicht zijn vermeld in Bijlage I (aanvraag LPG-erkenning, toezicht LPG-erkenning, aanvraag APK-erkenning, toezicht APK-erkenning, aanvraag SB/TA-erkenning, toezicht SB/TA-erkenning).

Titel 2.3. Divisie Voertuigtechniek: Individuele Keuringen

[Vervallen per 01-01-2008]

Afdeling Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.3.1. Tarieven Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2008]

De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen zijn vermeld in Bijlage II (kentekenonderzoeken, periodieke keuringen exclusief ADR-keuringen).

Afdeling Tarieven Wet vervoer gevaarlijke stoffen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.3.2. Bijzondere verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2008]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 2.3.3. Tarieven Bijlage III

[Vervallen per 01-01-2008]

De tarieven met betrekking tot de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn vermeld in Bijlage III (ADR-voertuigen IKS, keuren ADR-voertuigen IK).

Afdeling Tarieven Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (ATP) en Vleeskeuringswet

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.3.4. Grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en vleeskeuringen

[Vervallen per 01-01-2008]

In dit artikel wordt verstaan onder voertuig: vrachtauto, waaronder mede begrepen een laadkist, aanhangwagen of oplegger.

Artikel 2.3.5. Bijzondere verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2008]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 2.3.6. Tarieven Bijlage IV

[Vervallen per 01-01-2008]

De tarieven met betrekking tot de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (ATP) en de Vleeskeuringswet zijn vermeld in Bijlage IV (koelvoertuigen).

Afdeling Tarieven tachografen Rijnvaart

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.3.7. Tachografen Rijnvaart

[Vervallen per 01-01-2008]

Titel 2.4. Divisie Voertuigtechniek: Type GoedKeuring (TGK)

[Vervallen per 01-01-2008]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.4.1. Begrippen paragraaf

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 2.4.2. Reductie typegoedkeuring

[Vervallen per 01-01-2008]

 • a. Bij aanvullingen van typegoedkeuringen die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring gegeven (W2–10, W11–20 en W > 20);

 • b. Voor (type-)goedkeuringen geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen.

Artikel 2.4.3. Negatief resultaat

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 2.4.4. Berekening extra tijd

[Vervallen per 01-01-2008]

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de keuringsambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de keuring aanzienlijk langer duurt dan de feitelijk noodzakelijke tijd, wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

Artikel 2.4.5. Meer/minder testen

[Vervallen per 01-01-2008]

De tarieven vermeld in Bijlage V zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 2.4.6. Gebruik RDW-faciliteiten Test Centrum Lelystad

[Vervallen per 01-01-2008]

In het geval het testtarief is gebaseerd op het uurtarief voor technisch personeel, zal dit tarief worden verhoogd met de tarieven voor de benodigde faciliteiten.

Artikel 2.4.7. Tarieven Bijlage V

[Vervallen per 01-01-2008]

De tarieven met betrekking tot de Type Goedkeuring zijn vermeld in Bijlage V (toezicht typekeuringen, typegoedkeuringen, individuele keuringen).

Titel 2.5. Divisie Voertuigtechniek: Toelating Exceptioneel Transport

[Vervallen per 01-01-2008]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.5.1. Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Het betreft hier de behandeling van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement door de RDW, niet zijnde een aanvraag als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2.5.2. Tarieven Bijlage VI

[Vervallen per 01-01-2008]

De tarieven met betrekking tot de ontheffingen zijn vermeld in Bijlage VI (ontheffingen).

Titel 2.6. Divisie Registratie en Informatie

[Vervallen per 01-01-2008]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.6.1. Kentekenbewijzen

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvrager van de hierna genoemde ingevulde verklaring, kentekenbewijzen of delen daarvan is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

  • a. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs (eerste afgifte): € 37,00;

  • b. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep BN of GN 00-01 tot en met 69-99: € 37,00;

  • c. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep GV en twee groepen van twee cijfers: € 37,00;

  • d. een kentekenbewijs, bevattende de enkele letter Z en twee groepen van twee cijfers (uitvoerkentekenbewijs): € 11,50;

  • e. een uitvoerverklaring, als bedoeld in artikel 31, tweede lid, artikel 32, tweede lid, en artikel 33, eerste lid, van het Kentekenreglement, met uitzondering van een namens de RDW door een daartoe bevoegd erkend bedrijf afgegeven uitvoerverklaring: € 11,50;

  • f. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, zesde lid, van het Kentekenreglement: (zevendaags kentekenbewijs): € 11,50;

  • g. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement (transitokentekenbewijs): € 11,50;

  • h. een vervangend kentekenbewijs: € 29,50;

  • i. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 57,75;

  • j. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na wijziging van de typegoedkeuring compleet voertuig waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel Ia: € 57,75.

 • 3 Voor andere dan de in het eerste en tweede lid genoemde kentekenbewijzen, delen daarvan, is bij de aanvraag € 0,00 verschuldigd.

Artikel 2.6.2. Aanvraag en Toezicht handelaarskenteken

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvrager van een handelaarskentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd:

  • a. Indien aan de aanvrager reeds een handelaarskenteken is opgegeven, dan wel een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend: € 37,00;

  • b. in alle andere dan in de onderdeel a genoemde gevallen: € 505,00;

  • c. indien de aanvraag betreft een vervangend handelaarskentekenbewijs voor een handelaarskentekenbewijs: € 29,50.

 • 2 Degene aan wie een handelaarskentekenbewijs is afgegeven, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 6 van de Regeling handelaarskentekens en kentekenbewijzen: € 177,00 verschuldigd. Dit toezichttarief is niet verschuldigd, indien aan de houder van het handelaarskentekenbewijs tevens een erkenning bedrijfsvoorraad is afgegeven.

Artikel 2.6.3. Aanvraag en toezicht erkenning afgifte en inname van kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 505,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning afgifte en inname van kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 375,00.

Artikel 2.6.4. Aanvraag en toezicht erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 505,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 375,00.

Artikel 2.6.5. Aanvraag en toezicht erkenning bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvrager van een erkenning bedrijfsvoorraad en een bedrijfsvoorraadpas is per vestiging of nevenvestiging, zoals die is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, ongeacht of er ook aan de erkenning verbonden bevoegdheden worden aangevraagd, ter vergoeding van de kosten van de behandeling verschuldigd:

  • a. voor zover de betreffende vestiging of nevenvestiging al bekend is bij de RDW in het kader van het gebruik van handelaarskentekenbewijzen: € 20,50;

  • b. in alle andere dan het in onderdeel a genoemde geval: € 505,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is voor iedere nevenvestiging, die na het verkrijgen van de erkenning wordt opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel verschuldigd: € 505,00.

 • 3 De aanvrager van een bedrijfsvoorraadpas is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd voor:

 • 4 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is ongeacht of er bevoegdheden aan de erkenning zijn verbonden, ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de wet, per vestiging of nevenvestiging, zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel jaarlijks verschuldigd: € 177,00.

Artikel 2.6.6. Aanvraag en toezicht bevoegdheid tot tenaamstellen voertuigen uit de bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot het tenaamstellen van kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 255,00.

Artikel 2.6.7. Kosten toezicht erkenningen Divisie Registratie en Informatie

[Vervallen per 01-01-2008]

Degene aan wie:

 • a. een handelaarskentekenbewijs is afgegeven, dan wel

 • b. een erkenning afgifte en inname kentekenplaten is verleend, dan wel

 • c. een erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is verleend, dan wel

 • d. een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, dan wel

 • e. een bevoegdheid tot het tenaamstellen van kentekenbewijzen uit de bedrijfsvoorraad is verleend, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het volgende tarief verschuldigd:

  • a. € 50,00 voor een wijziging van een erkenning zonder bedrijfsbezoek;

  • b. € 160,00 voor een wijziging van een erkenning met bedrijfsbezoek;

  • c. € 225,00 voor een aanvraag tot herintreding van een erkenninghouder;

  • d. € 100,00 voor een naschouwing op een periodieke controle.

Artikel 2.6.8. Gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2008]

Een belanghebbende als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de wet, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit het kentekenregister, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. € 7,95 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de gegevens per afzonderlijk kenteken of persoon worden verstrekt;

 • b. € 4,90 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon voor gerechtsdeurwaarders in het kader van het doorrijden na tanken zonder te betalen, inden de aanvraag schriftelijk of mondeling wordt ingediend en de gegevens schriftelijk of mondeling worden verstrekt;

 • c. € 0,40 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon in de door de RDW te bepalen gevallen, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • d. € 0,40 per kenteken indien de gegevens worden verstrekt in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • e. € 0,15 per kenteken in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien voor het overige geen gegevens worden verstrekt en indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • f. € 1.150,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting, waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • g. € 10,00 per 1.000 kentekens, en per 1.000 stuks door de RDW gehanteerde eenheid gegevens, indien periodiek op geautomatiseerde wijze een selectie uit het kentekenregister wordt geleverd, volgens door de aanvrager tijdig voor de aanvang van de periode opgegeven criteria;

 • h. € 0,00 indien het een aanvraag en antwoord daarop betreft via het internet voor de bekendmaking van de APK-datum van een belanghebbende, als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van het Kentekenreglement (particulieren);

 • i. € 485,00 voor het selecteren van gegevens voor het uitvoeren van een terugroepactie in geval van gebreken aan voertuigen (recall);

 • j. € 85,00 voor de opmaak van een brief in het kader van een terugroepactie;

 • k. € 0,45 per brief voor het uitvoeren van een terugroepactie, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending en de voorbereiding daarvan.

Artikel 2.6.9. Kennisneming gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2008]

De in het kentekenregister geregistreerde natuurlijke persoon die een verzoek om kennisneming en afschrift als bedoeld in hoofdstuk 6 van het Privacyreglement kentekenregister 2000 indient, is € 4,90 verschuldigd.

Artikel 2.6.10. Schorsing

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvrager van een schorsing van de geldigheid van een kentekenbewijs is ter van de kosten van de behandeling van de aanvraag € 68,00 verschuldigd. De aanvrager is evenwel € 113,50 verschuldigd, indien de aanvraag wordt ingediend binnen één jaar na de aanvraag van een schorsing, welke ingevolge artikel 68, eerste lid, onderdeel a of c, van de wet is geëindigd, en de tenaamstelling van het kentekenbewijs na het eindigen van de schorsing niet is gewijzigd.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 22,70 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:

  • a. een motorfiets,

  • b. een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, of

  • c. een ander motorrijtuig dan de in de onderdelen a en b genoemde, voor zover het motorrijtuig vijftien jaar of ouder is.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en tweede lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 10,00 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:

  • a. een bromfiets, of

  • b. een snorfiets.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 22,70 verschuldigd, indien de aanvraag voor een schorsing wordt ingediend op of vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de geldigheid van hetzelfde kentekenbewijs van kracht is.

 • 5 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, en het tweede lid, aanhef en onderdeel c, is de aanvrager van een schorsing € 0,00 verschuldigd, indien de aanvraag een voertuig van vijftien jaar en ouder betreft en de geldigheid van reeds vijf voor dergelijke voertuigen aan de aanvrager afgegeven kentekenbewijzen is geschorst tegen vergoeding van het in het tweede lid, dan wel in het derde lid, bedoelde tarief.

Artikel 2.6.11. Aanvraag rijbewijs

[Vervallen per 01-01-2008]

Degene die de aanvraag voor een rijbewijs bij de RDW indient, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 27,55.

Artikel 2.6.12. Gegevens centraal rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister

[Vervallen per 01-01-2008]

De kosten van verstrekking van gegevens, bedoeld in de artikelen 128, eerste lid, en 144, eerste lid, van de wet bedragen:

 • a. € 4,90 per informatie, indien de aanvraag schriftelijk wordt ingediend en de gegevens schriftelijk, op andere wijze dan in de vorm van afdruk op kettingformulieren worden verstrekt;

 • b. € 0,15 per informatie, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt teruggemeld;

 • c. € 10,00 per 1.000 stuks informatie door de RDW gehanteerde eenheid van gegevens, indien periodiek op geautomatiseerde wijze een selectie uit het centraal rijbewijzen- en bromfiets-certificatenregister wordt geleverd volgens door de aanvrager tijdig voor de aanvang van de periode opgegeven criteria.

Artikel 2.6.13. Kennisneming gegevens centraal rijbewijzen- en bromfiets-certificatenregister

[Vervallen per 01-01-2008]

De kosten van kennisneming van gegevens door degenen omtrent wie gegevens in het register, bedoeld in de artikelen 126, eerste lid, en 142, eerste lid, van de wet, zijn opgenomen, worden vastgesteld op € 4,90 per kennisneming.

Artikel 2.6.14. Registratie tenaamstelling leasemaatschappijen

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De leasemaatschappij, die in aanmerking wil komen voor een registratie ten behoeve van het als eigenaar van het voertuig ontvangen van vervangende kentekenbewijzen, als bedoeld in artikel 36, derde lid, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 50,00.

 • 2 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht per jaar verschuldigd: € 177,00.

 • 3 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag van een overzicht van de voertuigen, waarvoor een registratie als daar bedoeld heeft plaatsgehad, verschuldigd: € 90,30.

Artikel 2.6.14a. Tarief centrale servicenummer RDW

[Vervallen per 01-01-2008]

Degene, die gebruik maakt van het centrale servicenummer 0900-0739 is hiervoor € 0,10 per minuut verschuldigd.

Afdeling Tarieven wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigenbelasting (WAM)

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.6.15. Aansprakelijkheid motorrijtuigen

[Vervallen per 01-01-2008]

De aanvrager van inlichtingen omtrent nakoming van de verplichting tot verzekering, als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. € 4,60 per informatie, indien informatie wordt gevraagd over de verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig;

 • b. € 0,40 per informatie, per motorrijtuig, ingeval van massale informatieverstrekking, op geautomatiseerde wijze aangevraagd en verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze;

 • c. € 1.150,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting, waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • d. € 1.845,00 per aanvraag, indien een uittreksel wordt gevraagd van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij;

 • e. € 10,00 per 1.000 stuks informatie door de RDW gehanteerde eenheid van gegevens, indien periodiek op geautomatiseerde wijze een selectie uit het centraal register Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wordt geleverd volgens door de aanvrager tijdig voor de aanvang van de periode opgegeven criteria.

Afdeling Tarieven Wet registratie snelle motorboten

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.6.16. Registratiebewijs snelle motorboot

[Vervallen per 01-01-2008]

De aanvrager van een registratiebewijs voor een snelle motorboot is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. een registratiebewijs: € 29,80;

 • b. een vervangend registratiebewijs: € 29,50;

 • c. een gemodificeerd registratiebewijs: € 14,90.

Afdeling Tarieven Regeling dierenvervoer

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2.6.17

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor het keuren van een wegvoertuig of een vaartuig voor het vervoer van levende dieren is ter vergoeding van de kosten het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren: € 86,50;

 • b. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing: € 25,00;

 • c. een herkeuring van een vervoermiddel voor het vervoer van levende dieren: € 35,00;

 • d. een controlekeuring van een vervoermiddel voor het vervoer van levende dieren: € 35,00;

 • e. een vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren: € 15,00;

 • f. voor het keuren van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren geldt een uurtarief van: € 100,00.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3.1. Overgangsbepaling Type GoedKeuring

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.4.7 van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2006 in rekening gebracht.

Artikel 3.2. Overgangsbepaling Toezicht, Kentekenonderzoek en Periodieke Keuringen

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.2.2, artikel 2.3.1 en artikel 2.3.3 (met uitzondering van de eerste keuring ADR-voertuigen) van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de keuring wordt uitgevoerd.

Artikel 3.3. Overgangsbepaling eerste keuring ADR-voertuigen en Koelvoertuigen

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.3.3 (met uitzondering van de periodieke keuring ADR-voertuigen) en artikel 2.3.6 van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2006 in rekening gebracht.

Artikel 3.4. Overgangsbepaling Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.5.2 van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de ontheffing wordt verleend.

Artikel 3.5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3.6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2007.

Artikel 3.8

[Vervallen per 01-01-2008]

Het Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2006 (Stcrt. 2005, nr. 250) en de Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2006 (Stcrt. 2006, nr. 21) wordt hierbij ingetrokken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Directie

van de Rdw, de

Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2007

in (€)

Aanvraag LPG-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning LPG

STK

450,00

     

Toezicht LPG

   

Afmelding LPG

STK

4,50

Afmelding LPG (via internet)

STK

5,25

Instandhouding erkenning LPG

STK

450,00

     

Aanvraag APK-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning APK 1

STK

500,00

Eerste aanvraag erkenning APK 2

STK

500,00

Eerste aanvraag erkenning APK-inrichting

STK

100,00

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/APK 2

STK

500,00

Abonnement APK-handboek/CD-rom

STK

15,00

Verstrekking APK-handboek/CD-rom

STK

37,50

Boekwerk APK-milieukeuringseisen

STK

35,00

     

Toezicht APK

   

Klacht

STK

45,00

Herkeuring in beroep

STK

45,00

Afmelding APK 1 bij afkeuring

STK

0,00

Afmelding APK 2 bij afkeuring

STK

0,00

Instandhouding erkenning APK 1

STK

177,00

Instandhouding erkenning APK 2

STK

177,00

Instandhouding erkenning APK -inrichting

STK

100,00

Afmelding APK 2 bij goedkeuring

STK

3,00

Afmelding APK 1 bij goedkeuring

STK

3,00

Afmelding APK 2 bij goedkeuring (via internet)

STK

3,75

Afmelding APK 1 bij goedkeuring (via internet)

STK

3,75

Oproepbrief APK-mailing

STK

0,45

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/APK 2

STK

177,00

Aanvraag APK-keurmeesterexamen

STK

55,00

Tarief gecommiteerde (dagdeel)

STK

460,00

     

Aanvraag SB/TA-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning SB

STK

400,00

Eerste aanvraag erkenning TA

STK

400,00

     

Toezicht SB/TA

   

Combinatie instandhouding erkenning SB/TA

STK

180,00

Instandhouding erkenning SB

STK

180,00

Instandhouding erkenning TA

STK

180,00

Afmelding SB

STK

4,50

Afmelding TA

STK

4,50

Afmelding SB (via internet)

STK

5,25

Afmelding TA (via internet)

STK

5,25

     

Aanvraag APK-erkenning/SB/TA-erkenning

   

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/APK 2/SB

STK

555,00

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/SB

STK

555,00

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/TA

STK

555,00

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/APK 2/TA

STK

555,00

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/TA/SB

STK

555,00

     

Toezicht APK/SB/TA

   

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/APK2/SB

STK

300,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/SB

STK

300,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/TA

STK

300,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/TA

STK

300,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/APK 2/TA

STK

300,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/APK 2/SB/TA

STK

380,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/SB/TA

STK

380,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/SB/TA

STK

380,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/SB

STK

300,00

     

Aanvraag LPG-erkenning/APK-erkenning

   

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 2/LPG

STK

860,00

     

Aanvraag LPG-erkenning/APK-erkenning/SB/TA erkenning

   

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/APK 2/LPG/SB

STK

950,00

     

Toezicht Lpg/APK

   

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/LPG

STK

525,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/APK 2/LPG

STK

525,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/LPG

STK

525,00

     

Toezicht Lpg/APK/SB/TA

   

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/APK 2/LPG/SB

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/APK 2/LPG/TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/LPG/TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/APK 2/LPG/SB/TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/LPG/SB/TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/LPG/TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/LPG/SB

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/LPG/SB/TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/LPG/SB

STK

600,00

Herintreding erkenninghouders

STK

225,00

Wijziging erkenningen met bezoek

STK

160,00

Wijziging erkenningen zonder bezoek

STK

50,00

Naschouwing op herschouwing

STK

100,00

     

Toezicht Lpg/SB/TA

   

Combinatie instandhouding erkenning LPG/TA

STK

560,00

Combinatie instandhouding erkenning LPG/SB/TA

STK

560,00

Combinatie instandhouding erkenning LPG/SB

STK

560,00

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2007

in (€)

Kentekenonderzoeken

   
     

Toeslag individuele toelating eenvoudige aanhangwagen

STK

84,00

Voorrijkosten keuren aan huis

STK

100,00

Identiteitsonderzoek VIN

STK

42,00

(her) inslag VIN

STK

26,00

COP/CEMT Document

STK

15,00

Voorlopig kentekenbewijs

STK

15,00

Individuele aanvraag Route B

STK

84,00

Vervangende taxibijlage

STK

15,00

Zichtkeuring goedkeuring wijziging constructie

STK

35,00

(Her) toelating zonder keuring

STK

50,00

Zichtkeuring naar aanleiding van vermissing van kentekenbewijs

STK

15,00

Identificatie en toelating transito 1A

STK

41,50

Combinatie toelating en APK transito licht

STK

79,00

Combinatie toelating en APK transito zwaar

STK

101,50

Herkeuring licht

STK

25,00

Herkeuring zwaar

STK

35,00

Controlekeuring licht

STK

25,00

Controlekeuring zwaar

STK

35,00

Toeslag dieselroetmeting licht

STK

20,00

Toeslag dieselroetmeting zwaar

STK

20,00

Vermelding taxi met typekeuring

STK

15,00

     

Weegkosten motorvoertuig licht

STK

17,50

Keuring motorvoertuig licht – Dubbele cabine

STK

43,50

Keuring motorvoertuig licht – Ombouw personen/bedrijfsauto

STK

43,50

Keuring motorvoertuig licht – Koppeling

STK

38,50

Keuring motorvoertuig licht – Ombouw camper

STK

43,50

Keuring motorvoertuig licht – Aanpassing gehandicapten

STK

50,00

Eerste Keuring Taxi

STK

31,50

Eerste Keuring Speciale Taxi

STK

50,00

Keuring motorvoertuig licht – Wijziging Inrichting

STK

55,00

Keuring motorvoertuig licht – Wijziging Wielbasis

STK

43,50

Keuring motorvoertuig licht – Wijziging Brandstof

STK

55,00

Keuring motorvoertuig licht – Wijziging aantal assen

STK

55,00

Keuring motorvoertuig licht – Wijziging spoorbreedte

STK

43,50

Keuring motorvoertuig licht –Toelating met Certificaat van Overeenstemming (CVO)

STK

50,00

Keuring motorvoertuig licht – Lpg-inbouw

STK

55,00

Keuring motorvoertuig licht – Import buiten EU

STK

95,00

Keuring motorvoertuig licht – Import binnen EU

STK

95,00

Keuring motorvoertuig licht – Eerste opname

STK

95,00

Keuring motorvoertuig licht – Ombouw bedrijfs/personenauto

STK

55,00

Keuring motorvoertuig licht – Wijziging motor

STK

55,00

Keuring motorvoertuig licht – Overigen

STK

73,50

Keuring motorvoertuig licht – Vervallen/ongeldig kentekenbewijs

STK

68,00

Keuring motorvoertuig licht – Herimport

STK

73,50

Keuring motorvoertuig licht – Ombouw aardgas/Cng

STK

65,50

Keuring motorvoertuig licht – Politie-invordering

STK

65,50

Keuring motorvoertuig licht – Bijzonder kentekenbewijs

STK

65,50

Keuring motorvoertuig licht – Inschrijving EU-voertuig

STK

50,00

Keuring motorvoertuig licht – Inschrijving EU-voertuig + vrijwillige APK

STK

79,50

Keuring motorvoertuig licht – Herinschrijving EU-voertuig

STK

50,00

Keuring motorvoertuig licht – Herinschrijving EU-voertuig + vrijwillige APK

STK

79,50

Individuele keuring speciaal (ITS)

STK

952,00

     

Weegkosten Motorvoertuig Zwaar

STK

22,50

Keuring motorvoertuig zwaar – Lpg-inbouw

STK

43,50

Keuring motorvoertuig zwaar – Import buiten EU

STK

90,00

Keuring motorvoertuig zwaar – Import binnen EU

STK

90,00

Keuring motorvoertuig zwaar – Eerste opname

STK

76,00

Keuring motorvoertuig zwaar – Koppeling

STK

43,50

Keuring motorvoertuig zwaar – Ombouw camper

STK

43,50

Keuring motorvoertuig zwaar – Overigen

STK

86,50

Keuring motorvoertuig zwaar – Vervallen/ongeldig kentekenbewijs

STK

86,50

Keuring motorvoertuig zwaar – Wijziging motor

STK

43,50

Keuring motorvoertuig zwaar – Herimport

STK

90,00

Keuring motorvoertuig zwaar – Wijziging wielbasis

STK

55,00

Keuring motorvoertuig zwaar – Wijziging afstand hart koppeling

STK

43,50

Keuring motorvoertuig zwaar – Wijziging inrichting

STK

55,00

Keuring motorvoertuig zwaar – Wijziging brandstof

STK

55,00

Keuring motorvoertuig zwaar – Wijziging aantal assen

STK

55,00

Keuring motorvoertuig zwaar – Wijziging aanbrengen hefas

STK

43,50

Keuring motorvoertuig zwaar – Politie-invordering

STK

80,00

     

Keuring aanhangwagen licht – Import buiten EU

STK

56,50

Keuring aanhangwagen licht – Import binnen EU

STK

56,50

Keuring aanhangwagen licht – Eerste opname

STK

56,50

Keuring aanhangwagen licht – Overigen

STK

55,00

Keuring aanhangwagen licht – Vervallen/ongeldig kentekenbewijs

STK

50,00

Keuring aanhangwagen licht – Koppeling

STK

43,50

Keuring aanhangwagen licht – Wijziging wielbasis

STK

43,50

Keuring aanhangwagen licht – Wijziging inrichting

STK

43,50

Keuring aanhangwagen licht – Wijziging afstand hart koppeling

STK

43,50

Keuring aanhangwagen licht – Wijziging aantal assen

STK

55,00

Keuring aanhangwagen licht – Wijziging aanbrengen hefas

STK

43,50

Keuring aanhangwagen licht – Politie-invordering

STK

55,00

Keuring aanhangwagen licht – Herimport

STK

55,00

Keuring aanhangwagen licht – Conversie

STK

50,00

     

Keuring aanhangwagen zwaar – Import buiten EU

STK

86,50

Keuring aanhangwagen zwaar – Import binnen EU

STK

86,50

Keuring aanhangwagen zwaar – Eerste opname

STK

78,50

Keuring aanhangwagen zwaar – Overigen

STK

86,50

Keuring aanhangwagen zwaar – Vervallen/ongeldig kentekenbewijs

STK

86,50

Keuring aanhangwagen zwaar – Koppeling

STK

43,50

Keuring aanhangwagen zwaar – Wijziging wielbasis

STK

55,00

Keuring aanhangwagen zwaar – Wijziging inrichting

STK

55,00

Keuring aanhangwagen zwaar – Wijziging afstand hart koppelling

STK

43,50

Keuring aanhangwagen zwaar – Wijziging aantal assen

STK

55,00

Keuring aanhangwagen zwaar – Wijziging aanbrengen hefas

STK

43,50

Keuring aanhangwagen zwaar – Politie-invordering

STK

80,00

Keuring aanhangwagen zwaar – Herimport

STK

86,50

Keuring aanhangwagen zwaar – Import Conversie

STK

84,00

     

Keuring oplegger licht – Import buiten EU

STK

56,50

Keuring oplegger licht – Import binnen EU

STK

56,50

Keuring oplegger licht – Eerste opname

STK

56,50

Keuring oplegger licht – Overigen

STK

55,00

Keuring oplegger licht – Vervallen/ongeldig kentekenbewijs

STK

50,00

Keuring oplegger licht – Koppeling

STK

43,50

Keuring oplegger licht – Wijziging inrichting

STK

43,50

Keuring oplegger licht – Wijziging wielbasis

STK

43,50

Keuring oplegger licht – Wijziging afstand hart koppeling

STK

43,50

Keuring oplegger licht – Wijziging aantal assen

STK

55,00

Keuring oplegger licht – Wijziging aanbrengen hefas

STK

43,50

Keuring oplegger licht – Politie-invordering

STK

55,00

Keuring oplegger licht – Herimport

STK

55,00

Keuring oplegger licht – Conversie

STK

50,00

     

Keuring oplegger zwaar – Import buiten EU

STK

86,50

Keuring oplegger zwaar – Import binnen EU

STK

86,50

Keuring oplegger zwaar – Eerste opname

STK

78,50

Keuring oplegger zwaar – Overigen

STK

86,50

Keuring oplegger zwaar – Vervallen/ongeldig kentekenbewijs

STK

86,50

Keuring oplegger zwaar – Koppeling

STK

43,50

Keuring oplegger zwaar – Wijziging wielbasis

STK

55,00

Keuring oplegger zwaar – Wijziging afstand hart koppeling

STK

43,50

Keuring oplegger zwaar – Wijziging inrichting

STK

55,00

Keuring oplegger zwaar – Wijziging aantal assen

STK

55,00

Keuring oplegger zwaar – Wijziging aanbrengen hefas

STK

43,50

Keuring oplegger zwaar – Politie-invordering

STK

80,00

Keuring oplegger zwaar – Herimport

STK

86,50

Keuring oplegger zwaar – Conversie

STK

84,00

     

Keuring motorfiets – Lpg-inbouw

STK

26,00

Keuring motorfiets – Import buiten EU

STK

52,50

Keuring motorfiets – Import binnen EU

STK

52,50

Keuring motorfiets – Overigen

STK

47,00

Keuring motorfiets – Vervallen/ongeldig kentekenbewijs

STK

50,00

Keuring motorfiets – Eerste opname

STK

50,00

Keuring 3-wielig motorrijtuig – Toelating met Certificaat van Overeenstemming (CVO)

STK

50,00

Keuring motorfiets – Wijziging wielbasis

STK

43,50

Keuring motorfiets – Politie-invordering

STK

50,00

Keuring motorfiets – Ombouw aardgas/Cng

STK

52,50

Keuring motorfiets – Wijziging brandstof

STK

52,50

Keuring motorfiets – Herimport

STK

50,00

Keuring motorfiets – Toelating met Certificaat van Overeenstemming (CVO)

STK

50,00

Keuring bromfiets – Zichtkeuring goedkeuring wijziging constructie

STK

35,00

Keuring bromfiets – Toelating met Certificaat van Overeenstemming (CVO)

STK

44,00

Keuring bromfiets – Toelating zonder keuring

STK

44,00

Keuring bromfiets – Eerste opname

STK

70,00

Keuring bromfiets – Import binnen EU

STK

70,00

Keuring bromfiets – Import buiten EU

STK

70,00

Keuring bromfiets – Bijzonder kentekenbewijs

STK

70,00

Keuring bromfiets – Ombouw bromfiets/motorfiets

STK

70,00

Keuring bromfiets – Politie-invordering

STK

60,00

Keuring bromfiets – Vervallen/ongeldig kentekenbewijs

STK

60,00

Keuring bromfiets – Importregistratie Binnen Nederland

STK

60,00

Keuring bromfiets – Wijziging brandstof

STK

52,50

Keuring bromfiets – Wijziging constructiesnelheid

STK

52,50

Keuring bromfiets – Aanpassing gehandicapten

STK

44,00

Keuring bromfiets – Overigen

STK

44,00

Keuring bromfiets – Ombouw aardgas/Cng

STK

44,00

Keuring bromfiets – LPG-inbouw

STK

44,00

Keuring motorfiets – Ombouw motorfiets/bromfiets

STK

70,00

Keuring bromfiets – Schouwing

STK

27,50

Keuring bromfiets – Identificatie onderzoek i.o.v. Veendam

STK

0,00

Keuring bromfiets – Herinslag VIN i.o.v. Veendam

STK

0,00

Legimatiecontrole t.b.v. conversie bromfiets

STK

22,50

     

Korting Combinatiekeuring

STK

12,00

     

Periodieke keuring (excl. ADR)

   

Vervangend keuringsbewijs

STK

15,00

Periodieke keuring bus

STK

120,00

Toeslag gordels bus DET na 30-09-2000

STK

25,00

Vermelding bus Tempo 100

STK

70,00

Periodieke keuring motorvoertuig zwaar

STK

110,00

Periodieke keuring aanhangwagen zwaar

STK

110,00

Periodieke keuring oplegger zwaar

STK

110,00

Periodieke keuring motorvoertuig licht

STK

55,00

APK transito licht

STK

37,50

APK transito zwaar

STK

60,00

Voorrijkosten keuren aan huis

STK

100,00

Toeslag dieselroetmeting licht

STK

20,00

Toeslag dieselroetmeting zwaar

STK

20,00

Herkeuring licht

STK

25,00

Herkeuring zwaar

STK

35,00

Controlekeuring licht

STK

25,00

Controlekeuring zwaar

STK

35,00

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2008]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2007

in (€)

ADR voertuigen (IKS)

   
     

Beoordeling individueel ADR ontwerp tank

STK

445,00

Beoordeling individueel ADR ontwerp t.b.v. het vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen klasse 1

STK

251,00

Beoordeling individueel ADR ontwerp van trekker of motorvoertuig voor vervoer van tankcontainers

STK

104,00

Typegoedkeuring ADR tank of voertuig

STK

290,00

Typegoedkeuring ADR appendage

STK

290,00

Keuring individueel ADR fabrikage-onderzoek en proefpersing tank

STK

362,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van tank

STK

291,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van tankcontainer

STK

250,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van een tankvoertuig of tankcontainer waarvan de tank onderzocht is door een erkende keuringsinstantie

STK

184,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal ADR-voertuig

STK

108,00

Keuring individueel speciaal ADR bepaling ledige massa met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg

STK

35,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating voor vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen klasse 1

STK

176,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van speciale trekker of motorvoertuig voor tankcontainers

STK

141,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van speciale aanhangwagen of oplegger voor vervoer van tankcontainers

STK

104,00

Herkeuring ADR individueel

STK

94,00

ADR-keuringsdocument voor trekkers en containerchassis

STK

123,00

ADR-certificaat t.b.v. nieuwbouw tankvoertuigen

STK

123,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

123,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument

STK

15,00

Omwisseling ADR-document door wijziging regelgeving ADR

STK

55,00

Keuring individueel ADR periodieke dichtheid van tank

STK

182,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke dichtheid van tank

STK

199,00

Afgifte individueel ADR Keuringsrapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

96,00

Keuring individueel ADR periodieke proefpersing van tank met lucht

STK

235,00

Keuring individueel ADR periodieke proefpersing van tank met water

STK

306,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke proefpersing van tank met lucht

STK

235,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke proefpersing van tank met water

STK

311,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

15,00

Beoordeling individueel ADR vooronderzoek van een ADR-voertuig met schade

STK

155,00

Beoordeling individueel ADR ontwerp na wijziging of herstel

STK

192,00

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling van een tank

STK

192,00

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling inclusief periodieke dichtheid van een tank

STK

264,00

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling inclusief periodieke proefpersing van een tank

STK

341,00

Wijziging van VLG/ADR typegoedkeuring

STK

178,00

Typegoedkeuring ADR appendage aanvulling

STK

178,00

Typegoedkeuring ADR tank of voertuig aanvulling

STK

178,00

Wijziging ADR-document

ADR <= 5

82,00

Wijziging ADR-document

ADR > 5

40,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig

STK

105,00

     

Keuren ADR voertuigen (IK)

   

ADR-document

STK

15,00

Afgifte ADR-document i.v.m. ontheffing

STK

15,00

Eerste Keuring ADR

STK

130,00

Periodieke Keuring ADR

STK

130,00

Tussentijdse Keuring ADR

STK

130,00

Periodieke Keuring ADR-Druk Vacuum

STK

130,00

Periodieke Keuring ADR-Plofstoffen

STK

55,00

Schadeonderzoek ADR-Voertuig

STK

130,00

Defensievoertuig

STK

130,00

Voorrijkosten Keuren Aan Huis

STK

100,00

Herkeuring zwaar

STK

35,00

Controlekeuring zwaar

STK

35,00

Toeslag dieselroetmeting Zwaar

STK

20,00

     

Korting bij combinatiekeuring

STK

12,00

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2007

in (€)

Koelvoertuigen

   

Afgifte certificaat ATP koelvoertuig nieuw

STK

117,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

14,00

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

ADR <= 5

84,00

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

ADR > 5

41,00

Afgifte certificaat ATP gewaarmerkte kopie

STK

28,00

Keuring individueel koelvoertuig ATP

STK

202,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A 1–4

114,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A >= 20

74,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A 5–9

95,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A 10–19

83,00

Keuring individueel koelvoertuig ATP of VWS gecombineerd

STK

114,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP of VWS gecombineerd administratief

STK

71,00

Keuring individueel koelvoertuig VWS

STK

200,00

Beoordeling individueel koelvoertuig VWS administratief

STK

123,00

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2007

in (€)

Toezicht typekeuringen

   

Eerste aanvraag deelname COP bezoeken door technische dienst

STK

3.000,00

Instandhouding aanvraag deelname COP bezoeken door technische dienst (jaarlijks)

STK

2.000,00

     

Typegoedkeuringen

   

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) nieuw aangeleverd

WEL V

218,00

Direkte/Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT nieuw aangeleverd

WEL V

1.090,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) aanvulling/correctie aangeleverd

W1/WEL V

174,00

Direkte/Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT aanvulling/correctie aangeleverd

W1/WEL V

870,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) aanvulling/correctie aangeleverd >1

W > 1

130,00

Direkte/Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT aanvulling/correctie aangeleverd > 1

W > 1

650,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring nieuw

STK

87,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring aanvulling/correctie

STK

47,00

Certificaten verlichting combi unit 1e certificaat nieuw aangeleverd

W1

218,00

Certificaten verlichting combi unit >1e certificaat nieuw aangeleverd

W > 1

68,00

Certificaten verlichting combi unit 1e certificaat aanvulling/correctie aangeleverd

W1

174,00

Certificaten verlichting combi unit >1e certificaat aanvulling/correctie aangeleverd

W > 1

68,00

Goedkeuring volgens Wet Pers.verv. of Wet Ambul.verv. (Bus, Wegtrein, Taxi en Ambulance)

STK

117,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

142,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

35,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

47,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

15,00

Verklaring van overeenstemming

STK

125,00

Verklaring met technische gegevens van een personenauto, lichte bedrijfsauto of motorfiets bestemd voor export

STK

80,00

Verklaring met technische gegevens van een aanhangwagen/oplegger, bedrijfsautochassis of kraanwagen bestemd voor export

STK

29,50

CEMT verklaring

STK

16,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG motorvoertuig

STK

480,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG motorvoertuig aanvulling/correctie

STK

240,00

     

Typegoedkeuringen

   

Aanhangwagen/oplegger testen

   

aanhangwagen/oplegger compleet voertuig basistype

STK

358,00

aanhangwagen/oplegger compleet voertuig per variant

STK

134,00

aanhangwagen/oplegger voorgeschreven platen

STK

138,00

aanhangwagen/oplegger rijdend chassis basistype

STK

358,00

aanhangwagen/oplegger rijdend chassis per variant

STK

134,00

aanhangwagen/oplegger typegoedkeuring administratief

STK

134,00

aanhangwagen/oplegger banden montage

STK

296,00

aanhangwagen/oplegger zijdelingse afscherming

STK

361,00

aanhangwagen/oplegger verlichting + lichtsignalen

STK

535,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht verenigbaarheid

STK

231,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht verenigbaarheid

STF > 1

93,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht statische meting

STK

220,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 0

STK

480,00

aanhangwagen/oplegger druklucht parkeerrem

STK

230,00

aanhangwagen/oplegger remmen administratief

STK

108,00

aanhangwagen/oplegger oplooprem verenigbaarheid

STK

226,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting verenigbaarheid administratief

STK

128,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting compleet

STK

1.070,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

NIET V

245,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

WEL V

133,00

aanhangwagen/oplegger plaats kentekenplaat

STK

156,00

aanhangwagen/oplegger bescherminrichting achterzijde technische eenheid

STK

136,00

aanhangwagen/oplegger montage bescherminrichting achterzijde

STK

475,00

aanhangwagen/oplegger bescherminrichting achterzijde administratief

STK

250,00

     

Typegoedkeuringen

   

Bedrijfsauto testen

   

bedrijfsauto chassis > 3500 kg compleet

STK

612,00

bedrijfsauto chassis > 3500 kg administratief

STK

298,00

bedrijfsauto chassis > 3500 kg administratief per variant

STK

175,00

bedrijfsauto chassis > 3500 kg administratief (op basis van één testrapport)

COMBI2

40,00

bedrijfsauto chassis ≤ 3500 kg compleet

STK

370,00

bedrijfsauto compleet ≤ 3500 kg

STK

370,00

bedrijfsauto compleet deelaspect ≤ 3500 kg

STK

139,00

bedrijfsauto snelheidsbegrenzer met goedgekeurde technische eenheid

STK

435,00

bedrijfsauto naar buiten uitstekende delen

STK

706,00

bedrijfsauto montage banden N2/N3/M2/M3

STK

335,00

bedrijfsauto montage veiligheidsglas

STK

335,00

bedrijfsauto zijdelingse afscherming

STK

403,00

bedrijfsauto motorvermogen

STK

1.170,00

bedrijfsauto hoofdsteunen voor en of achter

STK

585,00

bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

420,00

bedrijfsauto veiligheidsgordels

STK

316,00

bedrijfsauto sleepinrichting

STK

492,00

bedrijfsauto verlichting en lichtsignalen excl. lampleveling

STK

728,00

bedrijfsauto verlichting en lichtsignalen lampleveling

STK

548,00

bedrijfsauto bevestigingspunt gordels eerste test

STK

932,00

bedrijfsauto bevestigingspunt gordel volgende test

STK

685,00

bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

155,00

bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting compleet

STK

376,00

bedrijfsauto sterkte zitplaats eerste test (N2/N3/M2/M3 statisch annex 4)

STK

695,00

bedrijfsauto sterkte zitplaats volgende test (N2/N3/M2/M3 statisch annex 4)

STK

594,00

bedrijfsauto verontreiniging diesel compleet

STK

890,00

bedrijfsauto verontreiniging diesel vrije acceleratie

STK

360,00

bedrijfsauto ABS-systeem t.b.v. drukluchtremmen

STK

2.470,00

bedrijfsauto druklucht remmen compleet (excl. ABS)

STK

1.830,00

bedrijfsauto druklucht remmen onbeladen

STK

476,00

bedrijfsauto statische testen

STK

485,00

bedrijfsauto hydraulische remmen compleet (excl. ABS)

STK

875,00

bedrijfsauto ABS-systeem t.b.v. hydraulische remmen

STK

2.032,00

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel

STK

540,00

bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht N2/N3/M2/M3

STK

690,00

bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

156,00

bedrijfsauto hang- en sluitwerk deuren

STK

520,00

bedrijfsauto stuurinrichting N1/N2/N3/M2/M3

STK

823,00

bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

470,00

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting achterzijde

STK

470,00

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting voorzijde

STK

470,00

bedrijfsauto beschermingsinrichting achterzijde administratief

STK

250,00

bedrijfsauto geluidsniveau N1 of automaat

STK

388,00

bedrijfsauto geluid passeergeluid N1 of automaat Oostenrijk

STK

367,00

bedrijfsauto geluid rondom Oostenrijk

STK

76,00

bedrijfsauto geluid volgens ISO norm 534

STK

395,00

bedrijfsauto geluidsniveau N2/N3/M2/M3

STK

418,00

bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

156,00

     

Typegoedkeuringen

   

Onderdelen testen

   

trekbomen/dissels

STK

143,00

     

Typegoedkeuringen

   

Personenvervoer testen

   

Test wet op personenvervoer bus carrosseriebouw openbaar vervoer compleet

STK

245,00

Test wet op personenvervoer openbaar vervoer bus carrosseriebouw administratief

STK

138,00

Test wet op personenvervoer toerbus carrosseriebouw administratief

STK

138,00

Test wet op personenvervoer bus carrosseriebouw ontwerpbeoordeling

STK

117,00

Test wet op personenvervoer bus carrosseriebouw herkeuring van inrichting

STK

138,00

     

Typegoedkeuringen

   

Personenauto of lichte bedrijfsauto testen

   

personenauto compleet

STK

292,00

personenauto een deelaspect

STK

139,00

personenauto of lichte bedrijfsauto bumpers

STK

266,00

personenauto of lichte bedrijfsauto voetpedalen

STK

207,00

personenauto of lichte bedrijfsauto koplampwissers

STK

663,00

personenauto of lichte bedrijfsauto botsveiligheid weerstand tegen frontale botsing

STK

1.130,00

personenauto of lichte bedrijfsauto botsveiligheid weerstand tegen zijdelingse botsing

STK

1.130,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage banden en reservewiel

STK

285,00

personenauto afmetingen en massa

STK

662,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage veiligheidsglas

STK

168,00

personenauto of lichte bedrijfsauto netto motorvermogen

STK

1.010,00

personenauto of lichte bedrijfsauto brandstofverbruik

STK

568,00

personenauto of lichte bedrijfsauto hoofdsteunen voor en achter

STK

593,00

personenauto of lichte bedrijfsauto wielafscherming

STK

275,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers en sproeiers compleet

STK

1.240,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ontdooi- en ontwasemingsinrichting

STK

858,00

personenauto of lichte bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

334,00

personenauto of lichte bedrijfsauto zichtveld bestuurder

STK

712,00

personenauto of lichte bedrijfsauto veiligheidsgordels

STK

396,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sleepinrichtingen

STK

380,00

personenauto of lichte bedrijfsauto koppeling

STK

311,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage verlichting

STK

694,00

personenauto of lichte bedrijfsauto bevestigingspunten gordels eerste test

STK

862,00

personenauto of lichte bedrijfsauto bevestigingspunten gordels elke volgende test

STK

545,00

personenauto of lichte bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

155,00

personenauto of lichte bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

384,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sterkte zitplaats één zitrij

STK

885,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sterkte zitplaats elke volgende zitrij

STK

627,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing gedrag stuurinrichting

STK

745,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing bodyblok per stuurwiel

STK

380,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing kopopslag per stuurwiel

STK

380,00

personenauto of lichte bedrijfsauto verontreiniging diesel

STK

695,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen ABS-systeem

STK

2.860,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch compleet (ex ABS)

STK

875,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen R13H

STK

2.295,00

personenauto of lichte bedrijfsauto achteruitkijkspiegels compleet

STK

500,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht

STK

500,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

156,00

personenauto of lichte bedrijfsauto hang- en sluitwerk deuren personenauto 2 deuren

STK

694,00

personenauto of lichte bedrijfsauto hang- en sluitwerk deuren personenauto 4 deuren

STK

808,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting

STK

566,00

personenauto of lichte bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

156,00

personenauto of lichte bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

416,00

personenauto of lichte bedrijfsauto beschermingsinrichting achterzijde

STK

200,00

personenauto of lichte bedrijfsauto R17.07 beveiliging bagage

STK

486,00

personenauto of lichte bedrijfsauto uitlaatemissie (type I)

STK

780,00

personenauto of lichte bedrijfsauto verdampingsemissie type IV test

STK

698,00

personenauto of lichte bedrijfsauto emissie, Coast-Down

STK

1.010,00

personenauto of lichte bedrijfsauto OBD

STK

2.872,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau

STK

395,00

Keuring t.b.v. taxi typegoedkeuring o.b.v. wet op personenvervoer

STK

166,00

     

Typegoedkeuringen

   

2- of 3 wielig motorvoertuig testen

   

2- of 3 wielig motorvoertuig compleet voertuig 92/61

STK

355,00

2- of 3 wielig motorvoertuig compleet voertuig 2002/24

STK

355,00

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum snelheid

STK

292,00

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum koppel en vermogen

STK

380,00

2- of 3 wielig motorvoertuig snelheidsmeter

STK

252,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen afmetingen en massa (witness)

STK

265,00

2- of 3 wielig motorvoertuig identificatie bedieningsorganen (witness)

STK

262,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

304,00

2- of 3-wielig motorvoertuig bromfietsen verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

304,00

2- of 3 wielig motorvoertuig voorgeschreven platen

STK

155,00

2- of 3 wielig motorvoertuig beveiliging diefstal

STK

326,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis

STK

380,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 1 schijf

STK

508,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 2 schijven

STK

638,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 2 schijven + ABS

STK

770,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis

STK

380,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis + 1 schijf

STK

508,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis + 2 schijven

STK

638,00

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidssignaalinrichting

STK

156,00

2- of 3 wielig motorvoertuig plaats kentekenplaat

STK

156,00

2- of 3 wielig motorvoertuig handgrepen passagier (witness)

STK

262,00

2- of 3 wielig motorvoertuig standaard (witness)

STK

262,00

2- of 3 wielig motorvoertuig montage banden

STK

252,00

2- of 3 wielig motorvoertuig uitstekende delen

STK

378,00

2- of 3 wielig motorvoertuig achteruitkijkspiegel

STK

195,00

2- of 3 wielig motorvoertuig emissie

STK

435,00

2- of 3 wielig motorvoertuig montage brandstoftank metaal

STK

230,00

2- of 3 wielig motorvoertuig EMC

STK

693,00

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidsniveau motorfiets (witness)

STK

281,00

     

Typegoedkeuringen

   

Landbouwvoertuigen

   

landbouwvoertuigen montage verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen

STK

729,00

landbouwvoertuigen sleepinrichting en achteruitrij-inrichting

STK

185,00

landbouwvoertuigen reservoirs voor vloeibare brandstof

STK

358,00

landbouwvoertuigen aftakassen en hun beveiliging

STK

236,00

landbouwvoertuigen achteruitkijkspiegels

STK

235,00

landbouwvoertuigen bedieningsorganen

STK

318,00

landbouwvoertuigen laadplatform

STK

124,00

landbouwvoertuigen bedieningsruimte, cabine, deuren en ramen

STK

308,00

landbouwvoertuigen toegestaan maximummassa

STK

124,00

landbouwvoertuigen achterste kentekenplaat

STK

156,00

landbouwvoertuigen extra gewichten

STK

124,00

landbouwvoertuigen geluidssignaal inrichting

STK

144,00

landbouwvoertuigen toegestane geluidsniveau

STK

580,00

landbouwvoertuigen maten en maximaal getrokken massa's

STK

124,00

landbouwvoertuigen bestuurderszitplaats voor meerijders

STK

124,00

landbouwvoertuigen bestuurderszitplaats installatie o.b.v. goedgekeurde component

STK

144,00

landbouwvoertuigen mechanische koppelinrichting installatie o.b.v. goedgekeurde component

STK

144,00

landbouwvoertuigen koppeling component statisch

STK

460,00

landbouwvoertuigen voorgeschreven platen

STK

144,00

landbouwvoertuigen bedieningsorganen reminrichting getrokken voertuig

STK

124,00

landbouwvoertuigen geluidsniveau op oorhoogte bestuurder annex II

STK

580,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring nationaal scheepstachograaf compleet

STK

480,00

     

Abonnementen

   

Abonnement CD-ROM OIL

STK

1.642,00

Abonnement CD-ROM OIL

AANVUL

245,00

Abonnement Typegoedkeuring opleggers

STK

149,00

Abonnement typegoedkeuring caravans en aanhangwagens

STK

149,00

Abonnement typegoedkeuring bedrijfsauto chassis

STK

149,00

Abonnement typegoedkeuring bedrijfsauto compleet

STK

149,00

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (maandelijks)

STK

680,00

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (wekelijks)

STK

1.315,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (EG-lidstaten)

STK

2.575,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (providers)

STK

2.560,00

     

Typegoedkeuringen (TCL)

   

Aanhangwagen/oplegger testen

   

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht statische meting

STK

220,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 1

STK

472,00

aanhangwagen/oplegger druklucht parkeerrem

STK

330,00

aanhangwagen/oplegger ABS-systeem

STK

2.460,00

aanhangwagen/oplegger druklucht parkeerrem

STK

330,00

aanhangwagen/oplegger losbreekrem

STK

225,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 1

STK

414,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 0

STK

472,00

aanhangwagen/oplegger montage bescherminrichting achterzijde

STK

582,00

     

Typegoedkeuringen (TCL)

   

Bedrijfsauto testen

   

bedrijfsauto weggedrag volgens AVTP

STK

1.328,00

bedrijfsauto opname voertuig

STK

170,00

bedrijfsauto naar buiten uitstekende delen

STK

858,00

bedrijfsauto sleepinrichting

STK

636,00

bedrijfsauto verlichting en lichtsignalen excl. lampleveling

STK

786,00

bedrijfsauto bevestigingspunten gordels volgende test

STK

906,00

bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

185,00

bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

666,00

bedrijfsauto ABS-systeem compleet

STK

8.800,00

bedrijfsauto ABS-systeem beladen

STK

5.010,00

bedrijfsauto ABS-systeem onbeladen

STK

3.710,00

bedrijfsauto druklucht remmen compleet excl. ABS

STK

2.295,00

bedrijfsauto druklucht remmen onbeladen

STK

720,00

bedrijfsauto reminrichting beladen

STK

950,00

bedrijfsauto reminrichting proef II of retarder

STK

478,00

bedrijfsauto reminrichting parkeerrem

STK

422,00

bedrijfsauto reminrichting reactietijd

STK

278,00

bedrijfsauto reminrichting vultijden

STK

118,00

bedrijfsauto reminrichting aftraprem

STK

118,00

bedrijfsauto reminrichting veerrem lossen

STK

118,00

bedrijfsauto hydraulische remmen compleet

STK

1.338,00

bedrijfsauto hydraulische remmen beladen

STK

806,00

bedrijfsauto hydraulische remmen onbeladen

STK

570,00

bedrijfsauto ABS systeem hydraulische remmen

STK

7.540,00

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel per uitvoering

STK

755,00

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel H-punt bepaling

STK

278,00

bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht N2/N3/M2/M3

STK

753,00

bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

202,00

bedrijfsauto stuurinrichting N2/N3/M2/M3

STK

1.268,00

bedrijfsauto stuurinrichting extra test bijlage III van de richtlijn voor hulpstuursystemen

STK

316,00

bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

1.180,00

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting achterzijde

STK

582,00

bedrijfsauto bescherminrichting voorzijde

STK

594,00

bedrijfsauto passeergeluid N1 of automaat

STK

538,00

bedrijfsauto geluidsniveau N1 of automaat

STK

822,00

bedrijfsauto passeergeluid N2/N3/M2/M3

STK

635,00

bedrijfsauto geluidsniveau N2/N3/M2/M3

STK

842,00

bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

181,00

     

Typegoedkeuringen (TCL)

   

Onderdelen testen

   

personenauto of lichte bedrijfsauto bandengeluid volgens 92/23 C1 + C2

STK

628,00

bedrijfsauto bandengeluid 92/23 C3

STK

1.530,00

bedrijfsauto bandengeluid 92/23 C3

2–10

1.224,00

aanhangwagenkoppeling < 3500 kg

STK

1.460,00

vervangende remvoering onderdelen (R90)

STK

2.262,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) 2e referentie, zelfde as, zelfde voertuig

STK

1.250,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) 2e referentie, 2e as, zelfde voertuig

STK

1.468,00

personenauto of lichte bedrijfsauto vervangingsuitlaat geluidsniveau wel referentiemeting

STK

592,00

personenauto of lichte bedrijfsauto vervangingsuitlaat conditioneren

STK

390,00

2- of 3 wielig motorvoertuig onderdeel vervangingsuitlaat conditioneren

STK

390,00

     

Typegoedkeuringen (TCL)

   

Personenauto of lichte bedrijfsauto testen

   

personenauto of lichte bedrijfsauto opname voertuig

STK

115,00

personenauto of lichte bedrijfsauto modificatie voertuig weggedrag t.b.v. gehandicapten

STK

567,00

personenauto of lichte bedrijfsauto modificatie weggedrag incidenteel

STK

282,00

personenauto of lichte bedrijfsauto modificatie geluid incidenteel

STK

356,00

personenauto of lichte bedrijfsauto torsie t.b.v. carrosserie/chassis

STK

728,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage banden en reservewiel

STK

570,00

personenauto of lichte bedrijfsauto wielafscherming

STK

275,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers + sproeiers compleet

STK

1.240,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers en sproeiers exclusief vloeistofcontainer

STK

640,00

personenauto of lichte bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

334,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sleepinrichtingen

STK

700,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage verlichting

STK

797,00

personenauto of lichte bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

185,00

personenauto of lichte bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

675,00

personenauto buiten uitstekende delen

STK

915,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen ABS-systeem

STK

7.458,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch compleet

STK

1.295,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch beladen

STK

887,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch onbeladen

STK

548,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen R13H

STK

1.296,00

personenauto of lichte bedrijfsauto achteruitkijkspiegel

STK

655,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht

STK

500,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

202,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting

STK

973,00

personenauto of lichte bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

181,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau

STK

511,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau conditioneren

STK

455,00

     

Typegoedkeuringen (TCL)

   

2- of 3 wielig motorvoertuig testen

   

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw herkeuring

STK

113,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw eerste keuring

STK

216,00

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum snelheid <= 150 km/h

STK

450,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen afmetingen en massa

STK

514,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

465,00

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidssignaalinrichting

STK

198,00

2- of 3 wielig motorvoertuig plaats kentekenplaat

STK

181,00

2- of 3 wielig motorvoertuig incidenteel stationaire geluidsmeting met referentie

STK

118,00

2- of 3 wielig motorvoertuig vervangingsuitlaat motorfiets geluidsniveau geen referentiemeting

STK

506,00

2- of 3 wielig motorvoertuig standaard

STK

490,00

2- of 3 wielig motorvoertuig uitstekende delen

STK

378,00

2- of 3 wielig motorvoertuig conditioneren geluidsniveau

STK

470,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets geluidsniveau

STK

511,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw weging

STK

18,50

     

TestCentrum Lelystad (TCL)

   

Gebruik TCL personeel

UUR

110,00

Gebruik testbaan (BTW)

UUR

100,00

Gebruik baan parkeerremhelling (BTW)

UUR

105,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan (BTW)

UUR

100,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur (BTW)

UUR

50,00

Gebruik baan geluidstrook nieuw (BTW)

UUR

21,00

Gebruik dynamische vlakte (BTW)

UUR

305,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte (BTW)

UUR

79,00

Gebruik stabiliteitsvlakte (BTW)

UUR

137,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook (BTW)

UUR

137,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte (BTW)

UUR

137,00

Gebruik TCL baan aqua-planing (BTW)

UUR

140,00

Gebruik ABS-baan (BTW)

UUR

263,00

Gebruik baan draaicirkels (BTW)

UUR

305,00

Gebruik 4x4-baan (BTW)

DAG

1.000,00

Gebruik hal TCL

UUR

48,00

Gebruik TCL hal unit 1

DAG

142,00

Gebruik TCL hal unit 2

DAG

142,00

Gebruik TCL hal unit 3

DAG

153,00

Gebruik TCL hal unit 4

DAG

163,00

Gebruik TCL hal unit 5

DAG

173,00

Gebruik kantoorruimte

DAG

58,00

Gebruik TCL huurauto

DAG

31,00

Gebruik TCL voertuigen

DAG

42,00

Gebruik TCL-personeel toezicht

UUR

55,00

Administratieve wijzigingskosten

STK

35,00

Calibratie testbank

STK

468,00

Calibratie manometer

STK

70,00

Calibratie tijdmeetset

STK

468,00

Verschroten band

STK

12,00

Gebruik apparatuur

UUR

47,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

UUR

120,00

     

Algemeen

   

Waarmerken van documenten

STK

10,50

Legalisatie-aanvraag

UUR

85,00

Aanleveren copie van chassis typegoedkeuring

STK

48,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling/correctie/revisie van een certificaat

W1

109,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling/correctie/revisie van een certificaat

W > 1

55,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling/correctie/revisie van een certificaat (klantspecifiek)

STK

55,00

Typegoedkeuringsverklaring

STK

218,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

218,00

Administratieve voorbereidings- en afhandelingskosten i.r.t. producten op UUR-basis

UUR

85,00

     

Individuele keuringen

   

Verklaring individueel getrokken voertuig draagvermogen

STK

76,00

Verklaring individueel zwaar transport per kenteken

STK

108,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp complex

STK

950,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp standaard

> 10

47,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp standaard

2–10

80,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp standaard

STK

122,00

Keuring individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting dynamische meting draaicirkel

STK

481,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

NIET V

225,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

WEL V

113,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp (Focwa) beschermingsinrichting achterzijde

STK

63,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp beschermingsinrichting achterzijde berekening

STK

152,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp remmen

STK

190,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp oplooprem

STK

150,00

Beoordeling individueel ontwerp koppelinrichting

STK

137,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp koppelinrichting o.b.v. testrapport

STK

55,00

Keuring individueel bedrijfsauto montage brandstoftank

STK

139,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal ambulance

STK

107,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal personenauto of lichte bedrijfsauto

STK

84,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto wijziging kentekenaanvraagkaart

STK

154,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal motorfiets

STK

66,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal getrokken voertuig > 3500 kg, eerder toegelaten

STK

121,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal gehandicapten aanpassing zonder ontwerpbeoordeling

STK

172,00

Keuring Individueel Bus Administratief

STK

160,00

Beoordeling Individueel Bus Tekening

STK

121,00

Herkeuring Individueel Bus Inrichting

STK

135,00

Keuring individueel ambulance

STK

164,00

Keuring Individueel Bus Inrichting compleet

STK

247,00

Keuring t.b.v. individueel taxi o.b.v. wet op personenvervoer

STK

164,00

Keuring individueel personenauto of lichte bedrijfsauto afzonderlijk voertuig

STK

408,00

Keuring individueel 2- of 3 wielig motorvoertuig afzonderlijk voertuig (eigenbouw)

STK

475,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp bescherminrichting achterzijde berekening

STK

152,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp (Hestocon) bescherminrichting achterzijde

STK

65,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp vrijstelling bescherminrichting achterzijde

STK

108,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp vrijstelling zij-afscherming

STK

60,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling beschermingsinrichting achterzijde

STK

108,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling zij-afscherming

STK

60,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling beschermingsinrichting voorzijde

STK

108,00

Keuring individueel bus transport ondernemers Tempo 100

STK

117,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal getrokken voertuig tot 3500 kg

STK

82,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal getrokken voertuig > 3500 kg

STK

112,00

Keuring t.b.v. kenteken Individueel speciaal Gehandicapte aanpassing met Ontwerpbeoordeling aan huis

STK

115,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal taxi standaard

STK

68,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal taxi speciaal

STK

102,00

Bijlage 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2007

in (€)

Ontheffingen

   

Incidentele ontheffingen

   

Ontheffing voor 3 of meer wegbeheerders incl. 1 route

STK

149,00

Afdracht wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

     

Verlenging met 2 weken

STK

50,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

300,00

Aantal routes (extra)

STK

50,00

Aantal routes (leeg retour)

STK

0,00

Toepassingsgerelateerde ontheffing

STK

119,00

     

Langlopende ontheffingen

   

Basisdocument per kenteken

STK

18,00

Supplement rijkswegen

STK

18,00

Supplement provincie (1–6)

STK

39,00

Supplement provincie (1–12)

STK

69,00

Supplement gemeente (1–5)

STK

39,00

Supplement gemeente (1–20)

STK

79,00

Supplement gemeente (1–40)

STK

149,00

Afdracht wegbeheerder langlopende ontheffing

STK

2,00

     

Algemeen

   

Attest

STK

60,00

Annulering

STK

16,00

Basisontheffing LZV, inclusief basisnet

STK

36,00

Kerngebied LZV

STK

18,00

Aansluitroute LZV

STK

99,00

Legenda

[Vervallen per 01-01-2008]

Eenheid

Omschrijving eenheid

UUR

Uur 100%

STK

Stuks

WEL V

Wel voorbereid

W1

1e Aanvulling

W > 1

2e En meer

2–10

2e t/m 10e Test

> 10

11e Test en meer

NIET V

Niet voorbereid

COMBI2

Combi met stuks

DAG

Dag

STF > 1

1 Test aanvulling > 1

ADR <= 5

Wijziging ADR documenten <= 5

A 1–4

Administratieve test 1 t/m 4

A >= 20

Administratieve test >= 20

A 5–9

Administratieve test 5 t/m 9

A 10–19

Administratieve test 10 t/m 19

ADR > 5

Wijziging ADR document > 5

AANVUL

Aanvulling

Terug naar begin van de pagina