Regeling vakbekwaamheid technische hulpmiddelen strafvordering

Geldend van 27-02-2018 t/m heden

Regeling vakbekwaamheid technische hulpmiddelen strafvordering

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. betreden van een besloten plaats: het zonder toestemming van de rechthebbende toegang verschaffen tot en afsluiten van een besloten plaats, op zodanige wijze dat dit voor de rechthebbende of andere gebruikers van de plaats niet kenbaar is;

 • b. plaatsen van een technisch hulpmiddel: het aanbrengen, instellen en verwijderen van een technisch hulpmiddel;

 • c. inzet van een technisch hulpmiddel: het tactisch operationeel toepassen en technisch bedienen van een technisch hulpmiddel;

 • d. een certificaat van vakbekwaamheid: een verklaring omtrent het beschikken over bepaalde kwalificaties als bedoeld in artikel 1, onder p, van de Politiewet 2012, afgegeven door de Politieacademie, bedoeld in artikel 73 van die wet;

 • e. kwalificaties: kwalificaties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder p, van de Politiewet 2012.

Artikel 2

 • 1 Een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering kan door of namens de korpschef worden aangewezen voor het betreden van de in het tweede lid genoemde categorieën van besloten plaatsen ten behoeve van het plaatsen van een technisch hulpmiddel voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie, indien hij beschikt over een certificaat van vakbekwaamheid voor de betreffende categorie.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde certificaat van vakbekwaamheid kan worden afgegeven voor de categorieën:

  • a. vervoermiddelen, voor zover het niet betreft een als woning in gebruik zijnd gedeelte ervan;

  • b. besloten plaatsen, anders dan vervoermiddelen of woningen;

  • c. woningen.

 • 3 Het in het eerste lid genoemde certificaat van vakbekwaamheid wordt uitsluitend afgegeven indien is voldaan aan de voor de in het tweede lid onderscheiden categorieën vastgestelde kwalificaties met betrekking tot:

  • a. de tactiek, techniek en hulpmiddelen met betrekking tot het betreden van besloten plaatsen;

  • b. de tactiek, techniek en hulpmiddelen met betrekking tot de inzet van een technisch hulpmiddel voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie;

  • c. gevaarsbeheersing;

  • d. het relevant juridisch kader en het proces-verbaal.

Artikel 3

 • 1 Een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering kan door of namens de korpschef worden aangewezen voor het plaatsen of de inzet van een technisch hulpmiddel voor het opnemen van telecommunicatie, indien hij beschikt over een certificaat van vakbekwaamheid met betrekking tot dat technisch hulpmiddel.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde certificaat van vakbekwaamheid wordt afgegeven voor een specifiek of tot een bepaalde categorie behorend technisch hulpmiddel voor het opnemen van telecommunicatie en heeft betrekking op:

  • a. het plaatsen van dat technisch hulpmiddel of

  • b. de inzet van dat technisch hulpmiddel.

 • 3 Het in het eerste lid genoemde certificaat van vakbekwaamheid wordt uitsluitend afgegeven indien is voldaan aan de voor de in het tweede lid genoemde werkzaamheden vastgestelde kwalificaties met betrekking tot:

  • a. tactiek, techniek en hulpmiddelen met betrekking tot het plaatsen of de inzet van het betreffende technisch hulpmiddel;

  • b. gevaarsbeheersing, voor zover nodig voor het veilig plaatsen of inzetten van het betreffende technisch hulpmiddel;

  • c. het relevant juridisch kader en het proces-verbaal.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vakbekwaamheid technische hulpmiddelen strafvordering.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst. Van de plaatsing wordt mededeling gedaan in het Algemeen Politieblad.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina